םיריש עובשה תשרפ םירפס תע יבתכ?רמוא םיהולאש המ תושעל יל המל

ןידרבייס

אובמ

.ןוצר עיבשמ ןפואב הרתפנ אל ןיידעו ,רתויב תוקיתעהמ תיפוסוליפ היעב איה רסומה תייעב
וליפא - טלחומ ןורתפ תרסח ,הארנ ךכ ,םלועל היהת "תירסומ הרוצב גהנתהל ילע המל" הלאשה
:םינוש תונורתפ ועיצה םיגוה .רסומ םצעב והמ - איהש ,תוחפ אל השקה היעבהמ םלעתנ םא
לע תירסומה תוגהנתהה תא ססבל וסינ םירחא ;ללכה תלעות וא טרפה תלעות לע ורביד םקלח
לככ םיקתרמו םיניינעמ .רסומה תא שדחמ רידגהל וליפא וא ,םינוש םיגוסמ םיימינפ םיעינמ
.רוערעל תנתינ יתלבו תיעמשמ דח הבושת תתל וחילצה אל הלאה תונורתפה לכ ,ויהיש

הניאש םייח ךרד ,לוכיבכ .תינוליחה תוברתה לש ןולשיכ ךכב האור תלבוקמה תיתדה הסיפתה
.ךרע תרסח וליפא ילוא ,הביצי אל ,תיערא איה המצע תא תטלחומ הרוצב קידצהל הלוכי
.רסומה אשונ לע םירבדמ םהשכ תובורק םיתעל וזה הסיפתה תא םיגיצמ הבושתב-םיריזחמ
תוצופנ תואמגוד ןה "רקשל/דוגבל/בונגל ךממ ענומ המ" וא "דדוש/חצור אל התא המל" תולאשה
םדא ינבכ ונאש םינימאמ םית"בחמהש הארנ .םיוסמ ךוחיג ןאכ שי ,תינושאר תולכתסהב .רתויב
יימחר ,םישח םמצע-םה ךכ םא .ונתוא רצועש והשמ שי טושפו 'וכו דודשל ,חוצרל דימת םינינועמ
עצבלמ יתוא רוצעיש רבד ךירצ ינניא ןכלו ,דודשל וא חוצרל ףחד םושב שח אל תישיא ינא .םהילע
שמתשנ םא ,"הרוצה תא ול ערוק ינאש ינפל יתוא קיזחת" םיהולאל רמואה ןוירב ינניא .תאז
.טעמ ירגלוו יומידב

רוצעל ,ותוא תונגל לוכי ינא המ דוסי לע ,חוצרל ףחדב שחש (יתד וא) ינוליח םוקי םא ,תאז לכבו
ינבב םרוקמ םא ?רסומה יקוח לש םרוקמ המ ?(השעמה תא עציבו הרקמב) ותוא שינעהל וא ותוא
תופכל לכוי רתוי קזח םדא ,םדאכ ייתופדעהמ עבונ רסומה םא .םתונשל םג ולכוי םדא ינב ,םדא
םאה ,הרטשמהמ וא יתרבח יוניגמ ששחמ תעבונ תירסומ תוגהנתה םא .יילע ולש-ויתופדעה תא
,ןימאמ וניאש םדאל תושק תולאש ולא ?יב הפוצ אל דחא ףאש חוטב ינאשכ עושפל יל רתומ
העיצמ תדה ,תאז תמועל .קיפסמ ןויסינ ןיא םא אצומ אלל תובושתב ךבתסהל תולקב רשפאו
ןוכנ המ עדוי אוהו ,ונתואו םוקיה תא רצי םיהולא .הדוקנ ,םיהולאמ אב רסומה :םסק ןורתפ
ןיינב תונבל וצרש תחא ריע ישנא לע רפסמ לשמה .ונל רמא םג אוה הז תאו ,תויהל ךירצ המו
הטונ ריקהש הארה דחא סלפ :הז תא הז ורתס םהלש הדידמה ילכשכ היעבב ולקתנ ךא ,שדח
:וטילחה ףוסבו ובשחו ובשח .רשי אוהש הארה ישילש ,הלאמש הטונ אוהש הארה רחא ,הנימי
םיסלפה תא קודבנ - םירשי ויתוריקש יאדוובו םיאנבה יבוט ידי לע הנבנ אוה .ךלמה ןומראל ךלנ
לש סלפהש םכל ןינמו :םימכחה דחא רמא" :אבה טפשמה תא לשמה לע ףיסוא ינאו !םהילע ונלש
"?םכלשמ בוט היה ןומראה יאנב

משב שובר את לוחות הברית - לסר
תירבה תוחול תא רבוש השמ
דב לע ןמש
1861-1931 ,הינמרג דילי ידוהי רייצ ,ירוא רסל

.תוניינעמ תולאש המכ הלעמ םיהולא ידי לע ונל ונתינ םייביטמיטלואה רסומה יקוחש ןויערה
ירסומ אוה השעמהש וא ,ירסומ אוה השעמהש ינפמ םיוסמ השעמ תושעל הווצמ םיהולא םאה
והשמ םצעב אוה רסומהש הלגנ ,הנושארה הבושתה תא לבקנ םא ?ותושעל הווצמ םיהולאש ינפמ
םא ,ינש דצמ .לכה אוה םיהולאש ינפמ לבקל ולכוי אל יאדווב םייתד הז תאו ,םיהולאל רבעמש
איה םג בשחית םימימת םידליל ץיברהל םיהולאמ הדוקפ ,אל המו ירסומ המ עבוק םיהולא
םיהולא" הבושתה םג .דוסיה דע שפוטמ הארנ (וניניבש םיילמרונה םישנאל תוחפל) הזו ,תירסומ
תוקמחתה איה ,הזכש עשורמ רבד הווצי םיהולאש תורשפאה תא עונמל הסנמה ,"בוטה אוה-אוה
רואית אוה "בוט"ש ללגב רקיעבו ,אוה המ םיהולא ליבשב הטילחמ איה לכ םדוקש ינפמ
לופיל ילב םיינשה ןיב גווזל רשפא ךיא תוארל דאמ השקו ,תושי אלא רואית וניא "םיהולא"ו
.הלחתהב ומכ תדוכלמה התואל

הניחבמ ףידע ,(ןורקיעב) טלחומ אוהו םיהולא םויק לע ךמתסמה ,יתדה רסומה םאה :תאז לכבו
גהנתהל ילע המל" הלאשל תטלחומ הבושת תתל חילצמ אוה םאה ?ינוליחה רסומה ינפ לע יהשלכ
לש ופוסב תכמתסמ תיתדה רסומה תסיפתש תוארהל ינוצרב הז רמאמ ךשמהב ?"תירסומ הרוצב
.וינפ לע ןורתי םוש הל ןיא ןכ לעו ,ינוליחה רסומה ךמתסמ וילעש יתייעב סיסב ותוא לע רבד
ןאכ םינד אל ונא ךא ,ןיטולחל םיפפוח ינוליחהו יתדה רסומה ייוויצ םירקמ הברהבש ןייצל רתוימ
.תודוסיה לע אלא (םייתניב) םינכתה לע

תוביסה

הרוצ"ב הנווכהשכ ,"תירסומ הרוצב גהנתהל ילע המל" הלאשל תונורתפ רפסמ העיצמ תדה
ינפב היעב איה םג םיהולא רמוא םצעב המ הלאשה ."רמוא םיהולאש ומכ" ןבומכ איה "תירסומ
הטילמהש תיפיצפסה זעה לש בלחב ידג לש רשב לשבל ונילע רסוא םיהולא םאה ,אמגודל :המצע
ךכמ םלעתנ ?ףוע ירחא תועש שש לש חווטב הניבג לוכאל ונילע רסוא םיהולא אמש וא ,ותוא
.ללכ ךרדב תומשוימ ןהש יפכ תווצמה םע יהולאה רסומה תא ההזנ ,ןוידה תוטשפ ךרוצל .םייתניב

הדות תרכה .1

חיפהו ונתוא ארבש םיהולאל הדות ריכהל ונילעש ינפמ תווצמה תא םייקל ונילע ,וז הבושת יפל
ךנחמו סנרפמש ולש אבא תא דבכל ךירצ דליש ומכ .'וכו םלועה תא וננעמל רציו ונפאב םייח חור
.ול גאודו וילע ןגמש ךלמה תא דבכל ךירצש ןיתנ ןיפוליחל וא ,ותוא

?םיהולאל הדות ריכהל יל המל .םירבדה חור תא רבכ ןיבהש ימל הרורב וז הבושתב הלשכמה
ודיגי יאדווב הז לע ?רמוא אוהש המ תושעל ךירצ ינאש הזמ עבונ ךיא .יפוי .יתוא ארב אוה ,רדסב
:םיאבה םיכלהמל בטיה בל ומיש ,וישכע .הבוט יופכו ןדרמ התא - יל

.םיהולאב םרוקמ רסומה יללכ לכ ,תיתדה השיגה יפל .א
.תוירסומ אל תולועפ ןה (ןאכ עיפוהש ןבומב) תונדרמו הבוט תויפכ .ב
.רמוא םיהולא ךכש ינפמ ,ןדרמו הבוט יופכ תויהל רוסא :רמולכ .ג
?ונלביק המ זא
!רמוא םיהולא הככ יכ ,רמוא םיהולאש המ תושעל ילע .ד

גהנתהל םלוכמ שורדל לוכי תישיא ינא הדימ התואב .הניחב םושמ תקפסמ הבושת אל ,ןבומכ ,וז
ירסומ ןיינע איה הדותה תרכה היפל ,הינשה תורשפאה .הצור ינא הככ יכ הצור ינאש ומכ
רסומ םכל ירה :ינוליחה רסומה ידיל תקחשמ ,ואיצמהל ידכ והשלכ לאל שרדנ ונניאש ירטנמלא
.םיהולאל קקזנ וניאש טלחומ

Witch!

- תווצמ ג"ירתב 62 רפסמ הווצמ
הפשכמ תויחל אל
ןאכ אורקל רשפא תווצמ ג"ירת לע דוע

הבהא .2

ומכ קוידב .ונוצרכ תושעל ןיינועמ ינא ,םיהולא תא בהוא ינאש ךותמ .המוד אוה ןאכ ןורקיעה
תסרוג ,דחפ ךותמ אלש תווצמ םימייקמ םהש םינעוטה םייתדה לש תרחא הסרג .הקיטנמורב
.אהי רשא הז יוטיב לש ושוריפ אהי - הניכשה תא רעצל אל ידכ תווצמ םייקל שיש

אל הרוצב גהנתהל יל רתומ ,םיהולא תא בהוא אל ינא םאו :הילאמ תנבומ היעבה ןאכ םג
תא רעצל אל יתוא בייחמ קוידב המ ?יל ושעת המ ,הניכשה תא רעצל יל אב אקווד םאו ?תירסומ
ףוקתל םישפחמש ולאל ,בגא .תמדוקה הבושתבש וזל ,רבד לש ופוסב ,ההז ןאכ הנקסמה ?הניכשה
ןכל ,לא שיש ןימאמ אל ללכב ינא .דבלב תוירוטר ןה הלאה תולאשה - תויוטש ינימ לכ לע יתוא
.'וכו ורעצל ןיינועמ תויהל לוכי ינניאש יאדווב

תוביוחמ .3

םג (הרואכל) יניס רה דמעמב ויתווצמ תא לבקל לאה ינפב (לוכיבכ) ובייחתה וניתובאש ןוויכמ
תירבה תא םייקל םיכירצ ,םהיאצאצ רותב ,ונא ,אובל דיתעל םהיאצאצ םשב םגו םמשב
.תובייחתהב הדימע לע דיפקהלו

אוהש המ השעאש המלו ?רמוא םיהולא יכ ?תויובייחתהב דומעל יל המל .רופיסה ותוא רזוח בושו
.סאמנש דע האלה ןכו ?רמוא אוה יכ ?רמוא

סיסב לע ירסומה חרכהה תא דימעהל תוסנמ ןה ;ןיינע ותואב תואטוח הלאה תואמגודה שולש
ידי לע ונמצע תא םירהל רשפא יאש ומכ ,ותושעל רשפא יאש רבד והז .רחא ירסומ (וצ וא) חרכה
אלא תוירסומ לע אל ,וכרדב דחא לכ ,םיססבתמ םיאבה תונורתפה ינש .םיילענה יכורשב הכישמ
.םרתסל רתוי השק ןכלו (הרואכל תוחפל) תוילנויצר לע

דחפ .4

םדאל תויהל םילוכיש רתויב םיעורגה םיטויסה דחא לע ססובמ תוירסומה תייעבל דחפה ןורתפ
,ויניעב ןח ואצמי אל וללה םא ותוא שינעיו ויתובשחמו וישעמ לכב הפוצ והשלכ חוכש :ישפוח
יכלמ ךלמכ הז ןורתפב גצומ םיהולא .תחא היינשל חונל וליפא וא טלמיהל תלוכי אלל
המ תושעל ונילע .תיבויח תועמשמ לכמ ןאכ ןקורתמ "רסומ" חנומה םצע השעמלו ,םירוטטקידה
אל וא םישנ תולפהל וא םישנא גורהל הווצמ אוה םא הנשמ הז ןיא .הדוקנ ,הצור רוטטקידהש
ינב .ודצמ שנועל הביס תווהל לוכי הלאה םירבדה לש םתוירסומב קופקפה םצע :םירזממ ןתחל
דאמ םיטעמ ןכאו ,תילנויצומא הניחבמ הזכש ןויער לבקל םישקתמ ינרדומה םלועב םייחה םדא
חצנל המשנה תא םהל וחסכיש םידחפמ םהש ינפמ תווצמ םימייקמ םהש ורמאיש םייתדה םה
םע חכוותהל דאמ השק תילנויצר הניחבמש םושמ ,ינוליחה לש ותבוטל אוה הז בצמ .םוניהיגב
רתוס וניאו דאמ קזח אוה עונכשה ןאכ - םימדוקה םירקמב ומכ הנניא ולש היעבה .הזכש ןורתפ
- תוינתלעות ךותמ אלא ,והשלכ ירסומ ןורקיע ךותמ אל תווצמה תא םייקמ ןימאמה .ומצע תא
םע הרעש-הרעש ול ושלתי םיעשורמ םידש ,הצור רוטטקידהש ומכ גהנתי אל םאש העידיה
.םוניהיגב הטצניפ

םוש ןיא וזכ השיגב תונכב טקונה םדאל .ומצע רסומה תרדגהב אקווד איה הז הרקמב תויתייעבה
:תירסומ הניחבמ רתוי עורג המ" הלאשה ,ןכל .רוטטקידה ןוצרכ דבלמ תוירסומ רידגהל תלוכי
תונפל וילעו ותניחבמ תיביטיאוטניא הניא "?תבשב ףאב טטחל וא עשפמ ףח םדא חוצרל
טמוטוא ךכיפל אוה דחפמ-ירסומה םדאה .הבושת לבקל ידכ (תומדא ילע ויגיצנל וא) רוטטקידל
האוולה חקול והשלכ םדאש חיננ ,המגדה םשל .רסומה לע ןוידב ללכב םוקמ ול ןיאש ,לוקיש רסח
לוסיח תמישמ עצבל :הרירבה וינפב תלטומ התוא ריזחהל לוכי וניאש ןוויכמו ,רוחשה קושב
לבא ,קדצומ השעמה ומצע-ולש תידיימה תויתלעותה תניחבמ .ומצעב חצריהל וא ,הוולמה ליבשב
.תעדה לע הלעי אל ?ירסומ ול אורקל דעו ןאכמ

תבשחנ הניא םדא לש םויא תחת תישענה הלועפ .הז רואיתל ,ידמל תיפוסוליפ ,תודגנתה תמייק
טלמיהל תורשפא תמייק דימת (ןוימדבו) הירואיתבש םושמ ,ונלש םיגשומה םלועב תירסומ
לככ םצמוצמ ,ירסומ "הלועפ בחרמ" םדאל תנתונ וז תורשפא .דאמ הריבס יתלב םא םג ,שנועמ
ןפואו םינפ םושב תורשפא םוש ןיאו תטלחומ איה הייפכה :הנוש הז םיהולא לש הרקמב .היהיש
היעבה תא שממ רתופ וניא אוה ךא ,ןיינעמ ןויער םנמא הז .תויצ יא לש הרקמב שנועמ קמחתהל
.םדאה ינב בור לע תלבוקמ היהת םא קפסש ,רסומל השדח הרדגה (בוש) עיצמ אלא

,רתויה לכל ,אלא רסומ דוע ארקיהל לוכי וניא שנועמ דחפ לע קרו ךא ססבתמה רסומ :םכסנ
תויהל תולוכי ,רסומה והזש ןעוט תאז לכבש םדא םע םידדומתמ ךיא הלאשה יבגל .היופכ הלועפ
.רחא ןיינע רבכ הז לבא .תויצ יא לע שנוע םילבקמ תמאבש עדוי אוה ךיא ,לשמל - תובושת המכ
ךירצ קר ,המוד איה תויתייעבה - לאהמ רכש תלבק ןעמל תווצמה תיישע - ךופהה קודיצה יבגל
.ןמיסה תא ךופהל

תלעות .5

ןויערה .הרושהמ םינימאמו םית"בחמ לצא ץופנ םגו קזח אוה תלעותה ןועיט ,ןניקסע רכשב םאו
ןעמלו ,יליבשב בוט המ עדוי אוה ירצוי רותבש םושמ ,רמוא םיהולאש המ תושעל ילע :הזכ אוה
םסרופמה הסיבכה תנוכמ לשמ .ויתווצמ תא םייקל יל יאדכ ('וכו יתמשנ רהוט ,יתואירב) יתלעות
ידכ .ילמיטפוא לועפתל (ך"נתה) ןרצי תוארוה םע העיגמש הסיבכ תנוכמכ םדאה תא ראתמ
תווצמה ג"ירתבש תויטוזקאהמ המכב טבמ ףיענ הבה לכ םדוק ,הזה ןועיטה םע דדומתהל
.(חוסינה לע שארמ יל וחלס זא ,תילגנאב אוה ילש רוקמה)

,םירומחה רוכב לש וראווצ תא רובשל ,ןברוקל םילעומה רקב ינב לש ילמינימ ליג :השע תווצמ
.המודא הרפ לש רפא
תתל אל ,לזרב ןהב עגנש םינבאמ חבזמ תונבל אל ,םירצמ ץראב בשייתהל אל :השעת לא תווצמ
ץוחמ םירוכיב תוריפ לוכאל רוסא םינהוכל ,חספ ןברוק לש תומצע רובשל אל ,חלמ ילב ןברוק
.םילשוריל

תלעות קיפהל יושע והשלכ םדאש ינויגה םכל הארנ םאה .יביטקייבוא טבמב הלא תווצמב וטיבה
תווצמ לש ןתואצמיהש רורב אל םאה ,ןיפוליחל וא ?ןיוליממ האצותכ ,אוהש גוס לכמ ,שממ לש
תחא הסראפל ולוכ ןועיטה תא תכפוה "חצרת אל" וא םירוה דוביכ ומכ המישרה התואב הלאכש
םייחל ןוכתמה ןה (תובישח תניחבמ תוגרודמ ןה ךיא הנשמ אלו) הלאכש תווצמ םא ?הלודג
דבלבו - ול הליעומ איהש ןועטלו תוטש לכ ומצע לע לבקל היה לוכי ןימאמהש רורב ,םיבוט
,רוסיא ןיבל חספה ןברוק תומצע תריבש רוסיא ןיב ,תינכט ,לדבהה המ .הרותב הבותכ התייהש
,לשמל) תומיוסמ תווצמב ינוציח ןויגיה אוצמל רשפא םאו ?לאמש דיב תודפרק ףוטיל לע ,חיננ
תניחבמ םג הדימ התואב קוידב ףקת היהי אוה ,(טפשמ אלל חצור גורהל אל הווצמבש ןויגיהה
.אקווד יתדה דצל תופידע ןיא ןכ לעו ינוליחה

"תירסומ הרוצב גהנתהל ילע עודמ" איה תירוקמה הלאשה .תויעבבש התוחפה יהוז לבא
ןיב לדבהה המ :הרצק הייאר תקידב ,וישכע ."יל ליעומ הז יכ" איה הז ןועיט יפ לע הבושתהו
?תעצוממה תינוליחה הבושתה ןיבל וז הבושת

ןיא לבא ,ליעומ הארנ קר המו ליעומ תמאב המ הלאשב דאמ טהול ןויד חתפתי וז הדוקנב ,ןבומכ
לע ףידעה יהולא "טלחומ רסומ" לש ןויערה :טושפ אוה תוארהל יתיצרש המ .ןאכ ונניינעמ הז
תונורקע לש תחקופמ הלבק לכ ,רבד לש ופוסב .ךמתסהל המ לע ול ןיא ינוליח "יסחי רסומ"
.םוקמה ותואמ קוידב הליחתמ - יתד ידי לע ומכ ינוליח ידי לע - םיירסומ

וא ,תיהולאה האירבה ללכ תבוטל תירסומ הלועפ ,אמגודל .םיפסונ תונורתפ עיצהל רשפא ,ןבומכ
תחאל הקימעמ הריקח רחאל לופיי ,ןימאמ ינא ,הזכ ןורתפ לכ .ונב עובטש "בוטה דוסיה" ךותמ
םיווצ לש תיתורירש הלבק ,רחא ירסומ וצ לע תוירסומה תא ססבל ןויסינ :תואבה תוירוגטקהמ
וא ,ינוליחל רשאמ רתוי בוט סיסב ןיא יתדה רסומל ,ןאכמו - תינתלעות הלועפ וא ,םיירסומ רותב
.יתדה רסומל ומכ תוחפל בוט סיסב שי ינוליחה רסומל :רחא חוסינבףסונ ןיינע

?"םיהולא תא םדאה ארב תישארב" המל
(ויה אלש) תובושתהו ..תולאש / םיקופקפה ,הלחתהה
!המחלמב ונחנא
ןידרבייס לש האלפומה הירטמיגה תנכות

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא