הכלה קבאמ םיינוליח םייתד הנומא


שפוח םורופ - שפוח םורופ - שפוח םורופ

60 רפסמ ןוילג

.לכה ריבסי ןאכ קילק ?שפוח םורופ הז המ

Forum Hofesh

ירוא
:12.4

העיגפ ,תושגרב העיגפ ,היפכ ,תובשחתה לע תובתכתה
םיברה תושרב חספב ץמחו תויוכזב

הנושאר הינפ
.חמש גח תכרבב ךתוא ךרבל הצרא לכ םדוק
רשקב תונשל ליחתהל ךירצש והשמ" שפוח רתאב תמסרפש רמאמה לע ביגהל שקבא
."חספל
תיטסילאיצוס תינוליח רעונ תעונתב הכרדה זכרו ינוליח םדא ינאש ןייצא םדוק
רתוי םהש םיבשוחש םישנאש ךכמ ןבצעתמו דרחנ ינא .(דמולהו דבועה רעונה)
המ יל םירמוא םהשו ,תיביטימירפ הנומאב םנימאמ םהש ללגב ינממ םימכחו םיבוט
.תושעל
ןכ ומכ .ילש תשרומל הקיז לע הרימש ךותמ ,ץמח תליכא-יא לע רמוש ןכ ינא
םג ולכאיש ידיצמ .ץמח םירמוש אלש םישנא םתוא לש םהיתוטלחה תא דבכמ ינא
רוביצב בשחתהל ךירצ תאז לכבש בשוח ינא לבא ,תאז םע .חספב ריזח םע תותיפ
ץמח לוכאל תוחפש המכ לדתשהל שי .אוה ויתוביסמ חספב ץמח תליכא-יא לע רמושה
.הרגמ םג ...... תושעל המו , דירטמו קיצמ הז יל ןימאת יכ רוביצב
.חספה גחב סובוטואב ךירכ חתפתש ינפלש בושחת אבהלש בשוח ינא הרקמ לכב

חמש גח תכרבו בר דובכב
.ירוא
הנושאר הבושת
.שפוח רתאמ זעוב ןאכ ,ירוא םולש
.(הדמע התואב ונחנא הזבש ןיבמ ינא) היפכ דגנ לבא ,בשחתהל דעב ינא
.ילע תופכל םיליחתמ רשאכ תמסחנ ילש תובשחתהה
רכומש ימל תוסנק תתל וקיספי רשא דע ,ילש תובשחתהה תא יתמסח :תורחא םילימב
ץמח לוכאלמ ענמיהל שאר דבוכב לוקשא ינא זא לטובי הזה קוחה רשאכ .חספב ץמח
.םיירוביצ תומוקמב
רשאכ" לש סותאה לע יתלדג ינא :ילש םואלבו יתוברתב ידוהי ינא ,תושעל המ
"אקווד" הלמה הב שיש הפשב בושחל יתדמל ינא ."ץורפי ןכו הברי ןכ ותוא ונעי
.(ןאכ ונלש תוברתהמ קלח הז .דבוע אל טושפ הז .תילגנאל אקווד םגרתל הסנת)

:היפכ םירידסמה םיקוח דצב תובשחתהל תושירד לבקל ןכומ אל ינא - ללככ
.םיפתושמ םייח ןחבנו ,תובוטב קר ואוביש - תובוטב ילא םיאב םא
.הרעש המחלמ ריזחמ ינא - תוסנקו םיחקפ ,םיקוח םע ,המחלמב ילא םיאב םא
ןונגס דימתלו תחא םעפ ורחביש
.לזגנה קאזוקה תקעז וז .היפכ לע תובשחתהב ביגהל ינממ שורדל רשפא יא

,בוט לכ
לט-ןבול זעוב
.שפוח רתא תווצ
הינש הינפ
.זעוב םולש
.ירוביצ סובוטואב חספה גחב ךירכ חתפ רורדש ךכ לע התייה אל ילש הבוגתה
םישנא םה סובוטואב םיבשויה םישנאהמ םישנאה ןמ קלחש ךל ריכזהל יל השרה
ןכש םישנא םתוא הרקמ לכב .(אל םקלחו חספב תורשכ םירמוש םקלח) ךומכו ינומכ
תא םילבקמ אלא ,תוצמ לוכאל ךתוא םיחירכמ אלו חספב רשכ תליכא לע םירמוש
.םייניעה לומ ץמח םהל לכאת אלו םהב בשחתתש ךכל םייואר ,איהש יפכ ךתוגהנתה
יפל תויחל ונתוא םיחירכמ ןכש םישנא םתוא לומ המחלמהש בשוח ינא ןכ ומכ
."אקווד" לש הרוצב תושעהל הכירצ אל םהלש םייחה תוחרוא
.תפסונ הבוגתל חמשא

,בר דובכב
.ירואהינש הבושת
.ירוא םולש
:ךתוא דוכלל החילצה ןהמ תחאש יל הארנו ,תונוש תומגמ שי תיתד היפכב
."תושגרב העיגפ" לש הנפואה יהוז

ותיישעש ןועטל איה וילע הפוכ אל קוחש והשמ תושעל ינוליח לע תופכל ךרדה
.ותיישעמ ענמיהל בייח ינוליחה ןכלו ,םייתד לש תושגרב תעגופ
.תושגרמ תובושח תויוריח בצמ לכב טעמכ :הרורב ןושלב דיגהל ךירצ

:תחא אמגוד
הנוכשב םירגש םידרח המכ לש תושגרב עגופ תבשב עסונ ינאש הזש תויהל לוכי
.ילש
.םהלש םיתבה דיל רובעל בייח ינא - תיבהמ תאצל הצור ינא םא
.ילש העונתה תורח וז יכ ,עוסנל ךישמא ינא .תבשב יתוא רוצעל הביס אל וז
.תימיטיגל הניא םהלש תועגפיההש ןעטא ךשמהב

:הינש אמגוד
.תורשכ ירמוש לש תושגרב עוגפל לוכי הז ראיווק םע םחל לכוא ינא םא
לולע לבא ,תורשכ רמוש אל ינאש םיעדוי ירה םה יכ ,עגופ הז המב עדוי אל ינא
ראיווק) .ראיווק לוכאל ילש שפוחל לושכמכ ולש תושגרה תא ביצמש ימ תויהל
.(רשכ ונניא יתימא
ללוכ ,יל הארנ ובש םוקמב ראיווקה תא לוכאלמ ענמא ינאש הביס אל וז
.סובוטואב
:תימיטיגל הניא וזה תועגפיהה
.תימיטיגל איה ראיווק תליכא םג וז תרגסמב .תימיטיגל איה תורשכ תרימש יא
דדומתהל ךירצ אוהו ,ולש היעב וז ,ימיטיגל והשמ השוע ינאש הזמ עגפנ אוה םא
.ינוויכל וזה היעבה תא ליטהל ול רוסא .ולש םיעוגפה תושגרה םע

:ירוביצ םוקמב תורשכמ בוש ,תישילש אמגוד
.חספ ירמוש לש תושגרב עוגפל לוכי הז חספב םחל לכוא ינא םא
.חספ רומשל אל ימיטיגל יכ ,והשימב עגופ הז םואתפ המ עדוי אל ינא ,בוש
איה עגפיהל ולש הביסה לבא ,רחא רבד הז עגפיהל תיתימא הביס הפ התייה םא
- ךכמ רתויו ,חספב םחל לוכאל ינממ עונמל הסנמש היצלופינמ םיבר םירקמב
.חספב םחל תליכא לש תוימיטיגלה תא לולשל
אל זא ,בער ינאשכ םחל לוכאל ילש שפוחל לושכמכ ולש תושגרה תא ביצמ אוה םא
.וזה היצלופינמה תא רוצעל םיבייח ,ךפהל אלא םהב בשחתהל הביס םוש ןיאש קר
ינא זא ילארשיה רוביצה תומד לע קבאמב הדמעכ ולש תושגרה תא ביצמ אוה םא
וז ןכל .רוביצ ותוא לש ותומד לע קבאמב הכופהה הדמעכ ילש תוגהנתהה תא ביצמ
.סובוטואב ללוכ ,יל הארנ ובש םוקמב םחלה תא לוכאלמ ענמא ינאש הביס אל
- הזמ עגפנ ב םדאו ימיטיגל רבד השוע א םדא רשאכ :בוש שיגדא ינא
.תימיטיגל הנניא תועגפיהה

הצורש ימ לכ לש תושגרב השק עגופ שפוח ומכ רתא םיליעפמ ונחנאש הדבועה ,בגא
.תוכז לש ימיטיגל שומיממ תימיטיגל אל תועגפיה ,בוש .הכלה תנידמ הפ טילשהל
תויוריח תרימש תא םישל שי "תושגרב העיגפ" לש הנפואה דגנ ,יללכ רתוי ןפואב
.טרפה

,בוט לכ
זעוב

:חספה לעו תונלבוסה לע ףסונ ןויעל
.יקצירפ יסוי תאמ ,אחספד אחמק ·
.לט ימולש תאמ תונוליחה לש התומידקו התויחרכה ·
.יקצירפ יסוי תאמ םינוליחל םייתד ןיב תיתרבח הנמא ·
.הנבל דדוע תאמ ךשונ וניא חחושמ ינוליח ·
.רפל דידק 'גניא תאמ ,אל וא ונתיא םתא ,וטילחת ·
.רתוול סאמנ םינוליחל ·
.קוחה ןושל - תוצמה גח קוח ·
.חספב תותיפ לע ףסונ רמאמ ·


Forum Hofesh

הקיסיפב תורגבה תניחב

skyhornet
1 ינוי


ןעוטה ירבד
[הנושארה הבושתה תסחייתמ םהילאש םיעטקה םה םודא םיעובצה םיעטקה]

םיקרפ ינש לש םתעפוה בקע ןורחאה ןמזב "שפוח" רתאב העמשנ הבר תמוערת
.תודהיו הקיזיפב םירושקה הקיזיפב תורגבה תניחבב

דרשמ תיל"כנמ לא (יוניש) יקצירפ יסוי כ"ח לש ובתכמל רקיעב ןאכ סחייתא
םג חוכב םיפחוד "תשרומל ךוניחה" םשבש ךכ לע לבוק יקצירפ תסנכה-רבח .ךוניחה
. תודהיהו תשרומה ןיינע תא םיקיודמה םיעדמה ידומילל

ןעוט אוה .היוגש תחא הדבוע לע וינועיט לכ תא ססבמ יקצירפ רמ :הניחבה הנבמ
ינשמ תולאש יתש לע תונעל דימלתה לע םכותמו ,הניחבב םיקרפ 15 כ"הסב םנשיש
הקיזיפה ידימלת בור םישרדנ םהמ םיקרפ העבש םנשיש ,איה תמאה .םינוש םיקרפ
םיקרפה) םיפסונה םיקרפה תנומש .תונעל םנוצרב םהילע תולאשה תא רוחבל ץראב
רמ לש וירבדב רומאכ ,םיללוכ ולא םיקרפ .םרובע םוחתל ץוחמ םניה (םיידוחיה
.הקיזיפו תודהיב םיקסועה םיקרפה ינש תא ,יקצירפ

לע ףיסוה יקצירפ כ"ח .םלועה תאירב ךשמב תקסוע 'ג30 הלאש :תולאשל עגונב
המדנ ךכו ,רוקמב ועיפוה אלש ,"תונוש תוירואית" ביבס תואכרמה תא ומצע תעד
הירואיתהמ תונושה תוירואיתב לזלזל הנווכ התיה הניחבה ירבחמל וליאכ
.תינתאירבה
תא ףיסוהל יל ושרה ךא ,הקיזיפב יקצירפ כ"ח לש ויתועידי תומכל עדומ יניא
תחא) לודגה ץפמה תיירואית ןהו תינתאירבה הירואיתה ןה ,לכ תישאר :יירבד
ולאכ םידמולמ וגהש תוזית - תוירואית כ"הסב ןניה ("תונוש תוירואית" ןתואמ
זאו) םיקדוצ םינתאירבהו ןכתיש ,ןאכמו .החכוה אל ןיידע ןהמ תחא ףאו,םירחאו
ןיא ,םיקדוצ םינעדמה יכ ןכתיו ('וכו תוקד שמח ינפל ונארבנ ונלוכש ןכתי םג
תוירואית ריכזהל ילבמ תאזו) ןאכל וא ןאכל תיעמשמ-דח החכוה םוש ןיידע
.("תינובתה הריציה" ןוגכ תופסונ
עבונה) יטסיביטלר ןועיט לש ותואיצמב לזלזמ יקצירפ כ"ח ,ףסונב
תרות לע ,לוכיבכ ,ססובמ") האירבה-ימי תשש סקודרפ בושיל (תוסחיה-תרותמ
לכשה םע ל"נה סקודרפה תא בשייל תרשפאמ ןכא תוסחיה תרות ,השעמל .("תוסחיה
םיענש לככש (תייוסינ חכוה םגו) עבוקש הלש דוסיה תונורקעמ דחא יפל ,רשיה
תוהובג תויוריהמב קר רכינ רבדה) רתוי טאל ענ ןמזה ,רתוי הלודג תוריהמב
התיה המ" :הלאשב בר ןויגה שי ןכלו .(תיבב הז תא תוסנל םעט ןיא ,דואמ
."?האירבה תוריהמ
םניה םהלש םינותנהש הדבועהו ,הקיזיפל תועגונ םג תועגונ תורחאה תולאשה םג
םיבושיחל םיליבק םינותנ םתויה תא הז אוהכ הנשמ הניא םיקסופה יבתכמ םיטוטיצ
םינותנה תא איצוהל אלא ,תיתכלהה הייגוסב ןודל שרדנ וניא דימלתה .הקיזיפב
.בושיחה תא עצבלו טוטיצה ןמ םיילקיזיפה

לע רבד יצחו רבד תעדל ךירצ וניא הקיזיפ דמולה םדאש יקצירפ כ"ח ןעוט תעכ
בור :יתרמאש יפכ !ןיטולחל קדוצ אוה (הניחבה יבתוכ תעדל םגו) יתעדלו ,תודהי
םידומיל תוינכת רובע דעוימ אוהו ל"נה רמוחה תא םידמול םניא ץראב םידימלתה
!תוידוחי
דע הכורב המזויו תללוכ המגממ קלח וניה רבדה ?תוידוחי תוינכת םייקל עודמ
תורגב תדועתל תואכז ץראב רעונ-ינב רתויש המכל רשפאל ךוניחה דרשמ לש דואמ
ךוניחה דרשמ רשפאמ ,ןיינע-ימוחתו תולאש לש םוצע ןווגמ רצוי אוהש ךכב האלמ
תולאשה תמר :תינש ןייצל שי ןאכו ,הב חילצהלו ,הניחבל תשגל םידימלת רתויל
ןכלו ,םיידוחיה םיקרפה ראשב תולאשה תמרמ תלפונ הניא "הקיזיפו תודהי" יקרפב,
בוט ילוכו הנשמב יקבה םדאש ותעד לע הלעמ והשימ םאה" :יקצירפ לש ותלאשל
ןניא תואטיסרבינואה םג ,אל איה הבושתה ?"ילוכו הקינכמב יקבה םדאמ רתוי
,טעומ תודיחי רפסמ לע םינחבנה םידימלתל ודעונ םיידוחיה םיקרפה .ךכ תורובס
אל םדא ףא :טקשב ןושיל לוכי יקצירפ כ"ח ןכלו ,תוליגרה תודיחיל תפסותכ וא
עדי טושפ אוה ילוא ,הקיזיפ תעדל ילבמ הטיסרבינוא ףאב הקיזיפ ידומילל לבקתי
.תודהיב הקיזיפ לע תצק םג

לכ רובעב םוסחל השעמל יקצירפ כ"ח עיצמ ל"נה הניחבה יקרפ תא לטבל ותצעב
המרב םידומיל תניחבמ םהייחב םדקתהל תורשפאה תא תויתדהו תושלחה תובכשה ינב
.ההובג
ןתמ לש הז רזכא עגנב "העוגנ" הקיזיפה תניחב קר אלש ןייצל ינוצרב תעכ
,הקיזומ ,הריש ,לוחמב תוניחב םג תומייקתמ ןפוא ותואב :תויונמדזה-ןויווש
םידימלת רתויש המכל רשפאל ידכ לכה ,םיסוס לע הביכר וליפאו םיחמצ תרדגה
.תורגב תדועתל תואכז

תעבונ איה לכ תישאר .רקיע-לכ העיתפמ הניא יקצירפ כ"ח לש ותדמע ,םוכיסל
םיקרפה םידעוימ ןהילא תויסולכואהו הניחבה הנבמ יבגל ולש היוקל הנבהמ
ינפל תויחנהה תא ארק" :ילש הנושארה תורגבה תניחבב יל וצעי ךכ לעו) םינושה
הרידגהש הגלפממ עיגמ יקצירפ כ"חש הדבועה בקע העיתפמ איה ןיא דוע .("!לכה
דגנתמ (דיפל ימוט כ"ח) השארב דמעוהשו ,ינוניבה דמעמה לש הגלפמכ המצע תא
הגלפמ ,תושלחה תובכשל רוזעל הרומאה תילאיצוס המרופר לכל ףקות לכב
תונושה תובכשל הרזעל דגנתמ אוהש אלפ ןיא ןכלו ,תפומל תיטסילטיפק-תילרביל
,תיתימא היטרקומדל םיפאוש ונחנאש יתבשח ינאו ?אל המל ,דבל ורדתסיש .ולשמ
.תוילשאב יתייחש הארנכ

םודא תועובצה םילימל לט-ןבול זעוב תבושת

לכב הדמע לודגה ץפמה תירואית :תמא אל החכוה אל ןיידע ןהמ תחא ףאו
תוחכוהה .תיעדמה הליהקה לע תלבוקמ ןכלו ,םייעדמהו םייתיפצתה םינוירטירקה
הניא תונתאירבה .עדמה ליבשב ההובג קיפסמ תואדוו תמרב ןה לודגה ץפמל
םירופיס קר איה אלא ,תונימא תוחכוה הל ןיאו םייעדמ םינוירטירקל תסחייתמ
.הקדצה ילב "עדמ" םשה תא םמצעל םילטונה

טושפ רשיה לכשה םע ל"נה סקודרפה תא בשייל תרשפאמ ןכא תוסחיה תרות ,השעמל
ןיאו ,תרמשנ רואה תוריהמש ךכ ,םירצקתמ םיקחרמה םג ןמזה תורצקתה םע :תמא אל
.םינש ידראילממ תוחפב רוא תונש ידראילמ לש לדוגב םוקי םויקל תורשפא םוש

םינותנה תא איצוהל אלא ,תיתכלהה הייגוסב ןודל שרדנ וניא דימלתה
הלאשה תא לשמל רחב .תמא אל .בושיחה תא עצבלו טוטיצה ןמ םיילקיזיפה
טעמ שי 2 ףיעסב םג .ןיא ?הקיסיפ םש שי הפיא .1 ,א ,27 הלאש ,הנושארה
רזוח הזו ,28 הלאשב ןושארה ףיעסל םג ךכ .תורגב לש המרב אלו ,הקיסיפ דאמ
.הניחבב בושו בוש ומצע לע

ךירצ הז רבד האלמ תורגב תדועתל תואכז ץראב רעונ-ינב רתויש המכל רשפאל
ןאכ .הניחבה תמר תדרוה ידי לע אל ,םידימלתה תמר תאלעה ידי לע עצבתהל
.הקיסיפב עדי םוש םיחיכומ םניא רשא םידימלתל הקיסיפב ןויצ םינתונ

םיקרפה ראשב תולאשה תמרמ תלפונ הניא "הקיזיפו תודהי" יקרפב תולאשה תמר
ןה םיתיעלו ,הכומנ איה תולאשה לש תילאקיסיפה ןתמר .תמא אל םיידוחיה
וזש קר אל ,הזכ ןחבמ ךמס לע ןוינכטל לבקתי והשימ םא .הקיסיפה תא תורתוס
טנדוטס םוקמב ותלבקו ,םש דומלל םיאתמ עקר שכר אל םג אוה ,ןוינכטה לש האנוה
.תנגוה הניא םיאתמ עדי שכר ןכש

וליפאו םיחמצ תרדגה ,הקיזומ ,הריש ,לוחמב תוניחב םג תומייקתמ ןפוא ותואב
.תורגב תדועתל תואכז םידימלת רתויש המכל רשפאל ידכ לכה ,םיסוס לע הביכר
לע תודיעמ רשא תורגב תודועת ולא .הקיסיפב ןויצ ךל םינקמ םניא וליא לבא
לעב דמלש םידומילה ןכות יבגל ללוש הכילומ התרתוכ רשא תורגב אל ,ןנכות
.הדועתה

יקצירפ יסוי כ"ח תבושת

םולש ,דבכנה בתוכל

וא ,הניחבה הנבמ :ןוגכ) ךבתכמב םייתדבועה םינועיטל סחייתהל ןינועמ ינניא
אנ לוט .(ידי לע ופסוה "תונוש תוירואית" םילימה וליאכ ךבתכמב תנעטנה הנעטה
- יתבתכש תודבועה לכש תעדל חכוותו ןויעב התוא ארק ,הלוכ הניחבה לש קתוע
יבלל ששחה בנגתמ .םיקדוב תודבועה תא .םיחכוותמ ןיא תודבוע לע .ןה תונוכנ
אל - ןכ אל םאש הניחבה לש םלשו אלמ קתוע ךדיב היה אל ךבתכמ תא תבתכש ינפלש
.תבתכש תא בתוכ תייה

תשש תירואיתש איה ךלש הנושארה הנעטה .ךבתכמב תוסחייתהל תויואר תונעט יתש
ןה ,לודגה ץפמה תירואית ומכ ,תיתדה הנומאב הדוסיש הירואיתה ,האירבה ימי
תוזית - תוירואית כ"הסב" :ךנושלב .התוער דצב תחאה תופקתו תווש תוירואית
.ךדיב תועט ,ןכבו ."החכוה אל ןיידע ןהמ תחא ףאו םירחאו הלאכ םידמולמ וגהש
החכוהל תנתינ הניא ,הביטמ ,הנומאו הנומא לע תססובמ תיתדה הסיפתהש דועב
שומיש לע :רמולכ ,תיפצת לע תססובמ לודגה ץפמה תירואיתש ירה איהשוזיא תיעדמ
,לודגה ץפמה תירואית .העיד וא םיכרע ,הנומא לכמ םיפח ,םייביטקייבוא םילכב
םיבכוכהש תוימונורטסא תויפצתמ ,וליג םינעדמש רחאל םלועל האבוה ,לשמל
בצק תא בשחל ןתינ טשפתמ םוקיה םא .טשפתמ םוקיה :רמולכ ,הזמ הז םיקחרתמ
ןיא .םוקיה לש תורצוויהה דעומ תא ,תוטשפתהה תחסונ יפל ,עובקל זאו ותוטשפתה
רפוכל םג טשפתמ םוקיה .תד וא םיכרע ,העיד ,הנומא םע רבד יצחו רבד ךכל
.ימלסומל םגו ידוהיל םג ,רקיעב

ריבסמ אוה .םייח ונא וב םלועל איהשוזיא תועמשמ קינעמ וניא עדמה - רוציקב
לע תועפות ריבסמ עדמה .תועידלו תונומאל ,םיכרעל שידא אוה ךא םלועב תועפות
וניא עדמה .ארבנ אוה דציכ אלא םדאה ארבנ עודמ לאוש וניא עדמה .הייפצ דוסי
םייטמתמהו םייגולויבה ,םיילקיזיפה םימרוגה המ אלא עבט ןוסא הרוק עודמ לאוש
תשקבמ תדה .תועפותל תועמשמ תתל םישקבמ הנומאהו תדה .תורקל וז העפותל ומרגש
אב עודמ לאוש ןימאמה .עבט תועפותל (תיטסימו תיעבט לע םיתיעל) תועמשמ תתל
תיעבט העפותל וא עבט תונוסאל סחיימ ןימאמה ?תילכת ול שי םאה ?םלועל םדאה
המויק יא וא המויק תאש הנוילע תושי לש ,םלוע ארוב לש תויטסימ תונווכ תרחא
םירושימ ינשב םיאצמנ הנומאהו עדמה .םייעדמ םיעצמאב חיכוהל ללכ רשפא יא
הנומאה לש העיבק רתוס עדמה רשאכ בור יפ לע .ושגפי אל םלועלש םיליבקמ
םידרחה וניחא) יעבט לע ןועיטב הריתסה תא בשייל תיתדה הנומאה הסנמ ,תיתדה
.(הלאכ תוריתס ץרתל "ינחור"ו "ימשג" גשומב שמתשהל םיבהוא

תוניחב ידימלת ולאשנש תולאשל תונוכנה תובושתה ןהמ .תחא הלאש ךמצע תא לאש
תטלחומ הבושת תויהל הכירצ - הקיטמיתמב ומכ - הקיזיפב ?הקיזיפב תורגבה
החכוהל תנתינה הרורבו תטלחומ הבושת שי םאה .תויעדמ תויצקנופ לע תססובמה
םימי הששב ארבנ םלועהש תיתדה הנומאה ןיב ,לוכיבכ ,הריתסה בושייל תיעדמ
?לודג ץפמ ידי לע םינש ידראילימ ינפל ארבנ םלועה היפל תיעדמה תיפצתה ןיבו

תושלחה תובכשה ינב לכ רובעב םוסחל" הסנמ ינאש איה ךלש היינשה הנעטה
רבד ןיא ."ההובג המרב םידומיל תניחבמ םהייחב םדקתהל תורשפאה תא תויתדהו
ידימלת תא בייחל ,הזה םויה םצע דע ,שרוד ינאו ,יתשרד .וז הנעטמ רתוי ירקש
,תילגנא ,הקיטמיתמ םש דמללו דוסיה תינכת תא םייקל ,םיידרחה רפסה יתב
לבקתהל לכוי ידרח רפס תיבב דמולה םדאש תנמ לע תוחרזאו תירבע ,םיעדמ
ךות דובכב ותחפשמו ומצע תא סנרפלו עוצקמו עדי שוכרל ,ההובג הלכשהל תודסומל
דוסי לע "ההובג הלכשה" תתל הצורש ימ .יתוברתהו יתדה ומלועו ויכרע לע הרימש
םגו הימדקאה תא םג סרוה תימדקאה היצזיטרדנטסב העיגפו םידומילה תמר תדרוה
הקיזיפ" לש תוניחבבו םידומילה תמר תדרוהב וניא בולישל ןורתפה .דימלתה תא
.םיידרח - םייתדה רפסה יתבב דומילה תמר תאלעהב אוה ןורתפה ."תודהיו


,בר דובכב
יקצירפ יסוי כ"ח:תפסונ האירקל
יסוי תאמ דליב ועגת לא :ךוניחה תרש לש השדחה תינכותה לע םירמאמ ינש ·
שאר בשוי ,רלמ ןד רוספורפ תאמ , ינוליח אוה םא קר לבא ,דליב ועגת -ו יקצירפ  
.שפוח-ה"לע תתומע  
,תירטנצואיג היגולומסוקל םיבותכה ןמ סיסבה :היגולומסוקב ל"זח תעידי לע ·
.לט ימולש לש ומוגרתב ,טרליא ןלא תאמ  
.םירמאמה ףדב הכלהו עדמ לע דוע ·

Forum Hofesh


שפוח רתא תווצ ,לט-ןבול זעוב
: 01 ינוי

הבושתב םיריזחמה לש םהידימ הקמחש תדה תונוכנל החכוה

רשוק היהש ימ אצמנ היה רבכ ,רתוי רחואמ םייעובש הרוק היה יאסרוו ןוסא םא
.רובל םישנא ולפנ םש םג .חרוק תשרפ - עובשה תשרפל ותואForum Hofesh

.א םייח
khaim100@hotmail.com

םיכאלמ יקוספ

.םבילל בורק תדה תא םיחקולש הלאל דעוימ וניא רפסה
.לאל תוחבשת רפס אל הז

ץראה לע םירוטטקיד קיפסמ שי
םיימשב דחא ךירצ אל
ףסונ ןיינע

...הכופה הרעק - םיימשה ,חוטש קסיד - ץראה
הנומאהו האושה לע
תווצמ ג"ירת
תרזנוצמ יתלבה תמאה - הרותב םיגוליד

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא