םיריש עובשה תשרפ םירפס תע יבתכ


תידוהיה הכלהב השיאה דמעמ
רלמ היפוצ ר"ד

:'ג קלח - "הכלהה יניגמ" (9)
? ורשקהמ אצוהש קוספ

דימת האמוטב תודושח

? ורשקהמ אצוהש קוספ

יכו ,םרשקהמ ,לוכיבכ ,ואצוה ,השיאה תא םינגמה הכלהב םיטפשמ םתוא יכ םינעוטה שי
טסקטה .חרפ אברוע אוה הז ןועיט .םהילעב תנווכ תא הרואכל ,תוועמ ןיינעהמ םקותינ
ךניא םא "חצורה היה ימ" עדת אל וב ,ישלב חתמ-רופיס ונניא םירבדה םיחקלנ וכותמ
םיוסמ קוח ןיב יניינע רשק שי דימת אל םיקוח סקדוקב .29 'מעב בותכ המ ,לשמל ,עדוי
.וירחא אבה הזל וא ,ול םדקש קוחל

לכ :ןנבר ונת" :םישנ םע וקוסיעש הכאלמ לעב לכל לוזלזב סחייתמה טפשמ אמגודל חקינ
םידרגהו ןילכורהו תורוקנהו ,םיקירסהו םיפרוצה ןוגכ ,ער ורוס םישנה םע ויקסעש
יאמ .לודג ןהכ אלו ךלמ םהמ ןידימעמ ןיא .יקסרובהו ןלבהו ערגהו םיסבוכהו םירפסהו
.(ב"פ ןישודיק) "והיתונמוא ליזד םושמ אלא יליספד םושמ אל ?אמעט

רשק ול שיש הכאלמ לעב לכ לע םג ןירקמ ,'התאמוט' ומכ שממ ,השיאב לוזלזה ,ונייהד
םדקש המ םע רשק ול ןיאש ,שדח ןיינעב חתופ הז קוספ . ותדובע ךרוצל םישנ םע והשלכ
יכרוצל םד זיקמ) ערגה לש תוילילשה ויתונוכת - וירחא אבש המ םע ולש רשקה םגו ,ול
,שארמ לבקנ ןכ םא אלא ,םישנב רושקה עוצקמ לכב לוזלזה ימרוג תא שרפמ וניא - (אפרמ
.ןכ לע רתי .דימת האמוטב תודושח םישנה לכ - ןכלו ,תע לכב הדינב הדושח השיא לכש
יואו םירכז וינבש ימ ירשא" :וקיסהב לזלזמה שוריפה תא קזחמ אוה עטק ותוא לש וכשמהב
קוספה לע תורקי רוא ךופשל הזכש ךשמה לוכי המב .('ג ,םש) "תובקנ וינבש ימל ול
?ורשקהמ אצוה לוכיבכש ,לזלזמה


Bat Yiftach חתפי תב
(הרוד בטסיג)

?קידצ לעב יננתי ימ :וא ?"אצמי ימ ליח תשא"

אוה ,תיבה תרקעל תבש ברעב םירש תיבה ינבש ,לוכיבכ ,השיאה תא חבשמו ללהמה ריש ותוא
הלעופ לע התוא תדבכמו ,השיאה לש הכרעב הריכמה השיגל ,'הכלהה יניגמ' תעדל ,תודע
:םיינשל קלוחי הז ןועיטל הנעמה .עובשה תומיב

הז ןיא - התיב ינב תורישב הלעופ לע השיאל הרומתו יוציפ תויהל רומא רומזמה םא (א
הריכמה השיא וזיא .ותומכשב קפתסהל ןכומ ,ןבומכ ,היה אל רבג םושש בולע יוציפ אלא
,םוי ידימ וליפא ,רישל הנכומ היהת אל ,תותיחנ יאנתב הכנחתנ אלשו ,םדאכ המצע ךרעב
םלוע'ל הקלח םג ירהו ?התיב ינבלו הל קפסיש הלאכש םיתוריש תרומת ,הלעבל ללה ריש
םא ,הלעבב יולתו הנתומ אוה ,ןכש ,היהתש לככ תקדצ היהת וליפא ,חטבומ ונניא 'אבה
ןיא םאה ךא ,הנומא יניינעב הרומת לע רבדל ,םנמא ,האנ הז ןיא . . .ואל םא אוה קידצ
.'אבה םלועל' ול חטבומה רכשה תוכזב ,תווצמ תיישעל ענומ רבגה

,אצמי ימ ליח תשא" !אצמנב הניא וזכ 'ליח תשא' יכ הליחתכלמ רבכ םיעטמ הז ריש (ב
המכוחה יכ שגדומ הב ,ח"כ בויאב תרזוחה הלאשה תא ריכזמה חסונ - "הרכמ םינינפמ קוחרו
םוקמ הז יאו אצמת ןיאמ המכוחהו" :המוקמ תומדא ילע אלו ,איה שונא ינב תושרב אל
הנכרעי אל .םינינפמ המכוח ךשמו . . .םייחה ץראב אצמת אלו הכרע שונא עדי אל - ?הניב
.(12 - 19 ,םש) "הלסת אל רוהט םתכב ,שוכ תדטפ

אליממו ,תומדא ילע תמייק הנניאש תינוימד השיאל ריש ,אופא ,אוה 'ליח תשא'ל רישה
.הדמולמ םישנא תווצמ ,רשומ אוה ןהל תוידוהי תיב תורקע ןתוא לכל דעוימ וניא

אל הליחתכלמש ,וזכ תולטמ תמישר אלמל השיאה לע ,חבשבו הליהתב תוכזל ידכ .דועו תאז
?אצמיי םולכ - הזכש רבגו .הב דומעל לגוסמה םדא שיש תעדה לע הלעי


המינפ ךלמ תב הדובכ לכ (10)

םיניינעה ןכותל הרזחבףסונ ןיינע

םיהולא לש ומויקל עגונב םינועיט
"ינוליח ינאש ילש םירוהל יתרפיס לומתא"
?םויב םימעפ שולש ונלש תוחבשתל הפצמ םיקולאה תמאב ,עגר
םימס םירכומש ומכ ?תד םירכומ ךיא

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא