םדוק ףד !ינוליחה חוכה התיבה רזוח ינא

תידרחה תונותיעה ןמ תוטטיצ ףסוא
11-9-98 ישיש םוימ

,בצמה לע העד םיווחמ היצלטסניאל םיחמומ
,תונויצה יעשפ לע
(םישדחה) וינודא תא תוצרל ןויסינב ,תיסמה ירזינב לעו


םילשורי - תימלועה לארשי תדוגא ןואטב - עידומה

? :ךרוע
לעופה דעוה - תימלועה לארשי תדוגא תורדתסה : ל"ומה
םילשורי ,5 יבכמה הדוהי ,ךורב רוקמ הישעתה רוזיא

:םשמ םיאורש םירבד ,התסה

תא עונמל םילשורי תרטשממ שרוד ,רלימ םייח ברה םילשורי תייריע שאר םוקמ אלממ "
לע םיחומה תבשה יניגפמ דגנ תיסהל םיעיגמה ,םיאיבנה 'חרב צ"רמ ישנא לש תויצקובורפה
(2 'מע העידי) "םוקמב הדעסמה תחיתפ

: "הקספה אלל ביב " - ביבה לת ,ןיכפוש ימ

יאדוב זא יכ ,תוצרפ הב ץורפלו תיראטינסה תכרעמב לבחל טילחמ ,ומצע ריעה שאר רשאכ"
המהוז לכ לש תיביסנטניאו תישפוח הצירפל - ללכ עתפומ תויהל ילבמ - שארמ תופצל שי
יול רמ ידרחה םיקסעה שיא דגנ הייריעה שאר לש תישיאה ותמחלמ תזרכה. . . תירשפא
דע ,תיביבא לתה בויבה תכרעמ לש תללוכה התסירקב ןושארה בלשה תא התוויה ,ו"יה בויבל
ריעה שאר לש וחוכב רבכ ןיא ,םויכ . . . הלימה ןבומ אולמב "ביבה לת"ל התכיפה ידכ
הניא רובצל ןיכפושה תמירז הקיפסהש ,המצועה .ףחסה תא םולבלו ץרפה תא רוצעל הזלה
הכפה ,"הקספה אלל ריע " :םעפ התנוכ רשא ריעה .התמילבל ריבס יוכיס לכ דוע תריישמ
,!ערה תבהאו בוטה תאנש : דחא שרושמ רומאכ עבונ לכה . . . "הקספה אלל ביב" - תויהל
(3 'מע ,ץילרג םחנמ ) " בייואה תבהאו חאה תאנש

:לארשי ךילע קלמע ,ידוהיה ריצה לע בבוסה םלועה

הלקנ לע לוכי הצורש ימ לכ .תינכדע בצמ תנומת לכ ןיעל תפשוח התיה ,ביבסמ הלק הטבה"
םימויאה ,תומחלמהו תואנשה .םלוע יעוריא לכ םיבבוס - ידוהיה ריצה ביבס יכ תוארל
המ הז .םדוחי תא דיבאהל תוסנלו םהל ערהל ,םידוהיל קיצהל ןוצרהמ עבונ לכה ,תודרטההו
תונידמ תוצורש המ הזו ,ןהינפ לע הכסמ תוטוע ןניאש תויטסירורט תונידמ תוצורש
תוינאמוה לש הטעמל תחתמ ,לארשי םע יפלכ םילפאה םהירצי תא תואיבחמש ,תורואנ
םיפושח םידמוע םהו םתודהימ םיעדוי םניא םימימת םידוהי הברה ךכ לכ . . . תונכייחו
הנחבאה תלוכי תא םהל ןיא .םהינימל תרושקת ילכמ םינרקומו םיעקובה סראו לער תונמל
איבהל הצור קלמעש םירובס םה םמותל .םירחא ןיבל קלמע ןיב ,בהואל בייוא ןיב לידבהל
(1 'מע ףסומ ,לשא .א .ש) "םימעה תחפשמ לש הרכה ילא םתוא

,טייגלוק ,בהז יווק ,המלת ,הידמר ,הלוק הקוק ,יחרזמ למרכ ,רבצ יטלס ,קבוד :םימסרפמ
םילוטיט ,ןופאלפ ,באלק הדוס


ימוי ןותיע - ןמאנ דתי

? :ךרוע
קרב ינב 51122 דוקימ 328.ד.ת 16 ץיבונורהא 'חר

:תרושקתו םיאטח

לע רוסיא ללכ םייק אל םיינוליחה היגשומ םלוסבו תווצמו הרות לוע הילעמ הקרפש הרבח
םוי ידימ יוטיב ידיל םיאב םירבדהש יפכ ,הגרדמה לפשל דע תרדרדתמ ,תוליכרו ערה ןושל
תוברת יאלח לכ תא הכותב תמלגמ ךא ,תוירבע תויתואב תספדנה ,תונותעה יפד לעמ ומויב
(2 'מע .תכרעמ רמאמ ) "תוירכנ תומוא לש םיאטח םישנא

:עשפו תונויצ ,לכו לכמ תורבדהה ןויסנ תלילש ,לארשיל תיתרבח הנמא

ישיא . . . תיתרבחה הנמאה ןויער הלעוה ,רושיגל םינתינ יתלבה םירעפה לע רשגל ידכ"
רוביצ ישנאו חור ישנא םג . . . "הווחא סנכ"ל וסנכתי תיתרבחה תשקה ינווג לכמ רוביצ
תידוהיה תוהזה תודוא יכרע ןויד"ב רבודמ םא .המל רורב אל .סנכל ונמזוה םיידרח
לשבל רוסא !תידוהי תוהז שי .תפתושמ תידוהי תוהז ןיא ?םש תושעל ונל שי המ ,"תפתושמה
,חפסנ לכ .תודהי וז ,תיתימאה תודהיה דס תא םאותש המ .יוגה תוקוח לש בלחב ,רשכ רשב
הזו תודהי וז תודהי לבא ינענכ תויהל לוכי הז .ילארשי תויהל לוכי הז .ףסה לע החדנ
.ןוידל חותפ אל
טדנמ םהל ןיא .שדח ףתושמ הנכמ תריציב קלח לוטיל ולכוי אל םלועל ,תווצמו הרות ירמוש
,ידרח םייח חרואב גוהנל ונתוא תבייחמ הרותה םא ?רתוונש םיצור םה קוידב המ .הזל
דיב רמוחכ ,ו"ח ,ונידיב איה הרותה ?תיבה ילעב ונחנא יכו ?תארקל תכלל םילוכי ונחנא
?רצויה
ומיאתי ,םיצור ,םהיניע לומ לא ,תחא השקמכ ,הרותה תא ביצהל אוה ,םילוכי ונחנאש המ
טעמכ וכפה ילארשיה םעה תוגורע .הרומתב םהל תתל המ ונל ןיא ,םיצור אל .םמצע תא
חוכבו םירפסמ קושקשב השענ הז הנידמה תישאר ימיב .הכורח תינחור המדאל ,שורח הדשל
םויה ןיא ?תונויצ םויה הז המ יכ ,ביחרנ אל .הנמאל םינכומ םה ,שוביכה ירחא ,וישכע
לע תובא תיבב םימשמ חוכיוו ומכ הז ,תונויצה יעשפ לע םויה חכוותהל .תאזכ היח לארשיב
(2 'מע ףסומ ,ןמדירפ לארשי) "ןואילופנ לש וכרד תקדצ

:םלועה אוה הנושמש המכ

הרפ" יהמ הלאשה לע תונעל לגוסמ וניא ךא ,םיימתירגול םיכרע בשחל עדויה ןוכית רגוב
תוקימעמ תוכרעמ שדחל לוכיה ,קהבומ ןדמל ,הרות ןב דועב ,יתוברתו ליכשמ אוה ,"המודא
הנובנ תולכתסהו הקימעמ הנבה םע דחי ,ס"שבש םיכובסהו םישקה םיניינעב תולפלופמו
וא עשוהי .ג .ב .א לש םיאלפומה ויגיגה יכבנב איקב וניא ךא ,ןיינעו אשונ לכב הרשיו
הרבחה לש הדיתע תא ןכסמה ,הלכשה רסח ,רוב בשחנ ,םילאיצנרפידהו םילרגטניאה יזרב
(26 'מע ףסומ ,טור קחצי) "תילארשיה

!קדוצ ןמאנ דתי םעפה
!המודא הרפ איה וזש םידמלמ ,םימייוסמ רפס יתבב

This is a white sheep!

,ןופאלפ ,יחרזמ למרכ ,המלת ,הידמר ,םסא ,בהז יווק ,באלק הדוס ,טייגלוק :םימסרפמ
קבוד ,הנקיטפוא


תורדתסהב ס"ש תעיס ןואטב - םויל םוי

? :ךרוע
מ"עב (1992) רואל האצוה םויל םוי : ל"ומה
םילשורי הממור ,20 באילהא

:םהל שי םיביוא

םע לש חצנה בייוא ,קלמע" ,דירש תא הניכ ירזינב המלש ברה כ"ח תואירבה רש ןגס "
(11 'מע העידי) "ןבר תיב לש תוקונית דגנכ תיסמש ,לארשי

:ס"של הקיזה אל םלועמ תויתדע טעמ םגו

םישלופכ םיגצומ םה ,תוכזב םהל עיגמש המל תוכזל וללה םישודקה םידליה םיסנמ רשאכ "
תויוכזל העונתה .קבאמל ארוקו םדא ידייצ לע רבדמ דירש יסויו רליווטורכ הטע תרושקתה
יסוי .ינוליח יזנכשא ונייה ,צרמ לש חרזאב רבודמשכ קר ,תירטיס-דח איה צרמ לש חרזאה
םישקבמש שי םויה םג ,ןוכנ .םהל רוזעי אל המואמש תעדל םיבייח ויערמ רבחו דירש
יזנכשאל תיצחמ ידכ םילוקשש םייביטימירפו םיניטנבלכ ונב םיטיבמו ,תורבעמל ונגישהל
(45 'מע ,ולגזוב םייח ) ס"ש תא שי םויה :ןטק אל דחא לדבהב לבא ,ינוליח-יזנכשאל עיברו

,בהז יווק ,ונס ,הלוק הקוק ,הידמר ,ןירפלה הקיטפוא ,םסא ,יחרזמ למרכ :םימסרפמ
םילוטיט ,טייגלוקםדוק ףד !ינוליחה חוכה BookMark ףיסוהל םג רשפאו