םיריש עובשה תשרפ םירפס תע יבתכ


Vesheyodea Lishol

- לואשל עדוישו

רבעשל םייתד לש םיגולונומ רשע העברא

בל ןועמש תאמ רפס

ביבא לת 11036 .ד.ת ,רואל האצוה לוגרח
סותימ :טנרטניאב רפסה תא תונקל

:המדקהה ךותמ

זעהל ןמז טעמ אל יל חקל .םינומשה תונש תליחתב ,יאבצה תורשה ןמזב יתד אל יתישענ
תא דיגהל ךיא" הלאשה ללגב רקיעב לבא ,םייגולוכיספו םייתרבח םימוסחמ ללגב - טילחהלו
הכרדה ,תינוכית הבישי :לבוקמה לולסמה תא רתוי וא תוחפ יתרבע יתד רענכ ."םירוהל הז
תא יתיחד .האישב זא התיהש ,םינומא שוג תעונתב (תיסחי הטעומ) תוליעפו אביקע ינבב
תונויצה לש תינחה דוח ,םילשוריב ברה זכרמ ההובגה הבישיב יתדמלו הנשב אבצל סויגה
ךלהמב .תונמדזהל יתיכיח .יתד אל היהאש תיפוס יתטלחה וז הנש ךלהמב .תימואל-תיתדה
.הפיכה תא תיפוס יתדרוה ,לייח יתייה רבכשכ ,ןונבל תמחלמ

. . .

ישנאמ םיבר םייח לארשיב לבא ,הבושתב םירזוחה לש םהירופיס תא הברה םיעמוש ונחנא
ךילהת ורבעש - תוינוכית תונפלואו תובישי ,אביקע ינב ירגוב - 'תוגורסה תופיכה'
."הפיכה תא ודירוה"ש ימואל-יתדה רעונה ברקמ זוחא 15-25 -כ לע תורבדמ תוכרעהה .ךופה
ושענ םידרח המכ רורב תוחפ דועו ,הז שיגר אשונב הנמיהמ הקיטסיטטס אוצמל לק אל
רשאמ םייתד אל ושענ םישנא רתוי ,לארשי תנידמ תמקה זאמש חינהל םוקמ שי לבא ,םינוליח
.הבושתב ורזח

1998 ופי ,בל ןועמש


:רפסה לש תירוחאה הכירכהמ קתעוה ןלהלש טסקטה

לש תישפוחה תודהיה תא ושטנ תונוש תוביסמש םישנא :הברה םיעמוש "הבושתב םירזוח" לע
לא וחפסנו בחרה םלועה םע םהירשק תא וקתינ וליפאו ,תווצמ םייקל וליחתהו םהירוה תיב
.הלאש לכל הבושת החיטבמה ,הרוגס תוברת ופוסש ךילהת והז .םידרחה תוליהק

תיתד הליהק ךות לא ודלונש הלא לש םהירופיס :ךופהה ךילהתה אוה הז רפס לש וניינע
תא וילע ופידעהו ,לבגומה ,דחאה רואב וסאמש םישנא ,לואשל תאז לכב וזעהו ,תננוגמ
,תושדח תולאש לואשל הריתמו תונוש תובושת העיצמש תוברת ,החותפ הרבח לש תוריהבה-יא
.ומצעב רוחבל ,הבוחהו ,תוכזה תא דיחיה ידיב הריאשמו

תאשו - בל ןועמש חחוש םתיאש ,םישנהו םירבגה רשע-העבראמ דחא לכו ,לק רבעמ וניא הז
.דואמ הדדובהו ,ול תדחוימה וכרדב ותוא השע - םיגולונומכ בתכה לע הלעה םהירבד
.םהב ךמת אל שיאו םהל הכיח אל שיא ישפוחה םלועב ,ואצי הנממש הרבחל דוגינב

םיתבמ ,תימואל-תיתדה תודהיה בלמ ואב ,רפסה לש םירחאה וירוביג לכו ,ומצע בל ןועמש
- תבשחנש הצובק ,םינומא שוגל םיברוקמ םג םבור ,"ץרא ךרד םע הרות" גווזל וסינש
םירבדה רקיע .דואמ םיישיא םירופיס הלא .תינויצה הסיעבש רואשל - המצע יניעב תוחפל
לוק םהל ואצמו לואשל ודמלשמ יכ רמול רשפא םיפתתשמה בור יבגל לבא ,יטילופ וניא
לוועה תא תוארל םהיניע תא וחקפ םג אלא ,רתוי רישעו בכרומ םלוע וליג קר אל ,ישיא
.ונכותב בשויה רגל ,םינוליחה הידיסח םע דחי ,תינמואל-תיתדה תויחישמה השועש ארונה

Vesheyodea Lisholףסונ ןיינע

םיהולא לש ומויקל עגונב םינועיט
"ינוליח ינאש ילש םירוהל יתרפיס לומתא"
?םויב םימעפ שולש ונלש תוחבשתל הפצמ םיקולאה תמאב ,עגר
םימס םירכומש ומכ ?תד םירכומ ךיא

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא