Subject Secular Power Home

תידרחה תונותיעה ןמ תוטטיצ ףסוא
27.11.98 ישיש םוימ

!םימרופרה ללגב ןונבלב םיהולא השועש המ לע


םילשורי - תימלועה לארשי תדוגא ןואטב - עידומה

? :ךרוע
לעופה דעוה - תימלועה לארשי תדוגא תורדתסה : ל"ומה
םילשורי ,5 יבכמה הדוהי ,ךורב רוקמ הישעתה רוזיא

דאמ םיהולא םג ,םידרחה קר אלש רבתסמ) צ"גב תוטלחה תובקעב ןונבלב םילפונ ונילייח
.(?םימרופרה ללגב הככ ללותשמש והשימ דוע לע םתעמש .שיגר דאמ

םימרופר םיפרת סינכהל (. . . !? ילארשי ) צ"גב הרוה ובש ,רבעש עובשב םוי ותואב "
לובג לע וגרהנ ,לכיהב יביטברסנוק םלצ דימעהלו ,םילשורי שדוקה ריעב תיתדה הצעומב
ינש ולפנ לומתא ,עובשה תישארב השק ועצפנ םיפסונ םיינש .ינלוג ילייח השולש ןונבל
וניאו בבוס םימדה לגעמ .בלב ברוצ באכהו םיכפשנ ד"יה םידוהי ימד .םיפסונ םילייח
דתי תינידמה תוילארשיה העקת זאמ ,לארשי ץראב םידוהיל םיבוט םימי ויה אל ,קסופ
תינפומ עבצאהו ריקה לע המושר תבותכה . . .תאזה השודקה המדאה לע ינרפכו ינוליח
תושקה תוסיגנה םנמאה ?ןאכ ללוחתמה ןיבל תדה תופידר ןיב רשק לכ ןיא םנמאה .הרבעל
,יזרא .מ.י ) "?ןנובלע תועבות ןניא ,תידוהיה הביתב םילספ תציענו ,תודהיה תמוחב
(1 'מע ףסומ


לארשי תדוגא ילעופ קנב ,בהז יווק ,דנוב תוירגיס ,םילוטיט ,םסא :םימסרפמ


ימוי ןותיע - ןמאנ דתי

? :ךרוע
קרב ינב 51122 דוקימ 328.ד.ת 16 ץיבונורהא 'חר


:ונרזעל היהי ידרחה רוביצה ?תונורתפ םישפחמ ?ןונבלב םיגרהנ ונילייח

יוארש םימי ,שפנ ןובשחל ררועל םיכירצש םימי :הנכס ימי םה םימיה ,קפס ןיא . . . "
םחלהל עדויש ימ לע דבכ לוע לטומ םהבש םימי ,םיבוט םישעמבו הליפתב םהב תוברהל
"המישנל ריוואכ ידרחה רוביצל הקוקז תילארשיה הרבחה םהבש םימי ,ןוהתועבו ןוהתולצב
(2 'מע תכרעמה רמאמ)

םהל םיקוקז ונא ןכלו תושעל םידרחה םיעדוי הארנכש המ הז ?הז המ ? ןוהתועבו ןוהתולצב
.וזה הללקה ילב םג רשפאש חינמ ינא ,יל תוריהנ ןניא םילימהש רחאמו ימעטל .םדידל


:הלכשהו תואטיסרבינוא

ירפסב רהובמש תא ריכזהל יוארה ןמ ,םיאבו םישמשממ הכונחה ימי תע ,ולסכ שדוחב"
תוינוציח תומכח תדמעה תועצמאב התיה "ךתרות םחיכשהל" ןווי לש התמחלמ רקיעש ,םינומדק
םג ושקיב ,םינווייתמהו םינוויה לש םכרד יכישממ . . . הרותה תמכחל הביטנרטלאכ
ולפנ רשא ,ובשינש תוקונית ,וניחאמ תובבר ."ומשל דומיל" לש שדח םגד רוציל ונרודב
תווצמ םייקל םוקמב ,יאבה ירבד דומילב םהימי םילבמ ,םיחידמו םיתיסמ םתוא לש םתשרב
,הרותה ילכיה תא חגנלו םוקל םיתסומ םה התע .השודקה ונתרותב הלילו םמוי וב תיגהן
ראב לא ובושי רשא דע חונמ ול אצמי אל ,םשפנב עפעפמה תעדה ןואמיצ יכ םיעדוי םניאו
(15 'מע ףסומ ,ןמסורג באז ןתנ) "םייח םימ


:ינידמ םזילטנמדנופ

לארשי ץרא תולובגש ,אוהו ,דחא ידוסי רקיע שטשטימ ולסוא םכסה הנוכמש המ תובקעב"
האירבב דוסיכ םידמועו םיעובק םה םעבט םצעמש ינפמ ,ןתמו אשמל הרוצ םושב םידמוע םניא
תונשל ולכוי אל ,םהידיבש המצעה לכ םע ,ברעמו חרזמ יכלמ לכ ואובי םא םגו ,תיקולאה
רותב הב תרכומ הרותה תקוח םא קר ירשפא תידוהי הנידמ םויק . . .הז קצומו ןתיא דוסי
הניא רשא םידוהי לש הנידמ .הנידמה תגהנהב הרותה ןוטלשו ץראה לש תידוהיה הקוחה
"תידוהי הנידמ תויהל תלדוחו ונמע םויק דוסי תא תרתוח הרותה ןוטלשו יקוח לע תדסוימ
(4 'מע ףסומ ,לגיפש לארשי)


.לארשי תדוגא ילעופ קנב ,הנרטמ ,םילוטיט ,בהז יווק :םימסרפמ


תורדתסהב ס"ש תעיס ןואטב - םויל םוי

? :ךרוע
מ"עב (1992) רואל האצוה םויל םוי : ל"ומה
םילשורי הממור ,20 באילהא


:רשל םיתתוצמה ס"שב םיריכב לע הידי םישל הרטשמה השקתמ ךיא וא ,"הילפא"

םייטילופו םיינוליח םישיא דגנ תונוירב ינצינ לכ דועב .קוח ןוטלש שיו קוח ןוטלש שי"
ידרחה רזגמב רבודמ רשאכ ירה ,םיכילה יוצימל העיבתו הבחר תירוביצ הרעס םיררוג
ררבתמ התעו ,םידרח דגנ התסהו העיגפב רבודמ רשאכ ךכ .האלפומ תושידאב םיפלוח םירבדה
קר הלגתנ םירקמה תרשרשל ףרטצמה ףסונ הרקמ .ס"ש ישארב תונווכמ תועיגפב רבודמשכ םגש
תא תרקוח הרטשמהש רבתסמ .החוורהו הדובעה רש לש ותיבב רתס תונזאה לע תאזו ,םויה
ויה ןמזמ רבכ ינוליח רשב רבודמ היה םאש רורב .סרח התלעה הכ דעו םישדוח 4 רבכ אשונה
(2 'מע תכרעמ רמאמ) "םימשאה םיאצמנ


:יאלוזא ברה כ"ח יפמ םירבד ,רזומו רז ןויגה

תנידמב התסהה .םיכרבאה דגנ םושיא יבתכ שיגהל םירהממ - ןויסמה תא רוצעל םוקמב "
שיבמ התסה עסמ להנתה עובשה .םימודא םיווק הצוח בוש ידרחה רוביצה דגנכ לארשי
תידרח הנוכש - איבנה לאומשב הריד רכשש רוחבל ולכנתה לוכיבכ םיכרבאש ךכ לע ,תרושקתב
לע ורצענש םיכרבאה רצעמ :תפסונ תורגתהל סחייתה ףא יאלוזא ברה כ"ח . . . םילשוריב
- םילשוריב םירעש האמ תנוכשב םתרידב תוירנויסמ תוירצונ םישנ תיבב קזנ ומרגש דשח
םהל םימרוג רשאכ וליאו ,םושיא בתכ םדגנ שגומ אל - קוחה לע םירבוע םירנויסמ רשאכ
(6 'מע ,יולה ריאמ) "םושיא יבתכ קיפנהל הרטשמה תזרדזמ דימ - קזנ

וירבדמ עזעדזהל רומא ,םידרח תואמ וב ושעש םורגופה רחאל תיבה תנומת תא הארש ימ לכ
ןכאש ירה תינוליחה תרושקתה לש התסהו תורגתה םיארוק וללה תאזל םא .תסנכה רבח לש
.יאלוזא ברה תסנכה רבח דובכ לש ויתורמא ךכמ רתוי דועו ,לאה יכרד תורתסנ


ופיד סיפוא ,בהז יווק ,םסא ,םילוטיט :םימסרפמ
Subject Secular Power Home