םיריש עובשה תשרפ םירפס תע יבתכ


תישפוח תודהי
1998 טסוגוא ,13 רפסמ תרבוח

תיטסינמוה תינוליח תידוהי תוגהל ןועבר
תיטסינמוה תודהיל תילארשי תינוליח העונת - ה"ליחת י"ע רואל אצומ
ח"ש 100 - תורבוח עברא ריחמ - יתנש יונמ י/השע
91711 םילשורי ,71186 .ד.ת ,"תישפוח תודהי" רובע ק'צ י/חלש
02-5612127 :ןופלט

:תרבוחה ןכות

98 לארשי סרפ ןתח - ראואב הדוהי המוציעב תוברתה תמחלמ
תישפוח תודהיב תועדו תונומא לארשיב תדו היטרקומד
תרוקיב

המוציעב תוברתה תמחלמ

םייתדב תובשחתה ףדוע - םיינוליחה תמשא ןיכלמ בקעי ,ךרועה
המוציעב תוברתה תמחלמ רלמ ןד
תינויצ יטנא דגנ תכפהמל תוברת תמחלממ תורדרדתהה יכילהת לאוג ףסוי
םישבכה תקיתש ןשוג דעלג
םיינוליחל םישק םינמז :ינוליח ןמוי יבצ ןב ירוא
?ל"דפמה חסונב וא יטסינמוה חסונב םיכרעל ךוניח ץיבוקסומ הנפד
?תבשב עוסנל תינוליח הווצמ שי יכו ילאיתוקי ןנרא
לאוגה קוחה אדייורב ןועדג
ימואל סויפל וצ םקימע לאלצב
תוברתכ תודהיל רדסה תשרדמ הרומ ןב ןיטרמ

ףדה שארל


98 לארשי סרפ ןתח - ראואב הדוהי

98 לארשי סרפ ןתח - ראואב הדוהי ןויאר
ינמרגה טנמלרפב םירבד ?חקלה דמלנ םאה - האושה יחקל ראואב הדוהי

ףדה שארל


לארשיב תדו היטרקומד

ןוריפ יש ,ןמביל והיעשי ,ןבצ ריאי ,רשכ אסא
דוגינ וא המאתה - היטרקומדו תודהי
חיש-בר
- תינוליחו תיסקודותרוא תודהי
רבש וא רשג
ןמוינ הירא
- תיתדה הטישהו תיעדמה הטישה
?המלשה וא דוגינ
ליגי דג

ףדה שארל


תישפוח תודהיב תועדו תונומא

םיהולא ירבד הלגו גלד רלמ ןדו היפוצ
ידוהי טסינמוה - ןילרב והיעשי ץכ באז
?הבהא רופיס :לארשי םע - םיהולא סוכרמ רגה
הרש תא 'ה דקפיו רודמא לכימ

ףדה שארל


תרוקיב

?םדאב הנומא ןגד יגח
תוננובתה לש םינצינ ןגד יגח
תודהיה לש הירוטסיהה ףוליס ןיכלמ בקעיףסונ ןיינע

תחת'ת לאקזחיל קשנל
אל וא ונתיא םתא :וטילחת
?"חישמ חישמ" םירשש הלאה ?ד"בח
"םולשו המחלמ"ב םיגולידה לעו הרותב םיגולידה לע

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא