םיריש עובשה תשרפ םירפס תע יבתכ


- 1997 רבוטקוא ,11-12 רפסמ תרבוח
םיהולא

:תרבוחה ןכות

םיהולאל תובר םינפ - ךרועה

הקיר הלגעו האלמ הלגע - זוע סומע
תוקיר םיידיב - ןד ףסוי

םינותנ ,םיהולאב םינימאמ םישנא המכ - ץכ באז
?ימ תא ארב ימ - ןולא ירא
חוטב ינניא לבא ,ןאכ רבע םיהולאש יל המדנ - זפרוא קחצי
תרחאה הפשה אוה םיהולא - ןבארה תימלוש
ילש םיהולא - גרוב םהרבא
םיהולאה תא םדאה ארב תישארב - תימא הריאי
םיהולאה תא שדחמ גורהל - ןיקרמות לאגי
?םיהולא שי - ןבארה ףולא
םתלבקו םדאה תולובגל העינכ איה םיהולאב הנומאה - יקחצי הידידי
?יטנפ םיהולא םאה - איבנ רב ילא
םיהולא ןיא - ןהכ ןימינב
ןימאהל אל רתומ רבכ - אדיורב ןועדג
תוברת ןב היהא אל םיהולא תא ןיבהל ילב - ןודנול ןורי
םיהולא לע םירבדמ םידלי

תיטפשמ היצקיפכ םיהולא - ןהכ םייח
תידוהיה הבשחמב לאה גשומב תורומת - רואילא לחר
םיהולאה גשומל תיטסילנויצר השיג - ןהכ בקעי
ןייטשנייאו הזוניפש ,ם"במרה יהולא - ןוזנפלוו םהרבא
םיפרשנה לכ םע ץיוושואב הפרשנ םיהולאב יתנומא - םריבא לארשי
ואנקריב - ץיוושוא דדובה אל ק'צרוקו קילאיב םע - רלמ היפוצ
ןוליחלו תדל רבעמ - רברג ןבואר
ל"זח תורפסב לאה יומיד - קרמסורג הנויצ
ןטק לש ותליפת - קא'צרוק שונאי
הריחבהו הליפתה - סוכרמ רגה
םיהולאב הנומאו יטסינמוה םזיאיתא - ןיכלמ בקעי
ףסונ ןיינע

תחת'ת לאקזחיל קשנל
אל וא ונתיא םתא :וטילחת
?"חישמ חישמ" םירשש הלאה ?ד"בח
"םולשו המחלמ"ב םיגולידה לעו הרותב םיגולידה לע

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא