םיריש עובשה תשרפ םירפס תע יבתכ


תידוהיה הכלהב השיאה דמעמ
רלמ היפוצ ר"ד

:'ב קלח - "הכלהה יניגמ" (8)
?הריבע 'תנזאמ' הקדצ

'שודקה ןוזיאה'

,דומלתהמ תויתכלה תואבומ ןתוא לכ דגנכ :אבה ןועיטה תא עימשהל םיברמ 'הכלהה יניגמ'
לש תידגנ המישר שי ,השיאה תא הרואכל תוזבמה 'ךורע ןחלש'המו ם"במרהמ ,ל"זחמו
יאנגה ירבד תגצה .הריקוהלו הדבכל תורומהו ,החבשב תורבדמה תורחא תויתכלה תואבומ
- תחאה :תובושת יתש הז ןועיטל .תנזואמ יתלבו תיביטקלס איה ,ןועיט ותוא יפל ,דבלב
.תיתומכו תיתוכיא ,תיניינע הניחבמ תידגנה המישרל תסחייתמ הינשהו ,תינורקעה המרב


Rachel לחר
(הרוד בטסיג)

תינורקעה המרב

תירסומ ,תיגול הניחבמ תיטנבלר יתלב היהת ,תוויעה תא ןזאל הדעונש 'תידגנ המישר' לכ
תא הכה םינוש םירקמ האמבש ,תונימא תויודע יפ לע ןידל עבתנ לעבש ,חיננ .תיקוחו
תא הכה אל םהב םירקמ האמ לע ודיעיש םירחא םידע האמ ויטילקרפ ואיבי םא םג .ותשא
,הכומ השיא - ותשאו ,הכמ לעב תקזחב ןיידע אוה ,ןיבוביח ירבד הל רמא וליפאו ,ותשא
ותשא תא דבכל םדא לש ותבוח .דועו תאז .תונושארה תא 'תונזאמ' תונורחאה תויודעה ןיאו
אוה ןיא ךא ,וריקוהלו השיא תא דבכל השיאה תבוח ידי לע קר ןזאתהל לוכי הריקוהלו
,תבש) "הירחא ןיצר לכהו םד אלמ היפו ,האוצ אלמ תמח השיא" :טפשמה םע ןזאתהל לוכי
השיאה לע רוסיאה םע קר ןזאתי םיריזחו םיבלכ ,םישנ ןיב ךלהל רבג לע רוסיאה .(ב"נק
סיסב לע קר אובל לוכי ןוזיא .טפשמ ותואב םה םג ,םיריזח וא םיבלכ ,םירבג ןיב ךלהל
.ןוזיא :גשומה םצע לש תוויע אוה רחא סיסב לכו ,ינויווש

תיניינעה המרב

אלא ,הילפאה תא םילטבמ םניאש דבלב וז אלש ,םיבר םיטפשמ תללוכ 'תידגנ המישר' התוא
יכ ת"מענ תושנל חיכוהל ונוצרב ,לשמל ,ירהצי ברה .הנהכו הנהכ הילע םיפיסומ ףא
:םדא לש ותעד ןיביחרמ השלש" :אבה טפשמה תא ןהינפב איבה ,השיאה לע בוט תרבדמ הכלהה
אלא הניא ןאכ האנה השיאה ,ןכבו .(ז"נ תוכרב) ."םיאנ םילכו האנ השיאו ,האנ הריד
וליפאו ,ותעד תא ביחרהל ,השעמל ,דעונ הייפויו - םילכהו הרידה ומכ - הלעב לש ןיינק
המ .(ג"ס תומבי) "םיילפכ וימי רפסמ .הלעב ירשא - הפי השיא" :רמאנכ ,וימי ךיראהל
ידכ הב שי ,הפי ןיינקכ התגצה םאה ?הדובכלו הזל המ ?םדאכ השיאה לש הכרעלו הזל
הבינג ,האנק ,תולצע ,תונרגרג :ןוגכ ל"זח הב ונמש תוילילשה תונוכתה רואית תא 'ןזאל'
?(ה"מ אבר 'שארב) תוצירפו

תאזו ,רחא ןפואב התמדוק תא 'ןזאל' ודעונ 'תידגנה המישר'ב םינועיט לש רחא גוס
,ןוגכ ,םימיוסמ םיניינעל רבגה לע השיאה תפדעה לע הרואכל םיעיבצמה םיטפשמ תועצמאב
תומידק רבגל תמייק יכ ,ךכל ךומס ןייצל 'םיחכוש' קר םינעוטה .יבשמ ןוידפב התומידק
תויחהל השיאל םדוק שיאה" :רמאנכ !תויחהל - רמולכ ,רתוי בושח ,קפס אלל ,אוהש ןיינעב
הרקמב - םהילע היה ,הכלהה יפל לארשי יאפור וגהנ ול .(ג"י תוירוה) "הדיבא בישהלו
ינפמ קר ,20 תב השיא ינפ לע 90 ןב רבג לש וייח תיטמוטוא ףידעהל - טילחהל ךרוצ שיש
!השיא איהו רבג אוהש

הל םישרדנהש ,ךכב תיביטקלסה איה 'תידגנה המישרה' :תומשאהה תריחבב תויביטקלסל רשא
דומלל ,רוכזכ ,תורומא ןניאש - םישנה ןמ םימילעמו ,םהל חונש המ תא קר הכותמ םיררוב
:ןלהל אבות ךכל תחא אמגוד .םהל חונ ונניאש עדימה תא - ןמצעב הרות

לש עגמב םג הלעב לע הרוסאו ,'האמט' תקזחב איה (ישדוחה רוזחמה תפוקתב) הדינ השיא
וליפא . . .ושמשל תרתומ ,התלוז ותוא שמשיש ימ ול ןיאו ,הלוח אוה םא" ,םלואו .םולכ
. . .העיגנ אלב וליפא השמשל הלעבל רוסא ,הלוח השיאה םאו . . .וכמתלו וביכשהלו ומיקהל
(?המ אלא ,רבגה לש) שפנ חוקיפ ,רמולכ .(ךורע ןחלש רוציק ,ד"י/ג"נק הדינ תוכלה)
ינפמ תיחדנ הניא המצע תישנ 'האמוט' התוא לבא ,תישנה הדינה 'תאמוט' תא וינפמ החוד
!השיאה לש השפנ חוקיפ

ךכ ידכ דע אל ךא ,ונימיב 'הכלהה יניגמ' םג ,םתסה ןמ ,וניחבה וז הילפא תרמוחב
לע ונא םידמל ןינמו .לארשי תושנ לש ןהיניעמ הוריתסיש ידכ קר אלא ,הלילח ,הולטביש
םשה תא תאשונה ,םילשוריב "החפשמה תרהט ןעמל יצראה זכרמה" םעטמ תאצויה תרבוחב - ?ךכ
יבגל רמאנ ,ןיאושינל תומשרנה תוריעצה לכל תקלוחמהו "רשוא לש ןיאושינ" :יזופמופה
יפכ גוהנל םהל השקו ינשה תרזעל קוקז דחאהש העשב ,ב"ויכו הלחמ תעשב" :הדינ לש בצמ
.(29 'מע ,םש) . . ."גוהנל דציכ בר ולאשי - ליעל רומאה

ירוסיא תרימשמ ןהל הפצמה 'רשוא'ב קפס ליטהל תויושעה ,םישנמ עדימ םיריתסמ ,רמולכ
.'ךורע ןחלוש'ה יפל םהל ביוחמ ץעיימה ברהשו ,תידוהיה הכלהה


?ורשקהמ אצוהש קוספ :'ג קלח - הכלהה יניגמ (9)

םיניינעה ןכותל הרזחבףסונ ןיינע

'ה תאמ רבד םוש ןיא ,הרקמ לכה
הנממ תוחכפתהה לעו תודרחתהה לע
הצור אוהש המ השוע דחא לכ ,םיללכ ןיאש יתטלק טאל טאל
םיהולאמ םכח רתוי

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא