םילייח גרוה םיהולא "תשובה תיב" - ל"הצ םילוע "תבהוא" ס"ש םינטקה "םיררהיפ"ה


3.8.01

"תידרחה תונותיעה לע" - תרבוח

שפוח רתא ,דהוא תאמ

םולשת אלל תרבוחה תא לבקל לוכי ןיינועמש ימ לכ
03-5620118 ןופלט ,גומלאל היינפ ידי לע

.שפוח רתאב תידרחה תונותיעה רודמ תא ריכמ יאדווב התא ,שדח םג ילואו ,קיתו רקבמכ

רזה ,הנושה ונונגסב גירח דוחיי לעב אוהש ,תרושקת לש הז םוחת םירקסמ ונחנא תעל תעמ
ילארשיה רוביצה ללכ ייחמ בועתו האנש שי תובתכ טעמ אלב .תובורק םיתעל הטובהו רזומהו
."תינויצה הנידמה"מו ץראב

ןתוא טוקילו רותיאב םנמזמ עיקשהל םינכומה ,םיבדנתמ ידיב םירזענ ונחנא שפוח רתאב
בושיי לכב השיכרל םינתינ םינותיעה :ךבוסמ אל הז .תידרחה תונותיעה ךותמ "םינינפ"
תאמ עויסב וירקבמו רתאה םינהנ הנורחאל .לק ץמאמו ןמז עיקשהל ןוצר ךירצ לבא ,ידרח
.תוחפ וא ,עובשל תחא רתאב הלעומה ,הז עדימ טקלמש ,יקצירפ יסוי כ"ח

לע תרבוח רואל איצוהו ךרע אוה ,יקצירפ כ"ח לש תכרובמהו תידוסיה ותוליעפ תרגסמב
:תידרחה תונותיעה
םולשת אלל תרבוחה תא לבקל לוכי ןיינועמש ימ לכ
03-5620118 ןופלט ,גומלאל היינפ ידי לע
ףסונ ןיינע

תחת'ת לאקזחיל קשנל
אל וא ונתיא םתא :וטילחת
?"חישמ חישמ" םירשש הלאה ?ד"בח
"םולשו המחלמ"ב םיגולידה לעו הרותב םיגולידה לע

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא