םילייח גרוה םיהולא "תשובה תיב" - ל"הצ םילוע "תבהוא" ס"ש םינטקה "םיררהיפ"ה23.1.2002

"יפוסה ןורתיפה"

םילשוריב תוידרח תונוכשב ומלוצש םיליווקשפ
(תוידרח תונוכשב תועדומ תוחולו תוריק לע תומסרפתמש תועדומ = םיליווקשפ)

דהוא :בתכ * חתפי :םליצ

איה תונב לש ימואל תורישלו אבצל םינב סויגל ידרחה רוביצהמ קלח לש תודגנתהה
קלחל רכומ ונניא "ןוגה" גשומהש הארנ .תונגוה םיכרדב תלהנתמ איה דוע לכ ,תימיטיגל
ידוהיה םעה לש ותניחבמש ,םיחנומב שמתשהל םילחוב םניא ולאו ,םיידרחה םימסרפמהמ
םיררועמ ,סואימה תמחמ םיצקומ ,םייוזב םה ,טרפב ידוהי םדא לש שפנ לכ לשו ,ללככ
.םלועבש יוניג לכל םייוארו ,םיטלחומ שפנ-טאשו הייחד

הפתרון הסופי


.תוחפ אל ."דמש תוריזג" ,"םירוסרס" ,"דמש תונחמ" ,"םיררוצ לארשי יעשופ"

הפתרון הסופי

ירבד תא עומשל המזגה וזש םתבשח ."עשפה לע םיארחאה תושפנה ידדוש" ,"אמטה אבצה דמשב"
.םולכ םתיאר אל דוע ?הרות לש הלהואב "םיתמ"ש םישנאמ הלאה עלבה

הפתרון הסופי

קבאמ תכרעמב ,הזכ עיווזמו עשורמ חנומב שמתשהל ידוהי לגוסמ םנמאה ?"יפוסה ןורתיפה"
בותכל הבכע םוש םסרפמ ותואל ןיא :לגוסמ םג ,ךכל לגוסמ "ידוהי"ש רבתסמ ?ימינפ-יתרבח
- ויתורודל ידוהיה םעה עדיש לכמ ארונה ןוסאה תא תוראתמה ,רתויב תומויאה םילימה תא
ידוהיש ,תוארונו תומויא םילימ ןתוא לכ - "תופוג יפרוש" ,"יפוסה ןורתפה" :האושה
בוחר תועדומכ יבמופב הלעיש המכו המכ תחא לע ,ויתפש לד לע ללכ הלעיש ול רוסא
.הנבל שודיק לש תויתואב
ףסונ ןיינע

...הכופה הרעק - םיימשה ,חוטש קסיד - ץראה
הנומאהו האושה לע
תווצמ ג"ירת
תרזנוצמ יתלבה תמאה - הרותב םיגוליד

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא