לבא .טסקטה תא תונשל וניצר וירחא דימו ,רופיכ םויל ונכה הזה ףדה תא :הרצק הרעה
(-; ראשנ הז םייתניב זא ,רופיכ םוי שי האבה הנשב םגש ןעט םכח והשימ


?שפוחל רושיק רבכ םתרצי

. . . ברקתמ רופיכ םוי

םינכומ תוארל םתיצר ןמז הברה רבכש םיטרס העברא ,רדסב םיינפואה :םינכומ םישיגרמ םתא
רייסל םתיצר ןמזמ רבכש "שפוח" רתא תא םג שיו . . . הספוק יקחשמ ,םיפלק ,ואדיוה דיל
.םיינש וא רמאמ וילא חולשל םגו ,תוידוסיב רתוי וב

הבוט לארשי ןעמל ונלש ףתושמה קבאמב קיפסמ םתישע אל :םכל עירפמ תצקש והשמ שי לבא
?םישוע המ .רתוי

הזרכה היהת וז .ונילא קניל םע ,םיאבה images -ה דחא תא וב ובלש ,רתא םכל שי םא
:האבה הנשב םכיתונווכ יבגל תנייוצמ


:(468x60) םות לש רנב

נמאס לך להיות שפוט של הדת

:(417x50) ריפוא ידי השעמ רנב:(468x60) רוא לש רנב הזו

בגצ או בדצ


:(!cypher -ו רמות ,הדות) :הנה ?שאלפ רנב םיצור
:(500x100):(460x80):(460x80)

:וקא רציש םירנב הלא


:רחא ריהב עקר וא ןבל עקרל םימיאתמש םירנב הלא:(ףוקש עקר םע םירנב) רחא עקר לכל הלאו

ןאכ שי םירנב ןומה ?רחא לדוגב רנב / רחא והשמ םיצורףסונ ןיינע

תחת'ת לאקזחיל קשנל
אל וא ונתיא םתא :וטילחת
?"חישמ חישמ" םירשש הלאה ?ד"בח
"םולשו המחלמ"ב םיגולידה לעו הרותב םיגולידה לע

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא