םילייח גרוה םיהולא "תשובה תיב" - ל"הצ םילוע "תבהוא" ס"ש םינטקה "םיררהיפ"ה


:ץמח ,תוריהז
!םהילע טיבהל וליפאו תרניכה ימ תא תותשל רוסא

השמ תאמ

,םולש "שפוח" תווצל

םימ חספב תותשל םישרמ אל םידרחה םינברה היפל העידי רתאב םתמסרפ םימי רפסמ ינפל
תויססבוא אוצמל השק - םיעתפומ ךכ-לכ םתא הממ ןיבמ אל ינא ."ץמח" םהש םושמ תרנכהמ
:חספב ץמח יבגל םידרחה לש היססבואהמ תוקזח רתוי

םיזוגא ,םיחוש םה םהב םימה קר אלו ץמח םה םיגדה םג ,העדומב םיאור םתאש ומכ זא
דחא דחא קודבל ךירצ םינילבתו זרוא תוינטק ,םינכוסמ דואמ תויהל םילולע םידקשו
םהילע שי םא דחא דחא לפלפ ירגרג קודבל טילחמש יאבצ חבטמב לייח ,דיגנ ,םכמצעל וראת)
שומישב םירוסא ריינמ םיימעפ-דח םילכ וליפאו (...ן"בקל חלשינ אוה תועש המכ ךות .חמק
םיפדמה לע םתוא קיזחמש קסע לעבו ץמחה קוחב םילולכ םיימעפ-דח ריינ ילכש חינמ ינא)
(ןיירבע אוה תונחב

הרדוס וזה "היעב"ה םיאור םתאש ומכו הז לע קוידב רבדמ 'ט ףיעס ,תרנכל רוזחל םא
םושמ הירבט לש םידרחה היבשות ושעי המ ההות קר ינא .תובר םינש ינפלמ רבכ קרב-ינבב
סחש ידכ תורושק םייניע םע תכלל וצלאי םה םאה . "...הארי לב" םג אוה חספב ץמחהש
? תרנכה לע תועטב ולכתסי אל הלילחו

(...הצור ןיידעש ימל רשכו) חמש חספ ונלוכל היהיש

השמ


Hametz!


2000 לירפא
ףסונ ןיינע

'ה תאמ רבד םוש ןיא ,הרקמ לכה
הנממ תוחכפתהה לעו תודרחתהה לע
הצור אוהש המ השוע דחא לכ ,םיללכ ןיאש יתטלק טאל טאל
םיהולאמ םכח רתוי

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא