הכלה קבאמ םיינוליח םייתד הנומא


Letters
...ץוחב לובלובה לע םוריע רבג
יעור םשב רתאב רקבממ ונלביקש בתכמ

.שפוח רתאב עיקשנו ךישמנש בושח המכ ונתוא ענכשל הזכ בתכמ ומכ ןיא


דוד

:(םיבתכמ המכ ךותמ דחא בתכמ הז) רתאה תווצמ הנפדל יעור בתוכ

.שפנ יפי ,םיליעגמ

תפיט ,ןיא ימצע דובכ ירה ?רתאב הנומתה תא הארמו םוריעב תמלטצמ אל תא המל
?ךל שיש ליעגמה ףוגב תשייבתמ ,ךל ןיא השוב

תקדוצ תא זא.....םיפי אל םירבד םשור ינאש ךל הארנ םא - בגא ךרד
תודליו םידלי יניעל ץוחב םיציבהו לובלובה לע םוריע רבג לש הנומת.....לבא
אלו (הזה לפשה רתאה לש ישארה ףדב שיאה לש לספה) עורג תוחפ אל הז םינטק
.למסמ אוה המ וא ותוא השע ימ הנשמ

.תרעוכמ תכיתח
ףסונ ןיינע

'ה תאמ רבד םוש ןיא ,הרקמ לכה
הנממ תוחכפתהה לעו תודרחתהה לע
הצור אוהש המ השוע דחא לכ ,םיללכ ןיאש יתטלק טאל טאל
םיהולאמ םכח רתוי

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא