םיריש עובשה תשרפ םירפס תע יבתכיקחצי הידידי - םישדח םירפס תריקס
"תישפוח תודהי" ךותמ
:ןד ףסוי 'פורפ לש ורפס לע

תינרדומה תידוהיה תויחישמה

.'מע 224 , 1999 ,רואל האצוהה - ןוחטבה דרשמ

.ידוהיה םעה לש תיתדה היווהבו םלועה תפקשהב דואמ יזכרמ םוקמ ספות יחישמה ןויערה
תיתדה הסיפתה לש הדוסיב חנומ אוה .תיחישמ העונת לש םידממ םירשעה האמב שבל הז ןויער
תיטילופה ןתוליעפ תא הניזמו ,"חישמ ימעפ" תונויצב האור קוק ה"יארה תובקעבש ,תימואל
תונורחאה םינשב ךירדמ הז ןויער .םיחטשב תולחנתהה תעונת לשו תימואל תיתדה הגלפמה לש
תועפותל .תיטסימ תיחישמ תוירורהס לש םינכוסמ םיילושל התוא קחדו ,ד"בח תודיסח תא םג
תא םיעבוקה םיינידמה םיכלהמה לעו ,םייטילופה ונייח לע הרישי העפשה שי הלא תורומח
.ונדיתעו ונלרוג תא ףאו ,םוי םויב ונייח תוחרוא

תורוצ שבל םהב ,ינשה תיבה ימיב ותישאר .ןמזב דואמ םיקומע יחישמה ןויערה לש וישרוש
וכשמה .הלשמ תועמשמ יחישמה ןויערל הקינעהש ,תורצנה ןהב ,תונוש תוסיפת גצייו תונוש
ידיב החדנ ,ידוהיה םעה לע טימהש דבכה ןוסאה תמחמש ,אבכוכ-רב דרמב ,הינשה האמב
יחישמה ןויערה היה םייניבה ימיב ."ונדבאו חישמ דוע" תניחב ,םיקוחר םימיל םימכח
.דרפסמ םידוהיה שוריגל רישי רשקב ,תרחואמה הלבקה לש התוחתפתה םע ררועתהו ,םודר
העונתה ,אבכוכ-רב דרמ זאמ רתויב הלודגה תיחישמה העונתל הארנכ הליבוה י"ראה תלבק
.ד"בחו בלסרב תודיסח לש וז דחוימב ,תידיסחה תויחישמה היתובקעבו ,תיאתבשה

היתויוחתפתהב קזח שגד םע ,היתורודל תיחישמה העונתה לש קימעמ חותינו טרופמ רואית
ןד 'פורפ .תינרדומה תידוהיה תויחישמה ,ןד ףסוי 'פורפ לש שדחה ורפסב יוצמ ,תונורחאה
ןטקה רפסב .תידיסחה העונתהו תירצונהו תידוהיה הקיטסימה ,הלבקה ירקוחב םיבושחהמ אוה
אוה .הקימעמ תירוטסיה הייארב וננמז תב תידוהיה תויחישמה תא גיצמ אוה ,ונינפלש
תא שרופו ,תיתד תוגיהנמ לש העפותכ תויחישמה תא רתויב תניינעמו תירוקמ ךרדב ןייפאמ
לש ןתנשמב תונוש תורוצב התעפוהל דעו הימי תישארמ ,םיברה הילוגלג לע היתודלות
.ד"בח לש חישמל דעו ןמחנ יבר ,ט"שעבהמ ,תוידיסחה תוצובקה

תועונתה לש ןתאוושה ךות ,ונימיב תויחישמה תלאשב רפסה ביחרמ םינורחאה םיקרפב
תא תופצל הסנמו ,יחישמה ןויערה לש ורבע םע ,ד"בח לש וז דחוימב ,תויוושכעה תויחישמה
"םינומא שוג" לש ויוהיז תא רפסה החוד תוטעמ םילימב .הז ןויער לש ןיעל הארנה ודיתע
עיצמ אוה ךכיפלו ,"תפחוס תיתוגיהנמ תוישיא" הדימעה אל וזש ןוויכ ,תיחישמ העונתכ
היפל ,הנעטה תא ריכזמ אוה .תיחישמ העונת אקווד ואלו ,תיצרא תיטילופ העונת הב תוארל
יחישמה ןויערה השעמל לבא ,תילאנויצר הנניאש םושמ תיחישמ איה םינומא שוג לש ותרות
גוסמ תויחישמ ןאכ שיש רשפא .הלש שעמה תא ךירדמ אוהו ,וז העונת לש תוגהה דוסיב חנומ
הייפיצ לעו ,(הדוהי יבצ 'ר שישיה ונבו קוק ה"יארה) רבעהמ תויומד לע ןעשנה ,שדח
.רגתאמו בושח רפס ,לכה ךסב .בורקה דיתעב תיחישמ תוגיהנמ לש תיטסימה התולגתהל


--

םסרפתה רמאמה ."תישפוח תודהי" ןואטיבב תורפס רודמ ךרוע אוה יקחצי הידידי ר"ד (*)
אורקל ןתינ "תישפוח תודהי" לע .1999 רבמטפס ,16-17 תרבוח ,"תישפוח תודהי" ןואטיבב
.ןאכ

ףסונ ןיינע

םיהולאב ןימאהל אל תובוט תוביס המכ
דחא לילא תדובעב םייתנש לש תומלתשה
ינוליחה סרטנוקה
םינפבמ ,"הבושתב הרזחהל רנימס" הארנ הככ

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא