תושדח םידחוימ םינמוי ישדוח ןמוי הלוכש תילט
תלכת   


הבעות יטלש הריסמ םוקלס

םיזחוא השיאו רבג תנומת הריוצ םהבש תוצוח יטלש "םוקלס" תרבח הריסה בר אל ןמז ינפל
לכה ךסב - םימוריע וא ,םיזמזמתמ וא ,םיקשנתמ הלילחו סח אל .םוקלסב םיחחושמו דיב די
הבעותה תונומתש ןבומכ .לכה הז .ןופלטב םיחחושמו דיב די םיזחוא קרו הכלהכ םישובל
הכורא התיה אל ,הארנכ ,ךרדה םיטלשה תדרוהל ןאכמו ,םידרח לש השיגרה םשפנב ועגפ הלאה
םינופלטה ילעבמ 70% -מ הלעמלש ךכב התאגתה הבש העדומ הנורחאל המסריפ ,עודיכ ,םוקלס)
.(םוקלס תוחוקל םה ידרחה רזגימב םיירלולסה

"םמודה בורה לוק" תתומע םשבו ,ל"הצ ילגל 19.11.98 םויב רשקתה דעלג םשב ריעצ
אלא "םוקלס" םע וירשק תא לטבי אוהש ,םהל עידוה חוקלכו "םוקלס"ל בתכ אוהש ,עידוה
"םוקלס"מ "ריכב שיא" הסינ וירבדל .טלשה תא וריזחיו ,השיבמה הטלחהה תא ולטבי םה םא
.הטלחהה ןמ תגסל ןכומ היה אל לבא ,יונמה תא לטבל אלש ולדשל

בורה לוק" תתומע התנפ ,וירבדל .תרחא הרבחל רבעו "םוקלס"ב יונמה תא לטיב דעלג
"םוקלס" םאש - ירק ,השירד התואב "םוקלס"ל תונפל םהמ השקיבו םייונמ תורשעל "םמודה
.תרחא הרבחל ורבעיו "םוקלס" םע םהירשק תא ולטבי םה ,התטלחהמ הב רוזחת אל

וא ,רבעה ןמ "הלוק יספפ" ןיבל עובשה "םוקלס" ןיב לדבה ןיאו ,העינכ איה העינכ
תודעה לש תויזירפקה תושירדל ,תיצוביקה העונתה לש ללוכ ,תוינוליח רוציי תורבח תעינכ
תעדומ וז םויה .וננובשח לע תורשכ יליפט ןממל ונלוכ לע תופוכש ,תונושה תוידרחה
,(ונלגרתה רבכ הזל םג) תבשב בוחר תריגס וז היהת רחמ ,(הרואכל ,"ארונ אל") תמוסרפ
הזל םג םולכ .ונרובע שדח והשמ היהי רבכ הז .תבשב ללוכ ידרח רצוע היהי הז םייתרחמו
?ונתניחבמ לובגכ םודא וק םוש ןיא םאה ?לגרתנ

ישפוחה רוביצהש ,הנומא ךותמ ,םייתד םיצחלל ענכיהל אלש ןורקיעה לע םחלנ "שפוח" רתא
לש הרוצו גוס לכל דגנתהלו ,םיימיטיגלה ויתונורקע לע אוה םג דומעל לוכיו יאשר לודגה
.תידרח-תיתד הייפכ


?םכתיא המ

?תושעל םינווכתמ וא/ו םיבשוח םתא המ םהל דיגהלו םוקלסל רשקתהל םיצור
1-800-800-052 :דאמ טושפ
ףסונ ןיינע

תחת'ת לאקזחיל קשנל
אל וא ונתיא םתא :וטילחת
?"חישמ חישמ" םירשש הלאה ?ד"בח
"םולשו המחלמ"ב םיגולידה לעו הרותב םיגולידה לע

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא