םיריש עובשה תשרפ םירפס תע יבתכ


חישמ לש ורומח

Ani Chamor? Seems so.

יקסבלכר יפס תאמ רפס
דמח ירפס - תונורחא תועידי תאצוהב
ודגנכ תרוקיבה לעו ותביתכל עקרה לע ,רפסה לע

אל םיברש תא תושעל יקסבלכר יפס זעמ ,ויוטיב תמצועבו ותשיגב ,וירסמב ןפוד אצוי רפסב
הישרוש לע תידרח-תיתדה תכרעמה לש יתימאה הפוצרפ תא ףושחל :וינפל תושעל וזעה
.ינוליחה ידוהיה רוביצה יפלכ תיתימאה התדמע - רקיעבו ,היתונווכ ,הידעי ,םייכוניחה

,תידוהיה הקיטסימה ומכ ,הרואכל ,ןודז תונווכ ירסחו םימימתכ רבעב ובשחנש םיגשומ
תינויער תיתשת תויהל תונורחאה םינשב וכפה תיתדה תוינוציקהו תיחישמה העונתה
דימת היוצמ ,םנמא ,התיה וז תיתשת .תינלבוס יתלבו תיטרקומד אל ,תינעזג ,תיטסיטילא
,הטוב הכ ןפואב אל ךא ,תידוהיה הכלהה לש ידרח-יתדה ךוניחהו הנומאה סיסבב
םרואב יקסבלכר ידיב םיגצומ הלא לכ .םויכ וכפה םירבדהש יפכ ץרחנו יעמשמ-דח
הירוטסיהה ךרד רבוע ,ןיבר חצרב חתופש ,רפסה .המיא ידכ דע דיחפמה ,ןכוסמה ,יתואיצמה
דיתעה לש רואיתב ,"םימיה ץק"ל עיגמו ,תיתדה הקיטילופהו הקיטסימה ,תויחישמה לש
יקסבלכר בתוכ "תילארשיה תוינוגברה" .לארשיב תינוליחה תידוהיה הרבחל יופצה
,היורש איה וב םזיטואהמ תאצל הכירצ - איה םייח תצפח םא" ,ורפס םויסב
."לכל ץק םישי ימוטא קוריפש ינפל

לע תלבוקמ היהתש תיכשמה םייח תכרעמ םייקל ןתינ אל תרוסמ ילבש ,ךכ לע חוכיו ןיא
ידוהיה םג ,תיפולח תיתוברתו תימואל תרוסמ ונכותבו ונל החמצ םרטש ,הדבועה רואל .לכה
התוא לבקמ אוה ןיא םא םג ,המע תויחל רשפאש תרגסמ תידוהיה הכלהב האור ינוליחה
לש תכרעמ אלא הנניא תידוהיה הכלההש ,םיעדוי דבלב םיטעמ .תבייחמ םייח ךרדכ תינורקע
.הקוחר הפוקתב התייחש תמייוסמ הרבח י"ע ועבקנש ,תוגהנתה יללכו םיקוח

,המצע הרבחה ידיב םיעבקנ היקוחש ,תיטרקומד הרבח לש טופישו םיקוח תכרעממ הנושב
ןוצרו םיאנתה ,ןמזה חורל םאתהב םייונישל תנתינ איהו ,ללכ ךרדב יטרקומד תולוק בורב
תחא השקימכ התוא לבקמ ידוהיה ןימאמהש ,םיקוח תכרעמ איה תידוהיה הכלהה ,רוביצה
ןיא ןכלו ,םדא ידיב יוניש-רב ונניא םיהולא ידימ ןתינש המ .םיהולא ידימ ,לוכיבכ ,הנתינש
הנשמה תפוקתב .ונימיב ךכ - וילא דוגינב לועפל וא וילע רערעל ,רוסא וליפאו ,תורשפא םוש
ללכשלו רפשל ,תונשל וזעה זאד ונימכחו ,הכלהל סחיב הבר תושימג תמייק התיה דומלתהו
.תושעל םינכומ םניא ונימי לש תדה ינקזש רבד - הכלהה תא

Ani Chamor? Seems so.

םהיגיצנ י"ע םדא-ינב ידיב םיעבקנ היקוחש ,תיטרקומדה לארשי תנידמ המקש עגרמ
אלו ישונאה רסומלו ןויגיהל םאתהב תקסופש ,תישונא טופיש תכרעמ הלו ,תסנכב םירחבנה
ןיב םדקתמ תומיע לש ךילהת לחה ,יוניש-ינב םניאשו םיהולאל םיסחוימה םיקוח יפ לע
הרבחה - םידוהי לש םייוסמ רוביצ ןיבל ,קוח תנידמ לארשיב םיאורה םידוהי
תוכרעמ יתש ןיאש ,אוה דוסי ללכ .תידעלבה ותקוח איה תידוהיה הכלההש ,תידרח-תיתדה
לש םיבצמב יתדה ןימאמה עמשיי ימל .תחא הפיפכב רודל תולוכי וזל וז תודגונמ םיקוח
שנוע אשונ הנידמ ןידב העיגפ ?הכלהה יקוחל וא הנידמה יקוחל ?ףירח יטפשמו יתקוח דוגינ
הנורחאל ונעמש תחא אל !המע "םיימש ןיד" הכלהה ןידב העיגפש דועב ,תיסחי לק
ל"הצ ילייח ללוכ ,יתדה רוביצל - םיארוק םדועו - וארקש ,םייתד םיגיהנמ יפמ תויואטבתה
.דבלב הכלהה יקוחל עמשיהלו ,הנידמה יקוחל ברסל - םייתד

העונת - תפסונ תכרעמ תחרופו תחמוצ םיקוח תוכרעמ יתש ןיב יבטוק דוגינ לש הז בצמב
םידחפ י"ע תונזומ אווש-תווקתו תומולח ,תויפיצשכ ,תידוהי תיטסימ העונתו תיחישמ
תדוקנ לכ הל ןיאש ,תילנויצר אל הריווא תישונא הערכה לכ ביבס םירצויו ,תולפת תונומאו
,םירזומ ,םינוהמת םדא ינב ידיב לצונמ הזה יתואיצמה סיסבה רדעה .תואיצמב הזיחא
,שדוקב-ירחוס ,תודיתע-יזוח ,תובאב ,םילבוקמ ומכ םייעבט אל תוחוכ םמצע לע םיליצאמש
לכ לע ותלצאהו "שדוק" גשומב שומישה תוליז םיפרטצמ םהילאו ,לילא-יאפרמ ,בואב-ילעמ
לארשי ץרא" ומכ רדגומ אל גשומ רבדב םיילאיר אל תומולח .תדל רשק ול שיש םדאו טירפ
בצמל םירבוח ,"שדקמה תיב לש שדחמ המקה" ,"חצנל ונלש תיבה-רה" ,"חצנל המילש
הזכ ףוריצ הווהמ ,תושלח תוינוליח תוגלפמ יתש ןיב םיינשל יוצח םעהשכו ,ביצי אל יטילופ
.תיטילופ תונטחסלו תיתרבח תוליפטל האלפנ ןוזמ עקרק

תחרופה התוברתל ,תיטסילרולפה ,תישפוחה תידוהיה הרבחל תברואש הרורבה הנכסה
הכלה תנידמ תמקה איה ,םיינלבוסהו םיינמוהה ,םייטרקומדה םייתרבחה היתונורקעלו
םידחפב רבודמ ןיאש ,םויה םיניבמ םיבר .תינויצה לארשי תנידמ לש היתוברוח לע תידוהי
תסנכה רבח לש דאמ םירורבה וירבד םילצלצמ ןיידע םהינזואב .סיסב ירסח םיידיאונרפ
רתסב קר םירמוא וירבחמ םיברש תא 1996 לש תוריחבב ןוחצינה תחמשב קעצש ,ידרחה
."תסנכ תיב ןאכ םיקנ ונחנא תסנכה םוקמב" :םבל

Ani Chamor? Seems so.

םידסמימ לש תויתימאה םהיתונווכ תא ףשוחה ,"חישמ לש ורומח" דלונ הז בצמ עקר לע
לע הכלה תנידמ תמקה :ונל תברואש הנכסה ינפמ עירתמו ,םימייוסמ םיידרח-םייתד
םירכומש םישיא ללוכ ,ידרח-יתדה רוביצהש ,אלפ המ .תינויצה לארשי תנידמ לש היתוברוח
.םינותיעה תוכרעמל ועיגה תובוגת תואמ ?ףצק ףצשב רפסה דגנ אצוי ,"םיריבס"כ ונל
ןולובז ביגמ , "הרוש לכב האנש" :םייתד םישיא לש תויואטבתה איבמ "תונורחא תועידי"
רפס רבחמ ,םולש-שיא ןימינב ןעוט , "הרוטקירק לש תופקתשה" .ל"דפמה ל"כזמ ,בלרוא
גוחה שאר ,יקציבר 'פורפ עבוק , "קוק ברה תרות ןיינעב וירבדל רחש ןיא" ;קוק ברה תודוא
.םילשוריב תירבעה הטיסרבינואב לארשי תבשחמל

!םתנומא םצע לע תיתוהמ תרוקיב לבקל םילוכי םניא םיהולאב םינימאמש םישנא ?אלפ המ
תטלחומ הנומא לע תססבתמה ,םשפנ תוביצי תא רערעל הלולע תולקבש הלק תרוקיב םג
לש ומויקב קפס תלטה וא תרוקיב תוכז םדו רשב םדאל הריתומ הניאשו ,תרערועמ יתלבו
לכמ לולשי יתד םדא ."יביטינגוק סננוסיד" םשב וז העפותל םיארוק םיגולוכיספה .םיהולא
םירפסמ ונא וילע ,ראב םייח רפוסה .הדוסימ וז סרהית תרחא ,ותנומאב יפוד תלטה לכו
ותריבש .רבשנ ףוסבלש דע ,יביטינגוק סננוסיד לש ךילהת םינש ךשמב רבע ,רבמטפס ןמויב
םישנא םע תוהדזהל דוע ןכומ ונניאש ידוהיל ותכיפהלו ,ודוקדוק לעמ הפיכה תרסהל האיבה
.יתדה דסמימה תא גצייל םירמייתמה

שיא 2000 לש ינוהמתה סנכה לע ביגמ 23.9.98-ב "תונורחא תועידי"ב רמאמב ,ןודנול ןורי
דציכ ,הלאשב ןודל ידכ וידחי ודעונש ,1998 רבמטפס תליחתב םילשוריב המואה יניינבב
תיב תיינבל ןנוכתהל ידכ לטובמ אל רוביצ תוסנכתה" :שדקמה תיב תא שדחמ םיקהל
יקציבר לש םירוערעה לכ תא הנוק ינא .יקסבלכר לש ונועיטל תעייסמ תודע איה שדקמה
."ןיינעה בלמ תומלעתמ םהיתובוגת ,םהל שחור ינאש דובכה לכ םע לבא ,םולש-שיאו

החודו ,קוק ברה ורומ לע זועב ןגמ ,ישפוחו חותפ םדא קזחומה ,יקציבר יבא יתדה רוספורפה
תרכומ תומדכ ,קוק ברה לש וז היגוס .וילא רשקהב יקסבלכר לש וינועיט תא ףסה לע
םדא לוכי .ינשרד תרמוא ,ןותמה יתדה רוביצה רמול אלש ,ינוליחה רוביצה לע םג תלבוקמו
תישונא תוגהנתהו רסומ לע םירפס בותכל ,דסח תולימו רפש-תורמאב םירפס תורשע אלמל
לכמ הלוספ ,תינעזג ,תישונא-יטנא העד אטבי דחא רפסב ןטק עטקב ,דחא םוקמב קרו ,תנגוה
,"םימכח"ה ,"םיבוט"ה וירפס תורשע ול ודמעי אל הזכ הרקמב .אוהש יללכ-ישונא טביה
לש דיחיהו דחאה עטקה חכונל היהי לטובמו לטב לכה - "םייכוניח"ה ,"םיירסומ"ה
םיינש ןלהל איבנ ונא .דחא עטקב ללכ רבודמ ןיא קוק ברה יבגל .תישונא יתלב תואטבתה
רומאה תא לטבל :תושעל לכוי אל דחא רבד ,רמול הצריש לככ יקציבר 'פורפ רמאי .םכותמ
תומואו לארשי - "תורוא" ורפסב קוק ברה בתכש אשנתמהו ינעזגה ,ישונא יתלבה עטקב
בתכ ךכו .ב"משת םילשורי ,קוק ברה דסומ תאצוהב ,ו"נק דומע ,'י הקסיפ ,'ה קרפ ,םלועה
:קוק ברה

,התפיאש ,םיימינפה הייוואמ ,תילארשיה המשנה ןיבש לדבהה"
רתוי אוה ,םהיתוגרד לכל ,םלוכ םייוגה תמשנ ןיבו התדמעו התנוכת
ןיבש ,המהבה שפנו םדאה שפנ ןיבש לדבההמ קומע רתויו לודג
לדבה ררוש םינושארה ןיב לבא ,אצמנ יתומכ לדבה קר םינורחאה
."יתוכיא ימצע

ןיב (!) "יכרעה לדבהה" לע םג .קוק ה"יארה ךרע יוגל ידוהי ןיב לדבה קר אל לבא
:(א"ע "ה"יארה תלוע") שיאה בתכ רבגל השיאה

בוטה קלחב שי בחרמו רשוא המכו ,תובוטו תונוילע תודימ המכו"
םילעפ בייחמו שדחמ ,רצוי ,לעופ שיא תמשנ המשנה תויה לש הזה
ותשודק יכרעמב תימינפה ותוימצע יפ לע ,םישעמו תופיאש ,םינויגהו
הרוצה יבגל רמוחכ תבשחנה - (המשנ אל) השיאה שפנמ הלענה -
רצויל תביוחמה האדוהה יא הברו תיתרוצה שיאה תמשנ תמועל -
."השיא ינשע אלש ,שיאו שיא לכמ המשנה

:יביטינגוק סננוסידל יוטיב ,אופא ,םה יקסבלכר לש וירבד לע יקציבר 'פורפ לש ותרוקיב
םירבד תוארלו תויתרכה-תתה ויתובכע לע תולעתהל לגוסמ ונניא טושפ הזה רוספורפה
ררושמה .םילגוסמ םג םילגוסמ ,םייסיסב-םייתד םיצחלמ םיררחושמש ,םירחא !םתייווהכ
,לארשיב תיב לכב אצמייש רפסה אוה יואר" :18.9.98 -מ "תונורחא תועידי"ב אטבתה ךז ןתנ
ןעמל .וב התבכ אל דוע ,תונעזג תללושו תיטרקומד ,תינוליח ,תיטסינמוה תודהיל הקיזהש
."וארייו וארי ,וארקי


"חישמ לש ורומח" רבחמ תופתתשהב ,"תיתד תואנק" אשונב ןויד לע :דועףסונ ןיינע

םיהולא לש ומויקל עגונב םינועיט
"ינוליח ינאש ילש םירוהל יתרפיס לומתא"
?םויב םימעפ שולש ונלש תוחבשתל הפצמ םיקולאה תמאב ,עגר
םימס םירכומש ומכ ?תד םירכומ ךיא

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא