םיריש עובשה תשרפ םירפס תע יבתכ


:םדאה תולגלוגב המודקה - "444"

קר לאוי 'פורפ

םדאה לש היצולובאלו הימוטאנאל רוספורפ אוה קר לאוי 'פורפ
.ביבא-לת תטיסרבינואב האופרל רפסה תיבב היגולופורתנאו הימוטאנאל הקלחמב

.רמאמה תא םסרפל ונל ונתנש בידאה רתיהה לע "תובשחמ" תכרעמלו קר 'פורפל הדומ שפוח רתא
1995 לירפא ,סותימו עדמ - "תובשחמ" לש 67 ןויליגב רמאמה םסרפתה ורוקמב


ישימח קלח

סיליבה ומוה

Home Habilis

םינבואמה ףצרב אבה ןימה אוה (תינכטה ותלוכי תניחבמ "ןנוחמה םדאה") סיליבה-ומוה
רתונ דועש רעפה רושיגב ףסונ ךבדנ הווהמ ומויק םצעבש ןימה והז .סוטקרא-ומוה ינפלש
.הקירפאב קרו ךא יח סיליבה-ומוה .לעה-ףוק תיימוטנא ןיבל סוטקרא-ומוה תיימוטנא ןיב
ןפואב ןטק היה וחומ חפנ .ומויקל תודע שי המורדב םג ךא ,החרזמב רקיעב םילגתמ וידירש
לבגומה יפרגואיגה ורוזיפ ןה .ק"מס 700-600 לע הלע אלו ,סוטקרא-ומוה לש הזמ רכינ
חפנ .ןטקה וחומ חפנל יוטיב םתסה ןמ םה ותושרב היהש םיטושפה ןבאה ילכ רטנווניא ןהו
םידיחיה םיימוטנאה םינממסה ןורקיעב םה תלוגלוגה תרוצ לע ךכל שיש טקפאהו הז עונצ
ןוילימ 2 -כ ינפל איה ותעפוה תליחת .רתוי רחואמה סוטקרא-ומוה ןיבל וניב םילידבמה
.ומויק ךשמ יבגל הבר תוריהב יא תמייקו ,הנש

לע בקונ חוכיו שי ןיידעש ,םיטרפ םיללכנ סיליבה-ומוהב םג ,סוטקרא-ומוה לשהרקמב ומכ
תונושה תלדגהל איבת תאזכ הללכהש הארנ .וב םלילכהל הקדצהה תדימ לעו ימונוסקטה םדמעמ
תמיוסמ הנדע התיה תונורחאה םינשב ,ןכאו .יגולויב ןימ ללכ ךרדב ןייפאמל רבעמ הברה
םיטרפב תוארל םימיכסמ םירקוחהמ םיבר ;סיליבה-ומוה לש םינבואמה ףצר לש רחואמה וקלחל
רעפה לע ףא ,וחומ חפנ תניחבמ רקיעב ,רשגמה ,(םידחא םינימ ףא ילואו) דרפנ ןימ הלא
,הקירפא חרזמ לש תומסרופמה תולגלוגה תחא .סוטקרא-ומוה ןיבל סיליבה ומוה ןיבש ןטקה
הל םימודה םידירשו התוארל גוהנ ,1470 KNM-ER יגולטקה רפסמה תא תאשונה וז ,לשמל
תוארל עצוה םירחא םידחוימ םידירש .סיזנייפלודור-ומוה יורקה ,דרפנ ןימ םיגציימכ
.רטסגרא-ומוה - רחא ןימ םיגציימכ

תרערעתמ ,תיתרוסמה תוחפל ,היצולובאה תיירואית לש התניחבמ תילאידיאה הנומתה ןכבו
תלדגהו תומדקתמ ךוראית תוטיש .הכ דע ונודנש םינימה לש םמויק חווט חכונל לוכיבכ
ףוס תא ףפוח סוטקרא-ומוה לש ומויק ןמזש ,ךכ לע קפס אלל תועיבצמ םינבואמה רטנווניא
ןמז ףוסש ,ענמנה ןמ אל םג .ודילומ ויבא תויהל רומאה ,סיליבה-ומוה לש ומויק ןמז
הלא ןיבמ) ונממ םירחואמ םינימ לש םמויק חווט תישאר תא ףפוח סוטקרא-ומוה לש ומויק
תיתרוסמה הסיפתה יפ לע תירשפא הניא וז תואיצמ .(סנייפאס-ומוה לשמל ליעל םירכזומה
הנוכמה ,וז הסיפת .והנשמל דחא ןיממ תיתגרדה תיראיניל תונתשה האורה ,היצולובאה לש
ןימ "ספטמ" ויבלש לעש ,םלוסכ היצולובאה תא האור ,(anagenesis) תינ'גאנאה הסיפתה
תופצל ,היפ לע ,ןובשחב אב אופא הז ןיא .(2 רויא) רחא ןימל ותומלשב ףוסב ךפוהו דחא
יכ הארנ ,םלואו .ודילומ ויבא תויהל רומאש ןימל ליבקמב דחא ןימ ןותנ ןמז קרפב אוצמל
,תרחאה הסיפתה תא אקווד םיששאמ וכרואל םדאה ינימ רוזיפו רהבתמו ךלוהה םינמזה חול
בר חישכ ינויצולובאה ךילהתה תא האורה ,(cladogenesis) תינ'גודיילקה הסיפתה הנוכמה
.(2 רויא) תויופעתסהינויצולובאה ךילהתה תא האור תינ'גודיילקה הסיפתה :2 רויא
תויופעתסה-בר חישכ

וק לש וכרואל אל הרוק ,וז השיג יפ לע ,ןמזה ריצ ךרואל יחה םלועב יונישה רקיע
ףנע לש ותולצפתהל ךומסב רקיעב אלא ,(וכרואל הפיצר תיווק הרוצבו) דיחי ינויצולובא
,ןמזה םע תרבטצמו תכלוה תונושה .ןימ לש ותווהתה תליחת השעמל וזו ,וירחאלו םיוסמ
יחה םלועב הפצנה יונישה ,תורחא םילמב .הזמ הז םילצפתמה םיפנעה רפסמ לדגש לככ
םתוחיכש לשו םילצפתמה םיפנעה ףצר לש אצוי לעופ אלא םניא הלדגו תכלוהה ופקיה תמצועו
(ףעתסמ) ןתינ 'ב ןימ ,ןכ םא ,תינ'גודיילקה הסיפתה יפ לע .הלא תולצפתה יעוריא לש
חתפמ ,'ב ןיממ ףעתסמ 'ג ןימ .ודילומ ויבאל ליבקמב םייקתמו ודוחיי תא חתפמ ,'א ןיממ
ויתובא ינשל ליבקמב םייקתמ אוה התעש ענמנה ןמ אל ללכו ,ולש ודוחיי תא אוה ףא
ולא תויולצפתה תובקעב הלדגו תכלוה יחה םלועב תונושהו ,ךילהתה ךשמנ ךכ .ודרשש
,הווהל םיעיגמ ,םקלח וא םלוכ ,ולא םיפנע םא ,הלאשה .האיבה ןהמ תחא לכש םייונישהו
תיביטקייבוס תובישח תלעב הדוקנ איה ,שיגדהל שי ,םייח ונא הבש ןמזה תדוקנ .החינז
.דבלב

,ק"מס 1400 דעו 500 -מ ןמזה םע לדגו ךלה םנמא םדאה לש וחומ חפנ ,וז הסיפת יפ לע
ןיילקופרומ היורקה הייטנ ,החפשמה "חיש" תא תניפאמה הנוכת לש תיללכה הייטנה תאז
םייקתהל ךישמה ק"מס 600 -ב ןייפאתהש ןימה יכ ,אוצמל ענמנה ןמ אל ךא ,(morphocline)
הלא ינשש ,עומשל עתפונ אל ףאו ,ק"מס 800 היה רבכ וחומ חפנש ,"ואצאצ"ל ליבקמב
.ק"מס 1100 לש חומ חפנב רדהתהש ,"םהיצלח אצוי" דצב םייקתהל וכישמה

םיבר לצא שמשמ ןיידעו) שמישש ןויער ,ןימוי קיתע ןויערל רבסהה ןומט םג קוידב ןאכ
המצוע לעב היהש הז ןויער .תיהולאה הריציה לש הייפוילו הלדוגל תחצינ תודעכ (ונתאמ
לש םנמזמ דוע השעמל) ןיווראד ינפל הברה דוע לבוקמו חיכש היה ,ונמזב הרידא
The great chain of - "םויקה לש הלודגה תרשרשה" ןויער והז .(םינוויה םיפוסוליפה
דע רתויב טושפה את-דחהמ היתוילוחש ,תיקפוא תרשרשכ יחה םלוע לכ ספתנ ויפ לעש ,being
זאמ תינמז וב םימייק םלוכו ,ומצע םיהולא דע ,ףיצר רדסב תוסורפ - האלה וליפאו םדאה
לש םידליה ירפסמ םידחאב חונ תביתל ןכרדב תויחה דעצמ תא ןוחבל יד .םויה דעו האירבה
םיינרדומה ויעזג וליפא .הז ןויער לש ומושיר רכינ ןיידע המכ דע ,חכוויהל ידכב ,םויה
.םירדוסמ ויה םדאה לש םויכ םייחה

םיהולאלו םיכאלמל ףצרה לע יסחיה םתברק םוקמו ,תרשרש התוא לש הכרואל ,וניתונוועב
התוא לש יצראה האיש .תרחא וא וז תינתא הצובק לא תרשרשה ירזחשמ לש םסחי תא ףקיש
םיהולאו תרשה יכאלמ ירוחאמ דימ - םייפוריאה םיעזגה ללכ ךרדב היה תיכרריה תרשרש
,וז הסיפת יפלש םושמ ,הירואיתב דיקפת לכ קחיש אל (יכנאה) ןמזה דממ .ומצעבו ודובכב
.םלועה תאירב זאמ תרשרשה תיארנ ךכ


סיזנראפא סוקתיפולרטסוא - ישיש קלח

םיניינעה ןכותל הרזחבףסונ ןיינע

...הכופה הרעק - םיימשה ,חוטש קסיד - ץראה
הנומאהו האושה לע
תווצמ ג"ירת
תרזנוצמ יתלבה תמאה - הרותב םיגוליד

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא