םינועיט "רנימס" תויתוא יגוליד הירטמיג


?"הבושתב הרזחה" תואצרה ללוכ ימדקא שפוח םאה

רכב לאינד תאמ


תא ץיפהלו ויתועד תא עיבהל דחא לכל רשפאמ רשא ,בושח ןורקע אוה ימדקאה שפוחה
םתרטמש םיגייס שי היטרקומדלש יפכ םלוא .וידעצ תא ורציש ילב ,ולש תויעדמה תוירואיתה
ידרחה ףיטמה .ומצע לע ןגהל ךירצ אוה רשאכ םייתסמ ימדקאה שפוחה םג ךכ ,הילע ןגהל
דגנתמו הנוכנ היצולובאה תרותש תורשפאב רפוכ אוה ,אמגודל) ימדקאה שפוחה םויקל דגנתמ
.ימדקא ןויד לש םיבר דוסי יללכ ויתואצרהב רפמו (רפסה יתבב דמלית איהש ךכל

,םזילטנמדנופה תכשחמ הנידמה תא ץלחל םיקעזנ תואטיסרבינואב םיצרמה יריכב"
תשוחתו התומע םהל שי .תילנויצרה הבישחהו םייטרקומדה םיכרעה תא ריזחהלו
("ץראה" תבתכ ,ןיזק הנרא) "תסנכב הלודש םג ןונכתבו ,תוחילש

ךישמהל :תוביטנרטלא יתש הינפל תודמועו ,םיכרד תשרפ לע תילארשיה הרבחה"
,[...], תיטסילרולפ ,הרואנ ,תינרדומ הרבח םייקלו ,םידסיימה תובאה ןוזח חורב
תוחורה תא ,תוילנויצר-יאה תא ,םזילטנמדנופה תא קזחל ,דגנמ וא
,רומדת באז 'פורפ) ."יטרקומדה רטשמה לע תומייאמו ,דוריפו תורוב תוחיצנמה
(1999 ראוני ,רבעשל ןוינכטה אישנ

.1999 ראוני ,ץראה ,"םירוספורפה דרמ" הבתכה ךותמ

?ימדקא שפוחב ןאכ רבודמ ללכב םאה

.תמאל הפיאש ,עדמ ,ןויגיה ,תוילנויצרב תלגוד הימדקאה

ךרדב טקונ אוהו ,וסיכב תמאהש החנהב איה ידרחה רנויסימה לש אצומה תדוקנ ,תאז תמועל
איה תוילנויצרה ,ןויגהל בייוחמ וניא אוה .ןיזאמה תא ךכב ענכשל ידכ הלתלתפו הקלקלח
.ול םיאתמ רבדה רשאכ קר שמתשמ אוה וב ,וידיב תרש ילכ עדמהו ולש ביוא


:תללוכ "הבושתב הרזחה" תאצרה ,תימדקא האצרהל דוגינב

תותימא תא סיסב תחנהכ חינמ ידרחה ףיטמה .תוילנויצרלו יעדמה ןויגהל תושחכתה -
לא שי) הנקסמה ךותמ :הכופה איה תיגולה המירזה .ותאצרה תא הנוב ךכמו ,ולש תונקסמה
םילתופמ ,םינושמו םינוש םיקומינ הלעמ אוה (ויתווצמ תא םייקנש הצורש ילנוסרפ
.םיקלקלחו

:'א אמגוד .ךרדה תא "הרישכמ" תפסכנה הרטמל עיגהל הפיאשה .האנוהו רקש ,תואמר -
,יתד רוביצל םינופ םה רשאכ "ברה" ראותה תא תועדומב םמשל םיפיסומ םיידרחה םיפיטמה
ןעטי ידרחה ףיטמה :'ב אמגוד .ינוליח רוביצל םינופ םה רשאכ הז יוניכ םיטימשמ וליאו
המ) רקש ןה ולא ויתונעט םעפ אלו ,ויתונעטל עדמה ןמ תוטלחומ תוחכוה ןנשי יכ םיתיעל
.(עדמב תמייק הניא תטלחומ החכוהש םג

רבודמש רורב תיטרפה תוסחיה תירואית לע האצרהל םיכלוה רשאכ .האצרהה תרטמ תרתסה -
לש האצרהל םיכלוה רשאכ םלוא .תיטרפה תוסחיה תרותב עדי ןיזאמל תונקהל התרטמש האצרהב
ןימאהל ול םורגל איה הצרמה תרטמש ןיזאמה ןמ רתסומ ך"נתהו האושה לע "הבושתב ריזחמ"
."הבושתב םירזוח" לש הבישיל ףרטצהל ףוסבלו ,תווצמ תרימשב ליחתהל ,ילנוסרפ לא םויקב

החנמ זאו ךתוא טנפהמ הצרמה הבש האצרהל אב תייה םאה .תויגולוכיספ תוקיטקטב שומיש -
ןיזאמהש תיגולוכיספ העפשה תולעב תוקינכטב םינמוימ םיידרחה םיפיטמה ?בושחל המ ךתוא
אלו םפוגל - תולאש ילאושל תישיא תוסחייתה וא ,רוביד ףטשו ןוט :ןוגכ) הל עדומ וניא
תא תוניטקמו ןיזאמה ןמ הריחבה שפוח תא תולטונ הלא תורז תועפשה .(ןיינע לש ופוגל
.יוארכ ,תיתרוקיב הרוצב םירבדל סחייתהל ותלוכי

,םייטילופ םירסמ תרבעהל םג םהיתואצרה תא םילצנמ םיידרחה םיפיטמה בור .הקיטילופ -
.(דימת אל םא ללכ ךרדב םיינמי) הצחמל םיווסומ

וא תפתושמ העפוה לכמ ענמנ אוה .ומצעל המבה לכ תא חקול ידרחה ףיטמה .תוידדצ-דח -
.םידרח םניאש ןויסנ ילעב םישנא םע תומיע
ףסונ ןיינע

'ה תאמ רבד םוש ןיא ,הרקמ לכה
הנממ תוחכפתהה לעו תודרחתהה לע
הצור אוהש המ השוע דחא לכ ,םיללכ ןיאש יתטלק טאל טאל
םיהולאמ םכח רתוי

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא