םיריש עובשה תשרפ םירפס תע יבתכ


תידוהיה הכלהב השיאה דמעמ
רלמ היפוצ ר"ד

,"הכלהה יניגמ" לש תויטגולופא תובוגת (7)
השאה לש אתורבחה - 'א קלח

השיאה לש דובאה הדובכו תידוהיה הכלהה

לצא ךל ,תודהיה לש םיפיה הינפ תא ריכהל ךנוצר" - וז התיה השיא אלו - רמאש ימ רמא
הכלהה יניד ומכ ןיא ."םישנ תכסמל ךל - םירעוכמה הינפ תא ריכהל ךנוצר .םיאיבנה רסומ
לעב עבוקשכ .םהירמוא יניעב םדאכ השיאה לש התותיחנ לע ונדמלל ידכ ל"זח תורמיאו
ינש וא םיבלכ ינש ןיב אלו םישנ יתש ןיב שיא ךלי אלש רהזיהל שי" יכ "ךורע ןחלש"ה
- ('ח /'ג ע"שצק) "ריזח וא בלכ וא השיא םהיניב ךלתש םישנאה וחיני אל ןכו ,םיריזח
תקזחב הניא איהש ,רמולכ ,'םישנאה' םע תינמנ הניא השיאהש ,השעמל ,ונל רמוא אוה
הרבחה םע תינמנ הניא ןכלו ,ללכ םדא תקזחב הניא - הצרת םא וא ,המצע ינפב היירב
לע לחה ןידהש ,ונל רמוא אוה .ןכ לע רתי .תללכנ הניא 'ןינמ'ב םג ירהו .תידוהיה
העיתרהו הדילסה ,האמוטה למס וכפהש תויח - ריזחה לעו בלכה לע לחש הז ומכ אוה השיאה
.השיאה לש 'אתורבח'ה ,אופא ,יהוז .היתורודל תידוהיה הרבחבו תוברתב

ונייצ ,ונממ לדביהל קר אלו ,ידוהיה תא ליפשהל םנוצרב ,ב"הראבו הפוריאב םימשיטנא
וקעזנ אל םאה "!הרוסא הסינכה םיבלכלו םידוהיל" :םייביסולקסכאה םהינודעומל הסינכב
?וז הלפשה דגנכ ,קדצבו ,תוחמל ידכ לבת תוצרא לכב ,םידוהי אל םגו ןיאדוהי ןירבוג

ול ירהו !!!?שדוק ירבד - בלכו הידוהי וליאו ,תוימשיטנא וז בלכו ידוהי :תלאוש ינאו
:בותכל היה לוכי אל יכה ,חיננ ,תועינצ ימעטמ ,דבלב תולדבתהל ידוהיה קקוחמה ןווכתה
שיא ךלי אל" :ןיפוליחלו ?"םירבג ינש ןיב השיא ךלת לבו ,םישנ יתש ןיב שיא ךלי לב"
יתשפיח אוושל ?ריזחהו בלכה תא םג יוויצ ותואב ברעל אלב .הדוקנ ."םישנ יתש ןיב
םיריזח ,םיבלכ םע תחא הפיפכב ידוהי רבג ללכנ וב ,המוד קוספ ,יתאצמ אלו ,וניתורוקמב
דבלמ ,תרחא ךרד שי םולכ ?אוה הרקמ םאה .םהיניב הווש הריזג תאצוה םשל ,םישחנ וא
האמט אתורבחל דומלתה ףיסומ ,י"ק 'םיחספ'ב ? וזכש 'אתורבח' שרפל ידכ ,השיאה תלפשה
םאו .ףוקה תא םג - ח"נ ארתב אבבבו ,השיאה תלשמנ ןהל תויחה לש ןדיצל ,שחנה תא םג וז
,ונימי ינבר לש םהירבד תא עומשלו אורקל יד יכ ,בישנ ,םירבדה ונתשה זאמ - רמאת
םסחיבו םהייומידב םיפיסומ וללהש דומלל ידכ ,תידרחה הרבחה לש םייטילופה הינקסעו
רבד הנתשה אל וליאכ ,םינש יפלא ינפלמש ,םהה "םילודגה תונליא"ב תולתיהל השיאל
ולאכו ,םישנה לע ףסוי הידבוע ידרפסה ברה לש וייומיד םה ולאכ .התע דעו זאמ ונמלועב
,תסנכל ס"ש לש 2 .סמ דמעומ ,היאמ השמ ברה ,הרובח התואמ רחא בר לש וייומיד םה
תומיאתמ םישנו ,םיצורמל םיאתמ סוס ;רבדמל םיאתמ למג" :וירבדמ תצקמ םה ולאו .1992-ב
תודקפתמ וננמזב םישנש הדבועב שי לודג ןוסאש ,ותסיפתל ."םידליה תא לדגלו תיב תבשל
בתכנש ,רהוזה רפסמ ןיכומיס אוה איבמ ,לארשיב תירוביצה הגהנהבו ,תסנכב תוקקוחמכ םג
הלש רוזחמה תפוקתב השיאה יכ ונימאה הב הפוקת ,םייניבה ימיב ,ונייהד ,13 -ה האמב
ברה סחייתמ האיבנה הדלוחו האיבנה הרובד לש ןתמורתל .דחא טבמב רבג גורהל תלגוסמ
,ןכש ,רוהט אל רבד לע םיזמרמ ןהלש תומשה"ש ךכמ דרטומ אוה .תינייפוא תונדשחב היאמ
לתפתיש לככ שרפמה לתפתי ."רוהט אל םייח לעב הז הדלוח םגו ,רוהט אל קרח הז הרובד
.התע אלו זא אל ,ןאכ ןיא השיאל לודג דובכ - ותונשרפב,(לאמשמ) "םירופיכה םוי" בילטוג ויצירואמ לש תירוקמה ותנומת
(ןימימ) תוצופתה תיבב תגצומה תרזנוצמה הנומתהו

ןילופ דילי ידוהי רייצ :(1856-1879) בילטוג ויצירואמ

הברת אל" :יוקל רסומ לש תונוכת הל תוסחוימש ךכב םג תאטבתמ השיאה לש התומדב העיגפה
"ףואינ ידיל אובל ךפוסש . . .('א א"ד) םיפואינ ירבד - התחיש לכש ,השיאה םע החיש
םשה תא תאשונה תיאנותיע הבתכ .ישעמ יוטיב םג ונתפוקתב שי וז הסיפתל .('כ םירדנ)
,הנכותל תויטנבלר תונומת לש םימוליצב הוולמ ,סורג ןתנ תאמ "תוצופתה תיבב םלח השעמ"
םוי" ,תידוהיה תונמאהמ תפומ תריצי לש הקילפר תגצומ תוצופתה תיבב יכ ונל תורפסמ
רוביצה יניעל תגצומה הקילפרב .בילטוג ויצירואמ םסרופמה ידוהיה ןמאה תאמ "רופיכה
חכוויהל השקתי אל תירוקמה הנומתב ןנובתיש ימ .הנומתבש םישנה תויומד לכ וקחמנ בחרה
ןהידגבש תודוסחו תועונצ םישנ ןה ,ןבומכ ,םירבגה ירחאמש ,םישנה תרזעב םישנ ןתוא יכ
שיש ותעד לע הלעי אל שיאו ,םיעבוכב וא םיסיבשב םיסוכמ ןהישארו ,ראווצ דע םיסוכר
רמ" .הריבע ירוהרה רהרהל ילמרונ םדאל םורגל וא תעדה תא חיסהל וא ,תותפל ידכ ןתומדב
ןמ םישנה תא איצוהל ךרוצ היה יכ ,ןעט ,הרזומה התחשהה לע ,הארנכ ,יארחאה ,סיקרנ
לע .ול ועירפה םישנה . . .יתדה הנכותב זכרתהל לכוי הב לכתסמה להקהש ידכ ,הנומתה
דובכ םג . . ." :רקבמה ףיסומו .(21.11.93 ,רמשמה לע) "ללכ רבוד אל ןמאה תויוכז
ןובלע ?להקה לש ודובכ םע המו .ויתויוכזו ןמאה דובכ םג ,גחה דובכ םג ,עגפנ השיאה
."םש היה לודג

םהיתושנ .תוינוליח םישנ ,םתסה ןמ ,ןה ףא ויה אל ל"זח לש םפצק אצי ןהילע ,םישנה
לש לילכמה היומיד הז םאו ,תווצמ תרמוש הרבחב ויח ונימכח לש תוידוהיה םרוד תונבו
הכלהה ןיאש רמול הזרפה וז היהת םאה ,תווצמה רמוש רבגה יניעב תווצמה תרמוש השיאה
?הטעמה ןושל ,השיאה תא תדבכמבנגל תארוקה הצריפ

ףאו ,יתרבחה ,ילכלכה הדמעמ לע םג אלא ,הניגמ הכלהה ןיא השיאה לש הדובכ לע קר אל
,םשרג ונברד םרח לש ופקות גפשמ ,התע הינש השיא תאשל רתיהה .רבגל האוושהב ימויקה
סלקומד ברחכ םויכ תפחרמ וז היצפוא .חרזמה תודע ינב ברקב קר אל ,השעמל הכלה םשוימ
,דוע הנידמ וזיאב .תאז תועדוי ןניאש םגה ,תויתד אל םג ,תובר םישנ לש ןהישאר לעמ
םעטמ הימגיב רתיה םירבגל םויכ ןתינ ,רתויב תולשחנה תונידמבש תונורחאה איצוהל
יהלשב לארשי תנידמב םירקמ לש תובר תורשעב הימגיב םיריתמה ,ןיד יקספ לש םמויק ?קוחה
תארוקה הצריפ - אלא ,"ןכ םירומ ןיאו הכלה" וניא הזכ רתיהש ךכ לע דיעמ ,םירשעה האמה
לש םיניידש הרקמ לע רפוס (31.1.90) "תונורחא תועידי"ב המסרופש ריקחת תבתכב !בנגל
'קודיצ'ה ."תרעוכמ הנושארהש םושמ" הינש השיא תאשל רבגל רתיה ונתנ ינבר ןיד תיב
הזבו ,ןלציל אנמחר ,הירבאמ קלחו הינפ ופרשנ ,םינש הברה ינפל ,השיאהש רחאל" :רתיהל
.". . .דומלג בשוי אוה זאמו ,הבזע הלעבו ,םדא לכל הינפ לע תולכתסהה הסאמנ

הלעבש םושמ ,ינש רבג 'תאשל' השיאל רתיה ןתמ ,לשמל ,תלבקמ לארשיב הרבחה התיה דציכ
,הימגיבל רתיה ןתינ וב רחא הרקמ ?רעכתנו ,יהשלכ הנואתב וא לארשי תומחלמב הווכנ
איהש ללגב טג לבקל תבייח" :תרתוכה תחת (19.12.96) "תונורחא תועידי"ב אוה ףא םסרופ
יתשב הרוועתהש השיא לע ןיפוכ" הכלהה יפ לע יכ ,וקספ םינייד השלש לש בכרה ."תרוויע
לע קוספל ,הצרי םא יאשר ,'צ ןיטיג תכסמ לע ךמתסיש ןייד לכ ."הטיג תא לבקל היניע
רבד תוורע הב אצמ ןכ םא אלא ותשא תא םדא שרגי אל :םירמוא יאמש תיב" :האבה הכלהה יפ
וליפא :רמוא אביקע 'ר . . .ולישבת החידקה וליפא :םירמוא ללה תיבו ,(1 /ד"כ 'בד)
ללה תיבמ רתוי םימחרו דסח ןיינעל םימותו םירוא ונל ימו . . ."הנמיה האנ תרחא אצמ
,רבגל סחיב השיאה לש הערל הילפאה איה הז ןיינעל התוינוציקב תטלוב ?אביקע יברמו
,שקבת םא םג ,ותשיאל טג תתל לוכי וניא ןכלו ,ושפנב הקלש רבג :שפנ תלחמ לש הרקמב
השיא לבא .שדחמ הייח םקשלו אשניהל ,היאושינ יקיזאמ ררחתשהל םלועל לכות אל ותשיא
?הז עוושמ לווע ןוקיתל הקדצה ןיאה .דימ שרוגת - השפנב התקלש


?הריבע 'תנזאמ' הקדצ :'ב קלח - הכלהה יניגמ (8)

םיניינעה ןכותל הרזחבףסונ ןיינע

?"םיהולא תא םדאה ארב תישארב" המל
(ויה אלש) תובושתהו ..תולאש / םיקופקפה ,הלחתהה
!המחלמב ונחנא
ןידרבייס לש האלפומה הירטמיגה תנכות

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא