םיריש עובשה תשרפ םירפס תע יבתכ


תישפוח תודהי

תיטסינמוה תידוהי תינוליח תוגהל ץראב דיחיה ןואטבה

ויבתוכו ויבדנתמ תמורתב ךרענ "תישפוח תודהי"
לארשיל השדחה ןרקה עויסבו


11-12 13 14 15 16-17 18 19 :תונוילג
20 21 22 23-24 25 26-27

                                    ג-ב :םיכרכ

:תעה בתכב םינודנה םיאשונה ןיב

תינוליחה תידוהיה תוהזה תרדגה
הנידמו תד ןיב טקילפנוקה
ינוליחה ידוהיל סקטהו גחה תועמשמ
?סרוקיפא והימ ?טסיאיתא והימ
הלאשב האיצי לומ הבושתב הרזח
?םיכנחמ המל ?ךנחמ ימ
תודהיב השאה דמעמ
יחרזא טפשמל ירבע טפשמ ןיב תומיעה
?ירשפא דעי םאה - הנידמהמ תדה תדרפה
תודהיב םימרז

יהדות חופשית
ףסונ ןיינע

?"םיהולא תא םדאה ארב תישארב" המל
(ויה אלש) תובושתהו ..תולאש / םיקופקפה ,הלחתהה
!המחלמב ונחנא
ןידרבייס לש האלפומה הירטמיגה תנכות

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא