םינועיט "רנימס" תויתוא יגוליד הירטמיג


יניס רה דמעמ רופיס
:קרפה ךותמ
םהל הנעמהו דורחיתה תכרעמ ינועיט
"הבושת"ל הבושת - תושפנה ידייצ רפסב
1998 ,ןתיב-הרומז תאצוה ,רלמ ןדו היפוצ תאמ
ל"ומהו םירבחמה לש בידא רתיהב רתאב הלעומ
תירונ :הדילקה

- רמאמה לש םדוקה וקלחמ ךשמה והז
'"סותימ" וא "הדגא" גשומה ןיבל וניב לובלבו "תירוטסיה הדבוע" גשומה לש יגול תוויע'

אוה "תיתימא הדבוע"כ יארקמ רופיס תגצהל םיידרחה םיפיטמה תא תשמשמה תרחא "הדבוע"
רשקהו םיהולא לש ומויק לע םתנעט תא םיססבמ םיבר םיפיטמ .יניס רה דמעמ רופיס
.יניס רה דמעמ רואית לע לארשי םעל ולש ידוחייה

םלוכשו יניס רהב הרות ןתמ דמעמב וחכנש ,םישנאה ףלא תואמ שש םולכ" :ןעוט עודי ףיטמ
לארשי םע לכש ןיזאמה תא ענכשל שקבמ אוה ךכב "?ךל ורקשי ךיתובא תובאו ךיתובא ויה
אוה וליאכ ומצע תא תוארל םדא בייח רודו רוד לכב" טפשמה חורב תאזו ,דמעמל דע היה
רה דמעמ רחאל הנש םייפלאל בורק ,עודיכ ,הרבוחש ,חספ לש הדגהב עיפומה ,"םירצממ אצי
רהרהל וא קפקפל םוקמ ןיא - ישיאה-ישגרה דמימה הל ףסונש ,וז הדבוע חכונ .יניס
:תוינויגה תולאש יתש בייחמ הז ןועיט .עוריאה תותימאב

?יארקמה רופיסה תסרגכ יניס רה דמעמב שיא ףלא תואמ שש וחכנ תמאב םאה (1)

תחא היארב רבודמ אמשו ?תויודע ףלא תואמ שש ונינפב תומייקו תודמוע ,ןכא ,םאה (2)
?היהי רשא היהי - דחא רוקמ ידיב בתכנש דיחיהו דחאה יארקמה רופיסה איהש ,דבלב

רפסמב בוקנל ילב יניס רה דמעמ תא ראתמ ארקמהש ,(םש) הרפסב תנייצמ םיובנירג הקבר
אריו ןשע רהה תאו רפושה לוק תאו םידיפלה תאו תולוקה תא םיאור םעה לכו :וב םיחכונה
.(15 ,'כ תומש) קוחרמ ודמעיו ועוניו םעה


הר סיני
תולוקה תא םיאור םעה לכו - יניס רה דמעמ
1883-1830 ,הרוד בטסוג תאמ טירחת

,ב"י תומש) ןכל םדוק םיקרפ הנומש עיפומ רפסמה ?ףלא תואמ שש רפסמה ,ןכ םא ,ןינמ
ששכ התוכוס ססמערמ לארשי ינב ועסיו :תוכוסל ססמערמ לארשי ינב עסמ רואתב (37-38
תואמ שש" רפסמה תא לבקנ םא םג .םתא הלע בר ברע םגו ףטמ דבל םירבגה ילגר ףלא תואמ
אלא ,תויודע ףלא תואמ שש ונידיב ןיא ,יניס רה דמעמב וחכנש לארשי ינב רפסמכ ,"ףלא
.יארקמה טסקטה :דבלב תחא היאר

תושחרתהל תפסונ תחא היאר ולו ונל וקפס אל ןוכיתה חרזמב תויגולואיכראה תוריפחה
תמגודל היתומודו וז אמגוד תוושהל ןיא ,אצמית םא ,יהשלכ היאר אצמיתש דע .עוריאה
.תירוטסיה הדבוע וזש ךתוא ענכשל ידכ ,ןואילופנ


תיעדמ וא תירוטסיה הדבוע וניא יניס רה דמעמ לע יארקמה רופיסה

בותכל היה לוכי הזה טסקטה בתוכ .תיעדמ וא תירוטסיה הדבוע הניא וז הדיחי הסרגש ןאכמ
בתכש אוה םיהולא ךתנומא יפלש ,ןועטל ,ןבומכ ,לכות .ותעד לע הלוע היהש רפסמ לכ וב
לש אלא ,"תירוטסיה הדבוע" לש דמעמ עוריאל הנקמ הניא וז הנעט םג ךא ,טסקטה תא
םע תדגאכ ילטנמיטנסה וכרעמ דבל ,תועמשמ םוש ןיא "ףלא תואמ שש" רפסמל ."תיתד הנומא"
תא ליחנמ םע לכש ךרדכ ,תויכוניח תומגמ לעב לשמכ ,ונבל באמ ,ןזואל הפמ הרבעש ,הפי
רודמ ולש תיוויטקלוקה הירוטסיהה תאו םיימואלה םיסותימהו םיסותאה תא ,ותוברת תשרומ
.רודל


?לארשי ינב ואר קוידב המ

המ ,תלאושו םיובנירג הקבר הפיסומ ,והשמ ואר דמעמב וחכנש לארשי ינבש עגרל חיננ םאו
השמ תא ואר םה םאה ?השמ ידיל םיהולאה תאמ תרסמנ הרותה תא ואר םאה ?ואר םה קוידב
?יהשלכ תמא ואר םאה ?הרותב זחוא


תירבה תוחולב וא הרותב רושקה רבד םוש ואר אל לארשי ינב

בתכנ ךכ אל ,םוקמ לכמ .תירבה תוחולב וא הרותב רושקה רבד םוש ואר אל לארשי ינב
ואר רשא תא ,רוריבב ,ראתמה והשלכ טרפ רכזומ ןיא תומש רפסב םינושה םיקרפב .ארקמב
לכו :ןשעו רפושה לוק ,םידיפל ,תולוקמ דבל הרות ןתמ דמעמב לארשי ינב ,הרואכל ,ועמשו
ודמעיו ועניו םעה אריו ןשע רהה תאו רפושה לוק תאו םידיפלה תאו תולוקה תא םיאור םעה
ירה ?ומצע םעה לש םהיתולוק ?םיהולאו השמ לש םהיתולוק ?הלא ויה תולוק וליא .קוחרמ
לש - םידיפלהו !םימר תולוקב םישיערמ דחא רה ביבס םידדוגתמה םדא ינב ףלא תואמ שש
לש ?הלועל ותברקהו רקב תטיחש לש ?המ לש ןשע ?ןשעהו ? רפושהו ?םהלש וא םיהולא
תאז לכ ריתוהו ,שריפ אלו בותכה םתס ?םיהולאה רהמ ןשע וא ?םדוקה הלילה תורודמ
רפסמ - םישרודה רפסמכו .םישוריפה רפסמ ןכ - םישרפמה רפסמכו .תישונא תונשרפל
לע םיכמתסמ םלוכו ,עוריאה רחאל הנש 1000 -מ רתוי ובתכנ םבור - םישרדמהו ,תושרדה
?"תירוטסיהה תמאה" אוה םישוריפה ןמ הזיא .םויכ ונידיב יוצמה דיחיהו דחאה טסקטה


הר סיני
יניס-רה דיל יוודב להאמ
(1830) הזוד יתפרצה רייצה תאמ םושיר
"הדוהיו לארשי ץרא ,םירצמ ,הירוס" רולייט ןורבה לש ורפסב םסרפתה
.1839 תנשב רוא הארש

,רהב שחרתהש לכו ,יארקמה רופיסה סרוג ,ונממ דרי ודבלו םיהולאה רהל הלע ודבל - השמו
,היהת אלו התיה אל ,הנניא איה הנומא לככו .החכוה תרסח הנומא אלא וניא ,שחרתה םא
איה "הדבוע" התיה וליאכ הנומאה "תחכוה"ב המימתה וא תנווכמה תוקסעתהה לכ .הדבוע
בל תוטהל :ירנויסימה ןויגההו יתפטהה םעטה טעמל ,ןויגהו םעט ,דוסי תרסח תוקסעתה
.וכותל םכשמלו ידרחה הנחמה רבעל םימימת םישנא

םיעדוי ונחנא דציכו ונל ןינמ תולאשה לע תידוהיה תרוסמה לש ,ידמל תרחואמה ,התבושת
הרוסמ םיאיבנו םיאיבנל םינקז םינקזל עשוהיו עשוהיל הרסמו יניסמ הרות לבק השמ :איה
ןיא ךכל םג ירה ךא .רודל רודמ הריסמ ,רמולכ .('א ,'א תובא תכסמ) הלודג תסנכ ישנאל
םיחכונהמ ימ יכו .תירוטסיה הייאר אלו ,הנומא תקזחב איה וז הבושת םג !החכוה לכ
ךכ לכ הצורש ימ ,בושו ?לוקוטורפ םשר וא ,עשוהיל השמ רמאש המ תא דעית דמעמ ותואב
וא "תיעדמ החכוה " ותנומאל וארקב וניניעב לוח תורזל הסני לב ךא ,ןימאי - ןימאהל
."תירוטסיה"

ףיטמה ידי לע "תמא"כ ארקמה ירופיס ראשו יניס רה דמעמ תא ססבל םוצעה ץמאמה לכ
ותואב הנתינ הרואכלש הרותה "תותימא" תא ,תפטה ךשמהב ,חיכוהל אלא אב אל ,ידרחה
ואיצמהש המ לכ תא םג אלא ,הב בותכה תא קר אל םייקל םינימאמה תא בייחלו ,דמעמ
םיררה" ,הבש גתו גת לכ לע ,םהיתורודל תוכלה יקסופו םינבר ,םינורחאו םינושאר םינשרפ
,יתדה דסממב םייולת םתושעלו תדה תותובעב םינימאמה תא רושקל ידכ ,"הרעשב םייולתה
.וינקסעבו ויחולשב


הרותה רקחל תיעדמה השיגה - ךשמה
ףסונ ןיינע

תחת'ת לאקזחיל קשנל
אל וא ונתיא םתא :וטילחת
?"חישמ חישמ" םירשש הלאה ?ד"בח
"םולשו המחלמ"ב םיגולידה לעו הרותב םיגולידה לע

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא