םיריש עובשה תשרפ םירפס תע יבתכםיפרשנה לכ םע ץיוושואב הפרשנ םיהולאב יתנומא

(האושה לע הצרמו רפוס) םריבא לארשי תאמ רמאמ ךותמ םיעטק
1997 רבוטקוא ןוילג , "תישפוח תודהי" ןועברב ספדנ


...


באה לע

וירוהו ,רוגמ יברה ידימלתמ היה ,ותורחבב .קהבומ ארמג-לעבו םכח-דימלת ידוהי היה אבא
טטיצשמ .תומלש תותכסמ הפ-לעב עדיו ילנמונפ ןורכזב ןחינ אוה .לארשיב בר ותוארל וויק
תא רכז ףא םיתעלו ,תוביסנ וליאב וא ,הרמאנ רשקה הזיאב דימ ףיסוה ,םיבותכה ןמ האבומ
.ארמגב ףדה רפסמ


.םחפה תורכמב הדובעל ,ונ'זוביל םשמו ,ואנקריב-ץיבשואל ונחלוש וטגה ןמ


...

םיסוכמ ;תובוטרהו תוכושחה תוליחמבו םילפאה םיכוכב ,המדאה ןטב קמועב רטמ תואמ שמח
ונבשי - המדאה יקמעמב ,םש רק - רוקמ םיבער ;רועה תויבובקנ לכ ךותל רדחש םחפ-קבא
;תוינשמו ארמג יקרפ .הרות ירבד ימע ןניש אבאו - טעמ ונל םחייש תנמ לע ,םיקבוחמ
.זנכשא ימכח לשמו תופסותה ילעב לשמ ,םישוריפו םישרדמ


...

,קולבה ינכוש ,םידוהיה ורעטצה - הליפת ירוזחמ ונל ואצמנ אל ירהו - הנשה שאר עיגהב
הליפתה יכ - בלה ירשיו םימימתה - ונימאה יאדווב .הכלהכ ללפתהל םדי לאל ןיאש לע
...םתלואג תא ,םתודפ תא חיטבתו ברקת


...


Where was god, then?


...

לא אובלו תולעל יל ארקו הלילה עצמאב אבא יתוא ריעה ,רושעל הסכ ןיב תולילה דחאב
.ושגרד

.רמא ,"ךילא יל בושח רבד"

!דוע יהולא וניא הז לא

םהב םיאנתב ןכש לכ אל ,ותדוקפ םוי עדוי שיא ןיא" :הלילה ותואב ילא וירבד תיצמת וזו
זכרמ אוהש ןינעב ,יתונקסמו יתובשחמ ,יתושגרה תא עדת יכ הצור ינא ,ןכלו .םייוצמ ונא
יהולאב תטלחומהו המלשה יתנומאמ יתיטס אל םויה דע יתונש לכ :םדאכו ידוהיכ יתיווח
וניה אוה יכ קפס יתלטה אל םלועמ ;'דימת ידגנל ינודא תא יתיווישו' ;לוכי-לוכה לארשי
םדא ןיא' רמאנש יפכ ,לכה לעמו לכב וחוכש ;'ודובכ ץראה לכ אולמ' תניחב ,םוקמ לכב
,ןאכ םג אצמנ אוה ,עמשמ .'הלעמלמ וילע ןיזירכמ ןכ םא אלא ,הטמל ועבצא ףקונ
אוה' אלה .אב וחוכמו ונוצרמ ;השענ ותעד לע ,ןאכ השענש המ לכו ,הז תוומלצ-איגב
לכו ,םיהולא ןיאש וא ?ךשפנ הממ :הנקסמל יתעגה ינא ,ןכ יכ הנה .'הלעמלמ וילע זירכה
ירה ,םיהולא שי םא ,וא ;רבדל המ לע ןיאו חרפ אברוע תניחב וניה יתדמילו ינודמילש המ
,ןכ אלול יכ ...ונוצר תועיבשל אוהו אב ותנווכמ הז לכ יכ ,אוה ינויגהה אצוי-לעופהש
ינא !דוע יהולא וניא הז לא ,ןכ םא .םתועשר ישעמ תא עצבל םינמרגה לש םתלוכיב היה אל
ןנחתא אלש יאדוובו ,ויתווצמל עמשא אלו וילא הנפא אל ;ותוא דובעא אל !וב הצור אל
רבכ ועמשנ ןכ ירחא תוטעמ תוקד - וירבד םויסב ."יתושקבו יתוליפת תא וינפל חטשא אלו
המו ?!ךימחר ועיגי רופיצ ןק לע" :קעדזה ומכ - ונתנשמ ונתוא ריעמה לש ויתוחירצ
"?!ונילע
ףסונ ןיינע

?"םיהולא תא םדאה ארב תישארב" המל
(ויה אלש) תובושתהו ..תולאש / םיקופקפה ,הלחתהה
!המחלמב ונחנא
ןידרבייס לש האלפומה הירטמיגה תנכות

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא