םינועיט "רנימס" תויתוא יגוליד הירטמיג


םלועב ךומכ ןיא אטילש יברה

הלאשב אציש ד"בח דיסח לש ורופיס


.ונלצא הזל םיארוקש ךיא דעוותמ וא שרוד היה הבישיה שאר םיברעה ןב תבשב

לש ךילהתה תא ריבסהל םיעדויש םיינוציח םימכח םתוא לכ לע רביד אוה םימעפה תחאב
תמיוסמ הדוקנ דע ריבסהל םיעדוי םה ךא ,וישכע דע ולש תולשלתשהה ךרדו םלועה תורצוויה
םניא םה וז הדוקנ ינפל הרק המ םתוא םילאוששכו (לודגה ץפמל ןווכתה אוהש חינמ ינא)
.ללכב םירקוח םה המ זא םיעדוי אל םה הז תא םא רמא אוה זאו .םיעדוי

לש ותוהמ לש הרדגהה םצעש ה"בקה לש ויתונוכת יבגל תודיסחב ונדמלש המ יל ריכזה הז
.וללה תונוכתה תא סופתל םילוכי ונא ןיאש איה ה"בקה

תומש רפסמ קר םה ה"בקה יבגל קידצ וא רשי וא ןמחר ומכ הליפתב תועיפומש תונוכתהו
ומכ תוישונא תונוכת ה"בקל סחיל רשפא יא השעמל ךא ןזואה תא רבסל ידכ ל"זח וריתהש
.תרחא וא וז תישונא הנוכת רסח אוהש רמול רשפא יאש

shpinoza

.ללכב םירקוח םה המ זא טפשמה תא יל ריכזה הז המ םושמ

בותכל המל זא ולש תוהמה תא סופתל וא רידגהל רשפא יאש תאזכ איה ה"בקה תרדגה םצע םא
.הזב ןודלו םירפס הברה ךכ לכ

ינא .והשמ םתס יתרמאו יתרצענ ןורחאה עגרבש ןבומכ לבא לואשל ידכ ולש החישב יתברעתה
.ביבסמ לק קוחצל יתמרגש בשוח

תעבגב הטיסרבינואה לש הירפסל תכלל ידכ רקובה לש רועישהמ יתקמחתה ןכמ רחאלש עובשב
שארש ולאה םיינוציחה םימכחה לש םירפסה תא אוצמל יתיצר .הילע יל רפיס רבחש םר
ךירצ םירפסל הרישי השיג ןיא םר תעבגב) ןיטולחל דובא יתייה .םהילע רבד הבישיה
םיגולטקב ןימזהל יל רזע דובא דרח רענ הארש דמחנו רגובמ ןרפסש דע ,(םיגולטקמ ןימזהל
.םיק קירטפ לש רפס

דיפקמ יתייהו ,יתלוכיש המ לכ ,ןומה יתארק .אוצמל המו אוצמל ךיא רתוי יתדמל ךשמהב
.הבישיב םירפסה םע ספתיהל אל

shpinoza

י"ע םלועה תאירבל תמיוסמ הביטנרטלא יבגל יתוא ענכשש רפס הזיא יתארקש בשוח אל ינא
יל וארנ ןלוכ אלש תורחא תורות לש םלוע .ץוחב םלש םלוע יתיליגש הרקש המ לבא םיהולא
.תוישפיט

יתארקנ תולאש יתלאש אל םלועמש ףא .רתויו רתוי יתרוקיב השענ ילש טבמה ןמזה ךשמב
תוקפס לע יתיא ורבד םה .הבישיב םיינחור םיעיפשמ ינימ לכ ידי לע םימעפ רפסמ החישל
םירבד ויה יכ רקיעב ולאה תוחישב םייחפט יתיסיכו חפט יתיליגש בשוח ינא הנומא לעו
.עדוי ינא הפיאמ ריבסהל יתלוכי אלש

ילב ,ינפב וניגפה םלוכש ךרדה תקדצב רורבה ןוחטיבה ןיינמ ימצע תא יתלאש הז בלשב
;תוינוציחה תומכוחב תועטה תא ריבסהל ידכ עדי תצק דימת םהל היה .ינשה דצה תא דומלל
.הזמ רתוי הברה אל םעפ ףא

לבא .םתוא תוצרל ךרוצ ךותמ ילוא תמאב ןימאהל ידואמ לכב יתיסינ הפוקתה התואב
.ןיינעתהלו אורקל ךישממ יתייה ןיגוריסל

ונלצא לבוקמ .ץיבאבוילמ יברל יתעסנש ינפל ,ילצא תינחור תוררועתה לש הפוקת התייה
דומילו הליפתב קוסעל רתוי ךירצ זא .עפשה תלבקל ילכ תויהל ידכ תינחור "הנכה" ךורעל
.העיסנה ינפל םישדח רפסמ לש הפוקתב תוניצרב יד הז תא יתחקל .תודיסח רקיעב

.תולאשה ורזח דבל יתייהש םיעגרב לבא תיללכה תובהלתהב יתבלתשה אוהה שדוחה ךשמב
אלו רבד לכל םדא ןב לבא ,רתויב םישרמ םדא :ימצעל יתרמא תודיחיב יברה לצא יתייהשכ
.הזמ רתוי

.אבצל ךלוהו בזוע ינאש ילש םירוהלו הבישיב עידוהל שדוח יל חקל ץראל יתרזחשכ

לכ לע רובעל םויה ותואב יתלוכי הגרדה םוש ךירצ יתייה אל תידיימ התייה הנומאה תקספה
.ןופצמ תופיקנ םוש ילב הרותה יקוח

shpinoza

זא ןוילע חוכ שי םאו ןוילע חוכ םויקב יתוא ענכשל הסינ לומתא יתוא רקיבש ידרח רבח
.'וכו 'וכו תילכת ול שיש יאדוו

לש םירפסב וא ולש םירפסב אצמנש ןוילעה חוכהש ול יתרבסהו סומינב ותוא יתרצע
ךשוחב יתשא םע ןימ יסחי םייקל ,ץיקב םירוחש שובלל םייחב יל םורגי אל ,הקיסיפה
.זנוימ םע סומוח לוכאל וא באב העשתב הק'צדק דוקרל ,"דש ואפכש ימכ"ו

יפ לע אלו םייחה ךותמ תויחל :(םזיאיתאה אקווד ואל) תוינוליחה תוהמ תא םצעב יתנבה
ונלוכל שיש והשמ הז - ילש רקובה לש הפקלו הזל המ עדוי דשהש תונויער וא םירפס הזיא
.ןג תמרמ היינלופה הדודל וליפא

תוארל אל ידכ ךשוחב םיסחי םייקל בוטש לשמל - ידרחה םלועב תיפכנש תוימהבה תא יתנבה
.ורצי ותוא הפכי אלש ידכ השיא םע דחא רדחב תויהל רוסא םדאלש וא .םימגפה תא

.תוקפאתהה תלוכי םע המ .םימגפ לע הסכמש הבהא םע המ ישונאה דצה םע המ ותוא יתלאש
.ןיא שונא םלצ לבא ,םיהולא תצק םכב שי ילואש ול יתרמא

בשוח שאר םעו המשנ םע םדא ,ישונא דואמ ומצע היה ילומ בשיש רבחה .רעצב הז תא יתרמא
,תסרהנ ובש תוישונאה הככש יתוא סיעכה .(ולש הליהקה לש םיילושב אצמנ אוה הז ללגב)
.ולש םידליה לצא המוד תוללמוא רציל ךישממו ךלוה אוהשו

הריציה תאו םדאה תא ךירעהלו תוארל דומלל יתיכזש לע םיהולאל הדומ ינאש ול יתרמא
.(לאה תא) ותוא חוכשלו תישונאה
ףסונ ןיינע

...הכופה הרעק - םיימשה ,חוטש קסיד - ץראה
הנומאהו האושה לע
תווצמ ג"ירת
תרזנוצמ יתלבה תמאה - הרותב םיגוליד

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא