םדוק ףד ?תושעל המ התיבה רזוח ינא

תידרחה תונותיעה ןמ תוטטיצ ףסוא
4-7-98 ישיש םוימ

,השיאה דיקפת לע ,"סכמהמ חירבהל" רתומ המל
תאזה תולגה לוצינ לעו (לארשי תנידמב) תולגב םייחה לע
!חוקימה חוכ אלל םידרחה ייח לעו


םילשורי - תימלועה לארשי תדוגא ןואטב - עידומה

? :ךרוע
לעופה דעוה - תימלועה לארשי תדוגא תורדתסה : ל"ומה
םילשורי ,5 יבכמה הדוהי ,ךורב רוקמ הישעתה רוזיא

םגוציימ םינומ תרשע לודג יטילופה םתונטחס חוכ ,םע לאשמ םיענומ היצילאוקב םידרחה
לאשמבש םידקתהמ םיששוח םה ,םניינעמ הניא 'וכו הינשה המיעפה ,םולשה . היסולכואב
:ינטחסה רזגמה דגנכ דיתעב לצוניש רישכמ ,םעה

םיבר םיגשיהב עוגפל ידכ ,הז רישכמב שומיש השעיי אמש ,תישממו הקומע הגאדו תוששח . "
לארשי תנידמ לש התכיפה תא םויה דע ענומה ידיחיה רבדה . . . הנמאנה תודהיה לש
. . . תויתדהו תוידרחה תוגלפמה לש חוקימה רשוכ אוה ,תידוהי תוהז לכ אלל הנידמל
םניא הייח - הלילח וידעלב יכ ,הדיב ןותנה הז חכ לצנל תלדתשמ תידרחה תודהיה
".םייח

(3 'מע ,ןמגולק םחנמ)

:היהי רשא קוחה היהי ,תיזחה תא ושטני אל תובישיה ידימלת

ברחיי ולוכ םלועהש ,ונל רורב .תולובגה תיזח תביזעמ הרותה תיזח תשיטנ המכ יפ הרומח"
םידוהי םא םג - םלועבש קוח לכו ,הייפכב אבצל ךלנ אל .הרותה לוק קספיי םא דומעי אלו
תיזחהמ חורבל ירבע רענ ףוכאי אל - םימעה תונידמב םיפושיבו םיראצ אלו ,ותוא וקקוח
(3 'מע ,םיובננט והיתתמ קחצי) "ולש תיתרותה

יא ,יד ךכב ןיא םלוא ,הרותל תונפתהל הלעב לכוי ןעמל הסנרפב רוזעל הילע - השיא
:תיבה םולשב עגפת ,תיבה תכאלמב התטילש

,תורומ הברה כ"כל ךרוצ ןיא םגו ,תורומ תויהל תולגוסמ תונבה לכ אלש תעדל םיכירצ ."
תבוחו ירזוכב דומילה םליבשב רקיעה ןיאש ועדיש ךירצ וז תרגסמב תודמולש ןתוא ףאו
רשב לש ילכ ברעתנ רשאכ תושעל המו תופוע רישכהל ךיא םג תעדל תוכירצ םה אלא ,תובבלה
רתומ המו תבש תוכליה תעדל םהילע ןכו .רשכ חבטמ םילהנמ ךיא ללכבו ,בלח לש םילכב
תא ןקתלו בטיה לשבל תעדל הכירצ האושנ השיא הזמ ץוחו ,תבשב קוניתב לופיטב רוסאו
העידי ןורסחש עדוי ינא ברכ ינויסנמו ,"טייקשיתב לעב" הנוכמש המ המודכו םידגבה
'מע ףסומ ,זנאצמ ר"ומדאה יפמ שגדומ טוטיצ) "תיבה םולשל עירפהל לוכי ולאכ םיאשונב
(21

םיקוחה לכל עגונ (הנידמה יקוח ונימיב וא הכלממה יקוח) גשומה ןיא -"אתוכלמד אניד"
הפנעה התוליעפ תא ילוא ריבסמש המ ,סכמהמ חירבהל לשמל רתומ .הנידמב וקקחנש תונקתהו
:הנורחאל התלגתנש ,םימולהיו בהז תחרבהב תוידרח םישנ תשר לש

תא ול תחקל הצורש סכומה ינפמ סונא םדאהש םושמ ?ןכ תושעל רתומ עודמ - סכמהמ החרבה "
תואר יפל לטונ אוהו ,תובגל המכ תוכלמה תאמ הבצק ול ןיאש סכומב רבודמ .ותרוחס
ברה) .אניד אתוכלמד אניד הילע הלח אל - סכומ לש תונסמחו ,ןסמחכ וניד ןכלו ,ויניע
(22 'מע ףסומ ,ואדנל בד

,סוארטש ,הלוק הקוק ,רבצ יטלס ,תואירב ללכ ,ןופאלפ ,דגא ,ןירפלה הקיטפוא :םימסרפמ
;קבוד ,ונס ,טיברוא קיטסמ ,הנקיטפוא

תוניבג - ץ"דב רשכהב תוניבג לש שדח ןייל הקישמ הבונת :בל ומישו
.שאמ ומכ ןהמ םיקחרתמ ונחנא - "סואריפ"


ימוי ןותיע - ןמאנ דתי

? :ךרוע
קרב ינב 51122 דוקימ 328.ד.ת 16 ץיבונורהא 'חר

:עשרה תרות

ינב לע (סויג)די םירהל (םיהולא י"ע) םדי לע הבוח הלגלגתהש ,(ונחנא) םיעשר םתוא"
(15,ףסומ,ןמסורג באז ןתנ) ".ןידה רמוח לכב םימשה ןמ יאדו ושנעיי ,תושודקה תובישיה

? וללה םיטיזרפלו ול המ ,םימי השישב ולוכ םלועה תא ארבש הזה םיהולאה

:הלוצינו תולג

חוכמ ונילע לבוקמש המ לכל הרומג הריתס הווהמ איהש ,תינוליח הנידמ לש הלשממב . "
,םידוהי לצא תולגב תויחל םיצלאנ ונא וב ןותנה בצמב ,םלואו ,תינרותה םלועה תפקשה
לוכי אוהש ,תערכמ העפשה תדמעב םדא בלתשמ תכרעמה ךותבש ךכב הדבכנ תלעות תויהל הלוכי
(4 ,ףסומ ,לגיפש לארשי) "הירמושו הידמול ,הרותה תבוטל תאז לצנל

קבוד ,טיברוא קיטסמ ,ןדע ימ ,םסא ,הלוק RC ,רבצ יטלס ,תואמצע קנב :םימסרפמ


תורדתסהב ס"ש תעיס ןואטב - םויל םוי

? :ךרוע
מ"עב (1992) רואל האצוה םויל םוי : ל"ומה
םילשורי הממור ,20 באילהא

:םיאמורו םינווי ,ובשנש תוקונית ? הצור דאמ יביבש תורמל םע לאשמ היהי אל עודמ

ינב סויג ללוכ אשונ לכב םילאשמל איבי , ויתואצות ויהי המ הנשמ אלו םעה לאשמ עוציב"
םויהש לארשי ץראב םויה ןאכו .הלימ תירב רומשי 'ה וליפאו ,רשכ לכוא תליכא ,תובישי
םינוויה םגש םיאשונב עובקל םילוכי ולאו ,ובשנש תוקונית וא םידוהי םניא הינבמ 20%
(27 'מע ,דדח המלש) ".תוריחבב קפתסהלו םע ילאשמל דגנתהל שי .וחילצה אל םיאמורהו

.הלוק הקוק ,(ץ"דב)טיברוא קיטסמ ,םסא ,דגא ,ןופאלפ :םימסרפמםדוק ףד ?תושעל רשפא המ BookMark ףיסוהל םג רשפאו