Subject Secular Power Home

תידרחה תונותיעה ןמ תוטטיצ ףסוא
11.12.98 ישיש םוימ

,םימשגל רשקב טילחה אל ןיידע םיהולא
,תובישיל הבוח סויג לע
!סוכויטנא . . .לש וכרד יכישממ םיינוליחה לעו


םילשורי - תימלועה לארשי תדוגא ןואטב - עידומה

? :ךרוע
לעופה דעוה - תימלועה לארשי תדוגא תורדתסה : ל"ומה
םילשורי ,5 יבכמה הדוהי ,ךורב רוקמ הישעתה רוזיא

(תיפותיש הדוגא לש התד תא רידגהל ןתינ אל) ןובית ירא טפושה דובכ לע

לכש .םימש תנתמ אוה לכש .ולכשמ תנמ לע תמאה תא 'טפוש' ל רמולמ שושחל ךרוצ ןיא "
לכ תא טטצלו ןנשל םדא לוכי .עדימ תשיכרו הדימל לש האצות אלו תידוליי הנוכת אוה
אלש המ לע שיא ןב םשא אל .וקלח תנמ ויהי אל הנובתו לכש - ןכ יפ לא ףאו לבת יקוח
. . . ולכש תטוז הוארל גיצי םא אהי טוידיא לבא ,ותיירב עבטה ןותנ

אלא תאז ןיא ?ןוביתכ 'טפוש' לש ,תומיקע אל םא ,תומיטא תעבונ ןיינמ - תאז לכבו
רשא ,םהימיב םינוויכ .שדוק תבש דגנ תוריזגה ירזוג לע בואב התלע םינווייתמה חורש
"!השוב התואל יו .וננמז ינווייתמ ןכ ,ושדוקל תבשה םוי תא ורמשי לבל םידוהי לע ורזג
(3 'מע ,םיובננט והיתתמ קחצי)

:(יריטאס רוט אל הזו) תוישעמ ירופיס

ושקיב רשא ,םיינוליח םיחרזא לש םהיפמ ,הלאש התוא תא עובשה ונלאשנ םימעפ שולש"
יכ רבתסמ .אובל ששובה םשגה לע ונללפתהו תימואלה ונתבוח תא רבכ ונאלימ יכ אדוול
תודש ינפמו םישבי םיזרב ינפמ ,הנוחש הנש ינפמ דאמ תששוחה ,תינוליחה תרושקתה
ידרח רוביצ רומש ,הנידמה לש םוריחה ינסחמב קומע ,םש יא יכ ,הרכזנ - אמצב םילמוק
איה .הליפת תועצמאב לחוימה םשגה תא איבהל - תומדוקה םינשה חקל יפ לע - לגוסמה
בער ,תרוצב ינפמ שושחל ךרוצ ןיא יכ ,העידיב בחרה רוביצה תא עיגרהל ,אופיא ,הרהימ
"הליפת םוי לע וזירכי םיצ"דבה" - 'ןינעב ולפטי רבכ םידרח' ה ןכש ,םולשו סח ,אמצ וא
. . . םולשב אובי ומוקמ לע לכהו

צ"גב ,םינומדק שדוק ירבק טטחי ירורד רימא ,תותבשב תירוביצ הרובחת ליעפי יאדלוח ןור
רשאכ ,זאו - תובישיה לש ןמויקל ולכנתי םירחאו ,תויתדה תוצעומל םימרופר סינכי
. . . םשגה לע וללפתי יכ ,םידרחה לא םה םינופ - רטמ ןיאו םימשה םירצענ ,ךכמ האצותכ
. . . !צ"גבל ,דימת ומכ ונפיש - ?ונילא םינופ םה עודמ

םידרוי םא ,ךכ ןיבו ךכ ןיב אלה :תפסונ הטושפ הביסמו ,ודרייש םימשגה לע ללפתנ ונא
התוכזב ?המ אלא ,לארשי ינומא ימולש לש םתוכזב קרו ךא הז ירה ,םימשג וזה הנידמב הפ
קלח ,התדו תודהיה יאנושל םהל היה וליא . . . !?צ"גב לש ותוכזב . . . ?צ"רמ לש
ימ תא תותשל םיצלאנ ונייה ,בר ןמז הזמ זא יכ ,לארשי ץרא לע רטמהו לטה תדיריב הלחנו
". . . הזע םי

(3 'מע ,ץילרג יכדרמ)

ונא ללפתנ ליבקמב ,םימשגה תריצעל ישוקשיק ראשו ינומא ימולש אנ וללפתי :רודמה תצע
וחתפי אל הבוטל ונילע םיאבה םימיה תרשע ךשמב םא הארנו הכרב ימשגל םילודגה םיאטוחה
(םיהולא תא ךירצ אל רבמצד ףוסב םימשג ליבשב) .םימש ירעש

:םשה אבצל הבוח סויג

ןיא .ללכה ןמ אצוי אלל ,ולוכ םעה תבוח איה .הבוח אלא תוכז הניא הרות ילהואב הבישי"
- רוטפו רורחש לבקל יאשר וניא ידוהי חרזא לכ .הרות ירבדב קוסעלמ רוטפה ידוהי
. . .הנידמ ןיאו ,ץרא ןיא ,םע ןיא - איה אלוליאש ,הרות ידומילמ תוטמתשה אל יאדווב
ידמול לש הליבקמ הסכימ בייחמה קוח קקוחל הנידמה לע ,תימויקו תידוהי ,תימואל הניחבמ
תידוהיה הנידמב חרזא תויוכז ןיא !!!תובוח אלל תויוכז ןיא .הרות ילטבמ דגנכ הרות
(1 'מע ףסומ ,יזרא .מ.י) ".המויק חיטבתש תינרות הבוח אלל

ךשמה תא םיחיטבמה םה .לארשי םע לש עבקה אבצל אלמ סויג םיסייוגמ הרותה ידמול "
ךשמה תא םיחיטבמה םהו ,היבשוי לעו ץראה לע םתרות חוכב ,םיניגמה םה ,םעה לש ומויק
םדועייל םירכנתמה .םהל םיזבה הלא ןעמל הז תא םישוע םג םה .ץראה לע הבישיה
(2 'מע ףסומ ,איבל ףסוי) "םהלש תוימואלה דוסיה תובוחמ םיטמתשמהו

,לילגה דרו ,הנקיטפוא ,קזב ,םוקלס ,דנוב תוירגיס ,קבוד ,הלוזמ הנירגרמ :םימסרפמ
חוטיב טררא


ימוי ןותיע - ןמאנ דתי

? :ךרוע
קרב ינב 51122 דוקימ 328.ד.ת 16 ץיבונורהא 'חר

:וניפמ םירבד םיאבומ ךכ - סוכויטנא לש וכרד יכישממכ םיישפוחה ונחנא

ונל שי ,ושארל רתכ םע ךלמ םוקמב .לודגה סוכויטנא לשכנש ןכיה חילצנ םעפה ילוא"
.ךשוחה תא שרגל ונתווקת םה .ףוגה לע המילג םע םידבכנ םיטפוש

.וניתובאמ רתוי ליח השענ ,תחא קרב תכמב

םימיה תא הנשב הנש ידמ ןייצנ ,החלצהב רתכות ונתמישמש דע ,םירקי םידלי ,םיתניבו
ץק םשויש הווקתב ,םייוליבו תוגצהב ,טרופס יקחשמב ,םיאנומשחה תמחלמ ברע לש םילודגה
ונא .ונייח לע טולשל תשקבמה הכושחה תכה לע רבגת רואנה םלועה תוברתו ,םזיטאפל
םיאנקה ינפב שאר ןיכרנ אל ,םימדקתמה הפוריא ימע ,םירואנה ימורו ןווי תשרומ יכישממ
אל םא .חילצנ הזה בוביסב ילוא לבא ,ונידיב ונממז הלע אל הנש 3300 םנמא .םיבהלנה
(15 'מע ףסומ ,ןמסורג באז ןתנ) "ץ"גבה תא ונידיל אצמנ דימת ,יטרקומד ןפואב

,הנקיטפוא ,הנרטמ ,לילגה דרו ,י"אפ קנב ,יחרזמ קנב ,םוקלס ,הלוזמ הנירגרמ :םימסרפמ
חוטיב טררא


תדה יקיזחמ להק ןועובש - ידרחה הנחמה

? : ךרוע
םילשורי ,11 םייח ירבד 'חר :תכרעמה
02-5385956 :סקפ 02-5388241 :לט

:תינויצה המשגהה

לש םויקה תוכז תעבונ ןינמ .ולוכ םלועה לכב לבת ימע ברקב ללובתהל רשפא הרות ילב "
,ליל ןושיאב ארמגב היגוסב תוקמעתהב םיעוקשה ישמ יכרבא םתוא אלמלא ,תאזה הנידמה
ךירצ ,םיסוטמ סיטהלו םיקנט ןמשלו אבצ םייקל ליבשב .תוצח רחאל דעו ,רקוב תונפל
?ידוהי םע םייקל

לסלסמש ידוהי רענ ותוא :תחא ותרטמ לארשי ץראב בושיה לכו לארשי םע לש ומויק לכ
ספא ראשה לכ . . .הרהטבו השודקב אברו ייבאד תויווהב קמעתמו ףרוח לילב ארמגה ןוגינב
יפלא ,ותומי םיטילש תואמ ,ופלחתי תונידמ רשע .חרופ קבא ,תפלוח תואיצמ ,םיספא
לכו בלה ןמ וחכשייו םירבקב ובקרי םדא ינב ינוילמ ,ומלעיי תרושקת ילכו םינותיע
ידוהיה לש ויתועורז ויב קובח ראשי הרותה רפס קר .הישנ םוהתל דרצ תירכנה תוברתה
(2 'מע תכרעמ רמאמ ) "הרותה דמול יחצנה

דנוב תוירגיס ,ימואל קנב ,םוקלס :םימסרפמ
Subject Secular Power Home