םיריש עובשה תשרפ םירפס תע יבתכ


:םדאה תולגלוגב המודקה - "444"

קר לאוי 'פורפ

םדאה לש היצולובאלו הימוטאנאל רוספורפ אוה קר לאוי 'פורפ
.ביבא-לת תטיסרבינואב האופרל רפסה תיבב היגולופורתנאו הימוטאנאל הקלחמב

.רמאמה תא םסרפל ונל ונתנש בידאה רתיהה לע "תובשחמ" תכרעמלו קר 'פורפל הדומ שפוח רתא
1995 לירפא ,סותימו עדמ - "תובשחמ" לש 67 ןויליגב רמאמה םסרפתה ורוקמב


יעיבר קלח

סוטקרא ומוה

Home Erectus


- ךשוממ ןמז קרפ םייקתה סוטקרא-ומוה
הנש ףלא 500 ינפל ךרעב דעו הנש ןוילימ 2 -כ ינפלמ

ידנלוה ןיצק ידי לע תמדוקה האמה יהלשב הנושארל הלגתה (ףוקזה םדאה) סוטקרא-ומוה
הכילה לע הדיעה תנבואמ תלוגלוג תפיכל התוולתהש ךרי םצע .היזנודניא ייאמ דחאב ריעצ
הברהב המדק וז תימוטנא הנוכת יכ ,ררבתי םימיל .סוטקרא םשה תא ןימל התנקהו הפוקז
םשב קובדל ונבייחמ םייחה ילעב תומש תא רידסמה ימונוסקטה דוקהש אלא ,סוטקרא-ומוהל
.ירוקמה

,ןגאב) וז הכילה תושמממה תונוכתהמ הברה םגו ,ונומכ ףוקז רומאכ ךלה סוטקרא-ומוה
ךכ םושמ ומד (תלוגלוגה סיסבב לודגה רוחה לש ותחונתבו ומוקימב ףאו לגרה ףכב ,ךרבב
לש וזל המוד התיה ויניש תכרעמ .ונלשכ רתוי וא תוחפ היה אוה ףא והבוג .ונלש ולאל
התוא ןהל התיהו רושימה ותוא לע תובצומ ויה ויניש לכש ךכב תוחפל ,ינרדומה םדאה
יביסנטניא ןפואב שמתשה אוה .ונל ןורקיעב המד אוה וייח תוחרואב םג .הימוטנאה
ותצופת םצע .םימ תאשל עדי םג םתסה ןמו שאב טלש ,ידמל םיללכושמ ןבא ילכ רטנווניאב
תיבמ "ררחתשה" סוטקרא-ומוה םג ,ונל המודבש ךכ לע הדיעמ ץראה רודכ ינפ לע הבחרה
חפנל יוטיב אלא ןניאש ,תוינכט תולוכי ןתוא תועצמאב הארנכ) שלפו ולש יעבטה לודיגה
תלוכי לוטנ היה אוה ,תאז םע .יגולויבה ועבטל תורזו תונווגמ תויגולוקא תושינל (וחומ
,םלואו .ודי גשיהל רבעמ שוריפב ויה שדחה םלועהו הילרטסוא .םיבחר םימ יפוג תוצחל
יבר םה הלא םיימוטנא םילדבה .ונתאמ תיתוהמ הנוש סוטקרא-ומוה היה ופוג תונוכתמ קלחב
.לעה-יפוקל םדאה ןיבש דירטמה רעפה תריגס לש הלחתה םהב שיש םושמ ,וננוידל תועמשמ
חפנב הז ינוש לא .ק"מס 1000 דע 900 - ונתוא ןייצמהמ ןטק תיתועמשמ היה וחומ חפנ
.רתוי ןטקה חומה חפנמ תורישי םיעפשומה תלוגלוגב םינממס םתוא יופצכ םיוולתמ חומה
לש הזמ הברהב הובג אוה יכ םא ,דצהמ טבמב ,תלוגלוגה ראתמו ,ונלשכ ףוקז הכ וניא חצמה
תלוגלוגה ליפורפב טבמ .ונלש חומה תספוק תא ןייפאמש הזמ תרכינ הרוצב תוחפ ,הזנפמישה
רתוי הובג ןומעפה סוטקרא-ומוהבש אלא ,תיביטימירפה ןומעפה תרוצ תא ףשוח רבכ רוחאמ
,תורחא םילמב .וזל וז טעמכ תוליבקמה (חומה תספוק ידיצ) תונפד לעבו הזנפמישה לש הזמ
ידמל ההובג המר דע ראשנ אוה ךכו ,הסיסבל בורק יוצמ תלוגלוגה לש ילמיסקמה הבחור
.הלש דצה תונפדב

המידק הטלב ןכלו , רתוי הכורא התיה םיינישה תשק ,ונינישל ומד רומאכ וינישש תורמל
ףאה לש תיטמרדה הטילבהו הנותחתה תסלה תמדיקב רטנסה :האצותה .ונלצא רשאמ רתוי
וניא ןיידע סוטקרא-ומוהב תותסלה תטילב רועיש ,תאז םע .סוטקרא-ומוה לש וינפמ םירדענ
תועצמאב וכירעהל ןתינש יפכ) הנותחתה תסלה תמדיק עופיש םגש ךכ ,הזנפמישבש הזל עיגמ
םיכרעה ןיב יוצמ (םיינישה חטשמ רושימ םע עטקמ ותוא לש ליפורפה רצויש תיווזה יכרע
חפנ .םדאה לש ולאל הברהב בורק ךא ,הזנפמישה לש ולא ןיבל ינרדומה םדאה תא םינייצמה
ומוה לש ולאמ תצקמב תולודגהו תוטלובה וינפו סוטקרא-ומוה לש רתוי עונצה וחומ
וז רשאמ הלא םיטנמלא ינש ןיב "תיעבט" רתוי היצרופורפ לש המושירל ואיבה סנייפאס
.ינרדומה םדאה תא תנייפאמה

דעו ,רתוי ףא ילואו הנש ןוילימ 2 -כ ינפלמ - ךשוממ ןמז קרפ םייקתה סוטקרא-ומוה
יקוליח לש אצוי לעופ אוה ומויק ןמזל רשאב תוריהבה רסוח .הנש ףלא 500 ינפל ךרעב
הכ רבכ םהמ םידחא .הז ןימב םילולכה םינבואמהמ קלח לש ימונוסקטה םדמעמ לע תועדה
.סוטקרא-ומוהב אלו וב םלילכהל םיטונ םירקוחה ברקמ םיברש דע ,סנייפאס-ומוהל םימוד
,ךכ וא ךכ .ןורחאה לש הז תא םירצקמו ןושארה לש ומויק ןמז תא םיכיראמ ןבומכ ךכב
לילגה ןמ דומע לחנבש םידדושה תרעממ תלוגלוגה אוה םהב םימסרופמה דחאש ,םינבואמ םתוא
,הינמרגבש םייהניטשמ תלוגלוגה) הפוריאמ תוחפ אל תומסרופמ תולגלוגו ונלש ןותחתה
- ודילומ ויבא ןיבל סנייפאס-ומוה ןיב (תיסחי ןטקה) רעפה לע וליפא םירשגמ ,(לשמל
םדמעמ רבדב תועד יקוליח םג םימייק ולא תויהתלו תונויסינל המודב .סוטקרא-ומוה
תאו סוטקרא-ומוה לש ותייווה תליחת תא םיגציימ ילואש ,םימדוק םימגדמ לש ימונוסקטה
.ומצע סוטקרא-ומוה ןיבל תיגולונורכו תיגולופרומ ול םדוקה ןימה ןיבש רבעמה

םיכיראת .הקירפאמ סוטקרא-ומוה לש ותאצ ןמז לש היצפסנוקב תיטמרד תינפת הלח הנורחאל
ורשפיא היזנודניאמ סוטקרא-ומוה תולגלוגמ תחא ךותב רמתשהש ינקלוו רפאמ ולבקתהש
תוקפס ויה םיוליג זאמש ,האמה לש 30 -ה תונשב ותברקב ואצמנש הלא תאו הז םגדמ ךראתל
,הקירפאב .הנש ןוילימ 1.8 ינבכ וכראות ינקלווה רפאה ידירש .יגולואיגה תאצומ יבגל
םיטרפ יבגל ךא ,היעב ררועמ וניא הזכ םודק ךיראת ,הז ןימ לש ותדלוה שרעל תבשחנה
המודק "הקירפא תאיצי"ל תודע םושמ וב התיה .עיתפמ היה אוה הקירפאמ קוחר הכ ואצמנש
.האיצי התוא זאמ ריהמ תומדקתה בצקל ףא ילואו ,דואמ


סיליבה ומוה - ישימח קלח

םיניינעה ןכותל הרזחבףסונ ןיינע

תחת'ת לאקזחיל קשנל
אל וא ונתיא םתא :וטילחת
?"חישמ חישמ" םירשש הלאה ?ד"בח
"םולשו המחלמ"ב םיגולידה לעו הרותב םיגולידה לע

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא