םיריש עובשה תשרפ םירפס תע יבתכ


yael
לעי
(הרוד בטסיג)

תידוהיה הכלהב השיאה דמעמ

רלמ היפוצ ר"ד

,"םילהנמ" תעה בתכ ,השיאה תמבב םסרופ הז רמאמ
.1991 'טפס-'גוא ,42-43 ןוילג
.רמאמ ותוא לש תבחרומ הרודהמ הנה וז הסרג

ןאכ אצמנ רמאמה תא ליכמש rtf ץבוק

:אשונ ותואב
"תמא תעד" לש סרטנוק - תידוהיה הכלהב השיאה דמעמ -
("השיא ינשע אלש ךורב") אבס לארשי חורב םזיניבוש -

רמאמה ןכות

ארקמה תפוקת (1)
התרצותו הדיל תנוכמ - 'א קלח ,תולגה תפוקת (2)
תוינאציו תובנג ,תויאנק ,תוינלצע ,תוינרגרג - 'ב קלח ,תולגה תפוקת (3)
רצויה דיב רמוחכ ,ןהילעב דיב םישנ - 'ג קלח ,תולגה תפוקת (4)
תורח ךותב תודבע ;השדחה תעה (5)
תונעטה - "הכלהה יניגמ" לש תויטגולופא תובוגת (6)
השיאה לש אתורבחה - 'א קלח ,הכלהה יניגמ (7)
?הריבע 'תנזאמ' הקדצ - 'ב קלח ,הכלהה יניגמ (8)
?ורשקהמ אצוהש קוספ - 'ג קלח ,הכלהה יניגמ (9)
המינפ ךלמ תב הדובכ לכ (10)ףסונ ןיינע

?"םיהולא תא םדאה ארב תישארב" המל
(ויה אלש) תובושתהו ..תולאש / םיקופקפה ,הלחתהה
!המחלמב ונחנא
ןידרבייס לש האלפומה הירטמיגה תנכות

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא