רתאב שדחתה דוע המ
2001 ץרמ זאמ

"ןטרסה תלחמ ומכ איה היטרקומדה" - 30/6

דודשאב - םידרחו םיינוליח םינכש לש םייחהמ רופיס - 30/6

תולוקה תא םיאור םעה לכו ,םולח ףסוי םולחיו - 29/6

סורה ןייטשנייא - 29/6

ביבא לת ,תרש הוונב ןודעומ לע ס"ש לש תוטלתשה ןויסנ - 28/6

(ynet) םולכ םהמ ראשנ אלש םייוגהו חישמה ,הידבוע תולילע - 28/6

ןולוחב - "םולש תוביתנבו םעונ יכרדב" - 28/6

םייחה לש וניזקה - 27/6

הבושתב םיריזחמה תא שמשמה יטסיטטסה סקודרפה - 26/6

(2) שפוחה לעו הנומאה לע ,םיהולא לע םישנא ינימ לכ ורמא המ - 25/6

הרפכ הל ןיאש המילא תועשיר - 24/6

"ןותיח ילוספ" ןיינעב צ"גב - 23/6

(בירעמ) תיכוכז תיבב ןבא - 23/6

(ןעדיה) תיגאמה הבישחה תדוכלמב - 23/6

לשמימה דגנ דרמל ןויסנ :חרק - עובשה תשרפ - 22/6

האושהו םיהולא - 21/6

(ץראה) ירזינב יפל רסומה תרות - 21/6

...לקש ןוילימ 460 אוה תויתדה תוצעומה ביצקת - 20/6

(םיישפוחה םינוקה) היצטידמל סוניכ ש"בב ןולמ לטיב םייתדה ץחלב - 20/6

" 'תידוהי הקיסיפ'ב חומה תא ונלש םידליל ולבלבת לא " - שפוח םורופ - 19/6

םיהולא לש תוריהמה יהמ - שפוח םורופ - 18/6

... ,םיהולא ,םולחה ,םידרחו םיינוליח לש םיכרע - שפוח םורופ - 18/6

"םימדה עוגיפל עובש תאלמ 'גוגחל' ועיגהש רעונ ינב" :תידרח תונותיע - 17/6

"הדוליה דודיעל הדוגא - תרפא" לע - רקוח רודישב / תניג יפר - 16/6

(הלאוו) םיבורקה םימיב וקלוחי תולפה דגנ תוטלק ףלא 350 - 16/6

4 רפסמ ינוליח ןותרמ - 17.6 ןושאר םויב - צ"החא 15/6

?םידבוע אל םה המל ."הסנכה תחטבה" םילבקמ םיכרבא 9313 - 15/6

(הלאוו) םיכרבאל "הסנכה תחטבה" דגנ "ישפוח םע" לש הריתע - 15/6

דחא האירבהו ארובה - 14/6

(ץראה) תיחרזא הרובקל דחא ןימלע תיב קר םויה דע חתפנ עודמ - 14/6

רוודנל הפוסל תאפרע ההוס ןיב הוושמ ס"ש ןותיע :תידרח תונותיע - 13/6

?םלועל ארוב ןיאש ךתעד לע תולעהל לוכי התא ךיא - 12/6

אשידק הרבח :םייטסיטטס םינותנ - שפוח - 11/6

תיטפשמה הניפה - הלימ תירב - 10/6

(dbursa) קורי יריא ןתלת י"ע בתכנש יפכ םיהולאל יולג בתכמ - 10/6

?שפוח קחשמל ןויער םכל שי - 9/6

1 רפסמ שפוח ןולע !סופדה שבכממ אצי - 9/6

וציפהו וארק אנא ;השדח הסריג - "ינוליחה סרטנוקה" - 8/6

תינובתה האירבה לע העידיל "ןעדיה" תבוגת - 7/6

הבושתב הרזחה לע םילמ 310 - 6/6

(ץראה) הכלה תנידמב םייחה לע הצצה - 6/6

תודהי ,העבש ,תרוסמ - 5/6

הק'צונרישו ןריל ,לברא ,רחש :שפוח ירירגשמ םיבתכמ - 4/6

(וליק 5 שיטפ) רפתה וק - 4/6

השובה ינפ לומ - 3/6

לעילב ינב ידיב םיבר לש םתעיצפו םתומ לע לבא שפוח רתא - 2/6

(ynet) תיחרזא הרובקב ,ץוביקב הנמטנ הנאירמ - 2/6

(ynet) םיגורהה ןמ 3 רובקל וברס אשידק הרבחב :תונעט - 2/6

יאסרו ןוסאו םיהולא ,יול ןבואר ברה - 1/6

?םדא ינב ללכב םה "םייוג" םאה - 1/6

ןימימ קניל - םלוכל חותפ ("שפוח ירירגש םורופ") יש לש םורופה - 1/6

"...הנשה עיגמ חישמה" - שפוח ירירגשמ םיבתכמ - 31/5

"םיישפוח םייח"ב רויג לע שדח עדימ - 31/5

המענ לש הלאשב האיציה רופיס ךותמ - הוורע השיאב לוק - 30/5

םיכאלמ קוספו תואמחמ ,האקיא ,רפס תיבב תופטה :53 שפוח םורופ - 29/5

הלבט ול תפרוצמש ריילפ ה תא וסיפדה אנא .םימתוח 600 -ל ונעגה - 28/5
ונילא וחלישו םיכמותש םירבח לש םיטרפ ואלמ ,(!רמות ,הדות)        

"םיקתרמ" הכלה יקספ המכו תונעזג הברה - תידרח תונותיע - 28/5

תורגוב תובהא לש המרד - ימענו זעוב ,תור :תור תליגמ - 27/5

שמש" לש הקיסיפה ,םיכאלמ לש ןושאר קוספ :52 שפוח םורופ - 26/5
םלוכל סויג דגנ בתכמו יניימוח תויהל הצור קחצי ןונמא ,"םוד ןועבגב        

!ינוליח אוה םא קר לבא - דליב ועגת - 25/5

- "דועו השיאה לש ןדעה ןג" לע ,םימויאו םיעונכיש ,ןיבר חצר לע - 24/5
ןרוא לש הלאשב האיציה רופיס        

סויג לעו ל"הצ לע ,םישרחב תונברה תוללעתה לע :51 שפוח םורופ - 23/5

(וליק 5 שיטפ) ןורבכעהו ןויפפה ,לותחה - 23/5

דליב ועגת לא - 22/5

33 רפסמ הנידמו תד ןמוי - 22/5

חספה גחמ תונורכז - שפוח לש לבויה םורופ - 21/5

ףסוי רדהו תרש הוונמ תוימיטפוא תושדח - 21/5

ןולוחמ תושדח - 21/5

היצולובאב ריכהל - 20/5

שפוח לש םירטסופ ןיכהל ןרילל ורזע - 20/5

(הלאוו) תואירבל ער ,המשנל בוט - רשכ לכוא - 20/5

תחדקה תאו תפחשה תא ... םכילע יתדקפהו ... יל ועמשת אל םאו - 19/5

(ynet) "ישוכ יוג לש ומשב וקעז תושולת תומשנ" - 19/5

רוא לש םירנבה ףד - 18/5

תחאו םירשעה האמל םינפה םע וכע - 18/5

(ynet) שמש תיבב אקוודו תבשב רקיעב - ס'דלנודקמל ונלוכ - 18/5

...ותוא ארב אוה הובג .םיהולא תא איצמה םדאה - 17/5

(ץראה) רייארפ אל ,ןברוק - 17/5

!תרזנוצמ יתלבה תמאה :הרותב םיגוליד - 16/5

"תיקולאה תולגתהה" - 15/5

תולפשו שנועו רכש - 14/5

"ןטרסה תלחמ ומכ איה היטרקומדה" :ך"ש ברה - 13/5

(דרוו ץבוק) חול לכ לע / הדובעב / התיכב הילתל ריילפ - 12/5

!רוזעל ואוב .צ"לשארב םיריילפ תקולח ,15.5 ,ישילש םויב - 12/5

הצופתה תמישרל החלשנש העדוה :םל-וכ תא סייגל ןמזה עיגה - 12/5

?רמוא אוה המ ,לט - 12/5

(הלאוו) רשואי אל לט קוח םא הלשממהמ שורפנ :םימייאמ םידרחה - 12/5

הנושאר םימתוח תמישר :םל-וכל סויג תמוצע - 11/5

רוטפה לטובי אל עודמ םוי 60 ךות קמנל הלשממה לע :ץ"גב - 11/5
(הלאוו) םידרחל        

םינפבמ ,"הבושתב הרזחהל רנימס" הארנ הככ - 10/5

22 רפסמ ןוילג - תישפוח תודהי !יונמ תושעל יאדכ - 9/5

ןודנול םדא קית - תיטפשמה הניפה - הלימ תירב - 9/5

תוינוליחה לש התומידקו התויחרכה - 8/5

םיברועמ םיאושינב הרכהל - תור תתומע :שדח רתא - 8/5

"םימעה רבח תונידממ םיניירבעהו םימשיטנאה תיילע" :ןמאנ דתי - 7/5

5 רפסמ ןוילג - שפוח ירירגשמ םיבתכמ - 6/5

לארשיל הנגהה אבצ תאו לארשי תנידמ תא שבוכ םיהולא - 5/5

"תמא תעד" לש םיסרטנוקל הבוגת יבתכמ - 4/5

םינוכדיע - תבשב םג חותפ המ - 4/5

תוהימתה רשע ; תולאשה רשע - 3/5

"רדסב אל"ו "רדסב" לעו הנומאה לע - 2/5

"הבהאב" הז המו יניס רה דמעמל םינועיט השולש - שפוח םורופ - 1/5

2001 ,"תמא תעד" לש יתנשה סנכה - 30/4

תואמצעה םוי תא "תגגוח" תידרחה תונותיעה - 29/4
"תיסורה היילעה יקדייח" לע תבתוכ ,בל ומיש ,םגו        

(ynet) ..."ידרחה ל"חנה ללגב" ?תוקונית חצור םיהולא המל - 29/4

תישפוח תוריית - 28/4

(וליק 5 שיטפ) תמלוה תינויצ הבוגת - 28/4

ערוצמ-עירזת - עובשה תשרפ - 27/4

(ynet) תובישיה ידימלת לע ירלולסב שומיש לע רוסיא - 27/4

cypher לש םירנבה - חמש תואמצע םוי - 26/4

Skeptic's Annotated Bible :םיקנילה ףדב שדח - 26/4

רתאב ידרח רקבמ לש ויניעב ל"הצ יללחל ןורכיזה םוי - צ"החא 25/4

(טרוא לש ןורכזה םוי רתא) התיבה רזח אל יאחוי לש אבא - 25/4

(ידוהי םזילרולפל זכרמה) םילשורי ,וריעב רבקנ אל ילאיתוקי ןנרא - 25/4

?אבה םלועב ארקמה ריכמ םאה - 24/4

"תואמחמ"ו האושל "יתימאה" רבסהה :תידרחה תונותיעהמ - 24/4
(ynet) "םיניכסה יעקותו םיממוסמה ,םיערפומה" םיינוליחל        

'ה תאמ רבד םוש ןיא ,הרקמ לכה - 23/4

"השדח החפשמ"ל םיבדנתמ םישורד - 23/4

שדחמ חתפנ שפוח ירירגש לש (טא'צ ICQ) טסיל ביטקאה - 22/4

(בירעמ) קדצ םחול - ילאיתוקי ןנרוא - 22/4

32 רפסמ ןוילג - שפוח ןמוי - 21/4

(ynet) ילאיתוקי ןנרוא תאמ ןורחא רמאמ - 21/4

םיפרשנה לכ םע ץיוושואב הפרשנ םיהולאב יתנומא - 19/4

הקנילברטב םלועה ידלי - יהולא קדצ - 19/4

4 רפסמ ןוילג - שפוח ירירגשמ םיבתכמ - 18/4

2001 ראורבפ-ראוני ,ידרח-יתדה םלועב העישפ ןמוי - 17/4

עיתפמ בתכמו חומב םיאתה ,ןושלה תניפ ,ןונגס - שפוח םורופ - 16/4

31 רפסמ ןוילג - שפוח ןמוי - 15/4

(וליק 5 שיטפ) ליחתמ קר קבאמה - 15/4

יטרקומדה ךוניחה ןייעמ ;דיתע םינוב םיריעצ :םיבדנתמל םיקוקז - 14/4

תינוליח ךוניח תשר - שפוח םורופ - 14/4

(םיהולא לש ומויקל עגונב) םינועיט דועו ... - 13/4

(תינונס) ?הכרב הז םידלי - םויה רדס לע - 13/4

ה(ע)אירק וצ - 12/4

(ynet) תממחתמ תיטילופה "ץמחה תמחלמ" - 12/4

(הלאוו) "םירייארפה הנחמ"ל םיסייגתמ םיקינמיאולימה - 12/4

?חספב תורשכ לע רומשל ךל תפכא המ - 11/4

םיברעה לכ תא הידבוע ברה דימשי ךכ :ןושאר םוסרפ - 11/4
("וליק 5 שיטפ") לארשיל העושי איביו        

.תומהב םהש" (םיינוליחה לע) :"עובשה" ידרחה ןותיעה ךותמ - 10/4
"םדא תרוצ תינוציחה םתרוצ ירהש ... תוללכושמ תומהב ילוא        

חספל רשקב תונשל ליחתהל ךירצש והשמ - 10/4

םידלי תובורמ תוחפשמלו םיכרבאל הנונראה תוחנה לספ צ"גב - 10/4

!אורקל הבוח ,1874 תנשמ לוסרגניא טרבור לש רמאמ :תוריפכו םירפוכ - 9/4
(לט ימולש ,שפוח רתא ריקי ידי לע םגרות)        

ןאכ דירוהל רשפא !ךסמ רמוש שפוחל שי - 8/4

(ynet) רשכ חספ - 8/4

(...שממ אל ,בוט) פוקס :חספל דחוימב - 7/4

אחספד אחמק - 7/4

(ץראה) וליאכ ,ץמח םירכומ (הלאוו) ץמח ירכומב "המרוח תמחלמ" - 7/4

?רתויב הבוטה הירטמיגה יהמ - 6/4

(rtf ץבוק) IKEA תלהנהל סקפ וחלש - 6/4

קוידב תוקד 5 ךות ידרח ףיטמ לכ ךילעמ רענת דציכ - 5/4

(ץראה) ידג ןיעב חבטה - 5/4

תויעדמה תובושתה - 4/4

הלופכה תונמאנה - 3/4

הווקת חתפב הרוק המ - 3/4

םהילע םיצילממ ונניאש קסע יתב - 2/4

ידרח רשכה תיוות םיאשונה םירצומ - 2/4

לארשי תדוגא ץ"דבל אל - 2/4

סוקוק ץימ לע םיכרבמ ךיא :ידעלב - 1/4

!המחלמב ונחנא - 31/3

:םידלי תובורמ תוחפשמ קוח - 31/3
("וליק 5 שיטפ") תונויצהו תונימאה ,ןופצמה ןדבוא לע        

(תמא תעד) הכלהה תעד - הזוזמ ;(ץראה) תוזוזמב ליחתמ הז - 31/3

ארקיו - עובשה תשרפ - 30/3

"תונויצהב םוחלל הדלונ (לארשי תדוגא) י"וגאה" - 29/3

...ץוחב לובלובה לע םוריע רבג - 29/3

םמוקתהל םיליחתמ םינוליחה - 28/3

"תווצמ ג"ירת" לע רקחמה - תרוקיב - 28/3

תוטתשהה שפוח - 27/3

תירוטסיה םואית תשיגפ - 26/3

קלח קר הלא - תוללקו םימויא ,תויונח תמרחה ,םינותיע תפירש - 26/3
(בירעמ) םייאמצע םינועובש דגנ ידרחה בוחרב םילעפומה קשנה ילכמ        

םיהולא ןיאש החוטב ינא וישכע - 25/3

(הלאוו) "תוררועתה"ל שדח רתא - 25/3

"תישפוח תונכרצ"ב םישודיח הברה - 24/3

תיטפשמה הניפה - הלימ תירב - 24/3

(הלאוו) תוידרחה רשכהה תודועתב המחלמה השדחתה - 24/3

םידוהיה לש הזה םיהולאה םייקש ןימאהל דואמ השקתמ ינא - 23/3

םדאה תחפשמב רכומ אל רבח לש הנש ןוילימ 3.5 תב תלוגלוג - 23/3
(ץראה)        

ןטסינגפאב ההדוב ילספ סרה - 22/3

html -ב הרזע םיכירצ תמאב תמאב ונחנא - 21/3

?שפוח רתא יניינעב השוע ה/תא המ - שדח לאשמ - 20/3

"הלימ תירב לאשמ" תואצות - 20/3

("וליק 5 שיטפ") ןורש קירא לע ןטק רופיס - 19/3

(הלאוו) תבשב םילעופה םינוינק לע וטשפ הדובעה דרשמ יחקפ - 19/3

ןיסירפקב םיאושינ - 19/3

זוכיר הנחמב ריסא ומכ - יערד הירא :"םויל םוי" ס"ש ןותיע ךותמ - 18/3

תיתד היפכ - 17/3

(בירעמ) ?הליגמה תא םתארק הנורחאה םעפב יתמ - 16/3

"ןולוח" ןותיעב שפוח לע הבתכ - 15/3

(הלאוו) ץיקה ןועש תא רצקי :ןמז זבזבמ אל ישי - 15/3

ל"זח לש הימונורטסאה - 14/3

תירבע לש עגר ;שיט ;תדה לש לידה - שפוח םורופ - 13/3

תובושתה - ?התוא םירהל לכוי אלש ןבא רוציל לוכי םיהולא םאה - 12/3

ךתרזעל אובי ם"טדכא ?הייעב ךל שי - 11/3

(בירעמ) ?ךוניחה רש לש ותוהז תא עבק תמאב ימ - 11/3

הווצת - עובשה תשרפ - 10/3

(בירעמ) !וידר עומשל רוסא - 10/3

העונכ הכלמו האג הכלמ - רתסאו יתשו - 9/3

!יחא ,ם"וקב - 8/3

(בירעמ) םייתנשב ךראוה תובישיה ינבל רוטפה - 8/3
"תוררועתה" תעונת רתא        

'גנרוא תשרב היקונ לש םיירלולס םינופלטל שפוח לש icon - 7/3

הירטמיגה תנכות - רתאב םישדחה םירקבמל - 7/3

םהיניבש המ לכו ,הבושתב הרזחה ,םידלי - 6/3

?םויב םימעפ שולש ונלש תוחבשתל הפצמ םיקולאה תמאב ,עגר - 5/3

"בנגה אוה ארוחה - בנג ארבכע קר אל" - 4/3

המורת - עובשה תשרפ - 3/3

("וליק 5 שיטפ") ןאבילטה לש "שדוקה תמחלמ" - 3/3

תילארשי הפצוח - 2/3

(הלעמל לאמש דצב) הלימ תירב - שפוח לאשמ - 2/3

!הככ וכישמת ...ו ידוהי והימ ;ןונמא לש עפומה - שפוח םורופ - 1/3
2001 ץרמ ינפל רתאב שדחתה המ - ןאכ י/קילקה
ףסונ ןיינע

םיהולאב ןימאהל אל תובוט תוביס המכ
דחא לילא תדובעב םייתנש לש תומלתשה
ינוליחה סרטנוקה
םינפבמ ,"הבושתב הרזחהל רנימס" הארנ הככ

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא