םיריש עובשה תשרפ םירפס תע יבתכ


:םדאה תולגלוגב המודקה - "444"

קר לאוי 'פורפ

םדאה לש היצולובאלו הימוטאנאל רוספורפ אוה קר לאוי 'פורפ
.ביבא-לת תטיסרבינואב האופרל רפסה תיבב היגולופורתנאו הימוטאנאל הקלחמב

.רמאמה תא םסרפל ונל ונתנש בידאה רתיהה לע "תובשחמ" תכרעמלו קר 'פורפל הדומ שפוח רתא
1995 לירפא ,סותימו עדמ - "תובשחמ" לש 67 ןויליגב רמאמה םסרפתה ורוקמב


ישיש קלח

סיזנראפא סוקתיפולרטסוא

רקחב תובושחהמ ויהש ,תיחכונה האמה לש 70 -ה תונש לא בושנ הזה עקרה לכב םידיוצמ
תפסותב זא התכז ,םינבואמ תומדב ,וז היצולובאל תיסיפה תודעה .םדאה לש היצולובאה
םתובישח .םדאה ינבואמבש םימודקה תולגתהל ולחה רושע ותוא תליחתב .םידבכנ שושיאבו
תויצקידרפ תוניחב הברהמ הששיאש ,םפוג תיימוטנאמ רקיעב אלא גלפומה םליגמ קר אל העבנ
.לקה לש וז תמגודכ ,דואמ תוקיתו תויעדמ

קחרה אל ,היפויתא חרזמ ןופצב חדינ ץרא לבח התיה ולא תוילגת לש תויושחרתהה תריז
ינקירפא-ירוסה רבשה לש וכות ךות ,ראפאה רוזא - הז רוזאב .יטובי'ג םע הלובגמ
,שבייתהש דע ינקלוו רפאו ףחס תובכש ועקש ותיעקרקבש ,םידממ םוצע םגא ערתשה ,םסרופמה
המ לכ .הנש ןוילימ 2.5 -כ ינפל ,רוזאה םילקאב םייונישו תינקלוו תוליעפ בקע הארנכ
ילעב ונבאתה םינשה םע .הז ךיראתל ךכיפל םדוק - םייח ילעבו ףחס םתס - םגאב עקשש
רתויב םימישרמ םינבואמל אלפומה םרומיש תוכזב וכפה םידחאו ,םגאב ועקשש םיברה םייחה
םייגולוטנואלפ םירתא ןבוחב תונפוצ םייקנע ץרא ילבח םויכ תוסכמה תובכשה .םייפויב
רהנ אוה םהל ירקיעה יארחאהש ,תיטיא היילב יכילהת תובקעב םתופשחיה םע .םירישע
רפסמ םהמ עפוש ,ינקירפא-ירוסה רבשה ךות לא הנופצ תיפויתאה המרהמ םרוזה ,שאוואה
.הבר תופיפצב תונורדמה תא םיסכמ םהו ,םינבואמ לש םוצע

םירקוח תומדקומה 70 -ה תונשב םוקמה לא ואיבה תובכשה לש גלפומה ןליגו םינבואמה עפש
.םדא ינבואמ םג אוצמל ןבומכ וויק םה ,םיגולופורתנאכ .םדאה לש היצולובאב וניינעתהש
(םודק םגא ותואב רתויב הריעצה הבכשה ליג) הנש ןוילימ 2.5 -ל םימודק םדא ינבואמ
ןיבל םדאה ןיבש תולצפתהה ליג לא דואמ ונתוא םיברקמ םה ןכש ,םתומכ ןיאמ םיבושח
לח ,םיאמיכויבה ונל םירפסמ ךכ ,הז עוריא .(םויכ יחה רתויב ידיימה ובורק) הזנפמישה
לזמה ,םנמאו .םהילוקישב טוריפב ןאכ ןודלמ העיריה הרצקו ,הנש ןוילימ 5 - 6 ינפל
םייח ילעב) םידינימוה ינבואמ לש לטובמה םרפסמ תורמל .םירקוח םתואל םינפ ריאה
םה םירידנ המכ דע לילעב חיכומה - םירחאה םיאצממה עפשל סחיב דוחייב ,(םדאה תחפשממ
םייקלחו םיריעז .םפוג יקלח לש םינוש םיטנמלא תולגתהל וליחתה - זא לש יחה םלועב ויה
לש רדהנ זנטעש ,תיביטימירפ דואמ הימוטנא לע ודיעה וללה םיטנמלאה לכ ,ויהש לככ
ךכב יוטיב ידיל ואב ןורחאה לש ויתונוכת .ינרדומ םדא תונוכתו הזנפמיש תויומד תונוכת
לש הז לשכ ןטק היה ,תאז תמועל ,םחומ חפנ .ונומכ שממ םיפוקז וכלה םירוצי םתואש
.הזנפמישבכ ,המידק רכינ רועישב וטלב תותסלה .ק"מס 400 - 500 -כ :הזנפמישה(ןימימ) ינרדומ םדא לש הזל האוושהב (לאמשמ) הזנפמיש לש ךיחה לע טבמ :3 רויא
(זכרמב) סיזנראפא סוקתיפולרטסוא לשו


רכינ ןיידע הז בולישל דירש ךא ,הזנפמישה לש וז ומכ תבלושמ התיה אל םיינישה תכרעמ
ןמ השורי תניחבב ,וידירשב ןיחבהל ןתינ דוע ךא ,ילנויצקנופ וניא רבכ בולישה .תותסלב
םדאה ןיב ,עצמאב היה (הבחור תמועל הכרוא תניחבמ) הלוכ םיינישה תשק ראתמ םג .רבעה
תירותסמ הראשנ רוצי ותוא לש המלשה ותלוגלוג תאז םע .(3 רויא) הזנפמישל ינרדומה
תונוכת ןתוא לכ לע ודיעהש ,ןלדוגב תועונצ םצע תוסיפ ואצמנ םנמא .הבורמ הדימב
תלוגלוג ךא - תלוגלוגה לש רוזחיש גיצהל ןויסינ היה ףאו ,הלעמל ורכזוהש תוימוטנא
,(composite) "טיזופמוק" השעמל התיה תלוגלוגה תבכרה .האצמנ אל רגובמ טרפ לש המלש
.שממ רוזחיש אללש ותלוגלוג תא רזחשל 70 -ה תונש לש ןויסינה - "טיזופומק"ה תלוגלוג :4 רויא
םיקלח ךכ םגש ךכל בל ומיש .םינוש םיטרפ םיגציימה םצע ירבשמ סיזנראפא סוקתיפולרטסוא
.(םינבלה םיעטקה) טיזופמוקב םיגצוימ םניא תלוגלוגה תיימוטאנא לש םירכינ

םירתאמ ופסאנש םינוש םיטרפל םיכיישה ,םיריעז םירבש לש ףוריצמ רצונ לבקתהש לדומה
רויא) םימולע וראשנ תלוגלוגה תיימוטנא לש םילודג םיקלח ,ךכ וליפא ךא .רוזאב םידחא
ויה .תבקונ התיה הז ןויסינ לע תרוקיבהו ,הבר תונקפסב הלבקתה הרצונש תלוגלוגה .(4
.ןימה ותואל םיכייש טיזופמוקה לש ויקלח לכ אל יכ ונעטו תכל וקיחרהש םירקוח ףא
תלוגלוגה רוזחישב םירקוחה תא ושמיש םינוש םינימ לש תלוגלוג תומצע ,תורחא םילמב
דלש ,םדאה לש היצולובאה רקחב רתויב םימסרופמהו םיביהרמה םיאצממה דחא וליפא .תחאה
,ךרב ,ןגאה םהבו דלשה לש םיבר םיטנמלא ללכ ,"יסול"כ ולוכ םלועב ונמזב םסרפתהש הבקנ
םיריעז םידירש קר רעצה הברמל ךא ,(הפוקז הכילה לע ודיעה ,בגא ,םלוכש) תסלו לגרה ףכ
.תלוגלוגה לש ,םיקפסמ אלו


הזנפמישה ןיבל םדאה ןיבש תולצפתהה ליג
הנש ןוילימ 6-5 ינפל לח


"ףרטה לע םירגוס"ו םיכלוה ונא - יעיבש קלח

םיניינעה ןכותל הרזחבףסונ ןיינע

םיהולאב ןימאהל אל תובוט תוביס המכ
דחא לילא תדובעב םייתנש לש תומלתשה
ינוליחה סרטנוקה
םינפבמ ,"הבושתב הרזחהל רנימס" הארנ הככ

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא