הכלה קבאמ םיינוליח םייתד הנומא


שפוח םורופ - שפוח םורופ - שפוח םורופ

61 רפסמ ןוילג

.לכה ריבסי ןאכ קילק ?שפוח םורופ הז המ

Forum Hofesh
רוא
01 לירפא

.הלופכה תונמאנה תייגוס לע תובתכתה

,רורד םולש

."הלופכה תונמאנה" רמאמה תא יתארק וישכע
עתפומ ןיידע ינא לבא .םימסרפמ םתאש םירמאמה לע סועכל ידכמ ףייע רבכ ינא .סעוכ אל ינא
רוביצה לכ דגנ הטוב התסה ליכמש רמאמ הז .רומח הזה רמאמה המכ דע םיניבמ אל םתא ךיא
םיקלח שיש ןוכנ הז) תודהיה יבגל םירקש קפס תויועט קפס ,(תונעזג :תחא הלימב) ימואל-יתדה
אוה .תודהיב תוכופה תושיג םג שי הדימ התואב .םיתוחנכ םייוגה לא םיסחייתמה תודהיב
היגולואידיאה םע ןרטש לש היגולואידיאה שגנתתש דע ןמז לש ןיינע קר הז" עטקהו (הזמ םלעתמ
אבצב םיתרשמ םיימואל-םייתד לש תורוד ירה .יטוידא ,יל חלסת םא ,טושפ אוה "הנידמה לש
.םירידנ םה וזכ תושגנתה ללגב תודוקפ ורפה הלאכ םילייח םהב םירקמו

,תומודק תועידו תונעזג דגנ םינעוט דימת םתא ךיא והשיתמ יל ריבסתש הצור יתייה תמאב
.הלאכ םירמאמ םימסרפמ ןמזב ובו ,המצע תודהיה דגנ אל םתאש םינעוטו

,תוארתהל
רוא

:רתאה תווצמ רורד לש ותבושת

.ךל הנוע ינאש ינפל רמאמה תא ,ןויעב ,בוש יתארק ,בוט
ינא .ימואל יתדה רוביצה בור לש הבישחה ךלה תא ראתמ רמאמהש ,עדוי ינאש הממ ,בשוח ינא
אל םיטוטיצ שי רתאב "לואשל עדויש" רודמב ."לואשל עדוישו" רפסה תא אורקל ךל עיצמ
.םש םג אורקל לכות ,רפסהמ םיטעמ

.התוא רשיא קר הזה רפסה .אבצב רקיעב התיה תוגורס תופיכ ישנא הברה םע ילש תורכהה

.תודהיב םיקלח הברה שיש יאדו ,תיסקודותרוא אלה תודהיל ןווכתמ התא םא - תודהיה יבגל
.וילע רוערע ןיאש סיסבה הז - תיסקודותרואה תודהיה יבגל

יתדה" רוביצה םעפ יא םא לבא .העוט רמאמה בתוכש בשוח ינא םג - "ןמז לש ןיינע קר הז" יבגל
וניאר .ףידעי אוה המ קפס ןיא יל - תינוליח הנידמל הכלה תנידמ ןיב טילחהל ךרטצי "ימואל
.םינש המכ ינפל ןוילעה טפשמה תיב דגנ הנגפהב הזל םינמיס

לכ שי - ונחנא םצעב ןיא) ינא לבא .תודהיהמ ןטק קלח קר איה תדהש ןוויכ תודהיה דגנ אל ונחנא
ןהבש תולודגה תחא איה "ונתרחב התא"ו - תויסיסב תויעב הברה שי תדבש בשוח (תועד ינימ
.(תחא דוע איה "השיא ינשע אלש ךורב")

עיפומ ילש העדה תא ףקשמש המ לכ אל לבא) ילש העדה תא ובורב ףקשמ הרקמב רמאמהש הככ
.(אלש םירבד הברה שי - ךפיהלו רתאב

:(ןשוש ןבא ןולימ) ןווכתמ התא המל הארה אוב ,תונעזגו המודק העד יבגל

תניחב דוסי לע אל והשימ וא והשמ לע םדא בלב שיש העד ,תדחושמ העד - המודק העד"
רוביצה תא בוט ריכמ רמאמה בתוכ ."והשימ תעפשהב וא ירקמ םשור דוסי לע אלא ,תודבועה
ינא) תיעטומ העד ןאכ שי ילוא זא ,הזה רוביצה לש ויתונומאל סיסבה תא םגו ,"ימואל-יתד"ה
.ןאכ ןיא המודק העד לבא (אלש בשוח

הז ."םיתוחנ םה םירחא םיעזגלו םיסחוימ םיעזגל םיקלחנ םלועה ימעש הפקשהה - תונעזג"
.רמאמב אצמנ אל שממ הזו ?אל ,"הריחב םע" קוידב

חמש גח

רורד
:םיימואלה םייתדה לש םיכרעה תכרעמ ןיינעב דוע

.תינרדומה תידוהיה תויחישמה ןד ףסוי רוספורפ לש ורפס לע הריקס •  
.חישמ לש ורומח יקסבלכר יפס לש ורפס לע הריקס •  
.רפל דידק 'גניא תאמ הלופכה תונמאנה •  
.רורדימע בקעי ףולא תת ירבד לע •  
.הנבל דדוע תאמ םיכרע לש הלאש וא ןוכנ אלה חוכיוה :רימע לאגי לש המלידה לע •  

Forum Hofesh

ןתיא
25.3

היטרקומדב היירטמיסה לע

קחשמה יללכ יפל אלו הלש קחשמה יללכ יפל גוהנל שי תידרחה תכה םעש יתטלחה ןמזמ רבכ ינא
:הטושפ הביסהו ,םייטסינמוההו םיטרקומדה

בלב ררוגתהל ףא וא הבישי ,ללוכ ,הרות דומלת םיקהל םיטילחמ םידרח םיאנק תצובקש ךל ראת
.תינוליח הנוכש

תנידמ לש התמקה תא שיחהל אוה עינמהש םיניבמ םניא םישידאה םינוליחה תיברמ ,לזמה עורל
לשב תמגפנ םהייח תוכיאש םיניבמ םינוליחה תיברמ ,החמשה הברמל ךא .ןטסינגפא חסונ הכלה
.ךכ בקע דרוי םהלש תורידה ךרעשו הנוכשב ומיקה םיאנקהש ןחלופה םוקמ ךותמ עקובה שערה

תא קיספהל הפי שקבמו הבישיה ותולעבבש תכה גיהנמל ךלוה ?ךכ לשב שידאה ינוליחה השוע המ
...המודכו דרוי תורידה ךרע יכ התוליעפ

שידאה ינוליחה .!תבש תחורא ונתיא דועסל אוב ,רקי ידוהי עמשת :טסילדנמודנופה ול הנוע
- תכה גיהנמ ול הנוע ?הבישיה תא ורגסת תאז לכב ילוא - ,ולשב ךישממ ךא .גונעתה לע רתוומ
םניא הינייפאמש תיטרקומד הנידמב םייח ונחנאו ינוליח התאש ןוויכמ תאז שקבל לוכי אל התא
,םינוליחה ,םתא ירה - םוקמהמ ילש הכפהמה תורמשמ ילייח תאו יתוא קלסל ךל םירשפאמ
?םוקמה תא בוזעל ינממ שקבל לוכי התא ךיא זא ,םזילרולפב םינימאמ

!ןחלופה שפוח תא תדבכמ תיטרקומד הנידמ !קדוצ תכה גיהנמ

יתליהק זכרמ םיקהל טילחמ שידאה ינוליחהש חיננ :המגודל רוזחנ ךא .הכ דע היעב יל ןיא הז םע
רתומ ונל :ורמאי םידרחה !אל ?ירשפא רבדה םאה .תידרח הנוכש בלב ,חותפ רפס תיב ,יטרקומד
םילבקמ ונניא ןכלו םיטרקומד אל ונחנא לבא םיטרקומד םתא יכ תיבב םכלצא לחנתהל אובל
.הנוכשל ונתיאמ םינושה םישנא

:םזילרבילהו הירטמיסה ןיינעב דוע

.רפל דידק 'גניא תאמ ,אל וא ונתיא םתא :וטילחת •  
.לט ימולש תאמ ,תוינוליחה לש התומידקו התויחרכה •  


Forum Hofesh

דהוא
17.4

םידלי תאכהל ךוניח

:האבה העידיה תא 17.4.2001 םוימ ונותיעב םסרפ "תונורחא תועידי"

יכוניחה רזגמה ידימלת לכל הבוח דומיל רמוח איה "ןמאנ תיב" םשב דומיל תרבוח
לש השדחה הרודהמב .תורגבה תוניחבב הילע ןחביהל םיבייח םהו ,יתד-יתכלממה
יעצמא איה ןב תאכה יכ תוטשפב עמשמ" :םידלי תאכה דדועמה ,קרפ שי תרבוחה
וילעו ,רסומ יכרד ודמללו ונב תא ךנחל הווצמ באה לע תלטומ םנמאו" ,"יוצרו בוט
."ךכ םשל ותוכהל ךרוצ שי םא ףאו ,ךרד לכב תאז תושעל

ינומא סיסבכ יתדה ריעצל םינקומש ךוניח תונורקעמ םלעתהל הטונ ,ישפוחה ,יללכה רוביצה
.הירחא רערעל ןיאש "תיהולא תמא"מ קלחכו טלחומ

:םג םימייק יתדה ךוניחה תודוסיב

םויכ הז המ רידגהל ןכומ ימ) "יקלמעה" תא דימשהל ירסומ יתלבהו ישונא-יטנאה וצה
(?"יקלמע"
•  
(?םיממע 7 םתוא םויכ םהימ) ןענכ יממע 7 תדמשה ריתמה וצ •  
ףדור ןיד •  
.דועו •  

.רימע לאגי השעש השעמל עיגמ וז השואב ןוזמ עקרקמ ןוזינ רשא יתד ריעצש ,אופא ,אלפ ןיא
ותואב םייוצמ םהינש תינורקע לבא ,לודג אוה םידלי תאכה ריתמה ךוניחל רימע לאגי ןיב קחרמה
לש הסוסיבו התיינקה" םשל תומילא לע הווצמ ףאו ריתמה רודמה :יתדה ךוניחב רודמ
."הנומאה

:רסומו תד לע דוע

.שפוח רתא לש תווצמה ג"ירת טקייורפ •  
.רימז יחצ תאמ ,רסומו תד ןיב דוגינה לע תיטסיאתא הביטקפסרפ •  
.ןידרבייס תאמ ?רמוא םיהולאש המ תושעל יל המל •  

Forum Hofesh

.א םייח
khaim100@hotmail.com

םיכאלמ יקוספ

.םבילל בורק תדה תא םיחקולש הלאל דעוימ וניא רפסה
.לאל תוחבשת רפס אל הז

תונומרא תונבל רמא אוה
ףנחתהלו דומעל םשו
םויב םימעפ שולש
שמח זא תמלסאתה םאו
םלוכמ ארונה ךלמלףסונ ןיינע

...הכופה הרעק - םיימשה ,חוטש קסיד - ץראה
הנומאהו האושה לע
תווצמ ג"ירת
תרזנוצמ יתלבה תמאה - הרותב םיגוליד

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא