םיריש עובשה תשרפ םירפס תע יבתכ


:םדאה תולגלוגב המודקה - "444"

קר לאוי 'פורפ

םדאה לש היצולובאלו הימוטאנאל רוספורפ אוה קר לאוי 'פורפ
.ביבא-לת תטיסרבינואב האופרל רפסה תיבב היגולופורתנאו הימוטאנאל הקלחמב

.רמאמה תא םסרפל ונל ונתנש בידאה רתיהה לע "תובשחמ" תכרעמלו קר 'פורפל הדומ שפוח רתא
1995 לירפא ,סותימו עדמ - "תובשחמ" לש 67 ןויליגב רמאמה םסרפתה ורוקמב


ןושאר קלח

יטירבה יעדמה ןועובשה רבכמ אל חוויד ,"יסול לש הנב" ,הרואכל הרזומ תרתוכ תחת
וביט םצעמ .רתויב המודקה "םדא"ה תלוגלוג לש היוליג לע (1994 סרמ ןויליג) ר'ציינ
לע תמאב דומעל ידכב םלואו .תיללכה תונותיעב םג בחרנ ימלוע םוסריפב יוליגה הכז
דחאל אלא ,ןיווראדל אקווד ואלו ,תמדוקה האמה עצמאל בושל ונילע וז תילגת לש התועמשמ
ענמנ ףא ילואו ,טיעמה ומצע ןיווראד) לקה טסנרא ינמרגה גולויבה - ויכמות ילודגמ
.(םדאה לש ואצומל םינימה אצומ לע ילטנמונומה ורפסב סחייתהלמ הנווכב

הטובה ותרתוכש ,רפסב :םידקת רסח דעצ לקה עדונה ינמרגה גולואוזה טקנ 1868 -ב ,ןכבו
םזינגרואל םש עבט אוה ,"האירבה רופיסל עבטה תסריג" ,םיבר תממוקמ ןיידע התוטשפב
"סולואלא סופורתנקתיפ" הז יטתופיה םייח לעב הניכ אוה .הלגתה אל םלועמ םצעבש ,םלענ
הילוח ,ףוקהו םדאה ןיבש הרסחה הילוחה תא סופורתנקתיפב האר לקה .(םליא םדא-ףוק)
לש היצולובאה תיירואיתמ תורישי םירזגנ תיפיצפסה תימוטנאה התוזח תוהמו המויק םצעש
(יוזיח) היצקידרפ אלא וניא יכ ,דמלמ לקה לש הז ודעצ תא ךירעהל ןויסינה .ןיווראד
לש תוחתפתהה תיירואית .ומצע סופורתנקתיפ םשב השעמל םולג הנכות לכש ,תימיטיגל תיעדמ
- היצקידרפ תושעל תורשפאמ ןכא הנממ תעבונש םדאה לש ואצומ לע הירואיתהו ןיווראד
םדאה ,הירואיתה תנעוטש יפכ ,םאו .תויעדמ תוירואיתכ תורתכומ ןה תאז תוכזב קר ירהש
ךרדב ליבקמב וחתפתה ,םדאה לש רתויב םיידיימה םייחה ויבורק ,(הלירוגה וא) הזנפמישהו
ןמזב הרוחא קיחרנש לככ ,וז היצקידרפ יפ לע ירה ,ףתושמ םודק באמ יונישו תולשלתשה לש
ןיבל םדאה ןיבש ימוטנאה לדבהה הגרדהב שטשטייו ךלי ךכ ,תויגולואיגה תובכשב קימענו
.םיפנעה ינש לש תופעתסהה תדוקנ - םהינשל ףתושמה באל עיגנש דע ,הזנפמישה


יגול שפוח םמצעל ולטנש ימכ ונרקבל גוהנ .תודחא תויגוס ריהבהל םישרדנ ונא הז ןיינעב
תיסיפ חתפתהש דחא ןבואמ לע ונריהצהב .םויכ ןימזה םינבואמה דרוקר לש שוריפב ידמ בר
םימצעל ,ועבטב ימניד ,ינגרוא ךילהת םיסחיימש ימכ ,תכל יקיחרמכ םיגצומ ונא ,רחאל
ויחש םייח ילעב לש םהידירשמ רתוי אל םינבואמב תוארל םיטונ ונל םידגנתמה .םיממוד
קחרמה בר ,ונירקבמ םינעוט ,ינשה לא חתפתה דחא יכ הנבהה דעו ןאכמ .ודחכנ טושפו רבעב
,תיהולאה האירבה ידיסחמ ללכ ךרדב עומשל םיליגר ונא ולא תוגשה .ברעממ חרזמ קוחרכ
םיקסועה תאו תכחוגמכ היצולובאה תיירואית תא גיצהל הווקתה םתוא העינמש ,םינתאירבה
םיניינעתממ ,םירחא םיבר םג םילעמ הז גוסמ תויהת יכ ,תודוהל שי םלואו .םיטושכ הב
ךותמ םינחובה ,םיפוסוליפו םיגולויבל דעו ,בל םותב תוגצומ םהיתולאשש ,תוטוידה
.הלא וניתורהצה לש יגולהו יפוסוליפה ןסיסב תא יתימא ןיינע

,"םינבא"ב רבודמ תמאב ירה ?הז גוסמ תורהצהל ןוחטיבה תא םיבאוש ונא ,לכה ירחא ,ןינמ
שוריפב םלואו .תרחאה לא תיסיפ החתפתה תחא יכ תוארהל חילצת אל תיתדבעמ הקינכט םושש
לש םינוירטירקל הפופכ ,ירוטסיה עדמכ ,היגולוטנואלפה .םירבדה תא גיצהל ךירצ ךכ אל
םינבואמ תומדב ,ימשג יוטיב שי ןכא םא ,אוה םילאוש ונאש לכ .םיירוטסיהה םיעדמה
הירואית לע תססובמה ,לקה לש היצקידרפלו ןיווראד לש היצולובאה תיירואיתל ,םיישחומ
ןמ ןה ,םצבשל ןוכנשו ,היצקידרפה תא םימלוהה םהשלכ םינבואמ םימייק ללכב םא ;וז
ןיבל ףתושמה באה ןיבש יוזחה ףצרב ,תיגולונורכה הניחבה ןמ ןהו תימוטנאה הניחבה
!ןכ - איה ולא תולאשל תיעמשמ דחה הבושתה ,ןכבו .םדאה

ךותב םימוצע ןמז יחוורמ ויהו ,םיטעמ םימיאתמ םינבואמ קר ויה תובר םינש ינפל
שי ,יוזח ףצר ותואל םיאתמ ןכא אוה םא ,דחא ןבואמב וליפא יכ ,שיגדהל שי ךא .תלשושה
לש םהייוואמ לכ אישו םשפנ תאשמ ,ןכאו .תלבגומ םא םג ,הירואית התואב הכימת םושמ
"סופורתנקתיפ" ,םדידל .דחא ןבואמ - ויה ןיווראד ירחא םינושארה םיעסונהו םירקוחה
תא םימלוהה םינבואמה ובריש לככש ,וילאמ ןבומ ךא .החכוהה תא קפסי דיחיו דחא
,השעמל .(הזתופיהה) הרעשהה ססבתתו ךלת ךכ ,תיגולונורכו תימוטנא הניחבמ היצקידרפה
םינבואמ יוליגל עסמ לכ ,הרעמ תריפח לכ :רבד לכל יעדמ יוסינכ ךילהתה תא חסנל רשפא
שי ,הלא תונויסינ .תנחבנה הירואיתה תא ךירפהל וא ששאל יתדבעמ ןויסינ תניחבב אוה
ןיבו החלו הכושח ,תקבואמ הרעמב הריפח ןיב ןוימד לכ ןיא םא םג ,םייעדמ םה ,שיגדהל
.תיפיטואירטסה הדבעמב יוסינ


םייתש ןיב יגולופרומה לדבההש דע ,הבר הכ תופיפצל עיגהל בייח ףצרה ,תילאידיא
ידכב ,(לשמל ,ונינל וא ודכנל ,ונבל בא ןיבש הזכ) ויד ןטק היהי תוכומסה תוילוחהמ
דחא ןבואמש הרהצההש דע - רחאה תא דילוה דחא ןכא יכ ,ןועטל ישוק לכ היהי אל תמאבש
בלכ לש ואצאצ אוה ונינפל חיטשה לע ול חנש בלכהש ,וזמ רתוי םמוקת אל רחאה ןמ חתפתה
.הטלמהל םידע ונייה אל םלועמש יפ לע ףא ,דחא

ףצרב טרפ לכש ,העיבקה תא לבקל (םיוסמ םינבואמ ףצר חכונ) והשימ לע השקי תאז לכב םא
ויבלשש ףצר ודיב ןיא ןיידעש הזמ קרו ךא הז ישוק עבני ,וינפלש הז לש הדלות אוה
תושעל ,רמולכ) ףסונ יגולופרומ בלש ומצעל ראתלו רוזחל וילע ךכיפל .םייד םיפופצ
אוה םא ,שממ תואיצמב ושפחלו) יטנג רושיגל ויניעב םינתינ םניאש הלא ןיב (היצקידרפ
ךשמיי ךכ .םהיניב ףסונ בלש שפחלו בושל וילע ,יד ןיא ךכב ףא םאו .(גולוטנואלפ
חינת (םינבואמ ינש ןיב) תוילוח יתש ןיב תיגולופרומה הבריקהש דע ,האלהו האלה ךילהתה
,וז תילאידיא תואיצממ םיקוחר ונאש תורמל יכ ,ןיבהל בושח .םינקפסה ןורחא לש ותעד תא
התונימא תא הריבגמ ,םייקה ימוטנאה חוורמה תא תרגוסה ,(היצקידרפל) המיאתמ תילגת לכ
.הירואיתה לש

ןיב תורשגמה תוילוחה לש ןרפסמ לדגיש לככ ;ועבטב יפוסניאו יתגרדה אוה ולוכ ךילהתה
.ססבתתו ךלת הירואיתהו ,םינקפסה רפסמ המאתהב ןטקי ,םירבדה עבטמ , ךכ ,תורוצ יתש
ויהי המודכו ונינ ,ונב ,באהש רמולכ ,ףנעה לש םינבואמה וידירש לכ תא אצמנש תורשפאה
םינתאירבה םיממתימ ,ךכ םושמ אקווד םלואו .תועדה לכל יפוטוא בצמ איה ,ונתושרב םלוכ
םילקתנ ונא בושו בוש .היצולובאל החכוהכ הז יפוטוא בצמ רשאמ תוחפב קפתסהל םיברסמו
המכ הנשמ אל ללכ .ףצרבש םייניבה יבלש לכ תא תוארל תינדרוטהו תידרוסבאה םתשירדב
רחא וא הז בלש לש ונורסח תדבועב םילתנו םיבש םה ,גיצהל ונדיב הלעי םייניב יבלש
אל הירואיתה ,םישקעתמ םה ,ןיטולחל םלשומ ףצר ידעלב .הירואיתה תייחדל קומינכ
.תחכומ


הזנפמישל םדאה ןיבש םיימוטנאה םילדבהה לע - ינש קלח

םיניינעה ןכותל הרזחבףסונ ןיינע

?"םיהולא תא םדאה ארב תישארב" המל
(ויה אלש) תובושתהו ..תולאש / םיקופקפה ,הלחתהה
!המחלמב ונחנא
ןידרבייס לש האלפומה הירטמיגה תנכות

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא