םינועיט "רנימס" תויתוא יגוליד הירטמיג


?הירוטסיהכ ך"נתה
ארקמה תרוקיב לעו

:קרפה ךותמ
םהל הנעמהו דורחיתה תכרעמ ינועיט
"הבושת"ל הבושת - תושפנה ידייצ רפסב
1998 ,ןתיב-הרומז תאצוה ,רלמ ןדו היפוצ תאמ
ל"ומהו םירבחמה לש בידא רתיהב רתאב הלעומ
תירונ :הדילקה

"תירוטסיה הדבוע" גשומה לש יגול תוויע
"סותימ" וא "הדגא" גשומה ןיבל וניב לובלבו


?"הרותב ןימאת אל המל זא ?ןואילופנ היהש ןימאמ התא"

אוהו .יוגש עדימב ןזומש בשחמל המודו ,'בר עדימ' םע אצוי 'םיכרע' רנימס רגוב לכ"
היהש' :לאשנ אוה ךכו .םהמיע קלחתהלו הז עדימב םירחא ףתשל הסנמו וב וסינכהש המ טלופ
יתארק ,ןואילופנ לע יתדמל ללכ ךרדב' :ותבושת '?ןימאמ התא המלו ?ןימאמ התא ןואילופנ
בותכש המב ןימאת אל המל ןכבו ? רפסב בותכש המב ןימאמ התא' :לאוש הצרמהו .'םירפס
רנימסב הפתתשהש ,דרחתמ לש ומא ,(1) םיובנירג הקבר ירבד - "? ך"נתב ,הרותב
.דורחיתל


.םינימאמ - תדב .םיעדוי - תירוטסיה הדבוע

,תאז .תיטנוולר הנניא ך"נתה םע הירוטסיה רפס תאוושה :הלופכ איה הזכ ןועיטב היעטהה
"?ןימאמ התא םאה" :הלאשה םצעש םושמ אלא ,הירוטסיה רפס קוידב ונניא ך"נתהש םושמ אל
- תדב .םיעדוי - תירוטסיה הדבוע .דבלב הנומאה םוחתל אלא עדיל תיטנוולר הנניא
.םינימאמ

,םייפוסוליפ ,םיירופיס ,םייטויפ ,םיירוטסיה םיקלח וב שי .תחא השקמ יושע וניא ך"נתה
סחיב אל םג .הנומאה יבגל ספות ונניא תוירוטסיה תודבוע לע חוכיו .םייתקוחו םיירסומ
קרו ךא סחייתהל לוכי תוירוטסיה תודבוע לע חוכיו .הרותה לש הלודגה תירסומה תשרומל
םידמוע ויה אל וללה םגו .ארקמב ,םיירוטסיה תויהל םירמייתמה וא ,םיירוטסיהה םיקלחל
"תירוטסיה תמא" ןיב ןיחבמ (2) םעה דחא .תיעדמ תירוטסיה תורפס לש םינוירטירקב םויה
ןכ-יפ-לע-ףאו ,הארבנ אלו התייה אלש "תירוטסיה תמא" שי ."תיגולואיכרא תמא" ןיבל
ךא ,הארבנ אלו התיה אלש תומד ,התגל "רתרוו" תא םעה דחא איבמ אמגודכ .םעה לע העיפשה
תמא" שיו .וללגב ודבאתהש ויהו ,םיבר לע ועיפשה ותודבאתה רופיסו ורופיס
םדא לע םעה דחא ירבדכ ,שיא לע המתוח תא העיבטה אלש החכוהל תנתינה "תיגולואיכרא
היהו בלמ חכשנו תמו ,שממ תואיצמב אלא ,ןוימדב אל רודה ותואב יחש ,ישחומ" ,םיוסמ
,קפסב תלטומה תואיצמ איה הנושארה תמאה ,תואיצמ לש םיחנומב ,תאז תורמל ."היה אלכ
.תיאדו - הינשה תמאהו


ציידי הנפשות
םיעלותה קפסו םיגיידה
"הבושת"ל הבושת - תושפנה ידייצ רפסה ךותמ

לש תמא"ל "הרותבש תמאה" תאוושהו "?הרותב בותכש המב ןימאמ ךניא" :ףיטמה לש ותלאש
רתוי ךא .דציכו בותכ המ אלא ,בותכ הז םא הנניא הלאשה :תנווכמ היעטה איה "ןואילופנ
רפסב בותכל ןימאמ ךניאו ןואילופנ לע רפסב בותכל ןימאמ התא עודמ" :הלאשה םצע .הזמ
לש ותעד תא תנווכמ תירוטר הלאשכ התגצה םצעש ,הבישח לש תתוועמ הגצה איה "?הרותה
.ףיטמל יוצרה ביתנל ןיזאמה

"הרותב" ,(לכה) "המב" ,ףיטמה שמתשמ םהבש םיחנומב תמייקש תפרוגה הללכהל רבעמ
ןאכ שי ,אל תאזבו ןימאהל תאזב - תפסונה היצפואה תא לאשנל הריתומ הניאשו ,(הלוכב)
ןיב יהשלכ הלבקה תושעל ,תיגול ,רשפאמ וניא הזכ בוריע .עדי לשו הנומא לש בוריע
הנכמ םהינשל וקינעה ול תירשפא התיה הלבקהה .ףיטמה השועש יפכ ,ןואילופנ ןיבל הרותה
לע בותכה עדימהש ,ןימאמ התא םאה" :הלאשה לש הנוש חוסינ ידי-לע ףתושמ
"?תואיצמב ושחרתה ,ןכא ,םירבדהש רמולכ ?תמא אוה ('וכו ,םיהולא תולגתה/ןואילופנ)
:הלאשה לש רחא חוסינ .ימיטיגל אוה לבא ,"הנומא" הלימב טעמ הנוש שומיש םנמא והז
ןוגכ ,תיעדמה החכוהה ךרד תא לבקמ לאשנה םא - "?עדי אוה בותכש המש ןימאמ התא םאה"
רחאלו ,תמא אוה בותכהש ןימאמ אוהש רמול רשפא ,הכרפהל תנתינו ,תרוקיבל הפושח איהש
.וזה תמאה תא עדוי אוהש וילע רמול ןתינ ,עדיה תא םינפהו דמלש


תורוקמ לש בר רפסממ שוכרל ןתינ ןואילופנ לע עדי

תמייק הז םוחתב .רקיעו ללכ םוקמ ,אופיא ,הל ןיא והשלכ ירוטסיה טסקטב הנומא לש הלאש
,תודועתמ ,םיכמסממ וא םירפסמ ודומיל ידי לע ומינפהלו ודמלל ןתינש ,עדיה תלאש
רפסממ שוכרל ןתינ ןואילופנ לע עדי .םירחא עדי תורוקממ וא םייגולואיכרא םיאצמיממ
- "עדימ תבלצה" םהב שיש םיבר תורוקמ ליכמ ומשל יוארה דומיל רפס לכ .בר תורוקמ
,תיגולואיכרא הניחבמ םיססובמ םיטסקט) םייעדמ םילכב וקדבנש תורוקממ ולבקתהש םינותנ
ריע םיתעל ,םינבמ ידירש ,תוחול ,םיטישכת ,הדובע ילכ ,תואמקסולג ,תועבטמ ,םיסרח
.דועו (םילספ ,הניגנ ילכ ,תוריק לע תוקסרפ ,םירויצ) תויתונמא תויאר ,('וכו ,המלש
,םינואיזומב ,עדמ ינוכמב םג רקבל לוכי ,דבלב רפסמ רשאמ רתוי דומלל שקבמש ימ
םירושקה תופמבו תודועתב ,םיאצממב ןנובתהל ,םיחמומ-תואצרהל ןיזאהל ,תוירפסב
לולכמל תועדוותהה .וב רושקה לכבו ותחפשמב ,ותפוקתב ,תדחוימה ותוליעפב ,ןואילופנב
."דומיל" היורק הז


,םירחא תורוקמ ידיב םיכמתנה םיירוטסיה םירואית ארקמב שי
רחא רוקמ םוש ידי לע םיכמתנ םניאש שיו

םירואית ארקמב שי .ארקמב םיירוטסיהה םיקלחה יבגל םג הפקת הניא "הנומא"ה תלאש
,םירחא םיבותכ וא תויגולואיכרא תויאר ןוגכ ,םירחא תורוקמ ידיב םיכמתנה םיירוטסיה
תוסיפתל יוטיב וא תויונשרפמ רתוי אל תויהל םילוכי הלאו הלא .םיכמתנ םניאש שיו
הנומאל .תירוטסיה הדבועכ ולבקל ןתינ ,ירוטסיה רופיס תמואשמ .תויטילופ וא ,תויתרבח
םיהולאש ןימאמ התא םאה ןיב האוושהכ הומכ ףיטמה ידיב םיינשה תאוושה .ךכל רשק לכ ןיא
עדיל ךופהל ןתינ הינשה הלאשה תא רשאכ .ןושאר םוי םויהש ןימאמ התא םאה ןיבל םייק
.אל - הנושארה תאו

תירוטסיה תועמשמ םירחא תורוקמב םיכמתנ םניאש ארקמב םיירוטסיהה םירואיתל סחייל לכונ
יביטקייבוס יוטיב איה םדא ידיב הדעותש הירוטסיה לכ .ןומא םהב עיבהל שרדינש אלב םג
תכלממ רפוס בתכש וזמ הנוש ךרדב ירוטסיהה ורופיס תא בתכ הדוהי תכלממ רפוס .הבתוכל
תלבוקמ הירוטסיהה ,ולוכ םלועב םיירוטסיהה םיכמסמה לש תויביטקייבוסה ףא לע .לארשי
ירואית לע ,הלש תודגאהו םיסותימה לע ,הלש תודבועה לע ,תימימש הנומאל שרדיתש אלב
ונוויכ אל םא םג ,םיריבסמ בגא ךרדבכש ,המעש יאוולה ירופיס לעו הלש םלועה תאירב
.הרבח התוא לש היתודלותב תוערואמו םייחה תודבוע תא ,ךכל


,יממע רופיס לש לוגלג ... רפיטופ תשאו ףסוי לע רופיסה לשמל
בויא לש תרגסמה רופיסו לובמה רופיס ,ןדעה ןג רופיסל המודב

ךכ .ואלש ןיבו שחרתה ירוקמה רופיסהש ןיב םיעוריא לש תויתורפס תובחרה םג ארקמב שי
.םירחא םימע ירופיסב תוליבקמ שי הז יממע רופיסל .רפיטופ תשאו ףסוי לע רופיסה לשמל
רפוסש יממע רופיס לש לוגלג אוהש המודו ,התייהש הדבועב רבודמש רושיא ונידיב ןיא
.בויא לש תרגסמה רופיסו לובמה רופיס ,ןדעה ןג רופיסל המודב ,רוזאה ימע ברקב

תא וינודא תשא אשתו הלאה םירבדה רחא יהיו :ףסוי לע רפוסמ (8-7 ,ט"ל) תישארבב
ילא אב :ול הרמא התיבה הלעב רפיטופ בושבו ...ןאמיו .ימע הבכש רמאתו ףסוי לא היניע
?הדגא וא יתימא רופיס ונינפל םאה .(17 ,ט"ל ,םש) יב קחצל ונל תאבה רשא ירבעה דבעה
?יארקמה רוקמל רופיסה ידוחיי םאה

ימ :הכיבמה הלאשהמ םירוטפ היהנ ,תירוטסיה הדבוע אלו רופיס הלא םיקוספב הארנ םא
תעדה ?רבגל השא ןיב םירדח ירדחב ללוחתהש לע וללה םיימיטניאה םיטרפה תא רבחמל רפיס
ךכ םא ?ףסוי רמאת .עשר ומצע םישמ םדא ןיא ירהש ,וז התיה רפיטופ תשא אלש תנתונ
הז היה םאה ?תוברברתה קידצה ףסויל סחייל רשפא םאה :דועו .יוויטקייבוא ונניא ורופיס
ךלהמב וזה תוליכרה תא ריבעה ימ ,היה ךכ םא ?שמוחה תביתכ תא םיסחיימ ולש ,ונבר השמ
םיהולא םאה ?הרואכל ,השמ ידיב רפסה תביתכ ןיבל עוריאה ןיב ודירפהש םינשה תואמ
...תעדל אלו ןימאהל ךירצ הז ליבשב ?ומצע


יוסף ואשת פוטיפר
רפיטופ תשאו ףסוי
1922 -ב רטפנ ,ירגנוה לספ ,הנור ףזוי תאמ לספ

."הדבוע"ל רשאב ךכ אל .ותותימא תקידב ךירצמ וניא דבלב רופיסכ הליחתכלמ קזחומש המ
- תירוטסיהה הדבועהו ,התועמשמ תא תדבאמ ,(םש) םעה דחא ירבדל תיגולואיכראה הדבועה
.סותימ איהש תורמל ,המואה ייחב המוקמ תא תספות - םולכ אלו תואיצמל הניב ןיאש רשפאש
םיפידעמ םידרחה םיפיטמה ךא .םיקסוע ונא סותימב יכ םדא עדיש דבלבו ךכב לוספ ןיא
ןיזאמה לבלבתמ ךכו .המויקב קפס ןיאש תואיצמ ,"תיעדמ הדבוע" ךכב וארי םהיניזאמש
םייחבו ,םהירבד רתיב םג ןוימד ןיבל תואיצמ ןיב דוע ןיחבהל לגוסמ וניאש דע ,םימתה
.ללכב

תמאכו תחא השקמכ םייארקמה םיסותימה לכ תא הארתש הצור ידרחה ףיטמהש ךכל תוביס יתש
סותימב םג קופקפל איבת ,דחא רופיסב וא דחא סותימב קפסה תלטהש ששחה ,תישאר :תטלחומ
,םיהולא ידיב הבתכנ הרותהש ךתוא ענכשל ידכ ,תינש ?םיאב ונא אנא זאו ,רחא רופיסב וא
.היטרפמ דחאב ולו קפס ליטהל שונא ןבל רוסא ,ךכ םאו

תויוברתב חוורש ירופיס ביטומ לש לוגלג אלא וניא רפיטופ תשאו ףסוי רופיסש ךכל היאר
,ירצמ רוקמ איבמ רלק .רלק רנרוול (3) הירוטסיהכ ך"נתה רפסב תאבומ ,איהה הפוקתה
:ונניינעל דאמ המוד רופיס ובו יארקמה רופיסל תיגולונורכ םדוקה ,יניברוא סוריפפ
.קוור - הטאבו יושנ היה סיבונא .תיבב וידחי ויחש ,הטאבו סיבונא ,םיחא ינשב השעמ
ךחוכ :ול הרמאו הטאבב השאה שפנ הקשח .הסיג הטאבו סיבונא תשא וידחי ונמדזנ דחא םוי
איהשכ הלעב האצמ הבושב .הסנאנ וליאכ המצע התשע ,בריסשמ .תחא העש בכשנו אוב ךמע בר
אל ינא לבא תחא העש בכשנ יאוב יל רמאו הדיחי ינאצמ ךיחא :ול הרמא ."סנוא תלוח"
.ינכיהו להבנ זאו וירבדל יתעמש

םוקמ ןיא ןאכ םג ?הרותב רפוסמ אוהש יפכ ,רפיטופ תשאו ףסוי רופיסב ןימאהל ונילע םאה
שי .תירצמה תיממעה תורפסב הליבקמ ולש ,יארקמ רופיסב רבודמ ."ןימאהל" גשומב שומישל
ןיב .םינשב תואמ תחא הפיפכב ויחש םימע לש תויוברת יתש ןיב תידדה העפשה לע רבדל םעט
וכרד יפ לע ולבקל םדא לוכי ,םינוש םימע וצמאש רופיסב וא "יתימא" עוריאב רבודמ םא
"תירוטסיה החכוה" וא "הדבוע" ,"עדי" ךכל ארקי לב קר .ןימאי - ןימאהל הצרי .ותנבהו
התוא ךופהל ידכ הב ןיא ,למסל לכשה רסומ לעב יממע רופיס לש ותכיפה םג ."תיעדמ" וא
םכפוהל ךרוצ היה אלו ,םיאבה תורודל יכוניח יעצמאכ םיבר םימע ושמיש םיסותימ .הדבועל
.תוירוטסיה תותימאל ךכ םושמ


ךפיהל אלו וירבד תא חיכוהל ךירצש אוה םלוע ירדסו עבט ירדס הנשמש ימ

הנוי רופיס ,לשמל .יהשלכ תירוטסיה הליבקמ אלב ,הרואכל םיירוטסיה םיקלח ארקמב שי
רבודמ הדבועב וליאכ ארקמה תסרג תא ץמאל :םייתשהמ תחא תושעל לוכי ארוקה .גדהו איבנה
ילוא ויהש תויטקדיד תומגמ תלעב הדגאכ ,ביבח יממע רופיסכ ותוארל וא ,וב ןימאהלו
עבטה רדגל ץוחמ ללוחתמ עוריאהש הדבועה .םויה םג הפי ןחוכ חרכהב אל ךא ,ןתעשל תופי
אל דוע לכ ,סותימ הז רופיסב האורה המגמה תא תקזחמ (הנוי) דבלב דחא םדא וב חכונשו
הנשמש ימ .(ו"ע ,אעיצמ אבב) הנותחתה לע ודי - הנשמה לכ ירהש ,ךפהל אלו ,תרחא חכוה
םויב רופיסה תמואי םא .ךפיהל אלו וירבד תא חיכוהל ךירצש אוה םלוע ירדסו עבט ירדס
.הנומא וא הדגא תקזחב ראשיי זא דע .תירוטסיה הדבוע וב תוארל היהי רשפא םימיה ןמ

,םיהולאב "הנומא"ה לע ללכב םלועהו לארשי תוברת לש םיירוטסיהה םיקלחב "ןומא"ה תכלשה
תינויגה הנניאו יתוברת חוכיווב תנגוה הנניא ,ויאיבנ יפב וא ,ויפב ומשוהש םירבדב
?יעדמ וא יתוברת השעמ ןה תודרחתהל רנימסב םיפיטמה ינועיטש רמא ימ ךא .יעדמ ןוידב
?ןויגה וא תוניגה לש םינוירטירקב דומעל םהילעש וא


יניס רה דמעמ רופיס - ךשמה
ףסונ ןיינע

'ה תאמ רבד םוש ןיא ,הרקמ לכה
הנממ תוחכפתהה לעו תודרחתהה לע
הצור אוהש המ השוע דחא לכ ,םיללכ ןיאש יתטלק טאל טאל
םיהולאמ םכח רתוי

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא