םיריש עובשה תשרפ םירפס תע יבתכ


Rivka
הקבר
(הרוד בטסיג)

תידוהיה הכלהב השיאה דמעמ
רלמ היפוצ ר"ד

- 'ג קלח ,תולגה תפוקת (4)
הרוצ רסח רשב שוג
רצויה דיב רמוחכ - ןהילעב דיב םישנ

הניאו (ותיישע המלשנ אלש ילכ) איה םלוג השיא :בר לש ומשמ אינוא רב לאומש 'ר רמא"
המ לכ" ,ןכו ,(ב"כ ןירדהנס) "ךישוע ךילעב יכ :רמאנש ,ילכ האשעש ימל אלא תירב תתרוכ
,ולכוא - חלמב ולכואל הצר :חבטה תיבמ אבה רשבל לשמ ,השוע - ותשאב תושעל הצור םדאש
הניא השיאה ,רמולכ .('כ םירדנ) "דייצה תיבמ אבה גד ןכו ,ולכוא - קולש ,ולכוא - ילצ
ולרוג תעיבקב דיחיה םרוגהו ,ולשמ ןוצר רסח ,ולשמ יפוא רסח ,הרוצ רסח רשב שוג אלא
רחא אלמלו הלעב לש ותורמל רוסל תבייח השיאה .ילכ האשע רשא רבגה ,ירק ,וילעב אוה
וינפלמ אוה קחודש דע ,הינודא-הילעבל ,הלש הז דובעיש אוה ידוסי ךכ לכו .ויתווצמ
!הארובל הדובעש תא וליפא

םעטהו" :המרג ןמזהש 'השע תווצמ' םויקמ השיאה לש רוטפה תא םהרדובא דוד 'ר קמנמ ךכו
םאו ,ויכרצ תושעל הלעבל תדבעושמ השיאהש יפל ,המרג ןמזהש השע תווצממ םישנה ורטפנש
לעבה התוא הווצי הווצמה תיישע תעשבש רשפא ,המרג ןמזהש השע תווצמב תביוחמ התיה
ותווצמ השעת םאו ,הלעבמ הל יוא ,ותווצמ חינתו ארובה תווצמ השעת םא ,ותווצמ תושעל
םולש הל תויהל ידכ ויתווצממ ארובה הרטפ ךכיפל .הרצוימ הל יוא ,ארובה תווצמ חינתו
ינש לש םתחפשב שוריפב ןאכ רבודמ ,םדא ינב תפשב .(ה"כ 'מע ,םלשה ,םהרדובא) "הלעב םע
,הלכ דעו לחהמ ,הלוכ הבתכנש ,הכלההו ,םהיתווצמ ןיב הריתס תויהל הלולעש ,םינודא
,םהבש תוחנה לש ויתווצמל עמשיהל (?ימ אלא !השיאה) החפשה לעש תקסופ ,םירבג ידיב
הששש ימלו . . .תלבסנ הרוצב םייקתהל תאז לכב ולכוי אתווצב םייחהש ידכ ,הלעבל ,רמולכ
!תויוכז םג ה/ול ןיא ,תובוח ה/ול ןיאש ימ יכ ,רמול שי תווצממ הזה 'רוטפ'ה לע

יבגל תוקפס ול שיש ימו .םינמזה לכב ולש םיסרטניאל גואדל ידוהיה רבגה עדי בטיה ,ןכא
ונממ ולטנ ןושארה םדא" :אבה 'שודקה' טפשמב ןייעי ,הלעב יפלכ השיאה לש שרופמה הדמעמ
!!!יאדכ 'קסע' הזיא .(ט"ל ןירדהנס) "ושמשל החפש ול ונתנו ,תחא עלצ

תרשפאמ הניא ,התאירב עבטמ הלעב לש וניינקכ השיאה תא הדימעמה ,וזכ םיסחי תכרעמ
ריתומ וניא וז הסיפת לש שדוקמה יתכלהה הדמעמו ,םיינשה ןיב ינויווש סחי הליחתכלמ
תא םדקל תופאושה תויתד םישנ .'חישמה תומיל' דע ,דיתעב םג תאז תונשל יוכיסל םוקמ
תא תולשמ אלא ןניא - הכלהה תרגסמב תאז תושעל ןתינ יכ תונימאמ ךא ,השיאה לש הדמעמ
,םימשמ הריזגכ ותוא תולבקמו ,ןדמעמ תא תונשל תופאוש ןניא וליפאש הלא לע .ןמצע
דבע'ל ותשא תכיפהב אוה ידוהיה רבגה לש רתויב לודגה ונוחצנ יכ ,רמול ןתינ ןהילע
תא ינודא תא יתבהא דבעה רמאי רומא םאו" :ותודבעמ ררחתשהל הצור וניא ונוצרמש ,'םלוע
ושיגהו ,םיהלאה לא וינודא ושיגהו ,ישפוח אצא אל ,ינב תאו (ילעב תא :אורקל שי) יתשא
םויהש קר .(5-6 / א"כ תומש) "םלועל ודבעו עצרמב ונזא תא עצרו הזוזמה לא וא תלדה לא
רעיש" יכ ,םלועה תחפש ,השיאה לש השאר רעש תא םיחלגמ אלא ,ןזואה תא דוע םיעצור ןיא
וא סיבשל וא תחפטמל תחתמ תחריקה התלוגלוג תא םיריתסמו ,(א"ס תוכרב) "הוורע השאב
ץמש לע רומשל התוכז לע דומעל תשקעתמו 'תינרדומ' רתוי איה םא) תירכונ האיפל
הלוק עימשהל הילע םירסואו - ןאכ הרסח הלערה קר - הפוגמ קלח לכ םיריתסמו (התוישנמ
איה יכ התוא ענכשל םיחילצמ ,רקיעבו ,(ד"כ תוכרב) "הוורע השיאב לוק" תמחמ רוביצב
תוקפתסהבו ,ןיררוע אלל תונתייצב תביוחמ קר אל :תלצונמ התויה תדבועמ תרשואמ
התוא םיקיחרמה םידיקפת ראשו םידליה לודיג ,הדילכ השיאה לש 'םייתרוסמה' הידיקפתב
החפשמ לש ,הדיחי םיתיעל ,תירקיע תסנרפמכ םג אלא ,התריחב יפל ימצעה שומימה תוכזמ
הידיקפת תא ןה תאלממ איה ,רמולכ .הרות דומילל שדוק וייח לכש לעב לשו םידלי תבורמ
.איהש תישונא הרבח לכב לעבה לש וידיקפת תא ןהו ,תיתרוסמ הרבח לכב השיאה לש

תורח ךותב תודבע ;השדחה תעה (5)


םיניינעה ןכותל הרזחבףסונ ןיינע

תחת'ת לאקזחיל קשנל
אל וא ונתיא םתא :וטילחת
?"חישמ חישמ" םירשש הלאה ?ד"בח
"םולשו המחלמ"ב םיגולידה לעו הרותב םיגולידה לע

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא