םדוק ףד !ינוליחה חוכה התיבה רזוח ינא

תידרחה תונותיעה ןמ תוטטיצ ףסוא
14-8-98 ישיש םוימ

! האושבש המחנה לע


םילשורי - תימלועה לארשי תדוגא ןואטב - עידומה

? :ךרוע
לעופה דעוה - תימלועה לארשי תדוגא תורדתסה : ל"ומה
םילשורי ,5 יבכמה הדוהי ,ךורב רוקמ הישעתה רוזיא

:רסומ ןיד ,תויולחנתהב היינבה לע םיחוודמ צ"רמ ישנא

םסרפלו שיאבהל התילכת רהצומ חרואבש ,וזכ םיאנותיע תביסמ התיה םנוקיתכ םימיב "
טוריפ ,ןכש .תירוביצ המדא תדיער תללוחמ ( ע"שי ישנא לש -ןנד הרקמב ) םיאטח תמישר
יכ ,היצמרופניא םתס םניא . . . היינבה תודיחי רפסמ לש ,ףרטל םירחשמה םיביוא ינזואב
דע ,ילילש הכ סופיטל וניתודלותב בשחנ רסומה . . . הלש ךומנ יכה ןבומב תונישלמ םא
וינפמ דדטצהל םישנאל המרג הערה ותעיגפמ ששחה קר אל .ונממ קחרמ םירמוש ויה לכהש
תלועפב תוקנל . . . םהיניעל התלגתנ הבולעה ותומד רשאכ ,בוחרה לש ינשה ורבעל רובעלו
,הביבסב םיהושב וזה תירסומה המהוזה ןמ והשמ קבדי אל הלילחש ידכ ,תוקמחתהו הסונמ
(3 'מע ,תילגרמ .א ) ".הללחבש ריואה תא םימשונבו

,ארונה עשפה ,הלואגה תא ןמסמכ םירבקה יוביר ,הבורקה הלואגל ןמיס - הפוריא תאוש
:הלואגל יהולא ןמיסכ ןטשה ידי השעמ

ל"צז יקסבוקשימ .י.ח ברה םאנ ,ןוסאה ידמימ ץראב ועדונכ האושה רחאל דימ "
ונאש וניתמחנ וז " :רמא וירבד ףוסב ,הבושתל סונכב םידיסח רפכ תבישי שאר
שרדמב לשמנכ .התוא םיברקמ םירוסיה .המלשה הלואגה תפוקתל םיברקתמ ףוס ףוס
זאו .בושי םוקמל עיגהלמ שאייתה רבכ ןבהו ךרדב ופייעתה רבכש ונבו באל -
תורבק תיב .הבורק ריעהש עדת תורבק תיבב שגפתשכ ךדיב הז ןמיס :באה ול רמא
לע ,לודג הכ תורבק תיבל ונל הכפהנש וז הפוריא ןכ םאו ,בושיל ןמיס ונה
הבורק ריעהש ונל ןמיס ,הכותבש םיזגה יאתו תוומה תונורק ,תוומה תונחמ
רה תא טופשל ןויצ רהב םיעישומ ולעי ובש ,ארונהו לודגה םויה ותוא בורקו
(33 'מע ףסומ ,םולהי .ה ) .הכולמה 'הל התיהו וישע

איה הנקסמה ילוא וא ?הלאה לבהה ירבד תא הנוקש ימ שי ?דיגנ המו רמאנ המ
?ןיטולחל תרחא

בוריקל םאה ?הלואגל ונברקמ םאה ,ןוכיתה חרזמב םירבקה יוביר ?ידמ קוחר אל הז :הפוריא יבגלו
?םירבק דועו דוע רצייל ךירצ ,הלואגה

,קבולגוז ,דנוב תוירגיס ,קבוד ,תרומשא םוקלס ,תועיבנ ,דנב-ולב ,םילוטיט :םימסרפמ
.הבונת ,הרט ,יאווה ,הלגוח


ימוי ןותיע - ןמאנ דתי

? :ךרוע
קרב ינב 51122 דוקימ 328.ד.ת 16 ץיבונורהא 'חר

:ול באוכ אלש םהל באוכ ,הלימ תירב

ולחה םילהומכ םישמשמה םיאפורו ,ץראה יבחר לכב הרומח הצריפ המשרנ ,הנורחאה הפוקתב "
,ימוקמ המדרה רמוח קוניתל םיקירזמ תירבה ינפלו ,השדח הטישב תותירבה תא ךורעל
ויכב עמשנ אל תירבה ךלהמב ןכש ,םיחרואה רוביצל רתוי המיענ השוחתל םורגל ידכ לוכיבכ
ןמ גורחל אלש תשגרנ האירקב ואצי א"טילש םיקסופה ילודג ןנברו ןנרמ . . . קוניתה לש
'ה יארי לכל האירק ןאכמו . . . תורודה לכ ךשמב הלימה תירב תווצמ תא ושע וב ןפואה
.ב ) "תימוקמ המדרה י"ע הלימ תירב הלילח ועצבי אלש רמשמה לע הזב דומעל ומש יבשוחו
(2 'מע ,ץיבוניבר

לופיטל המש וא ?ונא םיגאוד םיחרואה תא םיענהל ?וללה םיטסידסה ולאה ןנברה ולא ימ
?ומוי ןב קוניתב ינרדומו תואנ

:הנידמה תמקה לע

לצינש ,ינוליח טועימ ידי-לע ,שחכב ,המרמב ,חוכב השבכנ ,ידוהי לכ לש שפנה תאשמ "
הב בושייהש לארשי ץרא .בורל ומצע ךופהל ידכ ,םיימלוע ללכ םיעוריאו םייטילופ םיבצמ
שדוקה ץרא ,הבושיי לע םשפנ ורסמש ,םימלשו םיארי םידוהי ידי לע הנש םייפלא קזחוה
הידיל הרבע ,התונבלו הרפע תא ןוחל ולעש תווצמ ירמוש םידוהי לש תיצמתה םדב התנבנש
(15 'מע ,ףסומ ,טור קחצי ) " התשודקמ הלטרעל ךרד לכ הטקנש ,תרקפומ הגהנה לש

:הידסיימ תא האיקמ שדוקה ץרא

הזל אורקל רשפא .ןכ תושעל תונושו תובר םיכרד הל שי .התשודק יללחמ תא האיקמ ץראה"
תא בזוע ץראה חלמ .השיטנ - תחא איה האצותה לבא ,הדיריב הסרוב וא םידרח ,והינתנ
וליפא ,הריפצב דמוע ,אבצב תרשמ ,לגדה תא ףינמ םנמא אוה .וצרא איה ןיאש ןוויכ ,ץראה
(15 'מע ,ףסומ ,טור קחצי )"םישרוש ול ןיא לבא םיסימ םלשמו קוח רמוש

קבוד ,קוביר ,יאווה ,םסא ,יאדנוי ,המלת :םימסרפמםדוק ףד !ינוליחה חוכה BookMark ףיסוהל םג רשפאו