םיריש עובשה תשרפ םירפס תע יבתכ


:םדאה תולגלוגב המודקה - "444"

קר לאוי 'פורפ

םדאה לש היצולובאלו הימוטאנאל רוספורפ אוה קר לאוי 'פורפ
.ביבא-לת תטיסרבינואב האופרל רפסה תיבב היגולופורתנאו הימוטאנאל הקלחמב

.רמאמה תא םסרפל ונל ונתנש בידאה רתיהה לע "תובשחמ" תכרעמלו קר 'פורפל הדומ שפוח רתא
1995 לירפא ,סותימו עדמ - "תובשחמ" לש 67 ןויליגב רמאמה םסרפתה ורוקמב


ישילש קלח

סנייפאס-ומוה םדאה תיצולובא

ץראה רודכ לכ ינפ לע םויכ ץופנה םדאה
םינווגמה ויעזג לכ לע
סנייפאס-ומוה - דחא ןימל ךייש

Home Sapiens
סנייפאס ומוה
"בשוחה םדאה"
1840-1917 ,ןדור טסוגוא לש ולספ
סירפ ,ןדור ןואיזומ

ויעזג לכ .ועמשמכ וטושפ ,רועה יבועכ ,רתויב םייחטש םינושה םיעזגה ןיב םילדבהה
דחא יגולויב ןימ לש לבוקמה יגולויבה ןוירטירקל םיפתוש םדאה לש םיינרדומה
תא רידגהל ןויסינ לכ םלואו .םיירופ םיאצאצ תדמעהו ןוצרמ תוגוודזה ירק ,(species)
החישק (תיגוויס ,ןוימה תרות לש) תימונוסקט תרגסמב םדאה לש םיינרדומה ויעזג
לש ןושארה יצחב .וז המישמ םמצע לע ולטנ םירקוח עפש יכ ףא ,הפי הלע אל תיפיצפסו
איצוהל) םיעזגה תא ךכ רידגהל רשפא יאש ,הרכהה םיגולופורתנאה יגוח ברקב הררש האמה
דבעידבו ,תיתמגמה תיגולואידיאה היגולופורתנאה לע םינומא ויהש םירקוח ןבומכ
דועו דוע םע ושע ולא םירקוחש תורכיהה ךכל המרת .(םיעודי םירטשמ לש ,תינוימדה
.םיעזגה ןיבש םידח וליאכה ,םילבוקמה םילדבהה תא ושטשיט ןיוליג םעש ,תויסולכוא

הבר תוינגומוה לע ססבתהל םתסה ןמ תבייח תויגולויב תויושיכ םיעזג לש תיעדמ הרדגה
וליפא .םיירקיעה םיעזגה ןיב ינושה שטשטיהו ךלה ךכ ,רקחמה קימעהש לככ םרב ,םכותב
ואצמנ הלא ךותב ףאו ,םיעזג ךותב ואצמנ םיעזג .תויתגרדהו תונוש ורייטצה םיעזגה ךותב
איה תויסולכואב הלודגה תונושה לש תינרדומה הסיפתה .םיידוחיי םינייפאמ תולעב תוצובק
,הל הבורקה וזל המוד תחא הייסולכואש ךכ לע אלא םיעזג לע רבדל ןיא השעמל יכ ,אופא
יוטיב אלא הניא המצע תיתגרדהה תונושה .הנממ הקוחרה ,תרחא הייסולכואמ הנושו
לש טקפאלו ,םינג ףוליחלו הריגהל ,םינתשמ םייפרגואיג םיאנתל (היצטפדא) תולגתסהל
.תיטנג הפיחס

דחא יוצמ לארשיב .הנש ףלא 100 ינפלמ םה סנייפאס-ומוה לש רתויב םימודקה וידירש
תורעממ תחא ,ידגה תרעמב .סנייפאס-ומוה ינבואמ לש רתויב םיקיתעהו םילודגה םימגדמה
םה .וננימ ינב ןיבש םימודקה ולגתה תרצנ דילש הציפקה רה תרעמבו ,למרכבש תורעמה לחנ
םיטלוב םייניעה תובג יסכרו רתוי םשוגמ ילוא היה םהלש ףוגה הנבמש אלא ,לכב ונל ומד
.טלוב רטנס רטיע ,התטילב רועישב העונצה ,םהלש תסלה תאו ,ונלשכ היה םחומ חפנ .רתוי


סנייפאס ומוה לש ואצומ לע

תימוטנאה הניחבה ןמ ןהו תיגולונורכה הניחבה ןמ ןה םיאתמה םינבואמה ףצרב ןושארה
יורקה דחכנה ןימה אוה ,הלעמל ראותמה ,לעה-ףוק ןיבו ינרדומה םדאה ןיב רעפה לע רשגל
המד ,קוחרה חרזמה דעו הקירפאמ ןשיה םלועה לכב םייוצמ וידירשש ,הז ןימ .סוטקרא-ומוה
,סנייפאס-ומוהל סופיטוטורפכ שמשמ אוה תימוטנא דציכ הארנ םרטב ךא .תובר תוניחבמ ונל
םדאה לש ואצומ אשונ .סנייפאס-ומוה ןיבל וניבש רבעמל תורופס םילמ שידקהל יוארה ןמ
דוחייב ,דואמ םיירלופופ הנורחאל ושענ "ויעזג" לש םמויק תוקיתע תלאשו ינרדומה
םדאה תויסולכואב ילאירדנוכוטימה DNA -ה תונושב םניינעש םייטנג םירקחמ תובקעב
תורפסב ןיוטיב תא ואצמ ולא תויגוס תרבסהל תילכתב תונוש תושיג יתש .ןהינימל
(םלועמו זאמ תושונאה תא ןרקסמ תמאב אשונה ירהש) רתוי ףא בחרנ יוטיבו ,תיעוצקמה
סוטקרא-ומוהמ רבעמה תא האור תחאה .תירלופופ רתויה תורפסבו תיללכה תונותיעב
.תוחפל הנש ףלא 500 וליגש ,ןימוי קיתע עוריאכ סנייפאס-ומוהל

דחא לכ רוקמבו ,רתויב םימודק םה סנייפאס-ומוהה לש םיינרדומה םיעזגה ,וז השיג יפל
יח םהבש םייפרגואיגה םירוזאה םתוא תא וסלכיאש ,סוטקרא-ומוה תויסולכואמ אוה םהמ
וא םיניסה לש תינרדומה תיטנגה םתוהזמ הברהש ןעטנ ,המגודל) ינרדומה עזגה םויכ
קלח ואשנ רבכו ,הקירפאבו ןיסב רבעב ויחש ,סוטקרא-ומוה תויסולכואמ השכרנ םיאקירפאה
"תירוזאה תויכשמהה" הנוכמ וז הירואית .(רוזאה תויסולכואל םיינייפואה םינממסהמ
ןמ ןה ,םיבר םיישקב הנותנו תויניצר תויעבב העוגנ איהו ,(regional continuity)
םינימזה םינבואמה רטנווניא תניחבמ) יגולוטנואלפה טביהה ןמ ןהו יגולויבה טביהה
.(םויכ

איה .הנש ףלא 200 דע 150 -כ ינפל ,"בר אל" ןמז ינפל הרק רבעמה ,היינשה השיגה יפל
תיפצנה תונושה תדימ) הלוכ תינרדומה תושונאה רוקמ תא םימודקה הינכושבו הקירפאב האור
םג םדאה תויסולכוא ראש לכ תא תנייפאמה וזל הווש הקירפאב ילאירדנוכוטימה DNA-ב
,םשמ .דבלב הקירפאבו - הקירפאב ןכ םא הרק סנייפאס-ומוהל סוטקרא-ומוהמ רבעמה .(דחי
םלועל סנייפאס-ומוה ץופנ ,"הקירפא תאיצי" וא "חונ תבית" שיחרת הנוכ םימילש המב
היצאיצנרפידה הלח הז יאקירפא סנייפאס-ומוה לש ותורזפתהו ותאצ רחאל קר .ולוכ
איה הז שיחרתב םיישונאה םיעזגה תעפות ,ןכ יכ הנה .םיינרדומה "םיעזג"ל (תוניימתה)
,וז הסיפת יפ לע ,ודחכנ סוטקרא-ומוה לש תורוזפהו תוקיתעה ויתויסולכוא .רתויב הריעצ
.ןתייווהל ךשמה לכ וריתוהש אלב ומלענו

דוע) םיבר לש םתעדותב ספתנ תיתרוסמש הממ תומלעתהה חכונ םיהמת יאדווב םיארוקהמ םיבר
םויכ םלואו .םסרופמה ילאתרדנאינה םדאה - ינרדומה םדאה לש ומדוקכ ,(תודליה ןמזמ
הניחבה ןמ ןה .ונלש הירוטסיהה םע םולכ אלו ןיא םילאתרדנאינלש ,העדה תססבתמו תכלוה
ףנעכ לאתרדנאינה תא תוארל שיש הארנ ,תימוטנאה הניחבה ןמ רקיעב ילואו תיגולונורכה
דחכנו הנש ףלא 50 -כ ינפל ותחירפ אישל עיגה אוה .ונתוחתפתה וקל ליבקמב חתפתהש ידדצ
תיירוטירט .הנש ףלא 30 -כ ינפל ,ותביבסב ויחש םייחה ילעבמ םיברכ ,רכז ריתוהל אלב
הז רוזאש רחאמו ,ןוכיתה חרזמה היה ימורדה םתוטשפתה לובג .הפוריא התיה םילאתרדנאינה
ירה ,םהל ליבקמב תיגולונורכ םייקתהש ,סנייפאס-ומוה ןיבל םהיניב הצופתה לובגכ שמיש
.םהינש תוחכונל תודע האצמנ ,לארשי ץרא תורעמב ,הז רוזאב

תודלותב .םדאה תייצולובאב םג ,היצולובאב החיכשה תואיצמה םה ,ררבתמ ,םיידדצ םיפנע
לש םינושארה הירקוח .ולא תוירוגטקמ תוילגתב לשורמ לופיט לש תואמגוד עפש שי רקחמה
וק לע ץובישהש דע ,החיכוהלו הדעתל םיטוהל הכ ויה (םינושארה קר אלו) םדאה תייצולובא
האלמ המאתה םפוג תונוכתב ומיאתיש ילבמ םג םיאצממהמ םיבר לע הפכנ םדאה לש ותוחתפתה
"סנוא" ךות םיידדצ םיפנע לע חונה םבשומ םוקממ ורקענ םיבר םינבואמ .ףצרה ותואל
וקל והשכיא םמיאתהל ידכב ,יטתפו יולג ץמאמב םיתיעל ,תידוחייה םפוג תיימוטנא
הליהתה לע רתוול ,ךכ לכ ישונא אוהש ,בוריסהש ,קפס ןיא .םדאה לש רישיה ותוחתפתה
.וז הקיטקרפב ןטק אל דיקפת אוה םג קחיש ידגאה סופורתנקתיפ יאצומ לש םוסריפהו

ךילומה רישיה וקה) םיידדצ םיפנע םתוא לא תוסחייתהב ןוזיא רסוחל הייטנהש יפ לע ףאו
תונוכת אקווד יכ ,רוכזל שי ,תנבומ ףאו תיעבט (בלה תמושת רקיעב הכוז תמאב ונילא
תושועה תוימוטנאה םג קוידב ןה ,םיידדצה םיפנעה ינכושל םתוא תוכפוהה ,תודחוימה םפוג
דע ויח הלא "ונידוד ינב"ש הדבועה .רתויב םייטוזקאלו דואמ םיניינעמל הלא םירוצי
םג ךא .רתוי ףא הביהלמל וז תואיצמ השוע ,ינויצולובאה טביההמ תוחפל ,בר אל ןמז ינפל
תוצובק לש ןמויק םצע ררועמש םוצעה יעדמה ןיינעלו םייביטקייבוסה םיגיגהל רבעמ
(לשמל ,ונמצע לש וז) תיפיצפס היצולובא לש םיידדצה היפנע לעש הלא םירוציב שי ,ולאכ
לש תוידוחייה תונוכתב אל יובח הז עדימ .ונניינעמש היצולובאה יבגל בר יטנוולר עדימ
אשונה תא ידדצ ףנע לע םקמל רומאכ תויארחאה ןהש ,תוחתופמ תונוכת תויורקה ,רוצי ותוא
.םימודק םינמזמ ותא "תוררגנ"ה תונוכת ,תויביטימירפ תונוכמה הלאב אקווד אלא ,ןתוא

םחומ חפנ ,המגודל ."ףנע"ה לצפתה ונממש "עזג"ה ינייפאממ םידחא לע תודיעמ ולא תונוכת
ןטק חומ חפנ לש בלשל הדיחיה תודעה היה ,30 -הו 20 -ה תונשב ולגתהש םירוצי לש
לע םויה םילבוקמ ,םימשוגמה םיקתיפולרטסואה םייורקה ,הלא םירוצי .םדאה לש היצולובאב
םהינפ תייפרגופוט .ונלש הזל םיליבקמ תוחתפתה יפנע ףאו ףנע םיגציימכ םירקוחה לכ
."תחלצ ינפ" יוניכה תא םהבש םיינוציקל הקינעה (הרועק וליפאו החוטשה) תדחוימה
.(וניתובא םה ןיא) וננמז ןב םדאה לש היצולובאה םע םולכ אלו ןיא הלא םירוציל ,רומאכ
הגירחב רבודמ םנמא יכ ,הרכהל םהירקוח ינושאר תא רבכ ואיבהש ןה תודחוימה םהינפ
עגרמ הזככ םלצא רמשנש ,יביטימירפה ,ריעזה םחומ חפנ םרב .ונתוחתפתה וקמ הדיצה
ןמ םמיע םיקלוח ונאש (ץע עזג לש ןבומב) עזגה לש חומה חפנ לע תובר דמלמ ,םתולצפתה
ירסח ויה םימודקה וניתובאש הדבועה םג .וניתובא תובאמ הדיצה םתולצפתה םרט לש םימיה
(םילאתרדנאינה) םינושאר ולגתהש םדאה ינבואמ :הזכ יגול ךילהתב השעמל הדמלנ רטנס
םע םולכ אלו ןיא םינבואמ םתואלש ,רומאכ ,ררבתה רתוי רחואמש תורמל ,רטנס רדעהב וטלב
לש ויוליג םע ,םימיל .וניתובאל ליבקמב ומייקתה םה .ינרדומה םדאה לש היצולובאה
רישיה היצולובאה וקב םג רטנס רדעה לש וז הדבוע (יופצכ) הרשוא ,סוטקרא-ומוה
.ונלש


סוטקרא ומוה - יעיבר קלח

םיניינעה ןכותל הרזחבףסונ ןיינע

...הכופה הרעק - םיימשה ,חוטש קסיד - ץראה
הנומאהו האושה לע
תווצמ ג"ירת
תרזנוצמ יתלבה תמאה - הרותב םיגוליד

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא