הדות רמוא שפוח רתא
רתאה םודיקל עייסמש ימ לכל

   


ב"סשת הנשה שאר
2001 רבמטפס

שפוח רתאל םיעייסמו םצרממו םנמזמ םיעיקשמ הנשה לכ ךשמבש םישנא הברה שי
לע הז תא םישוע םה .םישנא דועו דוע לש םתעידיל עיגהלו ,רפתשהל ,בחרתהל
ןוכנש המ הזש השגרהה ךותמ קר ,תירמוח הרומת לכ אלל ,ישפוחה םנמז ןובשח
עגרל םירצוע ונא הנשב םעפ .הנידמב ןאכ בצמה תא רפשיש המ הז יכ תושעל
!םהל עיגמ .הדות םהל םירמואו


:ל הקומעה ונתכרעה תא עיבהלו הדות דיגהל וניצר דחוימב

רתאל HTML יפד תנכהב תובר תעייסמ רשא ,הריש

ריעה ןגב י'זוי דנרג תדעסמב תיגוז החורא הכרעה תואכ לבקת הריש
ירטו טושפ ילארשי לושיב :זרא םחל לש שדחה רפסה תא ןכו ביבא-לת

רשאו ,םתוליעפ לע בושמ וחלשש םירירגש 200 ל בורק :םיליעפ םירירגש
.תיחכונה םידומילה תנשב ןוכית ס"יבב םידמול

:םירפס 12 ו תויגוז תוחורא 5 ולרגוה םירירגשה ןיב

ביבא-לת ריעה ןגב י'זוי דנרג תדעסמב תיגוז החוראב םיכוזה
(שי םא ICQ רפסמו םש)
78802633 - ת"פ ,הטאיב
85693024 - ביבא הפצמ ,להי
הרדח ,ןרומ
101391553 - הילצרה ,הקימ
הפיח ,תוער

ירטו טושפ ילארשי לושיב :זרא םחל לש שדחה רפסב םיכוזה
(שי םא ICQ רפסמו םש)
77685543 - םילשורי ,רנבא
ןולוח ,ןרילא
הווקת חתפ ,לאירא
6583378 ,ןולקשא ,ליג
57021921 - ןולוח ,רומ
היבוט ראב ,ןייעמ
992520 - הפיח ,רחש

רלמ ןדו היפוצ לש תושפנה ידייצ רפסב םיכוזה
(שי םא ICQ רפסמו םש)
103348417 - תפצ ,יתיא
61696245 - תרמת ,רב
83118765 - הילצרה ,רדה
עבש ראב ,רואיל
םי תירק ,ידע


רבמטפס שדוח ךלהמב ראודב םיכוזל וחלשי תונתמה

!שפוח ת/רירגש תויהל הצור ינא םג


ןתמורת לע זרא םחל תשרלו י'זוי תשרל ונתדות
ףסונ ןיינע

תחת'ת לאקזחיל קשנל
אל וא ונתיא םתא :וטילחת
?"חישמ חישמ" םירשש הלאה ?ד"בח
"םולשו המחלמ"ב םיגולידה לעו הרותב םיגולידה לע

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא