םיריש עובשה תשרפ םירפס תע יבתכ


- 1997 רבוטקוא ,11-12 רפסמ תרבוח
םיהולא

:תרבוחה ןכות

םיהולאל תובר םינפ - ךרועה

הקיר הלגעו האלמ הלגע - זוע סומע
תוקיר םיידיב - ןד ףסוי

םינותנ ,םיהולאב םינימאמ םישנא המכ - ץכ באז
?ימ תא ארב ימ - ןולא ירא
חוטב ינניא לבא ,ןאכ רבע םיהולאש יל המדנ - זפרוא קחצי
תרחאה הפשה אוה םיהולא - ןבארה תימלוש
ילש םיהולא - גרוב םהרבא
םיהולאה תא םדאה ארב תישארב - תימא הריאי
םיהולאה תא שדחמ גורהל - ןיקרמות לאגי
?םיהולא שי - ןבארה ףולא
םתלבקו םדאה תולובגל העינכ איה םיהולאב הנומאה - יקחצי הידידי
?יטנפ םיהולא םאה - איבנ רב ילא
םיהולא ןיא - ןהכ ןימינב
ןימאהל אל רתומ רבכ - אדיורב ןועדג
תוברת ןב היהא אל םיהולא תא ןיבהל ילב - ןודנול ןורי
םיהולא לע םירבדמ םידלי

תיטפשמ היצקיפכ םיהולא - ןהכ םייח
תידוהיה הבשחמב לאה גשומב תורומת - רואילא לחר
םיהולאה גשומל תיטסילנויצר השיג - ןהכ בקעי
ןייטשנייאו הזוניפש ,ם"במרה יהולא - ןוזנפלוו םהרבא
םיפרשנה לכ םע ץיוושואב הפרשנ םיהולאב יתנומא - םריבא לארשי
ואנקריב - ץיוושוא דדובה אל ק'צרוקו קילאיב םע - רלמ היפוצ
ןוליחלו תדל רבעמ - רברג ןבואר
ל"זח תורפסב לאה יומיד - קרמסורג הנויצ
ןטק לש ותליפת - קא'צרוק שונאי
הריחבהו הליפתה - סוכרמ רגה
םיהולאב הנומאו יטסינמוה םזיאיתא - ןיכלמ בקעי
ףסונ ןיינע

...הכופה הרעק - םיימשה ,חוטש קסיד - ץראה
הנומאהו האושה לע
תווצמ ג"ירת
תרזנוצמ יתלבה תמאה - הרותב םיגוליד

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא