םיריש עובשה תשרפ םירפס תע יבתכ


1999 רבמצד ,18 רפסמ תרבוח - תישפוח תודהי
!יונמ תושעל בושח

02-5612127 ןופלט
techila@netvision.net.il :ינורטקלא ראוד

Yahadut Hofshit 18

תישפוח תודהי
לארשיב תינוליחה תודהיה לש דיחיה תעה בתכ
91771 םילשורי 71186 .ד.ת

:18 'סמ תרבוח ןכות

ןיכלמ בקעי - רובידה שפוח תולובג
יבצ ןב ירוא - תוינוליחה לש הנוחצינ
רוזמ םרוי - "ידידימ לא ינרמש"
סיורפ ידט - ?תומילאו עשפ ישעממ תיתדה הרבחה היקנ םנמאה
שפוח רתא ךותמ - ידרחה םלועב העישפ
םקימע לאלצב - הפיכב םילשומה
ינוליש חתפי - םינוליחל ימואל תוריש - תימולש
ןורימ ילנטס - ישפוח ידוהי היה היובא ןב עשילא
יקחצי הידידי - תבשב וסוס לע
רלמ היפוצ - םידומילה תכרעמב היצקלס
ןוזנפלוו םהרבא - ןושארה ינוליחה ידוהיה
ןבארה ףולא - הווהתמ תידוהי הירפס
ןמסייו םולש - תינוליח תד לש העפותה
יקחצי הידידי - םישדח םירפס תריקס
לאוג ףסוי - היצולובאה דגנ האירבה
תונותיעה ןמ - ?ינוליח טסינמוה ינא עודמ
ןיכלמ בקעי - ינוליח בר :ןוטלוק הרמת ר"ד
קרב יבוד - הימפסאב תשק
ילילג יסוי - תולפהה קוח לע קבאמה
רלמ היפוצ - תודהיו םזינמוה
שפוח רתא ךותמ ,םיעוריא ןמוי - יתד-ינוליחה תומיעה תיזחמ
תכרעמל םיבתכמ




ףסונ ןיינע

...הכופה הרעק - םיימשה ,חוטש קסיד - ץראה
הנומאהו האושה לע
תווצמ ג"ירת
תרזנוצמ יתלבה תמאה - הרותב םיגוליד

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא