םיריש עובשה תשרפ םירפס תע יבתכ


:םדאה תולגלוגב המודקה - "444"

קר לאוי 'פורפ

םדאה לש היצולובאלו הימוטאנאל רוספורפ אוה קר לאוי 'פורפ
.ביבא-לת תטיסרבינואב האופרל רפסה תיבב היגולופורתנאו הימוטאנאל הקלחמב

.רמאמה תא םסרפל ונל ונתנש בידאה רתיהה לע "תובשחמ" תכרעמלו קר 'פורפל הדומ שפוח רתא
1995 לירפא ,סותימו עדמ - "תובשחמ" לש 67 ןויליגב רמאמה םסרפתה ורוקמב


ינש קלח

הזנפמישל םדאה ןיבש םיימוטנאה םילדבהה לע

בוסיהל בייח ןוידהש רורבו) לעה-ףוק ןיבל םדאה ןיב לדבהה רקיע דקמתמ ןהבש תונוכתה
שארב ןה (םינבואמכ רמתשהל תומיאתמהו תושקה ףוגה תומקרב תורושקה תוכרעמ ןתוא לע קר
םיאשונה םינבמהו םיינישה תכרעמ לש םייפוא ,תלוגלוגבש חומה תספוק חפנ הנושארבו
יוטיב ידיל תואבה ,דלשה תיימוטנא לש תויפיצפס תונוכתו (תסלהו םינפה) וז תכרעמ
הרוצהמ תחא הרוצ תוחתפתה רבדב הירואיתה הנוכנ םא .תילגר-ודה ,הפוקזה העונתב תרוצב
ינרדומה םדאה לש םוצעה וחומ חפנל .םילדבהה ומצמטצי ולא תוכרעמבש אופא יופצ ,תרחאה
אוה .תלוגלוגה לש חומה תספוקב םידחא םייגולופרומ םייוטיב יופצכ שי (ק"מס 1400)
ךכל איבמה הז םג אוה .םייניעה תובגל לעמ ריקכ טעמכ בצינה ,ףוקזה חצמל יארחאה לשמל
.םיינזואה יחתפ תמר לעמו הסיסב לעמ הובג יוצמ תלוגלוגה לש ילמיסקמה הבחורש

Skull

םדאה לש ותלוגלוג ראתמ תא ףפוח (הזנפמיש) לע-ףוק לש תלוגלוגה ראתמ - 1 רויא
,םדאה לש ויניש תכרעמ תמועל ,ףוקה לש תבלושמה ויניש תכרעמל בל ומיש .ינרדומה
,ףאה (שרוש) סיסבו רטנסה תטילבלו םדאה לש ףוקזה וינפ ראתמל ,דחא רושימ לע היוצמה
.חומה תספוק לש ראתמבו לדוגב לודגה לדבהל ןכו

הברה ,רכינ הבוגל םדאב םמורתמ ,רוחאמ ןהו דצהמ ןה רכינ אוהש יפכ ,תלוגלוגה ליפורפ
,התרוצב דואמ תיסובלוב איה חומה תספוק ,ללככ .לגועמ ראתמב ןייפואמו ,הסיסב לעמ
,ונאש ולאמ תויביטקייבוס תוחפ םייניעב הנחביהב ,תיעבט יתלב טעמכ תיחופלש ןיעמ
הלדוגל סחיב עונצ םדאה תלוגלוגב םינפה לש ןמושיר .התוארל םיליגר ,הב םידיוצמה
תוזח םדאה תלוגלוגל תונקמ הלודגה חומה תספוק ןתמועלו תוריעזה םינפה .יללכה
.יחה םלוע תא ןייפאמל האוושהב תידוחיי תינויצרופורפסיד

עצוממה חומה חפנ הלוע אל ,לעה-יפוק ראשמ הנוש אוה ןיא וז הניחבמבו ,הזנפמישה לצא
הבחור .(1 רויא) ויניע תובג יסכר תמרמ תינרוחא גוסנו יקפוא וחצמ .ק"מס 500 לע
רוחאמ .תלוגלוגה לש הסיסב הבוגב ,דואמ ךומנ דדמנ הז חומ הליכמה הספוקה לש ילמיסקמה
תשק לשכ אוה הראתמ םושיר דצהמ טבמב וליאו ,ןומעפ תרוצב תלוגלוגה ראתמ אופא רייטצמ
לצאש הזל המוד סחיב ,תלוגלוגה ראשל רתוי תינויצרופורפ חומה תספוק .הכומנו הסוחפ
.םירחאה םיקנויה

הנוילעה ןה ,םיינישה תשק יניש לכ ,דחאה .םיטביה ינשמ תידוחיי םדאה לש ויניש תכרעמ
לא ןימי דצב הניבה ןשמ םיינישה תשק תרוצ ,ינשה .סלפמ ותוא לע תויוצמ ,הנותחתה ןהו
הבחור .רוחאל םינפלמ הרצקו דצל דצמ תיסחי הבחר ,הראתמב תילובארפ לאמש דצב הניבה ןש
הז הנבמ ריכזמ הזנפמישה לצא .הניבה יניש תמרב ירוחאה הקלחב דדמנ תשקה לש ילמיסקמה
רמולכ ,וזב וז תובלושמ ,הנותחתהו הנוילעה ,ויניש תותשק יתש .םיפוקה בורב יוצמה תא
הפה רשאכו ,םיינישה רתי רושימל רבעמ רכינ רועישב םיטלוב תחאה םיינישה תשק יבינ
.(1 רויא) דגנמש םיינישה תשקב םייוצמה ,םידחוימ םימיאתמ םיחוורב םיחנ םה ,רוגס
תרוצ) הטמל הלעמלמ תעצבתמ הסיעלהו ,דצל דצמ תותסלה תעונת תלבגומ םדאבכ אלש ,ךכיפל
.יללכה הראתמב והשמ תינבלמו דואמ הכורא םיינישה תשק .(תיבלכ הסיעל הנוכמה הסיעל
.לאמשמו ןימימש הניבה יניש ןיב ,ירוחאה הצקב רתויב רצה הקלח יוצמ תובורק םיתיעל

,ןתוא םיאשונה םינבמה לדוג םג אלא ,עונצ אוה םדאב םיינישה תותשק לש ןלדוג קר אל
םיקוחד ולא םיימוטנא םינבמ .(הנותחתה תסלה) המצע תסלהו (הנוילעה תסלה) םינפה ירק
םיינישה .(1 רויא) היתחתמ רשייה םימקוממו חומה תספוקל תחתמ לא תרכינ הדימב
ךכיפלו ,םייניעה תובורא יחתפ לש רושימב טעמכ ןה ,םיינישה תשק תמדיקבש ,תוכתוחה
היצרוגיפנוק .חצמה דעו רטנסהמ דואמ ףוקז ,דצהמ טבמב הפצנ אוהש יפכ ,םינפה ליפורפ
םיינישה תשק תמדיק תא תואיבמ תוכוראה ויתותסל .הזנפמישה לש וזמ רתויב הנוש וז
ןראתמו ,םוטרחכ םינפה תוטלוב ךכ בקע ,םייניעה תובורא יחתפ תמרל רבעמ הברה המידק
"תוצווכתה"ל .(1 רויא) דואמ דע עפושמו הכורא ךרד תרבכ ךשמתמ ,הטמ חצמהמ ,דצהמ טבמב
תא םינייפאמה ,הרואכל םירזומ םינבמ ינשב יוטיב שי ינרדומה םדאב םיינישה תכרעמ
תשק תמדיק תגיסנש ,רטנסה הנותחתה תסלב :וז תוצווכתה לש יאוול רצות םהינשו ,וינפ
םיינישה תגיסנ הריתומ הנוילעה תסלב וליאו ,הדח הטילבכ ותוא הריתומ הרוחא םיינישה
.םינפה תיפרגופוטב רקדזמה הנבמכ (וסיסב) ושרוש תא דחוימבו ףאה תא

.(1 רויא) רחא ףוק לכב וא הזנפמישב םתומכ אוצמל ןיאו ,םדאל םיידוחיי ולא םינבמ ינש
.עקרקה לע תומדקתהה תרוצב קפס אלל םה הזנפמישל םדאה ןיב רתויב םירכינה םילדבהה ךא
לש וז ןהבו ,העונת לש תודחא תורוצ תוללכנ "עברא לע הכילה" לש הבחרה הירוגטקב
ןבומכ אוה לדבהה .העונת לש תרחא הרוצ ילקידר ןפואב איה םדאה לש ותעונת .הזנפמישה
םייתש לע הכילהה שומימ ןכש ,עבראל םייתש ןיבש ירפסמה שרפההמ עמתשמש המל רבעמ הברה
הלא םייוניש .םיבצעה תכרעמבו םירירשה תכרעמב ,דלשב תויתוהמ תויצקיפידומ שרוד
לשו דואמ ןטק ןעשמ חטש לעב ףוג לש לקשמ יוויש לש תויעב םע דדומתהל ךרוצהמ םיבייחתמ
ןמז יקרפ ףוגה תא ריתומ דעצ לכש ךכ םע דוחייבו ,הכילהה ךלהמב דרויו הלוע דבוכ זכרמ
.דבלב תחא לגר לע םיכורא

םידקמתמ םה יכ ,קר ןייצא ;םישרדנה םייונישה לכ לש םתוהמ תא ןאכ טרפלמ העיריה הרצק
יבהל םיבצומ הזנפמישה לש ןגאב .תונותחתה םייפגבו םייכריה ןגאב תויצקיפידומב רקיעב
םה םיבחרהו םירצקה םיבהלה ,םדאב וליאו - ובג רושימ לע - רוחאמ םירצהו םיכוראה ןגאה
.חפנ תלודג הרעקכ ותרוצ - אוה ןכ ומשכ םדאב ןגאה .(ףוגה ידצ ינשמ) ןגאה ידצ ינשמ
רוזאב עצמאה וק תברקל תיסחי בחר ןגא ידצב ןמוקיממ תוסנכתמ םדאה לש םייכריה תומצע
ןה הזנפמישב וליאו ,(ךרבה יקרפמ לע תינוסכלא םייכריה תובצומ םינפלמ טבמב) םייכרבה
ראשל הלודגה ןהובה תרבוח םדאה לש ולגר ףכב .ןכרוא לכל וזל וז תוליבקמ תורתונ
לש ולגר ףכב ןהובה תאז תמועלו ,לגרה ףכ לש ךרואה ריצ לע תבצומ איהש ךכ ,תונוהבה
,תורמקתה םדאה לש ולגר ףכ תא תנייפאמ ןכ .ונלש דיה ףכל המודב ,הדיצה הטוס הזנפמישה
ףכמ םיקוחרה םיטנמלאל ףא .הזנפמישה לש החוטשה ולגר ףכ תמועל ,הבחורל ןהו הכרואל ןה
לגרה ףכמו עקרקהמ הקוחרה ,תלוגלוגה וליפא .הפוקזה הכילהה לש התעפשה העיגמ לגרה
רוחה" ארקנה ,לודג חתפ :וז הכילהל יוטיב הילע תאשונ ,ףוגב רחא טנמלא לכמ רתוי
לש םתלוגלוג ףרועב יוצמ ,חומה םע הרדשה טוח רשקתמ וכרדש ,(foramen magnum) "לודגה
.עקרקל םלצא ליבקמ וכותבש הרדשה טוחו הרדשה דומעש םושמ ,עברא לע יכלוה םייח ילעב
יוצמ ןכא הזו ,לודגה רוחה לש ומוקימב יוניש ךירצמ ,עקרקל בצינה ,םדאבש הרדשה דומע
עברא לע יכלוהב ןה ,םירבדה עבטמ ,המצע תלוגלוגה .הפרועב אלו תלוגלוגה לש הסיסבב
תא הל םיביתכמ הייארהו לקשמה יוויש ירביאש םושמ ,העונת התואב היוצמ ,םדאב ןהו
.עקרקל סחיב העובקה התחונת


סנייפאס-ומוה םדאה תיצולובא - ישילש קלח

םיניינעה ןכותל הרזחבףסונ ןיינע

...הכופה הרעק - םיימשה ,חוטש קסיד - ץראה
הנומאהו האושה לע
תווצמ ג"ירת
תרזנוצמ יתלבה תמאה - הרותב םיגוליד

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא