םיריש עובשה תשרפ םירפס תע יבתכ


"תישפוח תודהי" לש שדח ןוילג
!"שפוח" יארוקל הנתמ תורבוח 100

.לארשיב תינוליחה תודהיה לש דיחיה תעה בתכ וניה "תישפוח תודהי"
,("שפוח" רתאמ רמוח טעמ םג ובש) 14 רפסמ ןוילג עיפוה התע הז
.ןוחרי-ודכ "תישפוח תודהי" אצי אבה ןוילגהמ לחהו

"תישפוח תודהי" לש רעשה דומע לש םולצת הזה ףדה ךשמהב
.שדחה ןוילגה לש םיניינעה ןכותו

,םישדח םייונמ תשיכרל םוסרפ עצבממ קלחכ
!ךל םג תדעוימ ןהמ תחאש תורבוח 100 ונילא ורבעוה

:דאמ טושפ ?תרבוח םילבקמ ךיא
,(חולשמה רובע) םילקש 3.25 לש לוב הפטעמ ךותב ונילא םיחלוש
61652 ביבא לת ,65227 .ד.ת ,"תישפוח תודהי" תרבוח רובע ,"שפוח" רתא :תבותכל:ינוליחה ארוקל

יטרקומדה רטשמה לע רבוגה ידרחה םויאה רואל
ךל םיארוק ונא ,לארשי לש ינויצה הייפוא לעו
.קבאמלו היישעל םירבחו תונויער םישפחמה ולאל ףרטצהל

אוה לארשיב תינוליחה תודהיה לש דיחיה תעה בתכ
"תישפוח תודהי"
,יטילופ רמוח ליכמה ןוחרי-ודכ ןואטיבה עיפומ (14 'סמ) הז ןויליגמ לחה
תונושה תותיזחב השענה לע עדימו ,ןווגמ יטסיצילבופו ירוטסיה
.לארשיב תוברתה תמחלמ לש

:תכרעמה

ןיכלמ בקעי :ישאר ךרוע
לאוג ףסוי :תימע ךרוע
יבצ ןב ירוא :ד"היבלמו ךרוע
ןיכלמ-רנזפ סילפ ,סיורפ ידט ,רלמ ןד :םירודמ יכרוע
רלמ היפוצ :תינושל הכירע
'ץיבוקנימ לטומח :תכרעמה תריכזמ

ויבתוכו ויבדנתמ תמורתב ךרענ "תישפוח תודהי"
לארשיל השדחה ןרקה עויסבו

!"תישפוח תודהי" ייונימל ףרטצה

;םילקש 150 אוה תונויליג 7-ל יתנש יונמ ריחמ
.םילקש 30 דדוב ןויליג ריחמ .ההובג הלכשהל דסומב טנדוטסל םילקש 75
91771 םילשורי 71186 .ד.ת ,תישפוח תודהי :תכרעמה תבותכ
02-5611359 :סקפ * 02-5612127 :לט
e-mail :techila@netvision.net.il


Yahadut Hofshit, April 1999

:תרבוחה ןכות

הילאוטקא

יקצובולו ןייטשניבור ,ןילייב כ"ח םע תונויאר ?המלסה וא הרשפ לאוג ףסוי
ןמזה אוה וישכע :םיכרד תשרפ לע רומדת באז
הרואנ היטרקומד לע קבאמל בצייתהל תע ינולא תימלוש
תיתד הייפכ דגנ תינוליחה היצפואה - צ"גב רלמ ןד
תדה לצב תסנכ םקימע לאלצב
ףייוזמ סויפ יקצירפ יסוי
תיתדה הייפכב םחולה לש ותודידב לאוג ףסוי

םינויע

םיפוסוליפה לש הינאמיהולא יקחצי הידידי
םזינמוהה ילמס - הוחו סואתמורפ ןיכלמ בקעי
תקולחמ התיה הנשה חול לע םג רואילא לחר
ילארשיה טפשמב תוינוליחה לש ישעמה סוטטסה ןמפואק ירמע
תישפוח תודהיל תטלש הפיכ ןיבש חתמב לארשי :םירפס תרוקיב יקחצי הידידי

תועדו תונומא

לוחל שדוק ןיב לידבמה :הנידמה ןמ תדה תדרפה סיאול דראנרב
דיחי לש הזירפק אל ,תורוד לש תבשוחמ הטלחה :היכרותב ןוליחה יול רנבא
הזה ןמזב םהה םימיב - תונויצו תד סיורפ ידט
!תרזוח הירוטסיהה ,יתובר ?תוברת תמחלמ ירדה ןונמא
םיפדרנ םהש םושמ םהב ךומתל עשוהי .ב.א
?העינכה ךשמה וא תינוליח הכפהמ - םיטנדוטסה תתיבש ינוליש חתפי
?תילארשי הדרח וא תדרחתמ לארשי "שפוח" רתא
תדרומ לש גולונומ רלמ היפוצ
?"גורה םייוגבש בוטה" וא "םיב םיעבוט ידי ישעמ" בגוי ןימינב
תינוליחה רדסהה תשרדמ הרומ ןב ןיטרמ
יטסינמוה יתכלממ ךוניח לע קבאמה :.ה.מ.ח הפי דדלא
ינוליח וניא יללכה ךוניחה תכרעמל םיבתכמ
תיטסילרולפ תודהיל הללכמה תולועפ -ףסונ ןיינע

תחת'ת לאקזחיל קשנל
אל וא ונתיא םתא :וטילחת
?"חישמ חישמ" םירשש הלאה ?ד"בח
"םולשו המחלמ"ב םיגולידה לעו הרותב םיגולידה לע

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא