תושדח םידחוימ םינמוי ישדוח ןמוי הלוכש תילט
תלכת   


תבש רומשל תובייחתה :ירוביצ רוידל יאנתה

:האבה העידיה המסרפתה 27.1.2002 םוימ "תונורחא תועידי"ב

התנאי לדיור ציבורי: התחייבות לשמור שבת

רוידה קוח תא קקוחו םזיש ,ןהכ ןר כ"חל קרבמב דימ הנפ שפוח-.ה.ל.ע תתומע דעו
:ןושלה וזב ,תמדוקה תסנכב ירוביצה

ומעטמ רויד תלבק ןוכישה דרשמ הנתמ היפל ,ב"צמה העידיה תא רקובה אורקל ונמהדנ"
הטוב העיגפ וז ."םתיב םוחתב לארשי יגחו תבש רומשל תובייחתה" לע םיריידה תמיתחב
תא ךממ עומשל חמשנ .תוריבסו קוח לכל דוגינב םייח-חרוא תייפכו ,טרפה תויוכזב הסגו
חמשנ רתוי דועו ,ונל רשאמ תוחפ אל ךל רקי הז ןיינעש קפס ונל ןיא ןכש ,ךתבוגת
."וז תעשורמ הארוה לטבל תחלצהש ,עומשל

:ןהכ ןר כ"ח לש ותבוגת םוי ותואב הלבקתה ךכ לע

עבתא םג ךרוצ היהי םאו ,ןוכישה רשל הפוחד התליאש ןיינעב שיגא תסנכב רחמ רבכ"
."ירוביצה רוידה תרבח תאו ותוא תיטפשמ

.רמשמה לע םירע םיראשנ ונחנא
ףסונ ןיינע

...הכופה הרעק - םיימשה ,חוטש קסיד - ץראה
הנומאהו האושה לע
תווצמ ג"ירת
תרזנוצמ יתלבה תמאה - הרותב םיגוליד

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא