אשונה ףד !ינוליחה חוכה התיבה רזוח ינא

םיפרשנה לכ םע ץיוושואב הפרשנ םיהולאב יתנומא

(האושה לע הצרמו רפוס) םריבא לארשי תאמ רמאמ ךותמ םיעטק
1997 רבוטקוא ןוילג ,"תישפוח תודהי" ןועברב ספדנ

...

:באה לע

ידימלתמ היה ,ותורחבב .קהבומ ארמג-לעבו םכח-דימלת ידוהי היה אבא
ילנמונפ ןורכזב ןחינ אוה .לארשיב בר ותוארל וויק וירוהו ,רוגמ יברה
דימ ףיסוה ,םיבותכה ןמ האבומ טטיצשמ .תומלש תותכסמ הפ-לעב עדיו
ףדה רפסמ תא רכז ףא םיתעלו ,תוביסנ וליאב וא ,הרמאנ רשקה הזיאב
.ארמגב

תורכמב הדובעל ,ונ'זוביל םשמו ,ואנקריב-ץיבשואל ונחלוש וטגה ןמ
.םחפה

...

תוכושחה תוליחמבו םילפאה םיכוכב ,המדאה ןטב קמועב רטמ תואמ שמח
רוקמ םיבער ;רועה תויבובקנ לכ ךותל רדחש םחפ-קבא םיסוכמ ;תובוטרהו
- טעמ ונל םחייש תנמ לע ,םיקבוחמ ונבשי - המדאה יקמעמב ,םש רק -
לשמ ,םישוריפו םישרדמ ;תוינשמו ארמג יקרפ .הרות ירבד ימע ןניש אבאו
.זנכשא ימכח לשמו תופסותה ילעב

...

ורעטצה - הליפת ירוזחמ ונל ואצמנ אל ירהו - הנשה שאר עיגהב
יאדווב .הכלהכ ללפתהל םדי לאל ןיאש לע ,קולבה ינכוש ,םידוהיה
תא ,םתודפ תא חיטבתו ברקת הליפתה יכ - בלה ירשיו םימימתה - ונימאה
...םתלואג

...

יל ארקו הלילה עצמאב אבא יתוא ריעה ,רושעל הסכ ןיב תולילה דחאב
.ושגרד לא אובלו תולעל
.רמא ,"ךילא יל בושח רבד"

...

!דוע יהולא וניא הז לא

לכ אל ,ותדוקפ םוי עדוי שיא ןיא" :הלילה ותואב ילא וירבד תיצמת וזו
,יתושגרה תא עדת יכ הצור ינא ,ןכלו .םייוצמ ונא םהב םיאנתב ןכש
יתונש לכ :םדאכו ידוהיכ יתיווח זכרמ אוהש ןינעב ,יתונקסמו יתובשחמ
;לוכי-לוכה לארשי יהולאב תטלחומהו המלשה יתנומאמ יתיטס אל םויה דע
וניה אוה יכ קפס יתלטה אל םלועמ ;'דימת ידגנל ינודא תא יתיווישו'
יפכ ,לכה לעמו לכב וחוכש ;'ודובכ ץראה לכ אולמ' תניחב ,םוקמ לכב
.'הלעמלמ וילע ןיזירכמ ןכ םא אלא ,הטמל ועבצא ףקונ םדא ןיא' רמאנש
ותעד לע ,ןאכ השענש המ לכו ,הז תוומלצ-איגב ,ןאכ םג אצמנ אוה ,עמשמ
,ןכ יכ הנה .'הלעמלמ וילע זירכה אוה' אלה .אב וחוכמו ונוצרמ ;השענ
ינודמילש המ לכו ,םיהולא ןיאש וא ?ךשפנ הממ :הנקסמל יתעגה ינא
,םיהולא שי םא ,וא ;רבדל המ לע ןיאו חרפ אברוע תניחב וניה יתדמילו
תועיבשל אוהו אב ותנווכמ הז לכ יכ ,אוה ינויגהה אצוי-לעופהש ירה
ישעמ תא עצבל םינמרגה לש םתלוכיב היה אל ,ןכ אלול יכ ...ונוצר
דובעא אל !וב הצור אל ינא !דוע יהולא וניא הז לא ,ןכ םא .םתועשר
חטשא אלו ןנחתא אלש יאדוובו ,ויתווצמל עמשא אלו וילא הנפא אל ;ותוא
ןכ ירחא תוטעמ תוקד - וירבד םויסב ."יתושקבו יתוליפת תא וינפל
ןק לע" :קעדזה ומכ - ונתנשמ ונתוא ריעמה לש ויתוחירצ רבכ ועמשנ
"?!ונילע המו ?!ךימחר ועיגי רופיצ


אשונה ףד !ינוליחה חוכה התיבה רזוח ינא