םיריש עובשה תשרפ םירפס תע יבתכ


1999 יאמ 15 'סמ תרבוח תישפוח תודהי

לקש 150 :תורבוח 6-ל יתנש יונמ
לקש 75 :ההובג הלכשהל דסומב טנדוטסל
לקש 30 :דדוב ןויליג
91711 םילשורי 71186 .ד.ת :תכרעמה תבותכ
02-5612127 ןופלט
e-mail :techila@netvision.net.il

Yahadut


:15 'סמ תרבוח ןכות

לאוג ףסוי - ינוליחה רחובה תמליד
סיורפ ידט - היהש המ אל רבכ - הסונאק
דיפל ימוט ףסוי - ןויאר - וטנ ינוליח
אולימ ינור - ןויאר - אולימ רמ ,ינור רטסימ
דירש יסוי - ןויאר - ס"ש תנש וא 2000 תנש
ןייד לעי - ןויאר - םזיטמגרפה יוצימ
ץיבורוה ירנ - שדחה ילארשיה ידרחה
ץיבוביל הילא - םזינמוהל םישק םימי
*
ןיכלמ בקעי - יטסינמוה םזילרולפב תינתומ היטרקומד
ןמיזנב םתוי - תחא לגר לע
תונרג השמ - תוירורהסה תייחת לש היללוחמ
יקחצי הניר - אבה ךוניחה רשל תיב ירועיש
ןרוק ןורוד - ך"נתה תא ונדביא ךיא
*
אדיורב ןועדג - ידרחה ךוניחה ונל הלוע המכ
רלמ ןד - "תמא תעד"
ןייו ןיוורש - תידוהי תיטסינמוה תוינוליח
טואה סמי'ג - םיהולאו ןימ
ץכ באז ,ןיקסרומ טנאנב - היגולונתא - ןוליחה ןדיעב תודהי
תכרעמל םיבתכמ

ףסונ ןיינע

םיהולא לש ומויקל עגונב םינועיט
"ינוליח ינאש ילש םירוהל יתרפיס לומתא"
?םויב םימעפ שולש ונלש תוחבשתל הפצמ םיקולאה תמאב ,עגר
םימס םירכומש ומכ ?תד םירכומ ךיא

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא