םינועיט "רנימס" תויתוא יגוליד הירטמיג


Religion Merchants

רבח יתדביאו טעמכ
רחש תאמ
(ןאכ - ןידרבייס בתכ "םיימשה ןמ הרות" תרבוחה לע)

לש באפל ךרדב .תליאב הלילל ונרצע ךרדב ,יניסל ה'רבח המכ ונעסנ סויגה ינפל שדוח
םתסו םירייתל תורכזמ לש רכממה ינכוד ןיב ;בוחרדמה ךרד ונרבע ץיב לאיורה ןולמ
םיבשו םירבועל קליחו םיעבש ליג לעמ םדא בשי קוחרה חרזמה תוברתב םיניינעתמל תויוטש
ןיינעתה ארונ ינש לבא וזכ תרבוח תחקל המ ןיא יל ."םימשה ןמ הרות" םשב תרבוח
היה ינש לבא ,ונמדרנ ונבור הביאונל ךרדב .תרבוח חקל ןכלו 'םירעש האמ לש םיהולא'ב
ךכ לעו 'םיהולא לש ומויק לע תוחכוה' םע תרבוח ,'םימשה ןמ הרות'ה תא אורקלב קוסע
דועש בותכ םג תרבוחב .'חריה ןמ קחרמה תא ונימי לש םישודיחה ינפל הברה העדי הרותה'ש
,םירבדמו םימשונ םיחמצש ךכ לע םירקחמ ,לוגע אוה ץראה רודכש ךכ לע ועדי הרותה ןמזב
.ןטרסל האיבמ הדינ תרימש יאש ךכ לע ימואלניב רקחמו

הברה ךכ לע העדיש 'םימשה ןמ הרות'ה לכ תמועל תיתימא תוטשכ ררבתה עדמה לכ םואתפ
המ ותיא קודבל ךרוצ יתיאר אל ןכלו ינש לצא יוניש םוש יתיאר אל יניסל ונעגהשכ .םדוק
וניתשו ונלכא לויטה תא ונכשמה ."הבושתב הרזחה"ה תנפואב המחה תוטשה לע בשוח אוה
.ונתיאמ והשימל זיזה שממ אל הזו םירשכ ויה שממ אלש תומוקמב

הנהו םירבד המכ תחקל ידכ הארתה ילב רקובב רשעב ינשל יתאב .גארפל יתעסנ כ"חא עובש
דוע אבצב ול רובעי הזש הווקתב תובישח יתסחיי אל הנווכב .ןיליפת חינמ םדאה יתמהדתל
תא ארקש יל ריבסה אוה .ןיליפת חינהל ותטלחהב יתוא ףתשל ךרוצ שיגרה ינש לבא ,עובש
וז תויוטש הזש דיגהלשו םדוק הברה העדי הרותהש םיעדמ םירקחמ ןומה הב ויהשו תרבוחה
ריזחהל התייה אל ותרטמש 'בוט םדא' םע תושיגפ יתש לע רפיס םג אוה ףסונב .קמחתהל ךרד
ילש םירבדה תא יתחקל ,יתרמא ודיצמ דמחנ .תודהיה תא ול ריכהל אלא הבושתב ותוא
."עדמו הרות" ולש תושדחה תורבוחה םע ותוא יתראשהו


אל .הלאכו םיל תועיסנ ,תבש ברעב 17 ןמואל תואיצי .ליגרכ האלהו ןאכמ ךישמה לכה
רותב יתוא ףתיש ינש ונסייגתהש ירחא .הז לע רבדל חונ שיגה אל ינש ילוא ;הז לע ונרבד
תירואית לע ול רפסל יתיסינשכ .ךרדב םישדח םיטבל םעו ול ורצונש תויעבב בוט רבח
עונמל יתחלצה אל .רנימסל ךלוה אוהש ןעטו בישקה שממ אל אוה םדאה י"ע םיהולאה תאצמה
ןמזה תא שידקת סיסבהמ התיבה אב התאש דע ,יחא ,עמשת" :ול רמול יתיסינ ,ונממ הז תא
קמחתהל הסינו ולש שדחה ברל הז תא רמא אוה "?לכש'ת ךל ףוטשיש דחא הזיא עומשל ךלש
האממ דחא תייהנ המ ול הנע ברהש ןבומכ .לכש'ת םש םיפטושו ידמ רתוי הז רנימסש הנעטב
המ לכש ךל הארנ" :ול רמא אוה הזמ ץוחו ?תורחא תועד עומשל ןכומ אלו רוגסש םירעש
זאו ,רנימסל ךלהו הז תא הנק ינש "?תחא תבשב הנתשי הנש הרשע הנומש וילע תכנוחש
היפוצו ןד לש תושפנה ידייצ רפסה תא ול יתתנ ינפל עובש .הנומתל רבכ סנכיהל יתטלחה
ינש .הכורא הפוקתל ותוא וקפסיש תובוט רתוי תולאש אוצמל ול רוזעי הזש ול יתרמאו רלמ
.הז תא השע אל אוה לבא אורקל חיטבה


ןהש יתעדי רבעשל יתד םדא רותבש תובושת םע רזחו (יותיפ דוע) ןולמ תיבב תבשל ךלה ינש
,(םילמיג) הלחמ תשפוחב התיבה אצי אוהשכ ירחא תבש .הניש אל הז לבא הברה וקיזחי אל
לבא ,םוח םיעברא ול ויה םא םג ךלוה היה ינש ליגר ןפואב .ונלש הדידיל תדלומוי היה
ךלנ קר" ול יתרמאש הז םג .אצוי אל אוהש ךכל בולע ץוריתכ הלחמב שמתשה אוה יתמהדתל
לש םוי תויהל הליחתה תבשה ,םיריכמ םלוכ ךשמהה תא .רזע אל "רוזחנו םולש רמול
...הז לכו השודק

יתרבסה םזגומ היה רבכ הזו ןימאמ אל ינא המל לע יתיא רבדל ליחתה אוה םייעובש ינפל
?הבושתב יתוא ריזחהל לבא תדהמ הזטסקאב אוהש ןיבמ ינאש ול

ילשב יתראשנ ינא םג לבא ומצעמ ארביהל לוכי אל םלועהש ולשב ראשנ אוהו תועש ונחכוותה
ארביהל לוכי אל םג םירהל לוכי אל אוהש ןבא אורבל לוכיש הז ביטימהו בוטה םיהולא םגש
םיאב ,יב ררוע אל הזה רפסה זובמ רתוי .ולש רפסה תא אורקל יתטלחה תועש ירחא .ומצעמ
.הרותה םצעב הז עדמהש יל רפסל םיליחתמו עדמ לש הרדגהה המ םיעדוי אלש םישנא

השיאה דמעמ לע ,םלועב ןויוושה ןורקע לע תולאש ינשל יתאבה רפסה תא יתמייס רבכש ירחא
וליפאש יתנמאה אל שממש תובושת םע רזחו ברל ךלה אוה הלאה תולאשה לכ םע .האושה לעו
:לשמל .ןהל בישקהל לוכי ברה
דובעשל למסו םזיניבוש הזש יתנעט ינא הלעב ילגר תא ץוחרל הכירצ השיאש ארמגב בותכ
הארנ הז" :ינש תא יתלאש .ותוא תבבחמו הלעב תא תדבכמ איהש ללגב הזש ןעט ברה ,השיאה
?"םיילגרה תא הל ץוחרל ךירצ ינא תמיוסמ הרוחב בהוא ינאש ללגבש ךל


יתינע הז לע .ולש ןבה תא שינעמש אבא ומכ הזש הרותב שרופמב בותכש ןעט אוה האושה לע
םידרחהש קוח בגא ךרד) דלי לע די םירהל רסואש קוח שי הרואנה ונתנידמב םויכש ינשל
ינוציקה הרקמב וליפא די וילע םירי אל ונב תא בהואש באש ןבומכ .(תונשל םיסנמ
.רתויב

ינש לבא יתמכסה אל ןפואו םינפ םושב - תודהיה תא ריכהל ידכ אובאש שקב ברה אבה בלשב
ףוסבל .תמאה תא עדוי אוה יכ רמאיש יל תפכא היה אל הז תא קמחתמ ינא םצעבש ןעטו ץחל
אל ותוא תוקפסמ אל לביק אוהש תובושתהשו ומצע םע םלש תויהל הצור אוהש יל עידוה ינש
הזיא אלו ברה לומ אוהו ינא הזש יאנתב ךלוה ינאש ינשל יתעדוה ףוסב .ןאכל אלו ןאכל
הרטמ ול ןיאש יל תוארהל הסינ אוהש ןבומכ ,ןופלטב ברה םע יתרבד .ידגנ םישיש שיא
םיבשוחש ומכ םיביטימירפ קר אל הז תודהיש יל תוארהל קר אלא הבושתב יתוא ריזחהל
.תמא איה הרותהש םינעוט םינעדמ םגשו ,ןיקנישב


רתוי תונויצהש יל רמול הסינ ברה ,העובצ ארונ התייה הלחתהה ינשו ינא השיגפל ונעגה
הינשה היילעהו הנושארה היילעהש הז רמול שייבתה אל אוהש המ דועו ידרחה הנחמב הקזח
יתרכזנ זאו קדוצ אוה ילואו תוניצרב לבא שפיט ינאש יתבשח עגרל .םידרח םישנא לש ויה
הנע אוה .ימואל יתדהו ינוליחה הנחמהמ ויה הנושארה היילעה ישנא :ןוכנ אל הזש יתינעו
דוע יתפסוה '?ולש םואלה תא בהוא אלש והשימ תיאר .םימואל םידרחה םג ,ימואל'ש
.םיצוביקה תא ומיקהש םיטסילאיצוס םינוליח לש התייה התמועל הינשה היילעהש

.תודהי לע תעדל הצור ינא המ יתוא לאשו ןיינעל שגינ אוה והשמ עדוי ינאש ןיבה אוהשכ
ול יתרמא אלש ןבומכ ,רפסה תיבמש ול יתינעו הפיאמ לאש אוה .לכה עדוי ינאש ול יתעדוה
יהמ םיעדוי ישוקב רפס תיבבש רמאו ךחיג אוה .םייתד תומוקמב יתרבעה ייח בור תאש
תא איצמה םדאהש ול יתרמא ,תודהי עדוי ינאש ול ונרהבהש ירחא .תודהי לש הרדגהה
הברמש םשכ ,לק אל הז ךמצעב תוטלחה לבקלו ינוליח תויהלש חוטב ינאש המכו םיהולא
הזש אל - ירבד לע ךחיג אוה .תמאהמ קמחתמ םצעב ,יתד םדאכ ,אוהשו הגאד הברמ םיסכנ
הז תא הוושהו ומצעמ ארבנ םלועהש בשוח ינא םאה יתוא לואשל הסינו - הברה יל זיזה
םג ומצעמ רצונ אל רבד םוש יתינע ןוכנ .ומצעמ רצונ אל אוהש רורבש גניאוב סוטמל
.ארבנ אל םיהולאש - תודוסיה לכ דוסי - ןיינעה םצעב הזש עידוהו ץפק אוה הפ ,םיהולא
.ךמצע תא ץרתמ התא ול יתרמא הנה


,םיסייט לש תונומתו רופיס איבה היינש לכו יגולוכיספ ץחל ילע ליעפהל הסינ אוה ןאכמ
יתוא ןיינעמ אל הזש ול יתרבסה יכ רזע אל הז .הבושתב ורזחש םינעדמ לשו ל"הצב םיפולא
םג ;םיהולאב םינימאמ םלועהמ זוחא םיעשתש הקיטסיטטסל רבע אוה ןאכמ ,הבושתב רזח ימ
ודחפ םלוכ יכ קדצ ןטקה דליהש םישדחה ךלמה ידגב לע רופיסה תא ול יתרפיס דבע אל הז
הנומא רועיש לע החידבל ונרבע ןאכמ .הנושאר םעפ הז תא עמש אוהש הארנכ- תמאהמ
,םיהולא לע דמלנ םויה םידימלתל רמואו התיכל סנכנ הרומ :הככ תכלוה החידבה .היסורב
.אלש םירמוא םלוכ ?םיהולא תא האר םעפ והשימ םידלי םתוא לאושו םידימלתל הנופ אוהו
האר םעפ והשימ םידימלתה תא לאשו התיכב דלי םק .םיהולא ןיאש ןאכמ ,הרומה רמוא הפי
ןיאש ןאכמ ,האר אל דחא ףא ,דליה רמוא ,הפי .הנוע אל דחא ףא ?הרומה לש לכשה תא
שי .םייק וניא אוהש רמוא אל הז ותוא וניאר אלש הז :הנומאב רבד ותוא ...לכש הרומל
.לשמל וידר ילג ומכ םימייק םהש םיעדוי ונחנאו םיאור אל ונאש םירבד הברה


יל הליגו עדמל אשונ ריבעה אוה וידר ילגמ הנוש תצק הז םיהולאש ול יתעדוה רשאכ
- הנוכנ הרותהש םידומו םיהולאב םינימאמ םינעדמהמ זוחא שמחו םיעשת אל םא םיעשתש
יל אירקהו קחצ אוה ...קרב ינבב םינעדמל הבישי וחתפש יתעמש אל הלאוו ותוא יתלאש
ךיא עדוי אל אוהשו ,םיהולא לש ומויקב הדומ אוהש ךכ לע ןיטשנייא טרבלא לש טוטיצ
רבד ךיא עדוי אל ךומכו ינומכ ןיטשנייא טרבלא ול יתבשה ןוכנ ,ארבנ הזה םיהדמה רבדה
לע רקחמה תא יתשקיב ?םיהולא שיש עידוה ןיטשנייאש הזל ןאכמ לבא ארבנ םיהדמ הזכ
הפ תויעדמה תוחכוהה תא הסינ םצעב אוה זאו ןבצעתה ברהש המכ ךא ןייטשנייא לש םיהולא
הארנ היה םיטמתמ םירפסמב רביד אוהש המ לכ ןכלו עדמה לע גשומ יל ןיאו רומג שפיט ינא
רובעל ותוא ענכשל יתיסינ .יל אירקמ אוה המ ןיבמ אל אוה םגש חוטב יתייהו תיניס יל
הווקתב ןימ לע רבדל ליחתה יילא רבדמ אל הזש הארש ירחאו שקעתה אוה ,האבה הקיטקטל
תויציבהו רבגה לש ערזהש ךיא תא ראתל ליחתה אוה ;ןיממ ענכתשי חטב ינומכש ןימ ללוהש
ינא .םיהולא שיש חיכומ הזו ,םיהדמ ךכ לכ רבד הזו רבוע רצונ הזמו םישגפנ השיאה לש
תא ברעל ילב םגש תוארל תורשפא שי ןאכ דלווה תא רצוי םיהולאש ול הארנש תורמלש יתינע
םידרוי םימשג - ילשמ אמגודב יתינע .ולש תא השוע עבטה םצעבשו דלווה רצונ םיהולא
הדבועו םלועב םילקאה י"פע םירצונ םימשג ,תוריפ םירצונו ץע לש ערז םיחימצמ םימשהמ
וא ליחתה אוה .םימשגה תדירי תא םיריבגמש םיננע םיערוז םיסוטמ תועצמאבש הטיש שיש
ונדרפנ ,הצורמ היה אקווד אוה ,ינש לע יתלכתסה .קמחתמ ינאש רמול םייס ןוכנ רתוי
תינוכמל ונעגה .ןיינבה תיתחתב חפל וכלשוהש םירפסו תוטלק לש רורצ םע םולשל ברהמ
ילש ישפוחה םויה תבשו ,םולש ,ישפוח םע ,דחא סויג דחא םע לש ילש תוקבדמהש בל יתמש
...ןתוא דריגש חתפמ לש תוטירש וראשנ ןמוקמבו ומלענ

,המוארטהמ אצוי ינש תא תוארל בלב חמש היה .ונעסנו יתענתה ,תינוכמל ונסנכנ ינאו ינש
לש רפסה תא אורקל חיטבה ינש .לכה לע ול ונינעו םיבייח ונראשנ אלש תעדל ףיכ כ"כ היה
תוחפל ,רמא אוה םש .ימרופר תסנכ תיבל רופיכ םויב תרוסמה ליבשב תכללו רלמ ןדו היפוצ
בוש הארי ינשו םיל הרבחה לכ בוש עסינ הבורקה תבשב .השיאל רבג ןיב ןויוויש שי
.ותוא גורהל ידכ םימשהמ שא חלוש אל םיהולאש

םתרזחה תמאב יכ ,יתחלצהש ךכ לעו יתרבצש עדיה לכ לע שפוח רתאל הדות רמול בייח ינא
.הדות , רזוח היה אלש תויהל לוכיש רבח יל


:רורד לש תורעה שולש

הדובעב תולילו םימי תושעל יאדכ היה הז ליבשב קרו ,הזכ רופיס אורקל ףיכ לכ םדוק -
.רתאה לע

םתיא חכוותמ אל םעפ ףא ינא ,הבושתב םיריזחמו םייתד םישנא םע חכוותמ ינאשכ :תינש -
לש םיהולא ,םהלש םיהולאב דקמתמ ינא ."םיהולא" יללכה גשומה לעו "םלועה רצונ ךיא" לע
שקבמ ללכ ךרדב ינא .םישוע ונחנאש המ ול תפכיאש הזו םימעה לכמ ונב רחבש הז ,םייתדה
שינעמש אבא לע םעפ םתעמש ?האושה םע הזה םיהולא רדתסמ ךיא :הטושפ הלאש לע יל ונעיש
?םינטק םידלי חצורו ,תורה םישנ ינטב עקבמ אוהש הז י"ע ולש םידליה תא

"םיהולא" יללכה גשומה תא וריכזיש ךכב םכתא תועטהל וסני ללכ ךרדב הבושתב םיריזחמ
תועטהל םהל ונתת לא .ןיטולחל םינוש םיגשומ הלאו ,וב םינימאמ םהש םיהולאל ההזכ
לע רביד ןייטשנייאשכ ,לשמל ךכ) רתוי הברה לק היהי הז .םהלש םיהולאב ודקמתתו ,םכתא
.(םייתדה לש םיהולאל אלש יאדוובו "עבט"ל ןווכתה אוה "םיהולא"

.ןאכ אורקל ץלמומ ,ארק אלש ימל - "רנימסל תכלל" יבגל -


Religion Merchantsףסונ ןיינע

תחת'ת לאקזחיל קשנל
אל וא ונתיא םתא :וטילחת
?"חישמ חישמ" םירשש הלאה ?ד"בח
"םולשו המחלמ"ב םיגולידה לעו הרותב םיגולידה לע

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא