תושדח םידחוימ םינמוי ישדוח ןמוי הלוכש תילט
תלכת   


26.10.01 ,תונורחא תועידי

,תורבק-תיב לעמ רובעי סוטמהשכ
תויקשל סנכת םינהוכה תחפשמ

(ןצינל הדות)

םירבד לע ובשח אל "הז והז" תיגולותימה תינכותב וליפאו עשעשמ הזש םידומ ונחנא ,בוט
רזומ רתוי הז ?תבשב רוא קילדהל אלמ רזומ רתוי הז ,המ :היינש הז לע ובשחת לבא .הלאכ
,תואמגוד ןוילימ דוע שי ?חספב םחל לוכאל אלמ רזומ רתוי הז ?ספמירש לוכאל אלמ
יפלא תואמ םישוע תורחאה תויוטשה תאש אוה הלאה תואמגודה ןוילימ ןיב לדבהה .ןבומכ
.יתוטש הז המכ חוכשל םיטונ ונחנא זא ,םישנא


ףסונ ןיינע

...הכופה הרעק - םיימשה ,חוטש קסיד - ץראה
הנומאהו האושה לע
תווצמ ג"ירת
תרזנוצמ יתלבה תמאה - הרותב םיגוליד

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא