םיריש עובשה תשרפ םירפס תע יבתכ
תיטסיאתא הביטקפסרפ
רסומו תד ןיב דוגינה לע

רימז יחצ :תאמ

ביבא-לת תטיסרבינוא ,היפוסוליפל גוחב הצרמ אוה רימז יחצ

2000 ינוי ,19 ןויליג ,"תישפוח תודהי" ןואטיבב םסרפתה רמאמה
"תישפוח תודהי" תכרעמ לש התובידאב שפוח רתאב הלעומו


המדקה .1        
תירסומ יתלבו המילא תושיכ םיהולא .2        
רסומל תד ןיב תושגנתה .3        
תוירסומל חתפה אוה םיהולא חצר .4        
הניחבל ןותנ לכה לומ ןחבמ לכל לעמ .5        
 


תויתד ןיב יתוהמ דוגינ םייק היפל הדמע ."תינוציק" הדמע גיצהל שקבא הז רוביחב
ינא .התוא גיצאש יפכ תוירסומל ,תידוהי תויתד לש תחוור הסרג תוחפל וא ,תידוהי
תאז םע .םתכרבב וכזי אלו םהל ואימחי אל םיאבה םירבדהש םיארוק שיש ךכל רע
אקווד אלא ,ינושה שוטשט ךרד אל ונכתיי םייתימא רושיגו תונלבוסש ,רובס ינא
שורפ המו .רתויב ףירחה םחוסינ תא ולבקי תוישונא תוצובק ןיב םילדבהה וב עגרב
תויטסינוגטנא תויגשומ תוכרעמ לע רבודמ רשאכ ?"רתויב ףירחה חוסינה"
תכרעמכ התבצהב חרכהב ךורכ "הדמעה חוסינ" ,תוינוליח לומ לא תד ומכ ,תוילטוט
הפולחכ חסנא גיצהל ןווכתמ ינאש תיטסיאתאה תוינוליחה תא ,רמולכ .תופדעה
.וחורל היהת אל וזכש היצזיכרריהש ימ היהיש ךכל רע ינא .תיתדה וזמ רתוי הבוט
ןדיעבו ,"היחי ותנומאב שיא" ומכ תוירסומ תויחנה לע םינומא (ונקלח וא) ונא
םע .תוינויער תוכרעמ ןיב תויצזיכרריהמ םידלוס (ונקלח וא) ונא ינרדומ-טסופה
ןיבל םינוש םירבדב ןימאהל םדא ינב לש םתוכז ןיב הריתס ןיאש ,ריהבהל שי ,תאז
ןיבל היטרקומד ןיב הריתס ןיא ,רמולכ .הדימ התואב הבוט הפדעה לכ אלש ןויערה
תויכרריה תוינויער תוכרעמל רשפאמ יטרקומדה ןויערה ,ךפהל .תיכרריה הבשחמ
הז ןיינעבש רמול הצור .ןהיניב קחשמה יללכ תרדסה ךות ,תחא הפיפכב רודל תונוש
,יכרריה ןויד קרש יל המדנ ,דועו תאז .תד ישנא דצמ תדהוא אל האירקל הפצמ ינא
גיצהל וססהי אל תד ישנא דגנמו ,הפידעכ םתפקשה תא וביצי םינוליח םישנא וב
,ילוא ,רשפאתת ופוסבש יתימא גולאידל חתפ תווהל לוכי ,הכופהה םתדמע תא
.תפיוזמ אל תונלבוס

ףדה שארל

יתשילפה תא הכמ ןושמש - י'צניו-הד ונראיפ

יתשילפה תא הכמ ןושמש
1554 ,י'צניו-הד ונראיפ יקלטיאה לספה תאמ שיש לספ
 תירסומ יתלבו המילא תושיכ םיהולא


וא ,"והשמ"ב םינימאמ לבא םיהולאב םינימאמ םניאש םינוליח םתוא םיריכמ ונא
אל םינז לומ לא .יצחו הווצמ םייקל םירחובש םינוליח םתוא וא ,"לרוג"ב םינימאמ
,םינועש םה הילע הריתסה תא ףושחל רהממ תדה שיאש ,תוינוליח לש ולא םייבקע
תונומאה תכרעמ תא לצנתמ יתלב ןפואב ףקות ,ןאכ וילע ןגהל יתנווכבש םזיאתאה
,ךכל ריבס קומינ אלל ,לא לש ומויקב ןימאמ תדה שיאש הדבועה .תדה שיא לש
סנכיהל ןווכתמ יניא לבא ,טסיאתאה בכעתמ הילע הנושארה תיזכרמה הדוקנה איה
.רסומ לומ לא תדב םירבדה תא דקמל שקבמ ינאש ןוויכמ ,ןאכ הילא

ינא הלא ירבדב .רבודמ םצעב ימ לע רוכזל ונילע ,םייק םיהולאש םיבשוח םא םג
ןניא הליחתכלמ תויטסיאתנפ תודמע .לאה לש תילנוסרפ הסיפת ןאכ חינהל ןווכתמ
םע חצר לע הרוהש לא ותואל יתנווכ .תירסומה תכרעמה לש קמנמ רוקמ לאב תואור
תושי התואב רבודמ .םפט לע םיקלמעה תא דימשהל לארשי ינב לע דקפ רשאכ
תושי רמולכ .ןויסינ רותב בהא רשא ודיחי ונב תא בירקהל םהרבאמ השרדש
רבודמ .והשלכ ישונא טסקטב םידעותמה תוירזכאה יאישמ דחא לע תיארחאש
הניב תוברעתה ךותמ םתס ,בויאב תקסופ יתלבה תוללעתהל די הנתנש תושי התואב
םירצמה תורוכב תא גורהל ידכ "הערפ בל תא השקמ"ה תושי התוא .ןטשה ןיבל
דיימש והשימב רבודמ ,ללכב .לארשי ינב רובע החוכ לש תילכת תגצה התוא תבוטל
אלא ,םתונשל הסנמ שממ אל אוה םיאטוח םדא ינב םא :םייניב תוגרד אלל גרוה
-ד"כ 'ד "תומש"ב תרתסנ השרפב ,לשמל ,ךכ .הפצהו לובמ ךרד םלועה תא דימשמ
אל ןויסינ וא החיש ןיא .ונב תא למ אלש ללגב השמ תא תימהל שקבמ םיהולא ,ו"כ
.תומילא םעפ דועו ,תומילא ,תומילא .יונישל ליבוהל םילא

רבכ הלגתמ - ןבומכ ישונאה ןבומב ירסומ יתלב - םיהולא לש ירסומ יתלבה ויפוא
שולשב תאז .יהולאל ישונאה ןיב הנושארה תורשקתהב ,רמולכ ,ןדע ןג רופסב
םתרטמשכ ןגה לא תעדה ץעו םייחה ץע תא סינכמ םיהולא ,תישאר :תודוקנ
םיהולא חתופ ךכב .םדאה לע תורוסא תויורשפא ןויצב ,המדנ ךכ ,תמכתסמ הדיחיה
,תינש .ןושארה אטחל הליבומש תיתביסה תרשרשה תא ,קמונמ יתלב ןפואב ,ומצע
ןיב הנחבהה תא רדענ אוה הליכאה עגרבש ףא ,תעדה ץעמ הליכאה לע שנענ םדאה
תירסומה הנחבהל םדאה לגוסמ ץעהמ הליכאה רחאל קר ,רוכזכ .ערל בוט
אל ןדע ןגמ הווחו םדא שורג תא קמנל םישקבמ םא ,תישילש .וזה תיסיסבה
הווחו םדאש ,םינעוטה טסקטהמ םיקלח םתוא יפ לע אלא ,שנוע לש םיחנומב
וז םאש ירה ,םמצעב םילאל וכפהיו םייחה ץעמ םג ולכאי אלש ידכ םישרוגמ
.ץעה תא םשמ איצוהל טושפ רשפא .שורגל םעט לכ ןיא הביסה

תוירסומל יאצידואת קומינ קפסל תלוכיה רסוח הלוע םהב םירחא תומוקמל דוגינב
וניב ינושארה עגמה לש רואיתב רבכ לאה לש "ותוירסומ רסוח" לע העבצהה ,לאה
,רומאל .יארקמה טסקטב תלפוקמה הקומע תועמשמ הריגסמכ תיארנ םדאה ןיבל
ישונאל יהולאה ןיב הזוחה .תוישונאה תוירסומה תויפיצה תא לאה לע ליחהל ןיא
ןיינעב תונפל לוכי יתדה םדאה .הליחתכלמ הלא תויפיצ אלמל רמייתמכ גצומ וניא
רשאכ ,תישונאה הסיפתה תולבגומל סחיב "הרעסה ןמ" בויאל םיהולא תבושתל הז
ןימאמה לש ודצמ וזכש הבושתב הייעבה .לאה תא רקבל וא ןיבהל תוסנל האב איה
םיחנומב םיהולא תא סופתל תלגוסמ הניא תישונאה הבשחמה ןכא םאש ,איה
רזגיהל לוכי וניא רבכ תויצה ירה .ול תייצל תילנויצר הביס םג הל ןיא ,הלש
ןוויכמ ,לאה לש תושנאה ב"ויכו ול תייצל יאדכש ,בוט אוה םיהולאש הבשחממ
ותפקשה תיצמת התייה ,ךרעב ,וז .לאל סחיב םימישי םניא ללכ וללה םיחנומהש
תקמונמ אל הציפק ןיעמ ."הערכה" תדב הארש (רוגקריק םג ומכ) 'ץיבובייל לש
ילנויצר אלה דממה תא שיגדהל הצר אל 'ץיבובייל .תווצמו הרות לוע לבקל הטלחהל
רשפא ,"הערכה"ל תכפוה הנומא וב עגר ותואמש ןבומ .וב הדוה לבא ,הערכהה לש
הז ןיממ הבושת ןכלו ,תופשכמ ףדור וא טסישאפ תויהל "עירכה"ל הדימ התואב
.ענכשל שממ הלוכי הניא

ללכב םה וב בצמל הווחו םדא תא וסינכהב םיהולאש ,הנעטה איה תרחא הפולח
רבכ לבא .ול יארחא אל לבא ערב רוחבל םהל "ריתמ" ,םיצעהמ לוכאל םילגוסמ
קודיצ םילבקמ ונייה אל ישונא רשקה םושבש ןוויכמ ,לשוכ ןועיט והזש הארה לייב
וידימלתל ץילמהל ילבמ ןיאורה קרזמ התיכב ריאשמש הרומ לע בושחנ :ליבקמ
ונייה ול יארחא אל לבא ערה תא "ריתמ" קר אוהש ותנגהל ןעטי םא .וב שמתשהל
חסונ םייסיפאטמ םיקודיצל תונפל איה תרחא תורשפא .לכו לכמ תאז םיחוד
ןיידע םייח הב הנידמב .םיירשפאה תומלועבש בוטכ הזה םלועה תודוא ,ץינבייל
.ךכש בוט ילואו גצומ שממ אל הזה ןועיטה ,הדמשהו זוכיר תונחמ יאצוי

ףדה שארל


השמ תוחא םירמ - ונאזיפ ינאבו'ג
השמ תוחא םירמ
,1245-1314 (?) ,ונאזיפ ינאבו'ג תאמ שיש לספ
,הילטיא ,הזיפב לכירדאו לספ
הנייסב הלרדתקה תיזח תמלשה - ויתוריצי ראש ןיב
 רסומל תד ןיב תושגנתה

איה תירסומה הבוחהש יל המדנ ,םייק יארקמה םיהולא םא םגש ,רמול הצור
תפפכה :הזמ עורג אלא ,תוירסומ ןניא תווצמהמ קלחש קר אל .ול דגנתהל אקווד
טסיאתאה .תישממ תירסומ הריחב םדאהמ העיקפמ יגולואית יוויצל הקיטקרפה
וא) אוה הזש םיתפומבו תותואב ול חיכומו וינפב עיפומ היה םיהולא םג ול ,ירסומה
ולכנתה םהיתובאש םושמ קר םיקלמעה תוקונית תא דימשהל ול הרומו (איה
ןיאש אל .גורהל ץלאי המוד בצמב ,תאז תמועל ,תדה שיא .ברסמ היה ,ויתובאל
הרקמב לבא .םיהולא םע תוחכוותמש (השמ ,קוקבח ,םהרבא) תויארקמ תויומד
ןיב לדבה ןיא הז ןיינעב .הל תייצל ץלאנ יתדה שיאה ,הדימתמ תיהולאה השירדהש
ןיבל ,רימחמ ןפואב ןונאקה תא תשדקמה ,תיסקודותרוא תינתוכמס הבשחמ
ןמצע לע תולבקמ ולאכש תוככורמ תודמע םג .רתוי תינרשפה ,תימרופרה הדמעה
שרודו ימרופרה ינפל עיפומ היה םיהולא םא ,תיטתופיהה המרב .לאה תוכמס תא
לע ימרופרה ,רבעב שרד אוה םינימאמה יפ לעש יפכ ,םילאוסקסומוה לוקסל ונממ
רובס ימרופרה םג ,ותורואנ לכ םעש ןוויכמ תאז .תייצל ץלאנ היה ותונרשפ לכ
.תוירסומ תויחנהל תוכמסה רוקמ אוה לאהש

ןמזב וב ,םיכרע ירסח םה םינוליחהש םיננולתמ םייתדש ,אוה דרוסבאה
שוביגל ןושארה דעצה תא ושע אל דוע - הז ןועיטמ הלוע ךכ - םינושארהש
לע תפומכ ספתנש ,קחצי תדקע רופיס תא לשמל ואר .שממ לש תירסומ הבשחמ
.ותוא גורהלו בהא רשא ודיחי תא ונב תא תחקל שרדנ םדא .םינימאמ םישנא ידי
לצא .השועו ךלוה אוה ,ונב שפנ לע שקבמ וניא ,ללקמ וניא ,ןנולתמ וניא םדא ותואו
םע חכוותהש ,םהרבא ותוא לבא .הנומא תמצועל תפומכ ספתנ הז לכ םינימאמה
.רוויע תויצלו תויטמגודל תפוממ רתוי אל ןאכ אוה ,הרומעו םודסל סחיב םיהולא
אוה ונב חצרש ןיבהל םתס אל רומא םהרבא ,דחא םוי ילוא בתכייש ינוליחה ך"נתב
.ותשירד תא םיהולא קמינ אל דוע לכ הל ברסל ותבוחש אלא ,תירסומ אל הלועפ
חולשל ןכלו ,םלועב ויתולועפ לכל יארחא ,םיהולא אלו ,אוהש ןיבהל רומא םהרבא
השוע וניא לבא ,לואשל לוכי ,ברסל לוכי םהרבא .תוחורה לכל ויתושקבו םיהולא תא
וילע ,דסיימה יטמגודה עוריאה ,ןושארה "הככ-המל"ה והזו !הככ ?המל .תאז
.סנ תגרדל הלעמ ןימאמה ותואשו ,לאל ןימאמה ןיב תירבה תתתשומ

קמועה תושגנתה תא אטבמכ הדקעה רופיס תא חתינ רשאכ ,ךכב ןיחבה רוגקריק
אצומ ,םהרבאל הקיר הצרעה עיקוהל ונויסינ תורמל לבא .רסומו תויתד ןיב תמייקה
ןכומ יהולא יוויצ םשבש ,שיאה לש קוחרמ ץירעמ ןיינע לש ופוסב רוגקריק ומצע
תבהא ןיב תושגנתה לע רביד רוגקריק .ונבל םדא ןיב יסיסבה יתאה סחיה לע רובעל
.תיללכה הקיתאה ןיבל ,ותטישל קומעה יתדה טנמיטנסה איהש ,תיטרפה לאה
הנומא ססבל לוכיש המכ ,שגרה לש היצזילאידיאה תא ,הז ןיינעב ,ךישממ רוגקריק
ירה .תוקיר םילמ אלא ןאכ ןיאש המדנ לבא .ןאמאה גרואיג לש ושרדמ תיבמ
עדוי אוה דציכ רורב אל ןכלו ,ול השיגנ הניא וזה הבהאהש ןעוט ומצע רוגקריק
:רתויב הקזחה הבהאה תרוצ לע תרבוג איהש רובס אוהש דוע המ .תמייק איהש
ןיב דוגינה לע הרורב הרוצב דמעש ףוסוליפ ותוא ,רוגקריק .וידליל םדא ןיב סחיה
התואש ,םהרבאב תיווסומ הכימתמ ענמיהל רבד לש ופוסב היה לוכי אל ,רסומו תד
.שיאה תא "תמאב ןיבהל" תלוכי רסוח תודוא תונעטב ףפא

ךא רבדמ אוהש ןוויכמ תאז .ךרוצה יד קוחר ,ימעטל ,עיגה אל רוגקריק לבא
קר עיגהל הלוכי רסומל תויתד ןיב תושגנתההש וליאכ .הדקעה רופיס לע קרו
הלוע ךכ ,יגולואיתל יתאה ןיב דוגינה לבא .םידחוימ םיאנתב ,םימיוסמ םיעגרב
תוכמס לש תולאשב דקמתמו רתוי הברה יתוהמו ףירח ,ןכל םדוק גצוהש ןועיטהמ
יתסחייש תויטמגודה תא זובב החדי יניצר יתד םדאש ,לשמל ,חוטב ינא .תוירחאו
,תוירסומ תומלידב םמצע םיאצומ טלחהב םייתד םישנא ,לכה ירחא .הלעמל ול
אוה דומלתהו ,ןהלש ןונאקה ךותב ירסומה סומלופה תא תושדקמ תונוש תותדו
ןימכ תדה שיא לש ןויערהו ,תויתא תויגוסב הז לע הז םיקלוח םינבר .המגוד
ירה ,דועו תאז .יניצר ןויפא רשאמ רתוי הקיר תוחלתשהכ המדנ תייצמ טמוטוא
סחיב תיהולאה תוירסומה רסוח תא רקבמה ,ישונאה לש םגד גיצמ ומצע םהרבא
.("טפשמ השעי אל ץראה לכ טפושה") הרומעו םודס תשרפב תיביטקלוק השינעל

ףדה שארל


ןועמש - ונאזיפ ינאבו'ג
ןועמש
?1245 -1314 ,ונאזיפ ינאבו'ג יקלטיאה לספה תאמ שיש לספ
הילטיא ,הזיפב לכירדאו לספ
 תוירסומל חתפה אוה םיהולא חצר


תולאשה .רסומו תד ןיב ינורקעה דוגינה תא לטבל ידכ הז לכב ןיאש יל המדנ לבא
תוכמסה רוקמ והמ" ,הלא יתשמ רתויו ,"?יארחא ימ" ,"?טילחמ ימ" ןה תוטושפה
,יארחאש הזו טילחמש הזש םיכסת תיתדה השיאה ןכש ."?ירסומה טופישה לש
םא לבא .ךכ לע ןעשנ שנועו רכש לש ןויערה לכ .ומצע םדאה אוה ,םייתד לצא םג
תוכמסל ,ןיינע לש ופוסב ,תונפל ץלאת איה הבוט תמיוסמ הלועפ עודמ התוא לאשנ
אל םייתדו םידוהי םייתד ןיב יתועמשמ לדבה םוש ןיא הז ןיינעבו .תיהולאה
ריבסהל ואובב קי'צייבולוס ברה ןעוט ךכ ,תיתדה םלועה תפקשה סיסבב .םידוהי
םיללכ תכרעמ ,הקיטקרפ תדמוע ,"הכלהה שיא"ב תיתד היגולונמונפ דחיימה תא
היצמיטיגלה רוקמ לבא .ויטביה לכ לע םלועל םדאה ןיב סחיה תא שארמ הרידסמה
תוסמלפתהה הז ןבומב .יהולא ןוצר תמלגמ וזש ןויערה תויהל בייח הקיטקרפה לש
תונורקעש הרקמב הקיטקרפה ךותב ןוידל תלבגומ םלועל תידומלתה תירסומה
גורחל הלוכי הניא הז גוסמ הבישח לבא .הז םע הז םישגנתמ הקיטקרפה לש םינוש
תכרעמה לש תירסומה הקדצהה תודוא תולאש ,תוילאטוט תולאש לואשלו
החנהה ךרד .יזיפטמה ךרד קדצומ יתאה ,תדה שיא רובעש ןוויכמ תאז .התוללכב
.לא שיש תיזיפטמה

התא .ךילדחמ תא ליטהל לכות וילעש םיהולא ןיא טסיאתאה לצא ,ןימאמה תמועל
.ןדע ןגל יעיגת אלו םוניהיגב הלצית אל .םלועב םכיתולועפ לכל םיארחא תא וא
תא ונחצר ,ןכא .םיירסומ-אל וא םיירסומ תויהל ורחבת ינובתו ישפוח ןפואב
.תוירסומל חתפה חתפנ ,רתומ לכהש ללגב אקווד לבא .רתומ לכה זא םיהולא
ינבשו ,תועמשמ לוטנו ירסומ-א אוה םלועהש ךכב םיריכמ וב עגרמ רצונ רסומה
לבקל השירדב םיריכמ רשאכ .וכותל תועמשמ םיקצויה הלא םה םילא אלו םדא
אל .השק הדמע יהוז .רתוי בוט םלוע תריצי ןתרטמש תובוחו תולבגה ינוצר ןפואב
לש םזינמוההמ תרזגנה תיטסיאתאה הדמעה יהוז לבא .הב דומעל םילגוסמ םלוכ
.תויסיסב תויטסילאיצנטסיזקא תוחנהמו ,תורואנה

ףדה שארל


תילג לש ושארו דוד - היבור הד הקול
תילג לש ושארו דוד
15 -ה האמה ןב ,היבור הד הקול יקלטיאה לספה תאמ הזנורב לספ
 הניחבל ןותנ לכה לומ ןחבמ לכל לעמ


,תיטסיניבוש ,תירסומ אל הבשחמל תואמגוד שורפל ליחתמ ינא רשאכ ,םעפ אל
תרוסמה םג היפל הסרתה םייתד ילא םינפמ ,ך"נתב תיבופונסק ,תיבופומוה
הבישחב תכמות ,ןאמ-הדו רגדייה לש הרקמב ומכ ,וא תיטסיניבוש תיפוסוליפה
ורפסבש רפופ לראק ומכ הלאכ לע םיעיבצמ םה .שממ תירטילטוט דע תירסומ אל
ןויערל תיתשתה תבצהב ןוטלפא תא רבכ ומישאה "היביואו תישפוחה הרבחה"
םינפמ םייתד .השטינל םגו לגיהל םג תסחייתמ וז המשאה לבא .יטסישפה
,המשב אצוי ,הרואכל ,ינאש תיטסילנויצרה תרוסמהש ,םינעוטו הז גוסמ תואמגודל
ןיבל טסיאתאה ןיב לדבהה לבא .םיירסומ םימגפב תיתדה וזמ תוחפ העוגנ הניא
,תרחא וא תיפוסוליפ ,תרוסמ איהש וזיא לש הדמעמ תלילשב קוידב אוה תדה שיא
,הניחבל ןויער לכו טסקט לכ הביצמ תיתרוקיבה הבשחמה .ידעלב תוכמס רוקמכ
לא תאז .(תילנויצרה ,תירסומה) תרוקיבה ןחבמב םידמועש םינכתה תא תצמאמו
היתודמע תא בשייל תצלאנו ,היצזינונאק לש ןויערה תא תצמאמה הבשחמ לומ
.שודקה טסקטהו תרוסמה תוכמס םע תוילאוטקלטניאה

לש תוימונוטואל השירדה לומ ,דחמ תימונורטה ,תינתוכמס הבשחמ ןיב דוגינה
ענומ םגש הז אוה ,ךדיאמ תישממ תירסומ הבשחמל סחיימ ינא התוא הערכהה
תונשרפה .תיתד הקיתא לש תוילטנמורטסניא תויונשרפ לבקל ונתאמ
ףילחת תווהל תלגוסמ הניאו ,רסומל ההז הניא תדהש המיכסמ תילטנמורטסניאה
ןתינ אל םהב םייתרבח םיאנת ןתניהב ,תאז םע .שממ לש תירסומ הבשחמל
תבציימ תכרעמ הווהמ תדה ,תישממ תירסומ הבשחמ תובחר תובכשל תונקהל
תא ורשפאיו ,ולישבי םייתרבחה םיאנתה וב עגרל דע המייקל הבוחש ,תרמשמו
תואסרג .שממ לש תירסומ הבישחב תיתדה הבישחה לש תיתטישה התפלחה
קלחב וא ,םוי לש "תיעבטה תדה לע םיגולאיד"ב סתנאילק) םעפ אל וגצוה וז הנעטל
ךוניח ינכוס תרידחב ןורתיה תודוא תונעטב םויה ונלצא וא ,ןהכ ןמרה לש ויבתכמ
תורמל לבא .(לגרה תא טשפ יתכלממה ךוניחה םהב תומוקמל "ןייעמה לא" ומכ
הבוח ,תד ןיבל תישממ תוירסומ ןיב ןווכמ ינא וילא דוגינה תא לבקי הז ןוויכש
תרצוי ,שממ לש הקיתאל ינמז ףילחתל תיתדה "הקיתא"ה תכיפה וב ןפואב ןיחבהל
,אבה םלועל לומגב תירסומ הלועפ לש הינתהה ,לשמל ךכ .המצע לשמ ישממ קזנ
הלועפ ,ימונורטה יוויצ ךותמ תירסומ היישע וא ,תודהיל רודחל החילצהש הפקשה
.םמצעלשכ םיקיזמ הלא לכ ,הרישי תוירחא לע רותיו ,תוכמסל היינפ ךותמ
לש ירסומ-יטנאה הייפוא תא הריתסמש תכנחמ הקימניד םירצוי וללה םידומיצה
.הז גוסמ הקיתא

לש הנורחאה הקמנהה תא לאב האורה תויתד ןיב תיתוהמ הריתס תמייק ,םוכיסל
תימונוטואו תיתרוקיב תונורקע תריחב תבייחמה תוירסומ ןיבל ,תירסומה תכרעמה
תוכמסב תירסומ הלועפ תנגעמ יתוהמ ןפואב ,תיתד הבישח .ירסומה לעופה לש
קר ,תירסומ הניחבמ תולבסנ יתלב תולועפל תויורשפא תחתופ ןכלו ,תימונורטה
תינוליח רסומ תרות תגצהמ יתענמנ ןווכתמב .ןהילע טילחה תוכמסה רוקמש םושמ
השירדה .תיפיצפס רסומ תרותל יתד רסומ דיגנהל יתנווכתה אלש רחאמ ,המלש
טנאק לצא .תובר תוירסומ תוירואתמ יתוהמ קלח ,ןבומכ ,איה תימונוטוא הערכהל
רטראס חסנמש יטסילאיצנטסיזקאה רסומב םג ומכ ,שרופמ ןיינע איה תוימונוטוא
תורותב םג תעלבומ תוימונוטואל השירדה ."םזינמוה אוה םזילאיצנטסיזקא"ב
הנמאה תורותב רסומ ןוגיע לש תונוש תואסרגב םג ומכ ,לימ ,וטסירא לש תוירסומה
ונימאה ,קפס אלל ,וללה םיפוסוליפהמ קלח .סלור דע קולו סבוהמ תיתרבח
םייוויצל הנורחא הקדצה הוויה אל לאה םהמ דחא ףא רובע לבא .םיהולאב
ךות ,טבלתמה דיחיה לא דימת הנופ ףוסוליפה ,וללה תוטישה לכב .םיירסומה
,תיתדה תוימונורטהל דוגינב תאז .ליעפהל רומא ןורחאהש םילוקיש גוס תעצה
חרכהב אלשו ,רחא רוצי ידי לע ,רחא םוקמב וקדבנש תויחנה תכרעמ דיחיל הגיצמה
.טבלתמה דיחיל םישיגנ חרכהב םניאש םילוקישל אלא ,ישונא רסומל תופופכףסונ ןיינע

'ה תאמ רבד םוש ןיא ,הרקמ לכה
הנממ תוחכפתהה לעו תודרחתהה לע
הצור אוהש המ השוע דחא לכ ,םיללכ ןיאש יתטלק טאל טאל
םיהולאמ םכח רתוי

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא