םילייח גרוה םיהולא "תשובה תיב" - ל"הצ םילוע "תבהוא" ס"ש םינטקה "םיררהיפ"ה


עובשה ףוס - תידרח תונותיע
23.2.2001 ,תבש
יקצירפ יסוי כ"ח י"ע שפוח רתאל חלשנ
םילשורי - תסנכה

,םידרחה םינובש חונ תבית לע
,םיינוליח םינכש דיל םירוגמב ןוסאה לע
ינוליח טפשמ תיבל תונפל זעתש תידרח השיאל השעיי המ לע
!תבשב לגומ לגוג תותשל רשפא - גאדש ימלו


:"הליהקב" ןותיעל ןזיא קחצי םשב גאדומ חרזא חלשש תכרעמל בתכמב חתפנו

תוינוליח תונוכשב תוריד תונקל ןיא יכ םירחא ריהזהלו רהזיהל רוביצה עדי"
עודיכ .(.פ.י תווצמו הרות) צ"מות םירמוש אלש םינוליח תוריד ילעבמו
תוגופס ןהש ותיב תוריקו ןידה תעשב וילע תודיעמ םדא לש ותיב תורוקש
וגפסש תיבב .ךפהל ןכו הרהטו השודקב תיבה ינב לע םיעיפשמ תווצמו הרותב
..םחרי םשה ,הרהטבו השודקב תווצמו הרות םויק יאבו תורוסא תולכאמב האמוט
אלו תווצמו הרות ירמוש םידוהימ תוריד ונקי תווצמו הרות ירמוש ןבומכ
.אתדיבע יאהמ (.פ.י ןלצל אנמחר) ל"חר יכ תוינוליח תונוכשל סנכיהל וזיעי
תציחמב םירוגמב תונומטה תוינחורה תונכסה יוביר תא ליכהלמ רצקת העיריה
םירבדהו תולוקה לכ םע תוגרדמ רדח לש תופתושב הקולח ,םיינוליח םינכש
קזנ יכ ,ךכמ קחרי ושפנ רמוש לכ .'וכו תפתושמ םיקחשמ רצח ,וב םיעמשנש
."יסיפ קזנמ המכ יפ דבכ ינחור

תונוכשב רוגל ואובתש הצור ללכב ימ - תישאר .בתכמה ארקמל תורעה המכ
הפשב ,תרחא הפוקת הזיא םכל ריכזמ אל חסונה - תינש !!!ךפהל !?תוינוליח
ןותיעה .תעדל ךירצו יאדכ "!!םידוהי לצא ונקת לא" :רמאנ הבש ,תרחא
הז בתכמש ינפל :רמולכ יתכלה ינרות יוביג שי ול םגש ךכב ראפתמ "הליהקב"
והואצמש םירחא דועו יארחאה ברה ,ךרועה לש ויניע ותוא ופזש ןותיעב םסרופ
תווצמ םויקו הרות דומילש יתעדי אל םעפ ףא :תישילש .םוסרפל רשכו םיאתמ
תוריקל עבצ ףכית ואיצמת ?"רובמט" ,הז תא םתעמש םתא .תיבה תוריקב םיגפסנ
תדובע אל יהוז םא ,רוציקב .םידרחל האמוט החודו םינוליחל צ"מות החוד
.םילילא תדובע יהמ עדוי ינניא - םילילא


.ךישמנו

אבש לוגדה ונאישנ תא םיחבשמו םיראפמ ,םיללהמ ,םיסלקמ םידרחה םינותיעה לכ
תלחמ" ןימלעה תיבב רובקה טנפטשמ קידצה לש ורבק לע ,היינשה םעפב ,ללפתהל
לכו .(תועט ךכב ןיא ילואו "קרב ינב - ריעה לוק" ןותיעב בתכנ ךכ) "קחצי
ודי בתכב ,"לטיוק" ,קתפ אישנה בתכ תואישנל ורחביה ינפל ?המל ךכ
תאישנו החלצהל בצק רהבוג ןב השמ :רמאנ ובו רבקה לע וחינהו שממ יתואישנה
חרזאה ,ונלש אישנה וישכע זא .אישנ אוה .הדבוע ?קתפה רזע אל ,ונ ."ןח
ותרזע לע רגפה ברל תודוהל אב ,תויתכלממה למס ,לארשי תנידמ לש 1 .סמ
!הדבוע !?לארשיב לבא םיניבמ ונייה - הקירפאב היה הז ול .ותחלצהל הבורמה

דתי"ו "עידומה" םינותיעב קנע תעדומ המסריפ הפיחמ "תוישעת ןמש" תרבח
לע גוהנל ,םיקסופה ילודג תארוהב ,המצע לע הלביק איה יכ רמאנ הבו "ןמאנ
לכמ (תורשעמו תומורת) מ"ורת שירפהלו ל"קוצז "שיא ןוזח"ה ןרמ תערכה יפ
"ןמש" תרבחל ידוחיי ונה הז רודיה .ק"הראב ימוקמ יוצימב םישענה םינמשה
לש וחוקיפו ותחגשה תחת תדמוע "ןמש"ש אלא דבלב וז אל .העדומה תקעוז
המ יתהמת .א"טילש יתרפא ףסוי ג"הרה תושארב הרותה יפ לע תואלקחל זכרמה
דועב .יתרכזנ זאו וז קנע תעדומ םסרפל ,םואתפ עתפל "ןמש" תרבחל םרג
"ןמש" .ל"וחמ ןמש אובי לע לטיהב ןודל םיפסכה תדעוו תדמוע רפסמ תועובש
לע ןגמ אוה יכ הזה לטיהב םינינועמ דואמ םיפסונ ןמש ינרצי םג ומכ
ומכ) םהירצומ רוצייל םלג רמוחכ ןמשב תושמתשמה ןוזמה תוישעת .םהירצומ
.רצומה תא רקיימ לטיהה יכ אוביה לטיהב תונינועמ ןניא (זנוימ וא הנירגרמ
לטיהה דעב ?םייתדהו םידרחה הדעווה ירבח ועיבצי ךיא םכשפנב ורעש וישכע
?ודגנ וא


רמאמב לובמה רודל םיינוליחה תאו לארשי תנידמ תא הוושמ ץילרג יכדרמ
הז :בתוכ אוה ךכו ."בושו בוש אציו ברועה תא חלשיו" :ותרתוכש ולש יעובשה
לע תבצינ תידרחה תודהיהש ,רתוי הברה אל םא ,תוחפל הנש םירשעו האמ
לע ךורכה ארונהו םויאה ןוסאה ינפמ תינוליחה העונתה תא החיכומו התרמשמ
תא תידרחה תודהיה הל הנוב דציכ ,רז אלו ,םה םיאור דבב דב ..היתובקע
לכ תאו התחפשמ תא ליצתו הילע ןנוגת רשא ,םידמימה תמוצע הלצהה תבית
רידאה הרותה םלוע תא לילעב םיאור םה .הפוסו רעס םויב הילא םיוולנה
רבכו ,הרוק רחא הרוקו שרק רחא שרק ,ילג שירב םקומו ךלוהה אלפנהו
,לארשיב ןימאמ ידוהי לכ הסוח הליצב רשא הריבכ חנ תבית הלית לע תססונתמ
םימייאמה ןופטישו לובמ לכ ינפמ םירצובמו םינגומ ,ותיב ינבו ויאצאצו אוה
העונתה תמטוא הנש םירשעו האמ םתוא לכ ךשמב .הלילח םוקיה תא דיחכהל
םידוהיה לע ,ןורגהו הפה אולמ ,תגלגלמו דגנמ תבצינ ,הינזוא תא תינוליחה
,רבכ ליחתמ לובמה רשאכ התע קר ..ותרותו 'הל םינומא םירמושה םייטנפה
תומוהת לא רדרדתמ רעונה ,עווגו סרוק ינחורה םמלוע תא םיאור םה רשאכ
- תידוהיה הנידמה .תוללובתהה יביבב םיפחסנ םעה ןמ םירידא םיזוחא ,עשפה
וניא לוכי לכה ל"הצ םגו םיסיסרל תקרפתמ תינוליחה העונתה לש היגשיה איש
ןיבהל םיליחתמו םינשה תואמ תב םתיילשאמ םיררועתמ םה זא וא - המואמ הווש
הביתה תחת לא הל רשא לכ תא הסינכה רשאכ הקדצ לכב תידרחה תודהיה יכ
סויג" .הביתה תא סורהל םישגינ ?הבוגתה המ זאו .הליצמהו תננוגמה האלפומה
."..המצע לע תרזוח הירוטסיההש המכ ,יוה ."תינוליח הכפהמ" "תובישי ינב
ונמימ לובמה רוד ישנאש יתאצמ אלו יתשפיח - תישאר .תורעה יתש - ןאכ םג
"חנ תבית" תא ,םינשב תורשע הז ,םינממ דגנמ ונחנא .ותבית תיינב תא חונל
,םהירפס ,םנוזמ ,הינכוש תא םג אלא הביתה תיינב תא קר אלו ,םידרחה לש
"חנ תבית" הליצה המכ םיעדוי ונלוכ - תינש .אל המו םהיתוחפשמ ,םהיתובישי
.יצאנה לובמה ןמזב הנמאנה תודהיה תא וז


היינפה רוסיאב יתכלה ןויד ונשי "ןמאנ דתי" ןותיע לש "שדוק תבש" ףסומב
לש םייתכלממה טפשמה יתבל תוקקדזה רוסיא :תרחא ןושל .תוינוליח תואכרעל
תועבותש םישנ" :םש תטטוצמה האבה הכלהל בל םישל יאדכ .לארשי תנידמ
תויה ,תד לע תורבוע :תוארקנ םיינוליח טפשמ יתב ךרד 'וכו תונוזמ ןהילעבמ
ןיא תד לע תרבועבו .ונבר השמ תרותב די םירמ אוה ירה תואכרעל ךלוהש ימו
תד לע תרבועב השרגל לוכיו ..(הלוגה רואמ םושרג ונברד) ה"מגרד םרח םושמ
"..(תרחא השא תאשל) םינבר האמ רתיה ךירצ אל םגו
דבלב םייתד ןיאושינ םה ןיאושינה לארשיב ?םירבחו תורבח הז תא םיניבמ םתא
הללמוא השיא .קוי - םייחרזא ןיאושינ יכ הרות ןיד יפל םה ןישוריגה םגו
יניינעל טפשמה תיבב ותוא תעבותו תכלוה - ויתוכמ תא הב אילפמ הלעבש
םינברל רפסמ ,ינברה ןידה תיב לא יפש לעבה ול ךלוה .והז - זאו .החפשמ
,ןלצל אנמחר ,ותוא העבתש ךכב ותייער התשעש ארונה השעמה לע תחנו הבושמב
ול תחקל אוה לוכיו בל בוטו חמש אוה אצוי - ספוהו תוינוליחה תואכרעב
.הלילח רזוחו ויתוכמ תא הב אילפהלו תרחא

רוקיב" :ומשו ידרחה רוביצל רדוהמ ןולע האיצוה תימואל ח"פוק .םויסלו
אלו הדוא .תואירב יניינעב תולאש לע בישמה יתכלה רודמ ןולעבו ."תיב
יתחפשמ ינבל וא יל רתומ םאה השקה הלאשב יתטבלתהו יתטבחתה םינש .שובא
םהרבא כ"ח ונמע השע הקדצ הנהו .שממ םילוח ונניא םא םג הפורת תבשב לוטיל
עיבצה וירבח רתיכ רשא ,דוכילה ןמ ,תימואל םילוח תפוק ר"וי) ןוזשריה
בר ונל ןתנו (ו"יה יערד הירא יקולאה לבוקמה לש םדקומה ורורחש ןעמל
ימל .הבושתה יהוזו .הלא תושק תולאשל תובושת הנועה ש"ריו ח"ת ,צ"ומ אוהש
תבשב תופורת תחקל ול רוסא ,תלזנ םא וליפא ,תבשב לועיש וא קזח ןוניצ שיש
לקהל תבשב לגומ לגוג תותשל ול רתומ לבא" .'דכו ףאל יירפס וא ,ןוניצ דגנ
רוסאש ןכתי תבשב ותושעל לבא .םיאירבל םג םיעטה לכאמ הזש ןוויכ לועיש
ךא ,תבשב השיל לש ששח וב שי רכוסו הציב םע תבשב האמחה בוברעש ןוויכ
השק אצוי וניאו הכר הלילב הזש ןוויכ ,ףכ ןא ןיכס לש תידיב ובברעל רתומ
"..דחא יוניש ידי לע רתומ ןכל הסיע ומכ

.םיאירב היהנש רקיעהףסונ ןיינע

...הכופה הרעק - םיימשה ,חוטש קסיד - ץראה
הנומאהו האושה לע
תווצמ ג"ירת
תרזנוצמ יתלבה תמאה - הרותב םיגוליד

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא