!ה/יתדה ונת/ונדידי ,ךל םולש
.רתאב םירקבממ תרוקיב תובקעב ןכדוע הז ףד
(...הנוב תרוקיבל םיחותפ דימת ונחנא)

רוקיבב ןיינע תאצמש םיווקמ ונא .רתאב ךרוקיבל ךתוא ךרבמ "שפוח" רתא תווצ
םדא לכל ןיינע וב שיו ,בר רתאב רמוחה ןכש ,תינש בורקב י/רוזחתשו ,הז ןושאר
.ידוהי לכלו

:תורדגומ תורטמל דעונו ,םינוליח םידוהי ידיב רצונו הגהנ "שפוח" רתא
לש ותוכז תוברל ,םייתד םינחלופ םויקו הנומאל עגונה לכב שפוח :תד שפוח
.הנומאל דגנתהלו ןחלופ םויקמ ענמיהל טרפה
  o  
.תיתד הייפכ לש תונוש תועפות לוסיח :הייפכב קבאמ
  o  
תוכרעמ לכל תודגנתה :("הבושתב הרזחה") םינוליחל הפטהב קבאמ
לש הלועפה יכרד תפישחו ,םיינוליח לש םתעד תרמהל תיתדה הפטהה
.הבושתב םיריזחמה
  o  
תדה תויוליעפל םייסחיה םיביצקתה תאוושה :תדהמ הנידמה תדרפה
.יברעמה םלועב םילבוקמל תידוהיה
  o  
.םואל רקיעב תודהיב םיאור ונחנא :תימואלה תידוהיה תוהזב הרכהה קוזיח
.תידוהיה תוהזב בושח קלח וניא יתדה טביהה ,ונתפקשה יפל
  o  
תרוצ לע םיינוליחה בור לש עדיה :ידרחה חישל ינוליחה שלוגה תפישח
(תונשרפ תברעמה) תינוליח תונותיע :םיינשמ תורוקממ ןוזינ תידרחה הבישחה
תורוקמ איבמ שפוח רתא .(תואיצמה תא תופייל םיסנמה) םידרח םירבודו
םיכרעהו תומכסומה ,תומרונה ,תועדה ,תודמעה ,תוסיפתה תרכהל םיינושאר
.םיידרח םינותיעמ תוטטיצ :םידרחה לש
  o  
תונויסינל תרשפתמ יתלב תודגנתה :תוטלתשה תונויסינל תודגנתה
.וניתודסומ לעו ונייח לע תיתדו תידרח תוטלתשה
  o  

תווצמ תא םייקל ךמצע לע תלביקש הבוחהו ,םיהולאב ךתנומאש ,הדבועל םירע ונא
םיכסהל ךילע תושקהל תולולע ,םיהולאב הנומא התואמ אצוי לעופכ תידוהיה הכלהה
ירהו) חותפ םדא ה/תא םא ,תאז םע .דיתעב וב רקבלו רוזחל וא ,רתאב רמוחה םע
ונחנא ,תינוליחה םלועה תסיפת ךתוא תניינעמ םא וא (רתאה תא תיסינ רבכ
.ונמלוע תפקשהב םילדבהה ףא לע רתאב רקבל רוזחתש/ירזחתש םינימאמ

תילארשיה תוירוביצב םישענ םדועו ושענש תונויסינ לע יאדווב תעמש תובר
רוביצהש המ .ינוליחל יתדה רזגימה ןיב "תוידדה"ל ,"תודחא"ל ,"סויפ"ל
ויתועד לע ,רחאה תלבק איה תונלבוסה .תונלבוס איה ול קוקז ולוכ ילארשיה
תונלבוסה ןיא .ךילע/ילע תולבוקמ אל ןה םא םג ,תורזומה םיתעל ,תונושה
,הפירח וליפא ,תרוקיב ריבעהל יאשר טרפ לכו ,רחאה לש ותעד תלבק לע העיבצמ
ןימאהל רחאה לש ותוכז תא לולשל אלב תאזו ,רחאה לש ותנומא וא ותעד לע
היפל ,תינוליחה הפקשההש ,ןועטל יתדה ןימאמל רתומ .תמייוסמ העדב קיזחהלו
"םיהולא"ש ,ןועטל ינוליחה יאשרו ,הלוספ וא היוגש איה ,םייק ונניא "םיהולא"
םיוולתמ אלש ,יאנתב םירתומ דחי םג ולא לכ .םדאה לש וחור תריצי אלא ונניא
.רחאה לש היצמיטיגל-הד רקיעבו ,תושפכה ,תובלעה ,יאנג ייוטיב ולא תורימאל
.ולש היצמיטיגל-הדב הכורכ הנניא תלוזה לש ויתועד תליספ

,םיהולאב ןימאהל םייתדה היידוהיהו ידוהיה לש םתוכז תא דבכל םיבייחתמ ונחנא
תא םיאור ונאשכ ,הצקל הצקה ןמ הנוש "םיהולא" גשומל ונתשיגש ףא לע תאז
ותריצי ירפ תא םדאב האור יתדהש דועב ,םדאה לש תמכחותמה ותריציכ "םיהולא"
הולאב ןימאהל םדא לש ותוכז דוביכ ןיב רשק םוש ןיא ,רומאכ .םיהולאה לש
םצע לעו ,ותנומא אשומ לע ,היהתשכ הפירח היהת ,תרוקיב תרבעה ןיבל ,והשלכ
"הבושתב הרזחה"ה לש םירנויסימה תדה-יפיטמב ימיטיגלה ונקבאמב .המצע הנומאה
לעו ,ויתונחלופו "ויתווצמ" לע ,םיהולאה - הנומאה אשומ תא רקבלמ ענמינ אל
ירה ,תאז לכ ףא לע .ךכמ םיעמתשמה םיימואלהו םייתרבחה ,םיישיאה םיטביהה לכ
ונידידי לש םייתדה םהיכרוצ תא דבכל םיבייוחמ ונחנא םוי-םויה ייחבש
- יתכלממ רוביצכו ,םייתדה םהינחלופ תא םייקל םהל רשפאל ,םייתדה וניתודידיו
רוביצ לכש הדימו הרוצ התואב ,הייסולכואב םרפסמל תיסחי ,ולא םיכרצ םהל קפסל
.ןהל הכוז רחא

הרוצו הדימ התואב וגהני םייתדה וניתודידיו ונידידיש ,םיפצמ ונא ךכל םאתהב
,ונייחב עבוקו קסופכ "םיהולא" לש ומויק תא תללושה ,ונמלוע תפקשה :וניפלכ
םיישיאה וניכרצמ והשלכ ךרוצ ענמי אל םהמ שיאו ,םהידי לע דבוכת
קר לוחי "תידוהיה הכלהה יקוח" גשומהו ,יהשלכ "תד תשודק" םשב וניתויוריחמו
.אל ותו ,וז תרגסמב ללכיהל שקבמש ימ לע

םיעירפמ רשא םירבד המכ ונתשי םיפאוש ונחנא וילא דיתעה לש םוי-םויה ייחב
:םויה ונל
הריכמ הניא (םידרח םיאקיטילופ ץחלב) ונלש הנידמהש ונל עירפמ :ןיאושינ
אוה הב ךרדב אשניהלו ובבלכ גוז תב וא ןב ול רוחבל םדא לכ לש ותוכזב
.ןתחתנ ימ םעו ךיא ונמצעב רוחבל םיצור ונחנא .ץפח
  o  
החונמה םויב השענ אל המו השענ המ ונל םיביתכמש ונל עירפמ :תבש
.תבשב - יתכלממה
  o  
תובישח ןהל ןיא רשא תולבגמ ונילע םיליטמ לארשי יגחבש ונל עירפמ :םיגח
.םיגחה תא גוגחנ ךיא ונמצעל עובקל םיצור ונחנא .וניניעב
  o  
תא רובקנ ךיאו רבקינ ךיא רוחבל ונתאמ םיענומש ונל עירפמ :הרובק
חנומ ונתמ רשאכ .ונרובע תועמשמ לעב היהיש סקט םיצור ונחנא .וניריקי
.אבר ימש שדקתיו לדגתיש הז ונתוא ןיינעמש ןורחאה רבדה ,ונינפל
  o  
תורישמ ןה :תובישיה יכרבא לש הלופכה תוטמתשהה ונל העירפמ :תוטמתשה
יפסכב םתוא סנרפל םיכירצ ונחנאש ונל עירפמ .הסנרפה לועמ ןהו יאבצ
תד ידומילב ךרוצ םושו תלעות םוש םיאור אל ונחנא .םימלשמ ונחנאש םיסמה
אל ונחנא ,םירתוימ םיסמ םלשל םיצור אל ונחנא .םישנא הברה ךכ לכ לש
םישנא סנרפל םיצור אל ונחנאו ,ןגוהה ונקלחמ רתוי םיאולימב תרשל םיצור
.םידבוע םניאשו דובעל םילגוסמה
  o  
תויוכזב עגופ הז .םימיוסמ תונוזמ לש הריכמ םירסואש ונל עירפמ :ןוזמ
.אל המו לכאנ המ דבל רוחבל םיצור ונחנא .ונלש
  o  
,ןוסאה תמירגב ונתוא םימישאמ ןוסא לכ םעש ונל עירפמ :תונוסאב םימושיא
.תונוסאל איבמ תומיוסמ תווצמ םויק יאש הנאותב
  o  
ויגיהנמל ,ינוליחה רוביצל םינווכמה יאנג ייוניכ ונל םיעירפמ :תונובלע
וליפא דובכל םיפצמ ונחנאו ,דובכ ונל שי .ולש טפשמהו ןוטלשה תוכרעמלו
.םידרחה םיאנותיעהו םיאקיטילופה דצמ
  o  

םייתד םידוהי הברה םע דחי - םיפאוש ונחנא וילא דיתע לש םוי-םויה ייחב
גוז ינב םהל רוחבל הלא לש םתוכזב הלא וריכי םיינוליחו םייתדש - םינוגה
ימיב תולבל ,החפשמ ייח םייקלו םיקהל ,םיצפח םה הב ךרדב אשניהל ,םבבלכ
ךרדה ףוסבו ,םדי לע שקובמהו םהל םיאתמה יתוברתה יוטיבה תא רוחבל ,החונמה
.םמלוע תפקשה וא םתנומאל םאתהב רבקיהלו תומל

תא ןממל ינשה לש וסיכל םדי וחלשי אל ינוליחו יתד ,דורו דיתע ותוא לש ךשמהב
לש ותחלצ ךותל שיא םפא תא ופחדי אל ,ול-אל תואצוהב ותוא בייחל וא ותייחמ
תא ולחי אלו ,םייוסמ רוביצ הוואתמ וילא ןוזמ תריכמ ורסאי אל ,והער
.השודק םוש םהב האור ונניאש ,הז לע םהל םישודקה םהידעומ

,תודמע םשב םדא םוש לע דחפ וליטי אלו ,שיא לע ומייאי אל םייתדו םינוליח
ץחל יבצמב אלו ,םייתרגשה םייחב אל - ןהינימל תויגאמ וא תועימק ,תונומא
םויק-יא ןיגב םעלו םיטרפל ומרגנש תונוסאב והער תא םישאי אל שיא .םייתרבח
אל דצ םושו ,םייוסמ םייח-חרוא םויק-יא וא םויק ןיגב וא ,יהשלכ הכלה תווצמ
.ינשה דצה לע תדו העד תרמהל הפטה תוכרעמ ליעפי

הנידמל ונתמורת תא םירנ - דחאכ םייתדו םינוליח - ונלוכש םיווקמ דאמ ונחנא
הרוצב שיא שיא ,היחרזאמו הנידמהמ לבקל חרזא לכ בייחש תא לבקנו ,היחרזאלו
תכרעמ וא תד לוצינ אללו ,תיתכלה הנאותב היילפא אלל ,תינויצרופורפו הווש
.תרחא תמייוסמ םייח

םקלחב קר םא םג .םייתד הדידיו דידי ,םויה ךינפ תא ונא םילבקמ וז חורב
ה/תא .רתאב םירזוחה ךירוקיבמ י/הנהיתש קפס ונל ןיא ,וללה םירבדה ךל םיארנ
חמשנו ,תע לכב ךתורישל םידמוע ונחנא .תוצלמהו תוגשה ,תורעה חולשל ת/ןמזומ
.תינש ונמע ךתוארל

"שפוח" תכרעמ ,תודידיבףסונ ןיינע

תחת'ת לאקזחיל קשנל
אל וא ונתיא םתא :וטילחת
?"חישמ חישמ" םירשש הלאה ?ד"בח
"םולשו המחלמ"ב םיגולידה לעו הרותב םיגולידה לע

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא