םדוק ףד !ינוליחה חוכה התיבה רזוח ינא

תידרחה תונותיעה ןמ תוטטיצ ףסוא
24-7-98 ישיש םוימ

;"הרט" . . . תרבח לש - ידרחה רוביצל רתויב לודגה םיסרפה עצבמ לע
;ידוהי-אל ל"הצ לייח לש ויבורקל תוחרזא ןתמ לע םיבשוח המ
.לאמשו ןימי לע םילמ המכ םגו ;םייוג-םידוהי ןוזמה תרשרש לע


םילשורי - תימלועה לארשי תדוגא ןואטב - עידומה

? :ךרוע
לעופה דעוה - תימלועה לארשי תדוגא תורדתסה : ל"ומה
םילשורי ,5 יבכמה הדוהי ,ךורב רוקמ הישעתה רוזיא

:לודגבו ךשמנ םידרחה םע הרט לש ןמורה

סרפה והז . . . ידרחה רוביצל דחויש רתויב לודגה סרפה - הרט לש תינוכמה עצבמ"
לש תינוכמה עצבמ .ידרחה רוביצל המעטמ םיסרפ עצבמל הרבח הדחייש רתויב לודגה יוושב
םילשוריבו קרב ינבב תואצמנ עצבמה לש ףוסיאה תונחתו ידרחה רוביצב קר םסרופ הרט
לש דחוימ חוקיפב םויכ אוה םג דמוע הרט ירצומל קנומה רשכהה . . . תוידרחה תוינכרצב
(2 'מע ,רוביצ יסחי לש העידי) "לארשי תדוגא ץ"דב

:ינאמוה/ירסומ יפוא אשונש המ לכל דגנתהל ןבומכ םיכישממ םדצמ םה

לכש עבוקה קוח רשאל עובשה דמע הרותב בותכ אלש "יטרקומד" לשממ - - תסנכב ידוהי בור"
תוחרזא תיטמוטוא לבקלו הצרא אובל םילוכי ל"הצב תרש רשא ידוהי וניא לש ויבורק
קחצי ) "םידוהי לש יעבטה יובירל הבושתכ לארשיב תייוגה תוחרזאה תרבגה . . . תילארשי
(3 'מע ,םיובננט והיתתמ

.הרט ןבומכו ,םוקלס ,הרטלוא לאירא ,ץרה ,הידמר ,ןופאלפ ,הלוק הקוק :םימסרפמ


ימוי ןותיע - ןמאנ דתי

? :ךרוע
קרב ינב 51122 דוקימ 328.ד.ת 16 ץיבונורהא 'חר

:ונניבש םינלאמשל "המחנ" טעמ הנהו

ירבח ויה םה .ןלוגה קוח דגנ דחא שיאכ ועיבצה ,תסנכב הרותה לגד תעיס ירבח תעברא"
,ברעממ חרזמ קחרמ םיקוחר ונא ,עודיכ . . . קוחל ודגנתהש היצילאוקב םידיחיה תסנכה
ןימיה תא ונתפדעה .םניבו וניניב הרועפ הקומע םוהתו ,ןימיה לש םיימואלה תונויערהמ
ותרטמ לכש ףוגכ ,לארשי םע דיתעל לאמשה לש תינחורה ותנכסב הרכהה ךותמ קרו ךא תעבונ
םע תא ךופהל ונוצר לשב ,סיעכהל םיברה תאטחהו הריפכ תצפה ,לארשי םעמ תרות תריקע איה
עגונב ןימיה לש םילוספ תונויער םע םילשנ אלו םיכסנ אל . . . םימעה לככ םעל לארשי
'מע תכרעמה רמאמ) ".הרות תעדל םידגונה ,תומואב תורגתה ישעמו םיינמואל חוכ ינגפמל
(2

.הרטו קבולגוז ,דנב-ולב ,הרטלוא לאירא ,םוקלס :םימסרפמ


תורדתסהב ס"ש תעיס ןואטב - םויל םוי

? :ךרוע
מ"עב (1992) רואל האצוה םויל םוי : ל"ומה
םילשורי הממור ,20 באילהא

:(היונק הבתכב אלא םוסרפ תעדומב רבודמ אל) ןאכ םג ךישממ הרט לש ןמורה

סרפה והז . . . ידרחה רוביצל דחויש רתויב לודגה סרפה - הרט לש תינוכמה עצבמ"
לש תינוכמה עצבמ .ידרחה רוביצל המעטמ םיסרפ עצבמל הרבח הדחייש רתויב לודגה יוושב
םילשוריבו קרב ינבב תואצמנ עצבמה לש ףוסיאה תונחתו ידרחה רוביצב קר םסרופ הרט
לש דחוימ חוקיפב םויכ אוה םג דמוע הרט ירצומל קנומה רשכהה . . . תוידרחה תוינכרצב
(15 'מע ,רוביצ יסחי לש העידי) "לארשי תדוגא ץ"דב

:םיתומיעה ארוב םיהולא :ןוזמה תרשרשב םייוגו םידוהי

לע הז םתמיא ןתנו ודגנכ םירחא ארב ,ומלועב ה"בקה ארבש המ לכש ץרא דסי המכחב 'ה"
- לארשי תא ה"בקה ארב . . . םירמנו תוירא ,םיבוד ןדגנכ ארבו ,תויחו תומהב ארב :הז
.םייח םהשכ לארשי תא םיעלוב ויה ותנקת אלמלאו (םייוג) םלוע תומוא םדגנכ ארבו
(19 ,ריעצ םוי גרבדלוג תיגח)

דנב-ולב ,קבולגוז ,לועבט ,הרט :םימסרפמםדוק ףד !ינוליחה חוכה BookMark ףיסוהל םג רשפאו