םיריש עובשה תשרפ םירפס תע יבתכ


:םדאה תולגלוגב המודקה - "444"

קר לאוי 'פורפ

םדאה לש היצולובאלו הימוטאנאל רוספורפ אוה קר לאוי 'פורפ
.ביבא-לת תטיסרבינואב האופרל רפסה תיבב היגולופורתנאו הימוטאנאל הקלחמב

.רמאמה תא םסרפל ונל ונתנש בידאה רתיהה לע "תובשחמ" תכרעמלו קר 'פורפל הדומ שפוח רתא
1995 לירפא ,סותימו עדמ - "תובשחמ" לש 67 ןויליגב רמאמה םסרפתה ורוקמב


יעיבש קלח

ואיבה זא הב ררשש דבכה בערהו היפויתאב תכשוממה םיחרזאה תמחלמ ,םייטילופה םייונישה
םג זא לחש יטילופה יונישה הז היה .טקייורפה שדוח 1990 -ב קר .רוזאב רקחמה תקספהל
ילקרבב IHO ןוכממ תחלשמה ישאר לש םתנמזהל תונעיהל יל םג רשפיאש ,לארשיל סחיב
דעונ טקייורפה שודיח .םדאה לש היצולובאה רקוחו טסימוטנאכ תחלשמה לגסל ףרטצהלו
רקיע ךא ,םכוראית תא טרפלו 70 -ה תונש תישארמ ונידיב היהש םינבואמה םגדמ תא לידגהל
ןוילימ 3.5 -כ ינפל יחש רוצי ותוא לש המלשה ותלוגלוג תא ףוס ףוס אוצמל התיה הנווכה
השקו תינרמוי ,דואמ תיזויציבמא הרטמ וז התיה .ינקירפא-ירוסה רבשה לש הז רוזאב הנש
.המשגוה איה ןכ יפ לע ףאו - עוציבל

ונייה ונלוכש העש ,תורחואמה םירהצה רחא תועשב ,(1992) היינשה הדשה תנועב דחא םוי
הלעמב .ףרועה םצע לש ןטק רבשב יתנחבה ,םהילעש םינבואמה עפשו תונורדמה רקסב םיקוסע
הל הצבציב ,ריעז םצע רבש ותוא אצמנ הנממ קחרה אלש ,רוזאב הארמל הליגרו הנטק העבג
ויה םבור ךא ,םידחא םיקלחל תקרופמ התיה םנמא איה .תולגל ונייה םיטוהל הכש תלוגלוגה
ימואלה ןואיזומל היקלח לכ לע תלוגלוגה הרבעוה דובכ רחא .הנותחתה התסל וליפא ,םש
-ב קר המלשוה האלמה .הקבדהו רומיש ,יוקינ לש תכרפמה הדובעה הלחהו ,הבבא סידאב
תלוגלוג אלא ,טיזופמוק אל ,רתויב המודקה "םדא"ה תלוגלוג תא תוארל ןתינ םויכו ,1994
.(5 רויא) רגובמ רכז לש תיסחי המלשדצהמ טבמ - 444 תלוגלוג : 5 רויא

ותלוגלוג .הנש 20 -מ רתוי לש םולח שומימ הז היה ,םדאה לש היצולובאה ירקוח ,ונרובע
יוליגה לכבש הפיה .ונידיב ףוס ףוס ,ילמרופה ומש הז ,סיזנראפא סוקתיפולרתסוא לש
תמאות איהש ךכמ תעבונ התובישח לכ ,הברדא .תלוגלוגה לש התוזחמ ונעתפוה אל ללכש ,אוה
ויתומולחב םא קפס .ןיווראד לש היצולובאה תרותמו לקה לש היצקידרפהמ יופצה תא קוידב
הירוטסיהה לע ולש הירואיתה לש קיודמ הכ שושיא ןיווראד ומצעל ראית םידורווה
.םדאה לש תיגולויבה

היתותסל ,(ונחומ חפנמ שילשמ רתוי תצק) ק"מס 500 -כ אוה תלוגלוגה לש החומ חפנ
.תינייפוא תיפוק תוזח תלוגלוגל תונקהל דחי םירבוח ולא לכ .יקפוא החצמו תוטלוב
הבחור תמועל ,םיינזואה יחתפ תמרב הסיסבל בורק יוצמ ,הזנפמישבכ ,ילמיסקמה הבחור
ההז תלוגלוגה לש הסיסב ,תימוטנא .וז המר לעמ קחרה יוצמה ,םדאה תלוגלוג לש ילמיסקמה
.לודגה רוחה לש ומוקימב תועמשמ בר לדבהל טרפ ,הזנפמישה תלוגלוג לש הזל םיטרפה לכב
יכלוה לש םתלוגלוג ףרועב יוצמ ,חומה לא הרדשה טוח רוביח תא רוכזכ רשפאמה ,הז רוח
הסיסבב םקוממ אוה התלגתהש תלוגלוגב וליאו ,(עקרקל ליבקמ הרדשה דומע םלצא) עברא לע
.וילעב לש "המוקה תופיקז" לע דיעמה םוקימ ,ינרדומה םדאב ומכ ,תלוגלוגה לש

תוזח .ופוג תיימוטנא תא בר ןוחטיבב רזחשל ןתינ ,םולע ןיידע ומצע ףתושמה באהש תורמל
לע ססובמ הז עדי .הלירוג לש הבקנ לש וא לודג הזנפמיש לש וזל דואמ התמד ותלוגלוג
הימוטנאה וליא ןכש .סיזנראפא סוקתיפולרטסוא לש תלוגלוגב תרמושמ ןיידעש הימוטנאה
,דבלב (הזנפמישה לש) ותוחתפתה ףנע לש רחואמ יקלח רצות התיה הזנפמישה לש תינרדומה
חתפתמה (ליבקמה) רחאה תוחתפתהה וק לש ותליחתב םג המוד הימוטנא אצמיתש ןכתיי ךיא
קר ךכיפל ?הזנפמישל המוד היה תוחתפתהה יווק ינשל ףתושמה באהש ילבמ ינרדומה םדאל
.ינרדומה הזנפמישה לש ותוחתפתה וק ךרואל אצמיהל יופצ ןטק יוניש

תורבטצה .המישרמ רומאכ איה םיאצממ םתוא לכל רוקמה םהש םייגולואיגה םידברה תמצוע
ףלא 700 לש גלפומ ןמז קרפ תגציימ ,םידינימוה ינבואמ תוליכמה ,לודגה רתאה תובכש
תראותמה "השדח"ה תלוגלוגה ליג .הנש ןוילימ 3 -כ ינפל דעו ןוילימ 3.7 ינפלמ :הנש
הרזומה תרתוכל רבסהה אוה ,הלעמל הנודנש "יסול" לש הזמ הנש ףלא 200 -כב ריעצ ליעל
אוהש םוצעה םינבואמה רפסמ ,הזכ ףצר .רמאמה תא יתחתפ הבש ,"ר'ציינ" ןועובשב לוכיבכ
יונישה בצק לע דמלל רידנה לאיצנטופה םהב שי ,תובכשה לולכמ לש קיודמה ךוראיתהו קפסמ
יוניש לכ לע עיבצהל ונחלצה אל ךשוממ הכ ףצר לש וכרואלש הדבועב .ינויצולובאה
יוצמב הזל ותרוצב קוידב המוד ףצרה תיתחתב יוצמה סיזנראפא סוקתיפולרתסוא) יגולופרומ
.םויכ תוירלופופ רתויה תויגולויבה תולוכסאה תחא לש הסיפתל שושיא םושמ שי ,(וגגב
ירצקו םיימואתפ םייוניש ידי לע תנייפואמכ יחה םלוע תוחתפתה תא האור וז הלוכסא
אלל ומויק ןמז בור תא "הלבמ" ןימ לכ .םינש בר יגולופרומ לקשמ יוויש םירפמה ,דעומ
ץע .(stasis) סיזטס הנוכמש המב זא יוצמ אוה .ןיעל הארנ יגולופרומ יוניש לכ
ןמז םיבצינ םיווקכ םיכשמנה ,םינק תבר הייכונחכ הארנ ,וז הסיפת יפ לע ,היצולובאה
רוביצה בור יניעב תספתנה ,רתוי תיתרוסמה הלוכסאה לש וזל תדגונמה הסיפת יהוז .ךשוממ
ףיצר יתגרדה יונישכ יחה םלועב תוחתפתהה תא תראתמהו ,היצולובאה תיירואית תא תפקשמכ
.(6 רויא) ךשמתמוםינודנה ויפנע לכ לע םדאה לש תוחתפתהה ץע :6 רויא

רמאמה תליחתב רמאנש המ תא תששאמו המילשמ ןבומכ סיזנראפא סוקתיפולרטסואב וז תואיצמ
.חישכ אלא םלוסכ אל והנשממ דחא ןימ תוחתפתה האורה וז ,תינ'גודיילקה הסיפתל סחיב
םיבצינ ךא ,הזמ הז םילצפתמ םנמא םיברה ויפנעש חיש אלא ,ליגר חיש הז ןיא ,תאזמ הרתי
.םמויק ןמז בור םיפוקז

.יפוסניא יונישב ןותנ יחה םלועש ,ךכל ונביל תמושת תא בסהש הז אוה ותלודגב ןיווראד
ןונגנמה תא עיצהש ,הז םג היה ןיווראד .הז יונישל ישחומ דועית אלא םניא םינבואמה
ונתבריקב ריכהש אוה .תיעבטה הרירבה ןונגנמ - הלא םייוניש תיברמ ירוחאמ דמועה ינכמה
עיצהל ותוא האיבהש הבריק ,םייתאיסאה לעה-יפוקל אלו םייאקירפאה לעה-יפוק לא הרתיה
וחילצהש הלא ןה תורופס ,תויעדמה תוירואיתה לכ ןיבמ .םדאה לש ותבצחמ רוצכ הקירפא תא
תוילאנויצומאה תוכלשהה םושמ ,ןיווראד לש וז) ןכירפהל רופסניא תונויסינ לומ דורשל
איה ןיווראד לש היצולובאה תיירואית .(הלא תונויסינמ דחוימב העבש ,הלש תויתדהו
,תששואמ רתוי תישענו תכלוה איה ךכ ,ןמזה ףקונש לככו .ןהבש תודיחיה תחא שוריפב
,(ילמרופה יגולטקה הרפסמ) 444 'סמ תלוגלוג .הב תוכמותה תורבטצמה תויודעה עפש תוכזב
.ןהבש רתויב תומישרמה ןמ איה

רבמטפס לש "ר'ציינ" ןויליגב ,ונרשבתה הז רמאמ לש ותביתכ םויס רחאל קר :רבד תירחא
סוקתיפולרטסואל ףא םודק אוהש דינימוה לש ,םנמא םיריעז ,םידירש יוליג לע ,1994
,אצממה תועינצ ףא לע .סודימר סוקתיפולרטסוא םשב רתכוה הז דינימוה .סיזנראפא
דואמה הימוטנאה ללגב ןהו - הנש ןוילימ 4.5 - גלפומה וליג םושמ ןה ,המוצע ותובישח
תסלה לש ריעז רבש יפ לע ,ויניש תכרעמ .זמור אוה הילעש ,הזנפמישה תיומד ,תיביטימירפ
ידירשו ,הזנפמיש לש וזל סיזנראפא סוקתיפולרתסוא לש וזמ רתוי ףא התמד ,הנותחתה
הכילה לע םג הארנכ םיזמרמ לודגה רוחהמ קלח םיללוכה ,תלוגלוגה סיסב לש םיריעז םיקלח
.הפוקז


:"ףרטה לע םירגוס"ו םיכלוה ונא יכ ,קפס לכ ןיא
.די גשיהב טעמכ רבכ הזנפמישלו ונל ףתושמה באה

םיניינעה ןכותל הרזחבףסונ ןיינע

םיהולא לש ומויקל עגונב םינועיט
"ינוליח ינאש ילש םירוהל יתרפיס לומתא"
?םויב םימעפ שולש ונלש תוחבשתל הפצמ םיקולאה תמאב ,עגר
םימס םירכומש ומכ ?תד םירכומ ךיא

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא